ORDIN nr. 246 din 23 aprilie 2008 (*actualizat*)
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
(actualizat până la data de 6 martie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 25 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 653 din 28 octombrie 2008; ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009.
  În baza Referatului de aprobare nr. 116.621 din 31 martie 2007 al Direcţiei generale implementare politici agricole,
  având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007,
  în conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,
  în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentul ordin reglementează modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru anul 2008 şi următorii, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, şi acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, pentru anul 2008 şi următorii, în condiţiile prevăzute la art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.


  Articolul 1^1

  În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
  a) păşuni permanente - terenurile consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee (însămânţate sau naturale), care nu fac parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie de cel puţin 5 ani şi care sunt administrate de către agricultor pentru producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;
  b) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee perene care se gasesc în mod natural pe paşuni şi fâneţe sau sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculeaza valoarea nutriţionala a păşunii permanente şi încarcatura optima de animale pentru păşunat;
  c) fâneţe - păşunile permanente care, conform practicii agricole locale, sunt recunoscute ca fiind destinate recoltarii de furaje pentru bovine, ovine, caprine şi ecvidee. Totuşi, acest lucru nu exclude utilizarea mixtă a terenurilor în decursul aceluiaşi an (păşune, fân şi fân însilozat).
  -----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009.


  Capitolul II Scheme de plăţi directe şi de plăţi naţionale directe complementare


  Articolul 2

  Beneficiarii plăţilor directe prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 sunt cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.


  Articolul 3

  Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.


  Articolul 4

  Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006
  , privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere sau altele asemenea.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009.


  Articolul 5

  (1) Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru păşunile comunale utilizate pentru păscut sau producerea de fân necesar creşterii animalelor, documentele solicitate sunt cele prevăzute la art. 4; la acestea se anexează următoarele documente:
  a) copie a cardului exploataţiei conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor;
  b) copie a documentelor care atestă efectuarea lucrărilor pe păşune şi/sau declaraţie pe propria răspundere, după caz:
  - păşunatul cu animalele, cosire a fânului;
  - regenerări (însămânţări şi supraînsămânţări);
  - administrare de fertilizanţi şi amendamente;
  - lucrări de curăţare şi altele asemenea.
  (2) Consiliile locale pot atribui spre folosinţă păşunile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de închiriere crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum şi formelor asociative ale crescătorilor de animale, legal constituite, a căror activitate este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE). Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
  (3) În cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui proprietar de exploataţie cu o copie după cardul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere.
  (4) Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi şi să îşi asume responsabilitatea atât asupra cerinţelor care condiţionează plăţile, cât şi asupra distribuirii plăţilor către membrii săi.
  (5) Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul SAPS pentru suprafeţele pentru care şi-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative.
  (6) În cazul păşunilor comunale, dovada utilizării suprafeţelor de păşune se face pe baza contractelor de păşunat dintre fermieri şi consiliile locale, în calitate de administratori ai păşunilor comunale, din care trebuie să reiasă suprafaţa utilizată pentru păşunat.
  (7) Consiliile locale pot depune cereri de plată pentru păşunile permanente comunale pe care le administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat, iar pe aceste terenuri trebuie să desfăşoare propria activitate agricolă, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006
  .
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009.


  Articolul 6

  Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se prezintă, după caz, la întocmirea solicitării de plată de către producătorul agricol sau la cererea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., în vederea efectuării procedurilor de administrare şi control.


  Articolul 7

  (1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi scheme de sprijin pe suprafaţă, un bloc fizic face obiectul unei cereri de plată a 2 sau mai mulţi producători agricoli, în cazul în care suprafaţa totală declarată este mai mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă - LPIS (Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole), cu o diferenţă de maximum 1 hectar, şi se încadrează în toleranţa definită printr-o zonă tampon de maximum 1,5 metri aplicată la perimetrul blocului fizic, A.P.I.A. poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 24 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori.
  (2) Producătorii agricoli sunt înştiinţaţi de A.P.I.A. prin notificare de faptul că li s-a aplicat o reducere pentru supradeclararea blocului fizic, iar aceştia pot contesta decizia respectivă, în termen de 15 zile lucrătoare, şi trebuie să prezinte acte doveditoare privind utilizarea suprafeţei declarate.


  Articolul 8

  (1) Prin prezentul ordin, pe lângă condiţiile generale stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, se adaugă condiţii şi criterii de eligibilitate specifice, conform legislaţiei comunitare, precum şi legislaţiei naţionale, pentru:
  a) plăţi naţionale directe complementare la SAPS, decuplate de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil;
  b) plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, pentru culturile de în şi cânepă pentru fibră, tutun şi hamei;
  c) plată naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie;
  d) plată directă separată pentru zahăr, decuplată de producţie.
  (2) Pe lângă condiţiile generale stabilite la art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, se aplică şi prevederile art. 5 din prezentul ordin.


