HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 11 august 2017


  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, aprobată prin Legea nr. 104/2017,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. Cererea se completează cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5^1) și (5^2) din lege.
  ...........................................................................(5) Modelul cererii și declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.
  2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a.(7) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin afișare la sediul primăriei sau prin afișare pe pagina de internet a acesteia.3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (1), însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reședința.
  4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități au obligația de a prezenta o adeverință care să ateste că sunt înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă și că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.5. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În situația prevăzută la art. 9 alin. (5^1) din lege, ancheta socială menționată la alin. (1) cuprinde și verificarea informațiilor în vederea stabilirii dreptului la alocația pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția următoarelor categorii de venituri:
  a) alocația pentru susținerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;
  e) bursele școlare și sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
  g) sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;
  h) sumele acordate în baza Programului național de protecție socială «Bursa profesională», prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional;
  i) veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 23

  Lista cuprinzând documentele necesare acordării dreptului de ajutor social, precum și lista prevăzută la art. 18 se afișează într-un loc vizibil la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București. Informarea populației poate fi făcută și pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
  8. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 24^1

  Documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) și (6^1) se pot transmite și electronic, acolo unde este posibil.
  9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) și (6). Pentru situațiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual.10. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligații:
  a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
  b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei prevăzute la art. 14^1 alin. (1) din lege;
  c) să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie efectuarea orelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(6) din lege.
  (2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, potrivit legii, au obligația de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.(3) Fac excepție de la obligația prevăzută la alin. (1) lit. c) și alin. (2) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social și care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 7^2 din lege. Se asimilează persoanelor prevăzute la art. 7^2 lit. d) din lege și persoanele care au calitatea de zilieri, pe perioada cât își păstrează această calitate.(4) În vederea verificării îndeplinirii de către beneficiari a obligației prevăzute la alin. (2), primarii transmit agențiilor teritoriale lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. Modelul listei este prevăzut în anexa nr. 11.
  11. Articolul 30 se abrogă.12. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31

  În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (2) din lege, situația nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, cuprinde și informațiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă din sectorul public sau privat, acreditați conform Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  13. Articolul 31^1 se abrogă.14. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 33
  (1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în următoarele situații:
  a) dacă refuză nejustificat efectuarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);
  b) când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
  c) când agenția teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 13^1 alin. (3) din lege, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
  d) în situația în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul ajutorului social;
  e) în situația în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 14^1 alin. (1) din lege, se constată că au intervenit modificări în condițiile de acordare a dreptului la ajutorul social;
  f) în cazul în care se înregistrează situația prevăzută la art. 15 alin. (6) din lege;
  g) în situația în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României, s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei ori a veniturilor beneficiarilor.
  (2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/ persoanele prevăzută/prevăzute la art. 15 alin. (3) situațiile menționate la alin. (1) lit. a), b) și e), și se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), f) și g), plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenției teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.
  15. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 34
  (1) În cazul suspendării ajutorului social în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), efectuarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrage reluarea plății ajutorului social pentru întreaga familie ori, după caz, pentru persoana singură, începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat efectuarea acestora.(2) Reluarea plății ajutorului social se face prin decizie a directorului agenției teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii condițiilor de acordare.(3) În cazul suspendării ajutorului social în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (6) din lege, aceasta se menține până la angajarea persoanei apte de muncă din familia beneficiară sau până la înscrierea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.(4) În situația prevăzută la alin. (3) agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă comunică agenției teritoriale lista persoanelor care s-au angajat sau au fost înscrise la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite.(5) Reluarea plății ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-a primit comunicarea prevăzută la alin. (4), prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale.
  16. La articolul 35 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) dacă plata ajutorului social a fost suspendată și în termen de 3 luni nu au fost efectuate acțiunile ori lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);
  ....................................................................................
  d) dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (2) din lege;
  17. La articolul 35 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) dacă se înregistrează situația prevăzută la art. 15 alin. (7) din lege.
  18. La articolul 36, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2), precum și al celor prevăzute la art. 26 alin. (1) și art. 34 alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 7 și se completează și adaptează, după caz.19. Articolul 36^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 36^1
  (1) Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se realizează în condițiile prevăzute de art. 21 din lege, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social, conform alin. (1), se va face de la ceilalți membri ai familiei cu capacitate de exercițiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), precum și ale art. 32, dacă situația de fapt impune schimbarea titularului și modificarea cuantumului ajutorului social.
  20. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 38
  (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțite de actele doveditoare prevăzute la art. 38^1, precum și ancheta socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.(2) Cererea și declarația pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16.(3) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de agenția teritorială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16a.(4) La solicitarea agenției teritoriale, ancheta socială prevăzută la alin. (1) se efectuează cu asistența personalului din serviciul sau a persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3).(5) Ancheta socială este avizată de primarul localității de domiciliu/reședință în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către agenția teritorială. Avizul primarului are în vedere consemnarea în ancheta socială a faptului dacă familia sau persoana singură a beneficiat sau urmează să beneficieze de ajutor de urgență acordat de la bugetul local, în condițiile prevăzute de art. 40-45.(6) Ancheta socială este avizată de prefectul județului unde are domiciliul/reședința solicitantul ajutorului de urgență în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către agenția teritorială.
  21. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 38^1
  (1) Cu prilejul efectuării anchetei sociale prevăzute la art. 38, pentru dovedirea situațiilor de necesitate care au fost cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite cauzate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum și pentru justificarea acordării ajutorului de urgență, solicitantul are obligația de a prezenta actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (1), precum și, după caz, următoarele acte doveditoare:
  a) documente eliberate de autoritățile competente pentru constatarea calamităților naturale, incendiilor, accidentelor;
  b) polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale și sau/înscrisul de constatare și evaluare a prejudiciilor, precum și de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată;
  c) adeverință și/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum și alte documente medicale justificative eliberate de autoritățile competente în domeniu care să ateste situația de dificultate invocată în cerere;
  d) pentru achiziția de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autoritățile competente privind costul total al acestora, precum și cheltuielile suportate de acestea;
  e) alte documente, la solicitarea reprezentantului/ reprezentanților agenției teritoriale care efectuează ancheta socială, în funcție de situația constatată.
  (2) Absența unora dintre documentele prevăzute la alin. (1) nu conduce la refuzul acordării ajutorului de urgență, urmând ca prin ancheta socială să se stabilească dacă este necesară sau nu acordarea acestuia.(3) În situația în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgență refuză să furnizeze informațiile necesare efectuării anchetei sociale, se consideră că aceasta nu se află în situație de necesitate pentru acordarea ajutorului de urgență.
  22. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39

  Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 37 se acordă, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru acoperirea nevoilor de bază definite la art. 54 alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege și au în vedere, în principal, menținerea locuinței și asigurarea condițiilor de locuit, accesul la servicii medicale și/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacității de muncă, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon școlar, precum și a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială.
  23. După articolul 39 se introduc trei noi articole, articolele 39^1-39^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 39^1
  (1) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 37, în funcție de situația pentru care se solicită, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 28 alin. (1) din lege, ținând cont de următoarele criterii, după caz:
  a) gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură;
  b) tipul locuinței;
  c) asigurarea obligatorie a locuinței potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, și cuantumul despăgubirii;
  d) bolile și afecțiunile medicale și gravitatea acestora;
  e) perioada de tratament medical și de recuperare medicală;
  f) nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale etc. de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terți;
  g) calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
  h) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  i) tipul familiei și numărul membrilor din familie;
  j) veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;
  k) nivelul de îndatorare al persoanei sau al familiei ce poate determina situații de risc de excluziune socială;
  l) posibilitatea de susținere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită;
  m) complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.
  (2) În caz de calamități naturale, inundații, incendii sau alte situații similare, ajutoarele de urgență se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuință cu contract de închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuința respectivă, dacă ajutorul nu a fost solicitat de proprietarul locuinței.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), familiile sau persoanele singure pot beneficia de ajutor de urgență numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii.(4) Plata ajutorului de urgență se poate efectua și către alt membru de familie cu capacitate de exercițiu deplină, consemnat în ancheta socială, în situația în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de urgență sau acesta se află în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc la imposibilitatea efectuării plății către titularul prevăzut în hotărârea Guvernului.


  Articolul 39^2
  (1) Ajutoarele de urgență se acordă o singură dată într-o perioadă de 12 luni.(2) Pentru cazuri deosebite, care necesită acordarea de ajutoare de urgență peste numărul prevăzut la alin. (1) aceleiași familii sau persoane, persoana care efectuează ancheta socială din cadrul agenției teritoriale elaborează un referat care conține prezentarea situației cu care se confruntă familia sau persoana singură și justificarea necesității de acordare a unui ajutor de urgență suplimentar.(3) Referatul prevăzut la alin. (2) este însoțit de ancheta socială și de actele doveditoare, se avizează de către directorul executiv al agenției teritoriale, precum și de primar și prefect și se transmite la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială care analizează propunerea și decide dacă se justifică acordarea ajutorului de urgență suplimentar.


