HOTĂRÂRE nr. 789 din 2 decembrie 1997
privind modificarea şi completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 15 decembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Articolul 20 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (5) litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului;"
  2. După alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2), care vor avea următorul cuprins:
  "(5^1) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanţe sau deşeuri de felul celor prevăzute la lit. c) este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite de Regia Autonomă <<Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române>>.
  (5^2) Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin. (5^1) se pot realiza pe bază de studii privind implicatiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de unităţi de proiectare autorizate, pe baza avizului Regiei Autonome <<Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române>> şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  ------------