  Articolul 9

  (1) Se acordă o plată naţională directă complementară la SAPS, decuplată de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS, în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole de câmp, bob, lupin dulce şi linte), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia convenţională, în şi cânepă pentru fibră, tutun, în pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume proaspete, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. Parcela cultivată trebuie să fie de minimum 0,3 hectare.
  (2) Culturile permanente şi pajiştile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.


  Articolul 10

  (1) Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, pentru culturile de în şi cânepă pentru fibră, tutun şi hamei.
  (2) Pentru culturile de în şi cânepă pentru fibră se acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:
  a) să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;
  b) cererea de sprijin financiar să fie însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă, care se vor păstra la centrul local/centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz;
  c) în cazul în care semănatul se face după termenul-limită de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv, conform art. 13 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 796/2004;
  d) sprijinul financiar se acordă numai pentru suprafaţa prevăzută în contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi prim-procesator, dar nu mai mare decât suprafaţa din cererea de sprijin, iar dacă suprafaţa din contract este diferită de suprafaţa din cererea de sprijin, fermierul va fi informat de A.P.I.A. în vederea rezolvării acestei neconcordanţe;
  e) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma controalelor;
  f) producătorul agricol este obligat să livreze cel puţin 2 tone de în pe hectar, respectiv 3 tone de cânepă pe hectar, în caz contrar aplicându-se un coeficient de reducere a suprafeţei determinate eligibile pentru plată;
  g) culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară;
  h) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A., până la data de 1 septembrie a anului de recoltă, inclusiv:
  1. o declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii, iar pentru cultura de în, certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă;
  2. o copie a contractului/angajamentului încheiat între producătorul agricol şi prim-procesator;
  3. o copie a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră;
  i) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract, şi anume proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau altele asemenea;
  j) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmite Laboratorului regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoţite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) şi datele de identificare ale suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă;
  k) Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.
  (3) Pentru cultura tutunului se acordă o plată naţională directă complementară în sectorul vegetal, cuplată de producţie, pentru toată producţia livrată în baza contractelor de cultură încheiate între producătorii agricoli/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:
  a) producătorul agricol/grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata naţională directă complementară, cuplată de producţie, pentru cultura tutunului trebuie să depună la A.P.I.A. cererea de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a anului de recoltă. Pot beneficia de plată naţională directă complementară în sectorul vegetal, cuplată de producţie, pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţii în cadrul SAPS, din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa stipulate la art. 7 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, cu obligaţia să bifeze în cererea de sprijin doar în căsuţa pentru plata naţională directă complementară cuplată de producţie pentru cultura tutunului PNDC 4, aşa cum este prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008, cu modificările ulterioare;
  b) producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să depună copia contractului de cultură cu un prim-procesator şi să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti (DADR). Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat în termen de 15 zile de la data încheierii, inclusiv, în conformitate cu art. 171ce al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime, iar o copie a contractului trebuie predată la centrul local/centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A. până la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv. Dacă termenul-limită de încheiere a contractului sau cel de înregistrare este depăşit cu maximum 15 zile, sprijinul este redus cu 20%, iar după expirarea celor 15 zile sprijinul este anulat pe anul respectiv;
  c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători;
  d) un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;
  e) grupurile de producători nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului;
  f) cantităţile prevăzute în contract pot fi majorate cu acordul părţilor contractante, iar modificarea trebuie să fie adusă la cunoştinţa DADR şi a centrului local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz, în scris, până la data de 9 iunie a anului de recoltă;
  g) un producător de tutun poate să aparţină numai unui singur grup de producători;
  h) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat, care trebuie să conţină şi viza reprezentantului compartimentului de inspecţii în sectorul vegetal din cadrul DADR, pentru atestarea calităţii tutunului livrat;
  i) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate aşa cum sunt prevăzute în anexa III la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.848/1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.075/92 privind sistemul de prime, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat grupurilor de producători în sectorul tutunului brut;
  j) plata naţională directă complementară cuplată de producţie se acordă în cuantum fix pe kilogram numai pentru producţia obţinută de pe suprafaţa stipulată în contractul de cultivare şi în baza declaraţiei de livrare a tutunului;
  k) producătorul agricol este obligat să livreze la primprocesator întreaga cantitate produsă; sprijinul financiar se acordă numai în limita cantităţii contractate.
  l) solicitantul sprijinului financiar aferent plăţii naţionale directe complementare cuplate de producţie pentru cultura tutunului va încheia contract de cultură şi va livra în nume propriu producţia către primul procesator*).
  -----------
  Litera l) a alin. (3) al art. 10 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009, prevederile art. 10 şi 11 de la pct. 4 şi 5 din prezentul ordin intră în vigoare de la data aplicării schemelor de plăţi aferente anului 2008.
  (4) Pentru cultura de hamei se acordă o plată naţională directă complementară în sectorul vegetal, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
  b) în vederea obţinerii sprijinului financiar, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiţii de eligibilitate:
  (i) suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea s-au respectat condiţiile normale de cultivare conform art. 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 privind schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime, iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;
  (îi) sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 623/2002
  privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
  (iii) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A. Începând cu anul 2009, copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieţei în sectorul hameiului;
  (iv) solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, procesul-verbal întocmit de reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală menţionat la lit. a);
  (v) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma controalelor.
  ------------
  Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 653 din 28 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 30 octombrie 2008.