  Articolul 39^3
  (1) Pentru acordarea ajutoarelor de urgență agențiile teritoriale transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială anchetele sociale efectuate în condițiile art. 38, pe bază de borderou care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reședință, suma propusă cu titlu de ajutor de urgență, precum și referatul pentru situația prevăzută la art. 39^2 alin. (2).(2) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, la solicitarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, are obligația de a prezenta acestuia anchetele sociale, precum și referatele privind acordul pentru propunerile de ajutoare de urgență în cuantumuri majorate.(3) În aplicarea art. 38-39^3 pot fi emise instrucțiuni și/sau proceduri care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, conform reglementărilor în vigoare.(4) Pentru stabilirea unitară la nivelul tuturor județelor și a municipiului București a cuantumului ajutorului de urgență propus prin anchetele sociale efectuate potrivit art. 38 alin. (3), ținând cont de criteriile prevăzute la art. 39^1 alin. (1), prin decizia prevăzută la alin. (3) pot fi stabilite niveluri orientative ale cuantumurilor, prin stabilirea mediei sumelor cu titlu de ajutor de urgență aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale Guvernului pe tipuri de situații înregistrate.
  24. Articolul 56 se abrogă.25. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 7 și 11 la normele metodologice se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 3, 4, 5, 6 și 7 la prezenta hotărâre.26. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.27. Anexele nr. 10, 12, 13 și 15a-15f la normele metodologice se abrogă.28. Anexele nr. 16 și 16a la normele metodologice se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 8 și 9 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în străinătate, aceștia sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la alocație doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1) din lege dovada frecventării cursurilor și a numărului absențelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învățământ din străinătate, iar aceasta funcționează în condițiile legislației statului respectiv.2. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Modelul cererii și declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În situația în care solicitantul, la data solicitării alocației este beneficiar de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de ajutor pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, cererea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Reprezentantul familiei prevăzut la art. 3 alin. (1) se stabilește în condițiile prevăzute de art. 11 din lege.
  5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin afișare la sediul primăriei sau prin afișare pe pagina de internet a acesteia.6. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul la depunerea acestora, următoarele documente:8. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se solicită livretul de familie. Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine, traduse în limba română de un traducător autorizat, precum și cu alte documente eliberate de autoritățile române competente.9. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.10. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.(2) La depunerea cererii de acordare a alocației, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii.(3) Beneficiază de alocație și familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învățământ organizate potrivit legii sau repetă anul școlar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.(4) Beneficiază de alocație și familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară dacă unul sau mai mulți dintre copii se află în una sau mai multe din următoarele situații:
  a) nu sunt înscriși la o unitate de învățământ;
  b) repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale;
  c) nu frecventează cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii;
  d) frecventează cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, dar au înregistrat un număr de peste 20 de absențe nemotivate în cursul unui semestru școlar;
  e) a finalizat cursurile învățământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani.
  (5) Copilul aflat în situațiile prevăzute la alin. (4) este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.(6) Prevederile alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 2 alin. (41), dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor școlare.(7) Alocația se acordă și în perioada vacanțelor școlare.(8) Pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă școlară și care nu frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și pe baza dovezii prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ prevăzută de lege.(9) Dovada prevăzută la alin. (8) se solicită de către primărie, după caz, de la secretariatele comisiilor pentru protecția copilului sau de la centrele județene de resurse și de asistență educațională, respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.(10) În aplicarea art. 27 alin. (2) din lege, cuantumul alocației se diminuează cu 20% când se înregistrează un număr de 10 absențe nemotivate și se menține această diminuare până la înregistrarea unui număr de 19 absențe nemotivate, urmând ca în cazul înregistrării unui număr de 20 de absențe nemotivate cuantumul alocației să se diminueze cu 50%.(11) În situația în care mai mulți copii înregistrează absențe nemotivate, diminuarea prevăzută la art. 27 alin. (2) din lege se aplică pentru fiecare copil în parte în funcție de numărul de absențe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocației.(12) Cuantumul acordat în condițiile prevăzute la alin. (11) se calculează ca diferență între cuantumul alocației prevăzut de lege, stabilit prin dispoziție a primarului, și valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.(13) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin. (12) este următoarea:
  Exemplu:
  Familie formată din soț și soție și 2 copii de vârstă școlară.
  Cuantumul alocației stabilit prin dispoziția primarului: 60 lei
  Primul copil a înregistrat 10 absențe școlare nemotivate.
  Al doilea copil a înregistrat 20 de absențe școlare nemotivate.
  Calculul diminuării:
  Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei
  Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei
  Diminuarea totală pentru absențele nemotivate înregistrate: 12 lei + 30 lei = 42 lei
  Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei = 18 lei.
  (14) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (3^1) din lege se procedează astfel:
  a) în situația în care unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocația se face începând cu anul școlar următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile;
  b) în situația în care unul dintre copii înregistrează peste 20 de absențe nemotivate/semestru includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocația se face începând cu semestrul următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile.
  (15) Modificarea cuantumului alocației se face în baza cererii prevăzută la art. 3 alin. (5) și a dovezii eliberate de inspectoratul școlar privind reînceperea cursurilor școlare.
  11. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Ancheta socială prevăzută la alin. (1), precum și anchetele sociale prevăzute la art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1) și art. 28 alin. (2) din lege se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.12. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) În situația în care alocația se solicită o dată cu ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează o singură dată pentru stabilirea celor două drepturi.(7) În situația în care alocația se solicită ulterior stabilirii dreptului la ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, acordarea dreptului la alocație se face pe baza anchetei sociale efectuate pentru stabilirea dreptului de ajutor social, luând în considerare documentele doveditoare aferente, potrivit legii.13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Dreptul la alocație se stabilește prin dispoziție scrisă a primarului și se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.(2) În situația prevăzută la art. 9 alin. (6) dispoziția scrisă a primarului se emite cu respectarea prevederilor art. 18^1 din lege și conține cuantumul separat al fiecărui drept aprobat.(3) Dispoziția primarului de stabilire a dreptului la alocație se transmite la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, însoțită de copia cererii și a declarației pe propria răspundere, certificată de primar.(4) Primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale, pe bază de borderou, documentele prevăzute la alin. (3), până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară. Borderoul se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.(5) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziției primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.
  14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Plata drepturilor de alocație se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3).(2) Plata alocației se asigură lunar de către agențiile județene pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit dispozițiilor art. 22 din lege, ținând seama de opțiunea beneficiarului. Plata se efectuează în luna curentă pentru drepturile lunii anterioare.(3) În cazul familiilor prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, plata alocației se asigură prin stat de plată și se efectuează până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară. Agențiile teritoriale împreună cu primarii organizează activitatea de plată a drepturilor de alocație pentru aceste situații.(4) În situația în care alocația se solicită odată cu ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, plata drepturilor se efectuează la aceeași dată.
  15. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile care beneficiază de alocație, inspectoratele școlare județene, respectiv ale municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, au obligația de a comunica agențiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului școlar, situația privind absențele școlare nemotivate înregistrate de către acești copii, conform formatului electronic convenit cu agențiile teritoriale, care conține în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege.
  16. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.(2) În funcție de modificările intervenite în situația familiei titularului, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 23 alin. (2) și (3) din lege.
  17. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.(2) În situația prevăzută la art. 9 alin. (6) și (7), ancheta socială prevăzută la alin. (1) se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistență socială acordate.(3) În situația în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocației sau, după caz, la încetarea dreptului de alocație, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 25 alin. (2)-(4) din lege.(4) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se aplică dispozițiile art. 25 alin. (5) din lege.
  18. Articolul 14^1 se abrogă.19. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată existența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.(2) Reluarea plății drepturilor de alocație suspendate se face după cum urmează:
  a) începând cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial, în situația revenirii în familia pentru care s-a stabilit dreptul inițial la alocație, pentru situația prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege;
  b) începând cu luna următoare celei în care, după verificarea prevăzută la art. 28 alin. (2) din lege, primarul comunică agenției teritoriale îndeplinirea de către beneficiari a condițiilor de acordare, pentru situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) și c) din lege.
  (3) Plata alocației în condițiile prevăzute la alin. (2) se face în cuantumul stabilit prin dispoziția primarului sau, după caz, în cuantumul diminuat conform art. 27 alin. (2) din lege.(4) În situația prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în care copilul/copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial nu revine/revin în familia pentru care s-a stabilit dreptul inițial la alocație, dreptul încetează pentru familia în cauză.
  20. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Modificarea cuantumului alocației și încetarea dreptului în condițiile prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (3) și (3^1), respectiv art. 32 din lege se fac prin dispoziție a primarului.(2) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenției teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4). Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.(3) Pe baza dispoziției primarului, directorul agenției teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plății.
  21. Anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice se abrogă.


  Articolul III

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) În situația prevăzută la alin. (6), la stabilirea dreptului la ajutoarele prevăzute la art. 1, se iau în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari cererile și declarațiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 3, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanța de urgență.
  3. La articolul 6, alineatul (1^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^3) În cazul beneficiarilor de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situația în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informațiilor potrivit art. 14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 6, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins:(1^4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege. Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin afișare la sediul primăriei sau prin afișare pe pagina de internet a acesteia.5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 29
  (1) Recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, plătite din bugetul de stat, se realizează în condițiile prevăzute de art. 21 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015 cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinței este familia, iar titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se va face de la ceilalți membri ai familiei cu capacitate de exercițiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).(3) În situația în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit.


  Articolul IV
  (1) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(3) Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul V

  În situația în care formularul cuprinzând cererea și declarația pe propria răspundere în vederea solicitării drepturilor de ajutor social în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de alocație pentru susținerea familiei în baza prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completat potrivit modelului aprobat înainte de modificările aduse prin prezenta hotărâre, drepturile se acordă pe baza acestui formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, aprobată prin Legea nr. 104/2017.


  Articolul VI

  Solicitările de ajutoare de urgență depuse până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri și care nu au făcut obiectul unei hotărâri a Guvernului se soluționează fără a le fi aplicabile prevederile art. 39^1-39^3 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE

  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa


  București, 4 august 2017.
  Nr. 559.

  ANEXA nr. 1

  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)


  CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

  Stimați cetățeni, Statul român, în conformitate cu prevederile constituționale, dorește să vă ajute să depășiți momentele speciale prin care treceți, dvs. și familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiți cu foarte multă atenție formularul și să completați cu sinceritate toate datele solicitate, conform indicațiilor de mai jos.
  Cu speranța că situația dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând, vă mulțumim pentru înțelegere!

  Capitolul 1

  Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă solicitantul este persoana îndreptățită sau reprezentantul familiei, datele se vor repeta și la Cap. 2.


