HOTĂRÂRE nr. 1.198 din 29 septembrie 2022privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 11 octombrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, al art. 28 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează condițiile de acordare a drepturilor de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, prevăzute la art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la art. 28 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 17 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) autovehicul/ambarcațiune deținut/deținută legal - autovehiculul/ambarcațiunea deținut/deținută de personal ori de membrii de familie ai acestuia, aflat/aflată în proprietatea personală sau folosit/folosită în baza unui contract de leasing, contract de închiriere sau contract de comodat auto;
  b) deplasare în interes de serviciu - deplasarea personalului în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau ca urmare a schimbării condițiilor și/sau locului de muncă, potrivit statutelor profesionale ale fiecărei categorii de personal;
  c) document militar de transport - imprimatul-tip, stabilit de comun acord, prin convenții încheiate între Ministerul Apărării Naționale și operatorii de transport, care, după utilizare, devine mijloc de decontare a prestației serviciilor de transport;
  d) domiciliul - definit conform prevederilor art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) reședința - definită conform prevederilor art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) loc de muncă - unitatea/subunitatea, structura/formațiunea sau obiectivul/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea. În cazul deplasării pe un itinerar prestabilit, locul de muncă se stabilește acolo unde se realizează efectiv intrarea în serviciu, indiferent dacă acesta este dispus într-o localitate sau în afara acesteia;
  g) membrii de familie ai personalului - soțul/soția, copiii minori și cei majori, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și părinții aflați în întreținerea legală a acestuia;
  h) personal - personalul militar în activitate, polițiștii și personalul civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
  i) unități situate în localități izolate - unitatea, subunitatea, formațiunea, punctul de lucru care îndeplinește criteriile stabilite prin ordin al conducătorilor instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională și în care își desfășoară activitatea zilnică personalul.


  Capitolul II Drepturile de transport specifice personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională

  Articolul 3

  Pentru deplasarea în interes de serviciu, precum și în alte situații prevăzute în prezenta hotărâre, personalul are dreptul să călătorească cu:
  a) mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau rutier;
  b) mijloace de transport în comun - autobuze urbane, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou și mijloace specifice de transport pe cablu;
  c) mijloace de transport în regim de taxi și mijloace de transport alternativ cu autoturism și conducător auto;
  d) mijloace de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională;
  e) autovehicule/ambarcațiuni deținute legal.


  Articolul 4

  Personalul are dreptul să călătorească cu mijloace de transport public feroviar în interes de serviciu, după cum urmează:
  a) înalții funcționari publici și ofițerii - cu orice fel de tren, la tariful clasei 1, indiferent de distanță;
  b) alte categorii de personal decât cele prevăzute la lit. a) - cu orice fel de tren, la tariful clasei a 2-a, pe distanțe de până la 300 km inclusiv și la tariful clasei 1 pe distanțe mai mari de 300 km.


  Articolul 5
  (1) Personalul are dreptul să călătorească în interes de serviciu la vagonul de dormit sau la vagon cușetă, pe timp de noapte și la distanțe mai mari de 300 km, astfel:
  a) înalții funcționari publici, generalii, amiralii, chestorii, inspectorii generali, directorii generali/directorii generali adjuncți/ similari, directorii și inspectorii-șefi - la vagonul de dormit cu cabină single sau la vagonul cușetă;
  b) coloneii, comandorii, comisarii-șefi, comandanții/șefii/ directorii unităților/structurilor, indiferent de gradul/gradul profesional deținut, precum și locțiitorii/adjuncții acestora - la vagonul de dormit cu cabină de 2 locuri sau la vagonul cușetă;
  c) alte categorii de personal decât cele prevăzute la lit. a) și b) - la vagonul de dormit cu cabină de 3 locuri sau la vagonul cușetă.
  (2) Categoriile de personal prevăzute la alin. (1) lit. c) au dreptul să călătorească la vagonul de dormit cu cabină de 2 locuri numai cu aprobarea prealabilă a comandantului/ șefului/directorului unității/structurii.(3) În vederea realizării în timp oportun a misiunilor și/sau activităților, categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pot călători și la vagon de dormit cu cabină de 2 sau de 3 locuri, după caz.


