ORDIN nr. 1.148 din 7 iulie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. t) şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din data de 13 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
  "ORDIN
  pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."
  3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  "NORME METODOLOGICE
  privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate"
  4. În anexă, articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea condiţiilor şi criteriilor pe baza cărora se eliberează certificatele de clasificare pe categorii de confort acordate autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, în vederea protecţiei pasagerilor şi a creşterii calităţii serviciilor de transport rutier naţional de persoane prin servicii regulate."
  5. În anexă, articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor se face de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» pentru toate autobuzele şi microbuzele înmatriculate în România, utilizate în transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, potrivit prezentelor norme metodologice."
  6. În anexă, la secţiunea "Definiţii, abrevieri", literele a), b) şi i) vor avea următorul cuprins:
  "a) autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
  b) microbuz - autobuzul care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;
  .........................................................................
  i) deţinător - operator de transport rutier care utilizează autobuze/microbuze pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate şi care poate fi:
  - proprietarul autovehiculului;
  - utilizatorul autovehiculului, în baza unui contract (de închiriere, de leasing) încheiat între acesta şi proprietarul autobuzului/microbuzului."
  7. În anexă, la secţiunea "Definiţii, abrevieri", literele c), g) şi h) se abrogă.
  8. În anexă, la secţiunea "Definiţii, abrevieri", litera j) va avea următorul cuprins:
  "j) M.T. - Ministerul Transporturilor;"
  9. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Clasificarea se efectuează la sediile reprezentanţelor R.A.R., de către comisiile de clasificare formate din specialişti desemnaţi din cadrul R.A.R. şi al A.R.R. În situaţia în care deţinătorii solicită clasificarea la aceeaşi dată a cel puţin 5 autobuze/microbuze grupate în acelaşi loc de parcare, verificarea se poate efectua la locul respectiv, cu plata cheltuielilor de deplasare. La data programată pentru verificarea autobuzelor/microbuzelor, deţinătorii acestora vor face dovada achitării tarifului comunicat şi vor prezenta în original certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului."
  10. În anexă, articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Comisiile de clasificare eliberează rapoartele de verificare în baza cărora se acordă certificatele de clasificare."
  11. În anexă, articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Documentele necesare clasificării sunt:
  a) cererea de clasificare completată de către deţinător, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
  b) copie conformă a licenţei comunitare;
  c) copie de pe cartea de identitate a vehiculului;
  d) copie de pe certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
  e) copie de pe contractul (leasing, închiriere) încheiat între titularul licenţei comunitare şi deţinătorul autobuzului/ microbuzului, după caz.
  (2) Aceste documente pot fi transmise şi prin mijloace electronice."
  12. În anexă, la articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
  13. În anexă, articolul 8 se abrogă.
  14. În anexă, la articolul 10, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Se admit la clasificare numai autobuzele/ microbuzele care se prezintă într-o stare de întreţinere corespunzătoare, după următoarele criterii de apreciere:"
  15. În anexă, articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Se resping de la clasificare autobuzele/ microbuzele care nu îndeplinesc următoarele cerinţe:
  a) integritatea şi etanşeitatea instalaţiei de evacuare;
  b) absenţa oricăror pierderi de lubrifianţi, combustibil etc.;
  c) integritatea geamurilor şi existenţa marcajului de omologare al acestora;
  d) lipsa foliilor aplicate pe geamurile care sunt ieşiri de siguranţă;
  e) integritatea instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă;
  f) funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie forţată, a instalaţiei de aer condiţionat, a instalaţiei de încălzire sau a instalaţiei de sonorizare, după caz."
  16. În anexă, la articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul îndeplinirii cerinţelor de clasificare, comisia de clasificare eliberează un certificat de clasificare."
  17. În anexă, la articolul 14, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