  Capitolul 2 Date despre persoana îndreptățită


  Capitolul 3

  Date despre familia persoanei îndreptățite formată din .... persoane majore (inclusiv persoana îndreptățită) și .... copii:
  a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptățite:
  b) Date despre copiii persoanei îndreptățite:
  c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptățite:


  Capitolul 4

  În continuare se vor completa date privind locuința familiei/persoanei singure îndreptățită:


  Capitolul 5

  În acest capitol se vor completa datele privind toate veniturile și bunurile familiei/persoanei singure îndreptățite în luna .......
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001, "La │
  │stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure│
  │se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat│
  │în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi │
  │de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și │
  │ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, │
  │obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației │
  │pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu │
  │modificările și completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii, │
  │prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările │
  │ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 │
  │privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, │
  │republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat│
  │acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare │
  │pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, │
  │începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea │
  │nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a sumelor │
  │acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, │
  │cu modificările și completările ulterioare, a stimulentului educațional │
  │oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, │
  │sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul │
  │preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, a sprijinului │
  │financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea │
  │criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în │
  │cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu │
  │modificările și completările ulterioare, a sumelor acordate în baza │
  │Programului național de protecție socială "Bursa profesională" prevăzut de │
  │Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de │
  │către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul │
  │profesional, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter │
  │ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind │
  │exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, │
  │republicată." │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
  │Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul │
  │ │ │ dovedi-│ realizat**) │
  │ │ │ toare*)│ lei │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤
  │VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 1│Venituri din profesii liberale: venituri obținute │adeve- │ │ │ │ │
  │ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rință │ │ │ │ │
  │ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │
  │ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │
  │ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adm. │ │ │ │ │
  │ │profesii reglementate, desfășurate în mod │finan- │ │ │ │ │
  │ │independent, în condițiile legii │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerț │ │ │ │ │ │
  │ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │
  │ │precum și din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │
  │ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │
  │ │brevete de invenție, desene și modele, mostre, │ │ │ │ │ │
  │ │mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │
  │ │know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe │ │ │ │ │ │
  │ │dreptului de autor și altele asemenea │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 4│Salariul obținut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │
  │ │raport de serviciu │rință │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │
  │ │handicap │angaja- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├───┼──┼──┼───┤
  │ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │
  │ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │
  │ │persoană autorizată să desfășoare o activitate │rință │ │ │ │ │
  │ │independentă │elibe- │ │ │ │ │
  │ │ │rată de │ │ │ │ │
  │ │ │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 9│Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │
  │ │completare │poștal │ │ │ │ │
  │ │ │/extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 10│Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │
  │ │a unei funcții de demnitate publică, stabilite │rință │ │ │ │ │
  │ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├───┼──┼──┼───┤
  │ 11│Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a│Adm. │ │ │ │ │
  │ │unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice │finan- │ │ │ │ │
  │ │fără scop patrimonial │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele│ │ │ │ │ │
  │ │premiile, sporurile și alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │
  │ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 13│Indemnizația lunară brută, precum și suma din │ │ │ │ │ │
  │ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │
  │ │companii/societăți naționale, societăți comerciale │ │ │ │ │ │
  │ │la care statul sau o autoritate a administrației │ │ │ │ │ │
  │ │publice locale este acționar majoritar, precum și │ │ │ │ │ │
  │ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 14│Remunerația obținută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │
  │ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │
  │ │societăților comerciale │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 15│Remunerația primită de președintele asociației de │ │ │ │ │ │
  │ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │
  │ │tului de mandat, potrivit legii privind înființarea│ │ │ │ │ │
  │ │organizarea și funcționarea asociațiilor de │ │ │ │ │ │
  │ │proprietari │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăților│ │ │ │ │ │
  │ │comerciale constituite prin subscripție publică │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 17│Sumele primite de reprezentanții în adunarea gene- │ │ │ │ │ │
  │ │rală a acționarilor, în consiliul de administrație,│ │ │ │ │ │
  │ │membrii directoratului și ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │
  │ │veghere, precum și în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 18│Sumele primite de reprezentanții în organisme │ │ │ │ │ │
  │ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 19│Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │
  │ │valorii înscrise în declarația de asigurări sociale│ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 20│Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte│ │ │ │ │ │
  │ │entități neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │
  │ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │
  │ │indemnizația primită pe perioada delegării și deta-│ │ │ │ │ │
  │ │șării în altă localitate, în țară și în străinătate│ │ │ │ │ │
  │ │în interesul serviciului, pentru salariații din │ │ │ │ │ │
  │ │instituțiile publice │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 21│Indemnizația administratorilor, precum și suma din │ │ │ │ │ │
  │ │profitul net cuvenite administratorilor societăți- │ │ │ │ │ │
  │ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │
  │ │stabilite de adunarea generala a acționarilor │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 22│Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii │ │ │ │ │ │
  │ │stabilite în baza unor hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │
  │ │rămase definitive și irevocabile, precum și │ │ │ │ │ │
  │ │actualizarea acestora cu indicele de inflație │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 23│Indemnizațiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │
  │ │angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite │ │ │ │ │ │
  │ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │
  │ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 25│Veniturile în bani și/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │
  │ │cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, │rință │ │ │ │ │
  │ │obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │
  │ │deținător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │
  │ │activități independente │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN INVESTIȚII │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rință ├───┼──┼──┼───┤
  │ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├───┼──┼──┼───┤
  │ 28│Câștiguri din transferul titlurilor de valoare │Adm. │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤finan- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 29│Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de │ciară │ │ │ │ │
  │ │valută la termen, pe baza de contract, precum și │ │ │ │ │ │
  │ │orice alte operațiuni similare │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 30│Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │PENSII │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │PENSII DE STAT │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├───┼──┼──┼───┤
  │ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├───┼──┼──┼───┤
  │ 33│Pensia anticipată parțială │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 35│Pensia de urmaș │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │PENSII AGRICULTORI │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │ │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 37│Indemnizația minimă pentru pensionari │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │PENSII MILITARE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 38│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poștal/ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 39│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├───┼──┼──┼───┤
  │ 40│Pensia de urmaș │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 41│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │INDEMNIZAȚII │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 42│Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut │mandat │ │ │ │ │
  │ │total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │participării la revoluție și pt. urmașii acestora │extras │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├───┼──┼──┼───┤
  │ 43│Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │
  │ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 44│Indemnizația pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │
  │ │muncă │rința │ │ │ │ │
  │ │ │angaja- │ │ │ │ │
  │ │ │tor │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 45│Indemnizația lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │
  │ │profesionist a artiștilor interpreți sau executanți│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ÎNDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 46│Indemnizația pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │
  │ │ │rința │ │ │ │ │
  │ │ │angaja- │ │ │ │ │
  │ │ │tor │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 47│Indemnizația pentru creșterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │
  │ │vârsta de 2 sau 3 ani │poștal/ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├───┼──┼──┼───┤
  │ 48│Stimulent lunar/de inserție │de cont/│ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├───┼──┼──┼───┤
  │ 49│Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului│ │ │ │ │ │
  │ │cu handicap │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 50│Indemnizația lunară acordată magistraților înlătu- │mandat │ │ │ │ │
  │ │rați din justiție din considerente politice │poștal/ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├───┼──┼──┼───┤
  │ 51│Indemnizația lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │
  │ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 52│Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │
  │ │veteranilor și văduvelor de război │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 53│Indemnizația lunară pentru persoanele care au efec-│mandat │ │ │ │ │
  │ │tuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a│poștal/ │ │ │ │ │
  │ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │extras │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├───┼──┼──┼───┤
  │ 54│Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului │decizie │ │ │ │ │
  │ │de pensii, membrii ai uniunilor de creație, legal │ │ │ │ │ │
  │ │constituite și recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │
  │ │utilitate publică │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 55│Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 56│Indemnizația cuvenită revoluționarilor │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 57│Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 58│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 59│Indemnizație lunară de hrană pentru adulți și copii│ │ │ │ │ │
  │ │infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE*) │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 60│Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, │adeve- │ │ │ │ │
  │ │legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii │rință │ │ │ │ │
  │ │special destinate acestor scopuri și/sau în sistem │elibe- │ │ │ │ │
  │ │irigat │rată de │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adm.- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 61│Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor│finan- │ │ │ │ │
  │ │plantelor decorative și ciupercilor │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 62│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și │adeve- │ │ │ │ │
  │ │pomicole și altele asemenea │rință │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 63│Venituri din valorificarea produselor agricole │rată de │ │ │ │ │
  │ │obținute după recoltare, în stare naturală, de pe │Adm. │ │ │ │ │
  │ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │finan- │ │ │ │ │
  │ │în arendă, către unități specializate pentru │ciară │ │ │ │ │
  │ │colectare, unități de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │
  │ │către alte unități, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 64│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │adeve- │ │ │ │ │
  │ │concursuri │rință │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 65│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigu- │rată de │ │ │ │ │
  │ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adm. │ │ │ │ │
  │ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL │
  │ȘI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 66│Venituri din transferul dreptului de proprietate │adeve- │ │ │ │ │
  │ │și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât │rință │ │ │ │ │
  │ │cele cu titlu de moștenire │elibe- │ │ │ │ │
  │ │ │rată de │ │ │ │ │
  │ │ │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN ALTE SURSE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 67│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │adeve- │ │ │ │ │
  │ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │rință │ │ │ │ │
  │ │unei activități pentru o persoana fizică în legă- │elibe- │ │ │ │ │
  │ │tură cu care suportatorul nu are o relație genera- │rată de │ │ │ │ │
  │ │toare de venituri din salarii │Adm. │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤finan- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 68│Câștiguri primite de la societățile de asigurări, │ciară │ │ │ │ │
  │ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ │ │ │ │ │
  │ │între părți cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 69│Venituri sub forma diferențelor de preț pentru │ │ │ │ │ │
  │ │anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │
  │ │de persoanele fizice pensionari, foști salariați, │ │ │ │ │ │
  │ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │
  │ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 70│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │
  │ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 71│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │
  │ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 72│Venituri obținute din străinătate │Contract│ │ │ │ │
  │ │ │de muncă│ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ALOCAȚII*) │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 73│Alocația lunară de plasament │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │ │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 74│Alocație de întreținere │Hotărâre│ │ │ │ │
  │ │ │judecă- │ │ │ │ │
  │ │ │torească│ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │AJUTOARE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 75│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │
  │ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │decizie │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ALTE SURSE DE VENIT*) │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 76│Depozite bancare │adeve- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rință ├───┼──┼──┼───┤
  │ 77│Rentă viageră agricolă │elibe- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├───┼──┼──┼───┤
  │ 78│Alte venituri │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM │
  │CONTRACTULUI │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 79│ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 80│ │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼───┼──┼──┼───┤
  │VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
  │VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──┴──┴───┘