  Articolul 6
  (1) Înalții funcționari publici, generalii, amiralii, chestorii, inspectorii generali, directorii generali/directorii generali adjuncți/similari, directorii și inspectorii-șefi au dreptul să călătorească cu avionul în interes de serviciu, la clasa economică, pe orice distanță.(2) Categoriile de personal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au dreptul să călătorească cu avionul în interes de serviciu, la clasa economică, pe orice distanță, cu aprobarea prealabilă a comandantului/șefului/directorului unității/structurii.


  Articolul 7

  Personalul are dreptul să călătorească în interes de serviciu cu mijloace de transport public naval, pe orice distanță.


  Articolul 8
  (1) Personalul poate beneficia de transport de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință cu utilizarea mijloacelor de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională cu aprobarea prealabilă a comandantului/ șefului/directorului unității/structurii, potrivit programului de activități al unităților, indiferent de localizarea acestora, inclusiv în interiorul localității de domiciliu sau de reședință, cu plata unui tarif care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor efectuate în acest scop.(2) Personalul și membrii de familie ai acestuia pot beneficia de transport în condițiile alin. (1) în scopul desfășurării unor acțiuni educative, sportive, recreative și de agrement.(3) Mijloacele de transport din înzestrarea instituțiilor pot fi utilizate în condițiile alin. (1) pentru:
  a) aprovizionarea personalului încadrat în unități situate în localități izolate și care are domiciliul sau reședința în localitatea izolată, o dată pe săptămână, din localitatea cea mai apropiată, fără a depăși distanța până la reședința de județ;
  b) transportul copiilor personalului încadrat în unități situate în localități izolate la și de la școala unde frecventează învățământul obligatoriu din localitatea cea mai apropiată, dacă distanța dintre locuința acestuia și școală este mai mare de 2 km;
  c) transportul combustibilului necesar gospodăriei personalului încadrat în unități situate în localități izolate, dacă se procură din localitățile apropiate domiciliului acestuia și unde nu există operatori specializați pentru executarea transportului de mărfuri;
  d) transportul membrilor de familie decedați ai personalului militar în activitate și polițiștilor.