  Articolul 11*)

  (1) Se acordă plată naţională directă complementară în sectorul vegetal pentru sfecla de zahăr, decuplată de producţie, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii specifice de eligibilitate:
  a) depun la centrul local al A.P.I.A. cerere de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a anului în curs, conform formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în care bifează SAPS şi plata naţională directă complementară pentru sfecla de zahăr;
  b) suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS şi este destinată exclusiv producţiei de zahăr;
  c) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform anexei Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, anual, înregistrat şi vizat la DADR, iar o copie este depusă la A.P.I.A. până la data de 15 mai a anului în curs.
  (2) Plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie, se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa din contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, încheiat în anul în curs.
  (3) Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă producătorilor agricoli care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007-2008, stabilit ca an de referinţă, iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică, mai mare, cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu, după cum urmează:
  a) producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică beneficiază de plată separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor;
  b) producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare beneficiază de plată separată pentru zahăr, decuplată de producţie, pentru suprafaţa cultivată, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor;
  c) producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu beneficiază de plată separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.
  (4) Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă şi producătorilor agricoli care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.
  (5) În cazul în care, într-un an următor anului de referinţă 2007-2008, suprafaţa totală cultivată cu sfeclă de zahăr, eligibilă, solicitată la plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România, cuantumul se reduce proporţional.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009, prevederile art. 10 şi 11 de la pct. 4 şi 5 din prezentul ordin intră în vigoare de la data aplicării schemelor de plăţi aferente anului 2008.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 12

  (1) Contractele încheiate, după caz, între producătorul agricol şi procesator/prim-procesator/cumpărător, pentru plăţile prevăzute la art. 10, vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  a) data de încheiere a contractului;
  b) datele de identificare a părţilor contractante;
  c) anul de piaţă pentru producerea şi valorificarea producţiei, după caz;
  d) numărul autorizaţiei unităţii de prim-procesare, în cazul tutunului, inului şi cânepei pentru fibră;
  e) numărul autorizaţiei de cultivare, în cazul culturii de cânepă pentru fibră;
  f) numărul unic de înregistrare a producătorului agricol în Registrul fermierilor;
  g) suprafeţele cultivate exprimate în hectare, cu două zecimale, şi detaliile de identificare a acestor suprafeţe, ca urmare a identificării pe hărţile puse la dispoziţie de A.P.I.A. (bloc fizic, număr parcelă);
  h) în cazul unui grup de producători, lista nominală cu producătorii agricoli pe care îi reprezintă şi suprafeţele aferente fiecăruia, anexă la contract;
  i) varietatea cultivată, în cazul culturilor de tutun şi cânepă pentru fibră;
  j) cantităţile contractate în tone, cu 3 zecimale;
  k) alte elemente convenite între părţi.
  (2) Contractele vor avea viza DADR, care va certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare.
  (3) Documentele justificative menţionate la art. 10 alin. (2) şi (4) pot fi depuse şi după termenul-limită stabilit, într-un interval de 25 de zile calendaristice, cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.


  Articolul 13

  (1) În caz de forţă majoră, acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare se face pe baza documentelor doveditoare prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară.
  (2) Cazurile de forţă majoră sunt cele prevăzute în art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor şi, în sensul prezentului ordin, se consideră forţă majoră calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung, decesul producătorului agricol sau distrugerea accidentală a exploataţiei.


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2007.


  Articolul 15

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare devin prevederi referitoare la prezentul ordin.


  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Bucureşti, 23 aprilie 2008.
  Nr. 246.
  __________