  Familia/persoana singură îndreptățită deține în proprietate /folosință?
  Bunuri imobile
  [] Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și
  anexele gospodărești
  [] Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri
  intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană ți 2.000 mp în zona
  rurală
  Bunuri mobile, aflate în stare de funcționare
  [] Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani
  [] Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare
  de 10 ani
  [] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără
  remorci, rulote, autobuze, microbuze
  [] Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi
  [] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  [] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  [] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acționate hidraulic,
  mecanic sau electric

  Terenuri, animale și păsări din gospodărie
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
  │ 1 │Grâu comun (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 2 │Grâu dur (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 3 │Secară (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 4 │Orz (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 5 │Orzoaica (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 6 │Ovăz (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 7 │Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 8 │Porumb boabe (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 9 │Orez (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 10 │Alte cereale (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 11 │Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 12 │Linte, năut și măzăriche (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 13 │Alte culturi proteice (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 14 │Cartofi (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 15 │Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 16 │Rapiță (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 17 │Floarea-soarelui (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 18 │Soia (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 19 │In pentru ulei (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 20 │Altele (ricin, mac, muștar ș.a.) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 21 │Hamei (fără seminceri) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 22 │Tutun (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 23 │Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 24 │In pentru fibră (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 25 │Cânepă (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 26 │Alte culturi industriale (inclusiv in, cânepă pt. fibră) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 27 │Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 28 │Legume proaspete, pepeni, căpșuni în grădină (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 29 │Legume proaspete, pepeni, căpșuni în sistem protejat (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 30 │Ciuperci (100 mp) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 31 │Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 32 │Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 33 │Semințe de iarbă (qraminee și lequmin. furaj) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 34 │Alte semințe (pt. hortic, cult arabile fără cereale, cartofi, │ │
  │ │oleaginoase) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 35 │Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ │
  │ │furajeri) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 36 │Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 37 │Alte cereale pentru siloz (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 38 │Alte plante furajere (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 39 │Terenuri productive și necultivate (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 40 │Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 41 │Pajiști și pășuni permanente (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 42 │Pășuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 43 │Livezi de măr, păr (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 44 │Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 45 │Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 46 │Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 47 │Struguri pentru masă (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 48 │Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 49 │Struguri pentru vin de masă (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 50 │Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 51 │Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 52 │Cabaline (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 53 │Viței pt. îngrășat │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 54 │Viței sub un an (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 55 │Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 56 │Vitele de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 57 │Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 58 │Juninci de reproducție (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 59 │Vițele pt. îngrășat (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 60 │Vaci de lapte (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 61 │Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 62 │Alte vaci (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 63 │Stupi (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 64 │Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 65 │Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 66 │Alte caprine (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 67 │Oi mame (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 68 │Alte ovine (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 69 │Purcei (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 70 │Scroafe pt. reproducție (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 71 │Porci pt. îngrășat (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 72 │Alte porcine (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 73 │Pui de carne (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 74 │Găini ouătoare (buc.) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 75 │Alte păsări (buc.) │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