  Articolul 9
  (1) Personalul are dreptul la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite prin normative proprii, la decontarea cheltuielilor de transport sau la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, în următoarele situații:
  a) la deplasarea dus-întors, în interes de serviciu, în alte localități decât cea în care își are locul de muncă;
  b) la deplasarea dus-întors în punctele de control pentru trecerea frontierei, aflate pe teritoriul țărilor vecine, în cadrul cărora își desfășoară activitatea, indiferent de distanță;
  c) la deplasarea dus-întors, la și de la locul de muncă până la domiciliu sau reședință, dacă este încadrat în unități, subunități, formațiuni și puncte de lucru izolate;
  d) la deplasarea dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă, în afara orelor de program, în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, în vederea executării serviciului de zi, de permanență, de pază sau de intervenție sau pentru a executa controale sau alte misiuni ori când este trimis în delegare sau detașare, în cazul când unitatea/subunitatea este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință, la o distanță de minimum 5 km, măsurată conform calculatorului de rute;
  e) la deplasarea zilnică sau săptămânală, dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă, când își desfășoară activitatea în unitățile și subunitățile ce execută serviciul de luptă, în cadrul obiectivelor și aeroporturilor situate în afara localităților sau în localități rurale;
  f) la deplasarea dus-întors în alte localități decât cea de domiciliu sau reședință, la spitale, sanatorii, centre de refacere a capacității de efort sau similare, în vederea internării, recuperării sau stabilirii situației medico-militare, pe baza documentelor legale de trimitere sau internare, precum și în cazuri de urgențe medico-chirurgicale;
  g) la deplasarea dus-întors în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecționare, specializare, convocări, stagii de practică și alte forme de pregătire, organizate de instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;
  h) la deplasarea zilnică de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință, căruia nu i se poate asigura locuință în localitatea în care este mutat;
  i) la deplasarea săptămânală de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință;
  j) la deplasarea bilunară de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.
  (2) Pentru deplasarea personalului în condițiile stabilite la alin. (1) lit. b) și c) se pot utiliza autoturisme, autobuze, microbuze și ambarcațiuni cu motor din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite prin normative proprii, când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
  a) distanța de la unitate/subunitate/formațiune/punctul de lucru până la stația/gara unui mijloc de transport public este mai mare de 2 km;
  b) drumul de acces până la unitate/subunitate/formațiune/ punctul de lucru este nemodernizat, în sensul că nu este asfaltat, betonat sau pavat pe o porțiune de cel puțin 2 km;
  c) rețeaua de transport public este inexistentă sau slab dezvoltată, în sensul că nu sunt organizate servicii de transport public sau că mijloacele de transport existente pe plan local nu asigură capacitatea de transport necesară asigurării prezenței la program a personalului unității, în conformitate cu programul orar;
  d) unitățile, subunitățile, formațiunile și punctele de lucru se află situate în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“.
  (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) beneficiază, în aceleași condiții, și personalul numit în prima funcție/ transferat/chemat/rechemat în activitate într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) beneficiază, în aceleași condiții, și personalul detașat și/sau împuternicit să îndeplinească funcții într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință, personalul încadrat în structurile teritoriale ale unor unități care au sediul în altă localitate, precum și personalul pus la dispoziție.(5) Prevederile alin. (1) lit. h) nu se aplică personalului care beneficiază de compensație lunară pentru chirie.(6) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. i) beneficiază, în aceleași condiții, și personalul care domiciliază la o distanță de până la 70 km și nu beneficiază de prevederile alin. (1) lit. h).(6^1) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. h) poate beneficia, în aceleași condiții, și personalul care are domiciliul sau reședința la o distanță mai mare de 70 km și nu beneficiază de prevederile alin. (1) lit. i) sau j) și nici de compensație lunară pentru chirie. În această situație se acordă contravaloarea transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilite prin aplicarea procentului maxim prevăzut la art. 18 alin. (1).
  (la 29-12-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.572 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1272 din 29 decembrie 2022 )
  (7) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. i) și j) beneficiază și personalul care urmează cursuri de perfecționare, specializare, stagii de practică și alte forme de pregătire organizate de instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.(8) Personalul nu beneficiază de prevederile alin. (1) lit. h)-j) în perioada executării de misiuni în interes de serviciu, în perioada efectuării concediului de odihnă și a concediului medical.


  Articolul 10
  (1) Personalul are dreptul să călătorească în interes de serviciu cu autovehicule deținute legal, cu aprobarea prealabilă a comandantului/șefului/directorului unității/structurii. În acest caz, personalul va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurși, pe baza prețului unitar/litru de carburant înscris pe bonul fiscal emis de stația de alimentare în perioada de efectuare a deplasării.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și autovehiculelor cu sistem de propulsie electric. Prețul unitar/litru de carburant va fi stabilit în funcție de prețul mai favorabil al benzinei sau motorinei premium, după caz, comercializate de stațiile de carburant din localitatea în care își are locul de muncă, conform Monitorului Prețurilor administrat de Consiliul Concurenței.(3) Distanța de parcurs pentru care se decontează drepturile de transport aferente deplasării cu autovehiculele deținute legal se stabilește cu ajutorul unui calculator de rute, de la punctul de plecare până la punctul de sosire, pe traseul cel mai scurt de deplasare.


  Articolul 11
  (1) Personalul are dreptul să călătorească în interes de serviciu cu ambarcațiuni cu motor deținute legal, pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu aprobarea prealabilă a comandantului/șefului/directorului unității/structurii. În acest caz, personalul va primi contravaloarea a 1 litru de carburant la 2 km parcurși, în funcție de sistemul de alimentare al ambarcațiunii, pe baza prețului unitar/litru de carburant înscris pe bonul fiscal emis de stația de alimentare în perioada de efectuare a deplasării.(2) Distanța de parcurs pentru care se decontează drepturile de transport aferente deplasării cu ambarcațiunile cu motor deținute legal se stabilește între cheiul de acostare la plecare și cheiul de acostare la sosire, măsurată pe harta de navigație pe Dunăre.