  18. În anexă, articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Achitarea costului certificatelor de clasificare (conform tarifelor stabilite de R.A.R.) se efectuează după finalizarea verificării şi întocmirea raportului de verificare pe care se precizează decizia comisiei de clasificare."
  19. În anexă, articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Verificările în vederea prelungirii termenului de valabilitate al certificatului de clasificare pe categorii se vor efectua în fiecare an."
  20. În anexă, articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Prelungirea valabilităţii se menţionează de către comisia de clasificare în certificatul de clasificare."
  21. În anexă, articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilităţii certificatului de clasificare se constată că autobuzul/microbuzul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicită rezolvarea deficienţelor constatate în termen de maximum 30 de zile de la data constatării neregulilor. În situaţia în care la reverificare se constată în continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul de clasificare se anulează."
  22. În anexă, la articolul 24, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - În afară de cazul menţionat la art. 23, comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare în următoarele situaţii:"
  23. În anexă, la articolul 24, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) dacă la reverificare se constată modificarea echipării autobuzului/microbuzului, de o manieră care afectează modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la data clasificării;
  ..........................................................................
  c) înscrierea unor informaţii false privind clasificarea obţinută, în materialele de informare, promovare şi reclamă;"
  24. În anexă, articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Comisia de clasificare poate retrage certificatele de clasificare în cazul în care la verificare autobuzul/microbuzul nu mai întruneşte condiţiile iniţiale de clasificare.
  (2) În trafic, personalul împuternicit de M.T. va reţine certificatul de clasificare, dacă se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de clasificare, şi îl va transmite R.A.R. în vederea reverificării autobuzului/microbuzului de către comisia de clasificare."
  25. În anexă, articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - În cazul în care autobuzul/microbuzul îşi schimbă deţinătorul, certificatul de clasificare se înlocuieşte cu unul nou, menţinându-se valabilitatea certificatului iniţial. La solicitarea noului deţinător se poate efectua o nouă verificare, cu eliberarea unui nou certificat cu valabilitate de un an."
  26. În anexă, titlul secţiunii "Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare şi/sau a însemnelor clasificării acordate" va avea următorul cuprins:
  "Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare"
  27. În anexă, articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare se va comunica imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate după achitarea de către deţinător a contravalorii certificatului de clasificare."
  28. În anexa nr. 1 la normele metodologice, în tabel, numerele curente 4.6 şi 9.3 se abrogă.
  29. În anexa nr. 1 la normele metodologice, nota de subsol*2) va avea următorul cuprins:
  "*2) Frâna încetinitoare este obligatorie pentru autobuzele/microbuzele care au o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 5 tone (categoria M3) şi care aparţin clasei II, III sau B, astfel cum sunt definite în Regulamentul CEEONU nr. 107."
  30. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la notele explicative asupra criteriilor de apreciere, secţiunea II, nota i) se abrogă.
  31. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  32. În anexa nr. 3 la normele metodologice, la secţiunea "AVIZ IMPORTANT", punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Prezentul Certificat de clasificare a fost eliberat în baza examinărilor efectuate de Comisia de clasificare în conformitate cu «Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate»."
  33. În anexa nr. 3 la normele metodologice, sintagmele "autobuz" şi "autovehicul" se înlocuiesc cu sintagma "autobuz/microbuz".
  34. Anexa nr. 4 la normele metodologice se abrogă.
  35. Anexa nr. 5 la normele metodologice se abrogă.
  36. În anexa nr. 6b, punctul 6.6 se abrogă.
  37. În anexa nr. 6c, punctul . 6.6 se abrogă.
  38. În anexa nr. 6d, punctele 6.8 şi 6.15 se abrogă.
  39. În anexele nr. 6a , 6b , 6c şi 6d , nota de subsol*1) se abrogă.
  40. În cuprinsul anexei, sintagmele "transport public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional", "M.L.P.T.L." şi "autocar" se înlocuiesc cu sintagmele "transport rutier naţional de persoane prin servicii regulate", "M.T." şi "autobuz/microbuz".


