ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002 (*actualizată*)
privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
(actualizată până la data de 19 aprilie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEa nr. 149 din 14 aprilie 2003.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de acordare a licenţei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru seminţele de consum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.


  Articolul 2

  Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum şi se constituie Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 3

  (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea gradatorilor pentru seminţele de consum, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Agenţii economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite pot solicita în scris acordarea licenţei de depozit.
  (3) În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică.
  (4) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale comisiei prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Membrii Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea direcţiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort.
  (6) Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit este compusă din 15 membri care reprezintă ministerul de resort, asociaţiile patronale şi/sau agenţi economici cu activitate în domeniul depozitarii seminţelor de consum.
  (7) Ministerul de resort va disponibiliza din fondurile proprii sumele necesare pentru tipărirea licenţelor de depozit şi a certificatelor de depozit.


  Articolul 4

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel:
  a) seminţe de consum - seminţe de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase şi alte seminţe destinate consumului uman, animal, industrializării şi comercializării;
  b) depozit - construcţie terestra sau plutitoare, ansamblu de construcţii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incinta sau acvatoriu, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic şi utilizate special pentru depozitarea seminţelor de consum;
  -------------
  Litera b) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  c) depozitar - agent economic care are în proprietate sau administrează un depozit şi căruia i s-a acordat licenţa de depozit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
  d) depozitare - activitatea incluzând operaţiunile de recepţie, gradare, condiţionare, păstrare şi restituire a seminţelor de consum;
  e) deponent - persoana fizica sau juridică, proprietar al unei cantităţi de seminţe de consum pe care o preda direct sau prin reprezentantul sau autorizat, în vederea depozitarii la un depozitar, pentru care primeşte în schimb unul sau mai multe certificate de depozit;
  f) certificat de depozit - documentul care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, emis de depozitar în schimbul primirii seminţelor de consum de la deponent şi care poate fi transmis, după caz, prin gir;
  -------------
  Litera f) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  g) activitate de gradare - activitate profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a seminţelor de consum;
  h) deţinător de certificat de depozit - orice persoană fizica sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a seminţelor de consum menţionate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat;
  i) licenţa de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atesta ca, pe o perioadă determinata, depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
  j) preţul pieţei - preţul format în condiţiile concurentei deschise, libere, în care nici unul dintre agenţii pieţei nu poate influenţa sau decide unilateral stabilirea nivelului şi dinamicii acestuia, format pe baza raportului dintre cerere şi oferta;
  k) punct de recepţie a seminţelor de consum - locul în care o persoană fizica sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o preda în vederea depozitarii.


  Capitolul II Licenţa de depozit


  Secţiunea 1 Acordarea licenţei de depozit


  Articolul 5

  (1) Licenţa de depozit se acordă, de Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, agentului economic constituit în condiţiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate sau în administrare, dacă sunt îndeplinite condiţiile financiare şi de performanţă tehnica pentru gradare şi depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
  (2) Verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice se realizează de persoane fizice sau juridice specializate, abilitate în acest scop de ministerul de resort.


  Articolul 6

  (1) Licenţa de depozit se eliberează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (2) Cuantumul taxei pentru acordarea licenţei de depozit şi actualizarea acestuia în funcţie de rata inflaţiei se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrului finanţelor publice, şi cuprind costurile necesare emiterii licenţei de depozit.


  Articolul 7

  Licenţa de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 8

  Licenţa de depozit se prelungeşte, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăşi perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenţei de depozit, la data solicitării prelungirii.


  Articolul 9

  Licenţa de depozit poate fi suspendată, anulată sau retrasă pentru situaţiile şi în condiţiile menţionate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 10

  (1) În cazul propunerii de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, depozitarul licenţiat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, are posibilitatea să fie audiat de către Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit.
  (2) Reprezentanţi ai Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit vor controla depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va presta activitatea de depozitare până la stingerea obligaţiilor din contractele de prestări de servicii încheiate cu deponentii.
  (3) Pe perioada suspendării licenţei de depozit, activitatea de control se poate exercita şi pentru seminţele de consum transferate şi depozitate în altă parte, indiferent dacă aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului.