  Articolul 12
  (1) Personalul militar și polițiștii au dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului calendaristic pentru care se cuvine sau pentru efectuarea concediului de odihnă restant.


  Articolul 13

  Militarii în termen, soldații și gradații profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ, elevii și studenții din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor au dreptul să călătorească astfel:
  a) cu mijloace de transport public feroviar - cu orice fel de tren, la tariful clasei a 2-a;
  b) cu mijloace de transport public naval;
  c) cu mijloace de transport public rutier și mijloace de transport în comun.


  Articolul 14
  (1) Elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ, elevii și studenții din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor au dreptul la documente militare de transport sau la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanță din cursul unui an de învățământ, dacă au domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care se află instituția de învățământ.(2) Elevii și studenții prevăzuți la alin. (1) pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport în condițiile prevederilor art. 10 sau pentru deplasarea dus-întors, în condițiile art. 13, la misiunile ori activitățile cuprinse în planurile de învățământ, în cazuri temeinic justificate.


  Articolul 15
  (1) Personalul detașat în afara instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază de drepturile de transport la care are dreptul personalul instituției la care este detașat, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h)-j) și art. 12.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), drepturile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h)-j) și art. 12, precum și cheltuielile de transport aferente deplasărilor în interesul instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională se suportă de către instituția de unde s-a detașat.


  Articolul 16

  Soldații și gradații profesioniști, maiștrii militari, subofițerii, agenții de poliție, precum și personalul civil, care execută misiuni împreună cu înalții funcționari publici și ofițerii, călătoresc cu același mijloc de transport și la aceeași clasă cu aceștia, cu decontarea în mod corespunzător a cheltuielilor de transport.


  Articolul 17
  (1) Transportul personalului în interes de serviciu cu mijloacele de transport prevăzute la art. 3 lit. a) și b) se efectuează pe bază de documente militare de transport și/sau cu legitimații de călătorie achiziționate de la operatorii de transport feroviar, rutier, aerian sau naval sau de la agențiile de voiaj.(2) Transportul personalului în interes de serviciu cu mijloacele de transport prevăzute la art. 3 lit. c) se efectuează doar în intervalul în care serviciile de transport în comun nu sunt disponibile.(3) Pentru deplasarea personalului în interes de serviciu, unitatea din care face parte poate acorda un avans, la cerere, care să acopere cheltuielile de transport, cu obligația justificării acestuia cu documente justificative.


  Articolul 18
  (1) Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) are dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:
  KmProcent din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pe baza căruia se stabilesc sume forfetare lunare (%)
  0-107
  11-2014
  21-4036
  41-6054
  61-7063
  (2) Distanțele kilometrice prevăzute la alin. (1) se determină cu ajutorul calculatorului de rute de la punctul de plecare până la punctul de sosire, respectiv de la domiciliu sau reședință până la locul de muncă, pe traseul cel mai scurt de deplasare, pe drumuri publice.(3) Sumele forfetare lunare stabilite potrivit alin. (1) se acordă pentru maximul deplasărilor la și de la locul de muncă ce se pot efectua în luna respectivă, în funcție de formele de organizare a programului de lucru, iar în cazul în care se înregistrează mai puține deplasări, conform pontajelor întocmite lunar, sumele forfetare se acordă proporțional.(4) Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. i) are dreptul, pentru o călătorie dus-întors, la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare săptămânale stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:
  KmProcent din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pe baza căruia se stabilește suma forfetară săptămânală (%)
  71-904
  91-1105
  111-1306
  131-1507
  151-1708
  171-1909
  191-21010
  211-23011
  231-25012
  251-27013
  271-30014
  (5) Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. j) are dreptul, pentru o călătorie dus-întors, la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare bilunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:
  KmProcent din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pe baza căruia se stabilește suma forfetară bilunară (%)
  301-50023
  501-70032
  701-100045
  (6) Distanțele kilometrice prevăzute la alin. (4) și (5) se determină cu ajutorul calculatorului de rute între adresa de domiciliu sau de reședință și locul de muncă, pe traseul cel mai scurt de deplasare.