  Articolul II

  Prevederile referitoare la frâna încetinitoare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se aplică numai pentru autobuzele/microbuzele pentru care se solicită clasificarea pentru prima dată.


  Articolul III

  Regia Autonomă "Registrul Auto Român" şi Autoritatea Rutieră Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Istvan Zoltan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 iulie 2014.
  Nr. 1.148.


  Anexa
  ─────
  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  ─────────────────────────────────────
  CERERE
  de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor
  ┌────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────┐
  │Societatea Comercială │ │ forma juridică│ │
  ├────────────────────────────┼─────┬────────────┬───┼───────────────┼──────────┤
  │nr. din registrul comerţului│ │ cod fiscal │ │ localitatea │ │
  ├───────────┬────────────────┴─┬───┼────────────┼───┴────────────┬──┴──────────┤
  │str. │ │nr.│ │judeţul/sectorul│ │
  ├───────────┴─────┬────────────┴───┴────────────┼────────┬───────┴─────────────┤
  │nr. cont bancar │ │banca │ │
  ├─────────────────┼────────┬─────────┬──────────┼────────┴─────────────────────┤
  │telefon │ │ fax │ │în calitate de deţinător al │
  │ │ │ │ │vehiculului │
  ├──────┬──────────┴────────┼─────────┼──────────┴┬─────────────────────┬───────┤
  │marca │ │ tipul │ │anul de fabricaţie │ │
  ├──────┴──────┬──┬─────────┴──┬──────┴───────────┼─────────────────────┼───────┤
  │capacitatea │ │nr. de │ │ │ │
  │de transport │ │identificare│ │Nr. de înmatriculare │ │
  ├─────────────┴──┴────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────┤
  │solicită efectuarea verificării autobuzului/microbuzului la data programată de│
  │comisia de clasificare, în conformitate cu normele în vigoare, şi eliberarea │
  │certificatului de clasificare corespunzătoar │
  ├─────────────┬──────┬─────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────┤
  │categoriei │ I │ II │ III │ IV │(Se anulează celelalte categorii)│
  ├─────────────┴──────┴─────┴───────┴─────────┴─────────────────────────────────┤
  │Declarăm că am luat la cunoştinţă conţinutul normelor metodologice privind │
  │clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru │
  │transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate şi ne obligăm: │
  │- să nu utilizăm certificatul de clasificare pentru alt autobuz/microbuz sau │
  │să permitem utilizarea acestuia de către terţi; │
  │- să comunicăm imediat comisiei de clasificare orice modificări ale │
  │autobuzului/microbuzului; │
  │- să retragem din activitate autobuzul/microbuzul care nu mai îndeplineşte │
  │criteriile care au stat la baza clasificării iniţiale şi să solicităm o nouă │
  │clasificare înainte de repunerea acestuia în exploatare; │
  │- să prezentăm autobuzul/microbuzul la data stabilită pentru verificare în │
  │vederea prelungirii valabilităţii certificatului de clasificare; │
  │- să permitem personalului împuternicit al Ministerului Transporturilor să │
  │verifice în orice moment şi fără preaviz autobuzul/microbuzul clasificat, │
  │în traseu sau la locul de parcare. │
  │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
  │Autobuzul/microbuzul este disponibil pentru verificare începând cu data │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
  │Achitarea costului verificării autobuzului/microbuzului şi eliberării │
  │certificatului se face prin: │
  ├───────────────────┬────┬────┬───┬─────────┬────┬─────────────────────────────┤
  │dispoziţie de plată│ │ cec│ │ numerar │ │ (Se menţionează varianta) │
  ├───────────────────┴────┴────┴───┴─────────┴────┴─────────────────────────────┤
  │ │
  ├────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
  │ Semnătura │ Numele şi prenumele │ Funcţia │
  │ autorizată ├────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
  │ şi ştampila │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  └────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

  __________