  Articolul 11

  Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, în condiţiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 12

  În situaţiile de suspendare, anulare sau expirare a licenţei de depozit, depozitarul este obligat sa transmită ministerului de resort certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponentului, certificatele de depozit greşit completate şi anulate, precum şi certificatele necompletate.


  Secţiunea a 2-a Tariful de depozitare


  Articolul 13

  (1) Depozitarul va afişa permanent, la loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul operaţiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d).
  (2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natura; pentru plata în natura contravaloarea se calculează la preţul pieţei din momentul încheierii contractului de depozit.

  -------------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Secţiunea a 3-a Asigurarea depozitarului


  Articolul 15

  (1) Fiecare depozitar este obligat sa încheie un contract de asigurare a spaţiilor de depozitare aflate în proprietatea sau în administrarea sa, precum şi a seminţelor de consum depozitate în aceste spaţii.
  (2) Contractele de asigurare se încheie separat, pentru spaţiile de depozitare şi seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru următoarele riscuri: explozii, incendii, inundaţii şi cutremure.
  (3) Depozitarul este obligat sa plătească primele de asigurare pentru întreaga perioadă a depozitarii seminţelor de consum.
  (4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.


  Articolul 16

  (1) Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie.
  (2) Pe perioada depozitarii seminţelor de consum, scazamintele şi perisabilitatile se stabilesc pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 17

  Agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi sa accepte în mod nediscriminatoriu seminţele de consum aduse spre depozitare, în condiţiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maxima pentru care s-a acordat licenţa de depozit.
  -------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Capitolul III Activitatea de gradare a seminţelor de consum


  Secţiunea 1 Sistemul naţional de gradare


  Articolul 18

  (1) Activitatea de gradare a seminţelor de consum se organizează în cadrul Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, după consultarea organizaţiilor reprezentative în domeniu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Se înfiinţează Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu finanţare din surse proprii.
  (3) Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum este formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producţiei, depozitarii, procesarii, comercializării şi standardizarii seminţelor de consum.
  -------------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).


  Secţiunea a 2-a Emiterea licenţei de gradator


  Articolul 19

  (1) Gradarea seminţelor de consum se efectuează de către gradatori, autorizaţi prin acordarea unei licenţe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum.
  (2) Gradatorii pot avea şi calitatea de angajaţi ai societăţilor comerciale care se ocupa cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a seminţelor de consum.
  (3) Gradarea seminţelor de consum proprietate a depozitarului licenţiat, se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.


  Articolul 20

  (1) Gradarea se efectuează la punctele de recepţie a seminţelor de consum.
  (2) Manualul de gradare a seminţelor de consum se aproba la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Manualul de gradare a seminţelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum.
  -------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Capitolul IV Certificatul de depozit


  Secţiunea 1 Cerinţe privind tipărirea, emisiunea şi conţinutul certificatului de depozit


  Articolul 21

  (1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, inseriat de ministerul de resort şi pus la dispoziţia depozitarilor.
  (2) Ministerul de resort comanda tipărirea certificatelor de depozit şi tine evidenta acestora.
  (3) Tipărirea certificatelor de depozit se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort.


  Articolul 22

  Depozitarii eliberează deponenţilor certificate de depozit, pentru seminţele de consum predate de aceştia şi depozitate, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 23

  (1) Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restricţii, în lipsa de stipulaţie contrară, inserată în titlu la cererea deţinătorului de certificat de depozit.
  -------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea seminţelor de consum depozitate pentru care acesta s-a emis, cat şi pentru sumele şi dobânzile garantate cu acesta.
  -------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.
  (4) Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit.
  -------------
  Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 24

  Certificatul de depozit poate fi utilizat la constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate, în condiţiile prevăzute de lege.
  -------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 25

  (1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni:
  a) seria şi numărul certificatului de depozit;
  b) denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitului;
  c) date pentru identificarea deponentului şi semnătura lui;
  d) data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitarii seminţelor de consum;
  e) denumirea seminţelor de consum şi cantitatea predată;
  f) tipul, anul recoltei, clasa şi gradul seminţelor de consum predate;
  g) tariful serviciilor prestate şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;
  h) semnătura şi ştampila depozitarului;
  i) o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum şi pentru constituirea garanţiei reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate.