  Articolul 19
  (1) Personalul care execută misiuni specifice sau îndeplinește sarcini ce necesită deplasări frecvente în cadrul localității în care își desfășoară activitatea are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun sau la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite prin normative proprii.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la decontarea unui abonament lunar pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun de la adresa de domiciliu sau de reședință la locul de muncă, în cadrul localității în care își desfășoară activitatea.


  Articolul 20

  În situația deplasării în interes de serviciu, personalului i se decontează drept cheltuieli de transport și:
  a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun și cu mijloacele de transport în regim taxi și mijloace de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, la și de la aeroport, gară, autogară sau port;
  b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută misiunea, delegarea sau detașarea, cu mijloacele de transport în comun și cu mijloacele de transport în regim taxi și mijloacele de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, dus-întors, pe distanța dintre aeroport, gară, autogară sau port și locul delegării sau detașării ori locul de cazare;
  c) cheltuielile de transport efectuate pentru deplasarea, dusîntors, de la locul de cazare la locul misiunii, delegării sau detașării, măsurată pe calea de comunicație rutieră cea mai scurtă între cele două localități, calculată între indicatoarele de ieșire/intrare din/în localitate;
  d) taxele de autostradă;
  e) taxele pentru trecerea podurilor;
  f) taxele de traversare cu bacul;
  g) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
  h) taxele pentru accesul în sau pentru tranzitarea unor localități;
  i) taxele de parcare;
  j) alte taxe privind circulația pe drumurile publice.


  Articolul 21

  Personalul instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională, în momentul intervenirii decesului, poate fi transportat gratuit pe teritoriul național, cu mijloacele de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională ori cu mijloace de transport ale operatorilor specializați, cu decontarea cheltuielilor de transport către persoana îndreptățită sau mandatarul desemnat, până în localitatea unde urmează să fie înhumat sau incinerat.


  Articolul 22

  Personalul care însoțește membrii de familie când aceștia se deplasează pentru internare în spitale ori sanatorii are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru deplasarea în alte localități decât cea în care își are domiciliul sau reședința, pe baza documentelor legale de trimitere sau internare.


  Articolul 23

  În situația în care deplasarea în interes de serviciu se face succesiv în mai multe localități, drepturile de transport se acordă pentru deplasarea între localitățile de plecare și localitățile de sosire, așa cum sunt stabilite prin itinerarul de deplasare.


  Articolul 24

  Personalul are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și în următoarele cazuri:
  a) personalul întrerupe misiunea, delegarea sau detașarea și se înapoiază în localitatea în care are locul de muncă obișnuit, la ordin sau din cauza incapacității temporare de muncă, dovedită cu certificat medical/adeverință medicală;
  b) personalul este chemat din localitatea unde își petrece concediul de odihnă sau din localitatea pentru care a obținut acordul de părăsire a garnizoanei de domiciliu, cu aprobarea comandantului/șefului/directorului unității/structurii în care își desfășoară activitatea.


  Articolul 25

  În cazul deplasării în interes de serviciu, personalul are dreptul și la decontarea taxelor suplimentare percepute de agențiile de voiaj sau de alte unități.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 26

  Personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), precum și personalul care execută misiuni operative, stabilite prin nomele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, sunt scutiți de a obține pe ordinul de deplasare viza conducătorului autorității sau instituției publice la care se deplasează sau a locțiitorului acestuia, în vederea acordării drepturilor cuvenite pe perioada delegării și detașării.


  Articolul 27

  În aplicarea prezentei hotărâri a Guvernului, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională emit norme metodologice, aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituții.


  Articolul 28

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naționale, nepublicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 18 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 10;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 742/1990 privind drepturile de transport ale personalului Serviciului Român de Informații, nepublicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) art. 5, 7 și 8 dinHotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și a condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor polițiștilor în situația mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Petru Gabriel Vlase
  Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Lucian-Silvan Pahonțu
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Georgian Pop
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 29 septembrie 2022.
  Nr. 1.198.
  -----