  Capitolul 6 Modalitatea de plată a ajutoarelor (cu excepția ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale și energie electrică)
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ [] Mandat poștal │
  │ [] În cont bancar Nume titular cont .......................... │
  │ Număr cont bancar .......................... │
  │ Deschis la banca ........................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Capitolul 7

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ (Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal că datele │
  │și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig │
  │să aduc la cunoștința autorităților, în scris și în termenul prevăzut de │
  │lege, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la │
  │încetarea sau suspendarea drepturilor. │
  │ (Data.................................... │
  │ Numele solicitantului............................................... │
  │ Semnătura.................................................... │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Se atașează următoarele documente:1. .............................................................2. .............................................................3. .............................................................4. .............................................................5. .............................................................6. .............................................................7. .............................................................8. .............................................................9. .............................................................10. .............................................................11. .............................................................12. .............................................................13. .............................................................14. .............................................................15. .............................................................16. .............................................................17. .............................................................18. .............................................................19. .............................................................20. .............................................................21. .............................................................22. .............................................................23. .............................................................24. .............................................................


  ANEXA nr. 2

  (Anexa nr. 1a la normele metodologice)


  ANEXA nr. 3

  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)


  Capitolul 1 Date despre persoana îndreptățită


  Capitolul 2

  Date despre familia persoanei îndreptățite formată din ..... persoane majore (inclusiv persoana îndreptățită) și ..... copii:
  a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptățite:
  b) Date despre copiii persoanei îndreptățite:
  c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptățite:


  Capitolul 3

  În continuare se vor completa date privind locuința familiei/persoanei singure îndreptățită:


  Capitolul 4

  În continuare se vor completa date privind toate veniturile și bunurile familiei/persoanei singure îndreptățite în luna ............
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001, "La stabilirea │
  │venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare │
  │toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii │
  │cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de│
  │șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din│
  │care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția │
  │alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu │
  │modificările și completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii, prevăzută de │
  │Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului │
  │personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea │
  │drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările │
  │ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 │
  │privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor│
  │agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/ │
  │2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a sumelor acordate în baza art. 51 │
  │alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările │
  │ulterioare, a stimulentului educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, │
  │cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în │
  │învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, a sprijinului │
  │financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și│
  │a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național │
  │de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare, a │
  │sumelor acordate în baza Programului național de protecție socială "Bursa profesională" │
  │prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de │
  │către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional, precum │
  │și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în │
  │condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional │
  │desfășurate de zilieri, republicată." │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
  │Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul │
  │ │ │ dovedi-│ realizat**) │
  │ │ │ toare*)│ lei │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤
  │VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 1│Venituri din profesii libere veniturile obținute │adeve- │ │ │ │ │
  │ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rință │ │ │ │ │
  │ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │
  │ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │
  │ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adm. │ │ │ │ │
  │ │profesii reglementate, desfășurate în mod │finan- │ │ │ │ │
  │ │independent, în condițiile legii │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerț │ │ │ │ │ │
  │ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │
  │ │precum și din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │
  │ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │
  │ │brevete de invenție, desene și modele, mostre, │ │ │ │ │ │
  │ │mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │
  │ │know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe │ │ │ │ │ │
  │ │dreptului de autor și altele asemenea │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 4│Salariul obținut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │
  │ │raport de serviciu │rință │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │
  │ │handicap │angaja- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├───┼──┼──┼───┤
  │ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │
  │ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │
  │ │persoană autorizată să desfășoare o activitate │rință │ │ │ │ │
  │ │independentă │elibe- │ │ │ │ │
  │ │ │rată de │ │ │ │ │
  │ │ │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 9│Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │
  │ │completare │poștal │ │ │ │ │
  │ │ │/extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 10│Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │
  │ │a unei funcții de demnitate publică, stabilite │rință │ │ │ │ │
  │ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├───┼──┼──┼───┤
  │ 11│Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a│Adm. │ │ │ │ │
  │ │unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice │finan- │ │ │ │ │
  │ │fără scop patrimonial │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele│ │ │ │ │ │
  │ │premiile, sporurile și alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │
  │ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 13│Indemnizația lunară brută, precum și suma din │ │ │ │ │ │
  │ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │
  │ │companii/societăți naționale, societăți comerciale │ │ │ │ │ │
  │ │la care statul sau o autoritate a administrației │ │ │ │ │ │
  │ │publice locale este acționar majoritar, precum și │ │ │ │ │ │
  │ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 14│Remunerația obținută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │
  │ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │
  │ │societăților comerciale │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 15│Remunerația primită de președintele asociației de │ │ │ │ │ │
  │ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │
  │ │tului de mandat, potrivit legii privind înființarea│ │ │ │ │ │
  │ │organizarea și funcționarea asociațiilor de │ │ │ │ │ │
  │ │proprietari │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăților│ │ │ │ │ │
  │ │comerciale constituite prin subscripție publică │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 17│Sumele primite de reprezentanții în adunarea gene- │ │ │ │ │ │
  │ │rală a acționarilor, în consiliul de administrație,│ │ │ │ │ │
  │ │membrii directoratului și ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │
  │ │veghere, precum și în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 18│Sumele primite de reprezentanții în organisme │ │ │ │ │ │
  │ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 19│Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │
  │ │valorii înscrise în declarația de asigurări sociale│ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 20│Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte│ │ │ │ │ │
  │ │entități neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │
  │ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │
  │ │indemnizația primită pe perioada delegării și deta-│ │ │ │ │ │
  │ │șării în altă localitate, în țară și în străinătate│ │ │ │ │ │
  │ │în interesul serviciului, pentru salariații din │ │ │ │ │ │
  │ │instituțiile publice │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 21│Indemnizația administratorilor, precum și suma din │ │ │ │ │ │
  │ │profitul net cuvenite administratorilor societăți- │ │ │ │ │ │
  │ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │
  │ │stabilite de adunarea generala a acționarilor │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 22│Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii │ │ │ │ │ │
  │ │stabilite în baza unor hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │
  │ │rămase definitive și irevocabile, precum și │ │ │ │ │ │
  │ │actualizarea acestora cu indicele de inflație │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 23│Indemnizațiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │
  │ │angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite │ │ │ │ │ │
  │ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │
  │ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 25│Veniturile în bani și/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │
  │ │cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, │rință │ │ │ │ │
  │ │obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │
  │ │deținător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │
  │ │activități independente │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITURI DIN INVESTIȚII │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 26│dividende │adeve- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rință ├───┼──┼──┼───┤
  │ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├───┼──┼──┼───┤
  │ 28│Câștiguri din transferul titlurilor de valoare │Adm. │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤finan- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 29│Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de │ciară │ │ │ │ │
  │ │valută la termen, pe bază de contract, precum și │ │ │ │ │ │
  │ │orice alte operațiuni similare │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 30│Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │PENSII │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │PENSII DE STAT │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├───┼──┼──┼───┤
  │ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├───┼──┼──┼───┤
  │ 33│Pensia anticipată parțială │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 35│Pensia de urmaș │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │PENSII AGRICULTORI │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │ │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 37│Indemnizația minimă pentru pensionari │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │ │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de/cont │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │PENSII MILITARE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 38│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poștal/ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 39│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├───┼──┼──┼───┤
  │ 40│Pensia de urmaș │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 41│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │INDEMNIZAȚII │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 42│Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut │mandat │ │ │ │ │
  │ │total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │participării la revoluție și pt. urmașii acestora │extras │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├───┼──┼──┼───┤
  │ 43│Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │
  │ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 44│Indemnizația pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │
  │ │muncă │rință │ │ │ │ │
  │ │ │angaja- │ │ │ │ │
  │ │ │tor │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 45│Indemnizația lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │
  │ │profesionist a artiștilor interpreți sau executanți│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ÎNDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 46│Indemnizația pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │
  │ │ │rință │ │ │ │ │
  │ │ │angaja- │ │ │ │ │
  │ │ │tor │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 47│Indemnizația pentru creșterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │
  │ │vârsta de 2 sau 3 ani │poștal/ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├───┼──┼──┼───┤
  │ 48│Stimulent lunar/de inserție │de cont/│ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├───┼──┼──┼───┤
  │ 49│Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului│ │ │ │ │ │
  │ │cu handicap │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 50│Indemnizația lunară acordată magistraților înlătu- │mandat │ │ │ │ │
  │ │rați din justiție din considerente politice │poștal/ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├───┼──┼──┼───┤
  │ 51│Indemnizația lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │
  │ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 52│Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │
  │ │veteranilor și văduvelor de război │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 53│Indemnizația lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │
  │ │tuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a│ │ │ │ │ │
  │ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 54│Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │
  │ │de pensii, membrii ai uniunilor de creație, legal │ │ │ │ │ │
  │ │constituite și recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │
  │ │utilitate publică │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 55│Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 56│Indemnizația cuvenită revoluționarilor │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 57│Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 58│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 59│Indemnizația lunară de hrană pentru adulți și copii│ │ │ │ │ │
  │ │infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 60│Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │
  │ │legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii │ rință │ │ │ │ │
  │ │special destinate acestor scopuri și/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │
  │ │irigat │rată de │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adm. -├───┼──┼──┼───┤
  │ 61│Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor│finan- │ │ │ │ │
  │ │plantelor decorative și ciupercilor │ciară │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 62│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și │ │ │ │ │ │
  │ │pomicole și altele asemenea │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 63│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │
  │ │obținute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │
  │ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │
  │ │în arendă, către unități specializate pentru │ │ │ │ │ │
  │ │colectare, unități de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │
  │ │către alte unități, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 64│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │
  │ │concursuri │ rință │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 65│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigu- │rată de │ │ │ │ │
  │ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adm. │ │ │ │ │
  │ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL │
  │PERSONAL ȘI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 66│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │
  │ │și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât │ rință │ │ │ │ │
  │ │cele cu titlu de moștenire │ elibe- │ │ │ │ │
  │ │ │rată de │ │ │ │ │
  │ │ │Adm. │ │ │ │ │
  │ │ │ finan- │ │ │ │ │
  │ │ │ ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ VENITURI DIN ALTE SURSE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 67│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │
  │ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rință │ │ │ │ │
  │ │unei activități pentru o persoana fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │
  │ │tură cu care suportatorul nu are o relație genera- │rată de │ │ │ │ │
  │ │toare de venituri din salarii │Adm. │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤finan- ├───┼──┼──┼───┤
  │ 68│Câștiguri primite de la societățile de asigurări, │ciară │ │ │ │ │
  │ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ │ │ │ │ │
  │ │între părți cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 69│Venituri sub forma diferențelor de preț pentru │ │ │ │ │ │
  │ │anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │
  │ │de persoanele fizice pensionari, foști salariați, │ │ │ │ │ │
  │ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │
  │ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 70│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │
  │ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├───┼──┼──┼───┤
  │ 71│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │
  │ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 72│Venituri obținute din străinătate │Contract│ │ │ │ │
  │ │ │de muncă│ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ ALOCAȚII*) │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 73│Alocația lunară de plasament │mandat │ │ │ │ │
  │ │ │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │ │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │decizie │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 74│Alocație de întreținere │Hotărâre│ │ │ │ │
  │ │ │judecă- │ │ │ │ │
  │ │ │torească│ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ AJUTOARE │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 75│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │
  │ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poștal/ │ │ │ │ │
  │ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │
  │ │ │de cont/│ │ │ │ │
  │ │ │decizie │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │ ALTE SURSE DE VENIT*) │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 76│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rință ├───┼──┼──┼───┤
  │ 77│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├───┼──┼──┼───┤
  │ 78│Alte venituri │Adm. │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┤finan- ├───┼──┼──┼───┤
  │ │ │ciară │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───┴──┴──┴───┤
  │FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE │
  │CONFORM CONTRACTULUI │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───┬──┬──┬───┤
  │ 79│ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ 80│ │ │ │ │ │ │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
  │ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──┴──┴───┘


  Familia/persoana singură îndreptățită deține în proprietate/folosință?
  Bunuri imobile
  [] Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și anexele-gospodărești
  [] Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

  Bunuri mobile, aflate în stare de funcționare
  [] Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani
  [] Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
  [] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  [] Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi
  [] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  [] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  [] Utilaje de prelucrat lemnul: gatere sau alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau electric

  Terenuri, animale și păsări din gospodărie
  ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  │ 1│Grâu comun (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 2│Grâu dur (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 3│Secară (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 4│Orz (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 5│Orzoaică (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 6│Ovăz (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 8│Porumb boabe (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 9│Orez (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 10│Alte cereale (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 11│Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 12│Linte, năut și măzăriche (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 14│Cartofi (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 16│Rapiță (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 17│Floarea soarelui (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 18│Soia (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 19│In pentru ulei (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 20│Altele (ricin, mac, muștar, s.a.) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 22│Tutun (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 24│In pentru fibră (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 25│Cânepă (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 26│Alte culturi industriale (inclusiv in, cânepă pt. fibră) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 27│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 28│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în grădină (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 29│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în sistem protejat (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 30│Ciuperci (100 mp) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 33│Semințe de iarbă (graminee și legumin. furaj) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 34│Alte semințe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ │
  │ │oleaginoase) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ │
  │ │furajeri) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 38│Alte plante furajere (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 39│Terenuri productive și necultivate (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 41│Pajiști și pășuni permanente (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 42│Pășuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 52│Cabaline (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 53│Viței pt. îngrășat │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 54│Viței sub un an (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 55│Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 56│Viței de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 57│Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 58│Juninci de reproducție (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 59│Vițele pt. îngrășat (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 62│Alte vaci (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 63│Stupi (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 66│Alte caprine (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 67│Oi mame (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 68│Alte ovine (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 69│Purcei (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 70│Scroafe pt. reproducție (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 71│Porci pt. îngrășat (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 72│Alte porcine (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 73│Pui de carne (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 75│Alte păsări (buc.) │ │
  └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘


  Capitolul 5 Starea de sănătate a persoanei
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Capitolul 6 Nevoi speciale ale persoanei singure/membrilor familiei sau persoanei îndreptățite
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Capitolul 7 Alte aspecte
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Capitolul 8 Concluzii
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ acordarea │
  │Se propune ───────────────────────────────────────── │
  │ neacordarea │
  │ │
  │ │
  │MOTIVAȚIA: │
  │ │
  │ │
  │AM LUAT CUNOȘTINȚĂ │
  │ │
  │SOLICITANT____________________ ÎNTOCMIT_______________ │
  │ │
  │SEMNĂTURA_____________________ SEMNĂTURA______________ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Se atașează următoarele documente:1. .............................................................2. .............................................................3. .............................................................4. .............................................................5. .............................................................6. .............................................................7. .............................................................8. .............................................................9. .............................................................10. .............................................................11. .............................................................12. .............................................................13. .............................................................14. .............................................................15. .............................................................16. .............................................................17. .............................................................18. .............................................................19. .............................................................20. .............................................................21. .............................................................22. .............................................................23. .............................................................24. .............................................................


  ANEXA nr. 4

  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

  FIȘA DE CALCUL
  al ajutorului social și al numărului de ore
  de acțiuni sau lucrări de interes local


  Numărul de înregistrare a cererii TITULAR
  ........./............. Numele: ................
  Prenumele: .............

  A. AJUTOR SOCIAL
  *Font 9*
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │1.│Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul │.......... persoane│
  │ │la stabilirea ajutorului social │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │2.│Venitul net lunar pe familie,*) │ │
  │ │din care: │ .......... lei│
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │a) venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară│ .......... lei│
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │b) alte surse de venit**) │ .......... lei│
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │3.│Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în │ │
  │ │condițiile legii │ ........... lei│
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │4.│Cuantumul ajutorului social │.......... lei/lună│
  │ │pct. 3 - pct. 2 │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │5.│Majorări ale ajutorului social │ │
  │ │Ajutor social (pct. 4) X 15% │ │
  │ │(se aplică numai pentru situațiile în care persoana singură sau│.......... lei/lună│
  │ │cel puțin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază│ │
  │ │de contract de muncă sau convenție civilă de prestări │ │
  │ │servicii.) │ │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │6.│Ajutorul social propus pentru plată pct. 4 + pct. 5 │.......... lei/lună│
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
  Întocmit, Viza de control financiar preventiv,
  Data ...........
  Semnătura ......
  Notă
  *) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la cap. 5 din Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.
  **) Veniturile lunare se calculează prin împărțirea la 12 a veniturilor anuale.

  B. NUMĂR DE ORE DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
  Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:
  169,333*1) x cuantum ajutor social
  Număr de ore de muncă = ────────────────────────────────────────────────────────
  Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată*2)
  Notă
  *1) Reprezintă numărul de ore aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
  *2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  ANEXA nr. 5

  (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

  LISTA BUNURILOR
  ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

  *Font 8*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Bunuri imobile │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1│Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești│
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2│Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care │
  │ │depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din │
  │ │zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/│
  │ │producție agricolă │
  └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Bunuri mobile(*) │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1│Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu │
  │ │excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora │
  │ │sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu │
  │ │accesibile │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2│Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3│Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, │
  │ │autobuze, microbuze │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4│Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul │
  │ │persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5│Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6│Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7│Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate │
  │ │hidraulic, mecanic sau electric │
  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │(*) Aflate în stare de funcționare. │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Depozite bancare │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1│Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii │
  └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Terenuri/animale și/sau păsări │
  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1│Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește │
  │ │suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie │
  └───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  NOTĂ:
  Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social.


  ANEXA nr. 6

  (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

  - model -
  AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ
  A JUDEȚULUI.........../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  DECIZIE*1)
  nr. ...... din .........
  privind aprobarea acordării plății/reluarea plății/
  modificarea cuantumului/ modificarea titularului/
  suspendarea plății/încetarea plății ajutorului social
  Notă
  *1) Modelul deciziei va fi completat, după caz, în funcție de fiecare situație înregistrată. În cazul în care persoana beneficiară de ajutor social este și eligibilă pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, modelul deciziei se completează în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor în vigoare.


  Directorul executiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ......./Municipiului București ........, numit prin Decizia directorului general Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr. ........,
  având în vedere:– art. 16 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare;– art. 13^1 alin. (1^1) și (2), art. 17 alin. (2), art. 19 și art. 20 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 26 alin. (1), art. 34 alin. (2) și art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ............/Municipiului București;– Dispoziția primarului nr. .............. din...........................
  și în temeiul competențelor conferite de lege,
  DECIDE:


  Articolul 1

  Se aprobă plata/reluarea/modificarea cuantumului/modificarea titularului/ suspendarea plății/încetarea plății ajutorului social în cuantum de ........... lei, pentru doamna/domnul ..............., în calitate de titular.


  Articolul 2
  (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ............ .(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ............ a fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal/cont de card.
  Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ......../Municipiului București.
  În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul .........., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Director executiv,
  .....................


  ANEXA nr. 7

  (Anexa nr. 11 la normele metodologice)

  - model -

  Unitatea administrativ-teritorială ............
  Județul .......................
  Adresa ........................
  CUI ...........................
  Cod poștal ....................
  Oficiu poștal .................

  LISTA
  persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

  ┌────┬──────┬──────────┬──────┬───────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ │ Localitatea de domiciliu │
  │crt.│ Nume │ Prenume │ CNP │ (municipiu/oraș/comună) │
  ├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤
  │ 1. │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤
  │ 2. │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤
  │... │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  └────┴──────┴──────────┴──────┴───────────────────────────┘

  Aprobat primar

  ( L.S. )


  NOTE:1. Prin persoană aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții:
  a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;
  b) nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;
  c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
  Incapacitatea fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii.
  2. Face excepție persoana aptă de muncă aflată în una dintre următoarele situații:
  a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;
  b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;
  c) participă la un program de pregătire profesională;
  d) este încadrată în muncă.


  ANEXA nr. 8

  (Anexa nr. 16 la normele metodologice)


  ANEXA nr. 9

  (Anexa nr. 16a la normele metodologice)

  -----