  Secţiunea a 2-a Înregistrarea certificatelor de depozit


  Articolul 26

  (1) Depozitarul este obligat să efectueze în registrul special al certificatelor de depozit înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum şi la cantităţile de seminţe de consum depozitate.
  (2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 27

  Ministerul de resort va tine evidenta certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit.


  Secţiunea a 3-a Restituirea şi expedierea seminţelor de consum


  Articolul 28

  La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat sa predea, în termen de maximum 7 zile, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligaţiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suporta de către deţinătorul certificatului de depozit.
  -------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Capitolul V Fondul de garantare pentru certificatele de depozit


  Articolul 29

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fondul.
  (2) Fondul este persoana juridică de drept public, cu finanţare extrabugetara.
  (3) Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
  (4) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti.
  (5) Depozitarii cărora li s-a acordat licenţa de depozit au obligaţia să depună în contul Fondului o cota reprezentând 0,5% din valoarea de piaţa a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, în termen de 30 de zile de la emiterea acestora.
  -------------
  Alin. (5) al art. 29 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 30

  (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit, emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenţa de depozit, deponenţilor şi/sau creditorilor.
  -------------
  Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (2) Fondul va compensa plata depozitelor, reprezentând contravaloarea seminţelor de consum depozitate, atunci când acestea devin indisponibile.
  (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele sunt considerate indisponibile în momentul în care se constata de către ministerul de resort ca depozitarul nu este în măsura să livreze seminţele de consum, conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, sau în situaţia în care lichidatorul, numit în condiţiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, confirma inexistenta sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit.
  -------------
  Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (4) Deţinătorii certificatului de depozit indisponibil vor primi de la Fond contravaloarea seminţelor de consum specificate în certificatul de depozit, calculată la preţul pieţei, la data solicitării restituirii seminţelor de consum.
  (5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul pieţei, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenţi şi/sau creditori.
  -------------
  Alin. (5) al art. 30 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor, Fondul va despăgubi deponentii şi/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
  -------------
  Alin. (6) al art. 30 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 31

  (1) Depozitarii sunt obligaţi sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor.
  -------------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (2) Contribuţiile la bugetul Fondului vor avea ca unica utilizare protejarea intereselor financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor în situaţia în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3).
  -------------
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (3) Resursele financiare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului se constituie din:
  a) cote plătite de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea de piaţa a seminţelor de consum depozitate şi pentru care s-au eliberat certificate de depozit, conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;
  b) dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond;
  c) realizarea creanţelor sale;
  d) încasarea despăgubirilor din poliţele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15;
  e) venituri din investirea resurselor sale;
  f) alte venituri, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea.
  (4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) şi f) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.
  -------------
  Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (5) Fondul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat şi obligaţiuni emise de Banca Naţionala a României, băncile comerciale, administraţiile şi băncile centrale din ţările membre ale Uniunii Europene şi ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.
  (6) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte plafonul minim şi maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii seminţelor de consum depozitate, ale Fondului.
  (7) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.
  (8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăşi veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e) şi f).
  -------------
  Alin. (8) al art. 31 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (9) Fondul este scutit de orice impozite şi taxe privind activitatea sa.
  -------------
  Alin. (9) al art. 31 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 31^1

  (1) Înstrăinarea de către depozitar a seminţelor de consum din depozit fără consimţământul proprietarului de drept se pedepseşte potrivit prevederilor art. 213 din Codul penal.
  (2) Deteriorarea seminţelor de consum în timpul depozitarii, cauzată de păstrarea, gestionarea şi manipularea acestora, se pedepseşte conform legilor în vigoare.
  -------------
  Art. 31^1 a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 32

  (1) Faptele ce constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi modul de sancţionare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Constatarea săvârşirii faptelor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice.


  Articolul 33

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 34

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ministerul de resort va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.


  Articolul 35

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:
  a) Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001;
  c) orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 17 octombrie 2002.
  Nr. 141.
  -----------