ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 (*actualizată*)
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010  -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 octombrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare,
  ţinând seama de faptul că data începerii efective a lucrărilor de teren pe teritoriul celor 19 unităţi administrativ-teritoriale este stabilită în cursul lunii septembrie 2010, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să fie începute lucrările de teren pe o suprafaţă de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul întregii ţări, în zonele rurale,
  întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal naţional care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, prin crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional,
  având în vedere direcţiile de acţiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafeţelor agricole şi forestiere, sprijinirea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităţilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietăţii prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietăţilor, înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară, sub aspect tehnic şi juridic, în baza realităţii din teren, clarificarea legislaţiei în domeniile cadastrului şi cărţii funciare,
  întrucât una dintre condiţionalităţile impuse prin Memorandumul de înţelegere semnat între Comunitatea Europeană şi România la data de 23 iunie 2009 priveşte simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietăţilor prin modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
  constatând că proiectul de ordonanţă de urgenţă nu poate fi promovat prin procedură parlamentară, fie ea şi de urgenţă, iar angajamentele internaţionale asumate de statul român nu pot fi duse la îndeplinire,
  întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este:
  a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
  b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;
  c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare;
  d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului ipotecar.
  (2) Cadastrul realizează descrierea proprietăţilor imobiliare şi reprezentarea lor în planul cadastral.
  (3) Cartea funciară cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu arătarea drepturilor reale imobiliare.
  (4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se actualizează la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice ori din oficiu. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.
  (5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.
  (6) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.
  (7) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă."
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alăturate.
  (2) Prin sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează:
  a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
  b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;
  c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate.
  (3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
  (4) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară."
  3. La articolul 4, literele e) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "e) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
  .........................................................................
  p) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică;".
  4. La articolul 4, după litera p) se introduc două noi litere, literele p^1) şi p^2), cu următorul cuprins:
  "p^1) realizează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale. Registrul naţional al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor;
  p^2) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România."
  5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 4^1. - (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.
  (2) Registrul naţional al nomenclaturilor stradale este administrat de Agenţia Naţională."
  6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate."
  7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea electronică a situaţiei juridice a unui imobil se poate face de către public utilizând datele de identificare ale imobilului.
  (5) Cererile electronice de înscriere şi pentru obţinerea de informaţii vor putea fi înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face şi în format electronic, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."
  8. La articolul 8, alineatele (15) şi (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(15) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se aprobă într-un program, anexă la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (16) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, în afara planului aprobat de Guvern, încheie protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, de verificare, de recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu privire la utilizarea acestor informaţii."
  9. La articolul 8, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
  "(17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea şi recepţia acestora de către Agenţia Naţională. Autorităţile contractante nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menţionate anterior. Avizarea pentru conformitate şi recepţia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe."
  10. La titlul I "Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare", denumirea capitolului III "Realizarea, întreţinerea şi avizarea lucrărilor de cadastru" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL III
  Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară"
  11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea limitelor dintre imobilele învecinate, pe bază de măsurători. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate.
  (2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile.
  (3) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea deţinătorilor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară."
  12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Începerea lucrărilor tehnice de cadastru se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau în:
  a) înştiinţarea proprietarilor sau a posesorilor privind începerea lucrărilor;
  b) identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale acestora;
  c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
  d) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale;
  e) identificarea titularilor drepturilor reale şi a posesorilor, precum şi preluarea copiilor actelor juridice doveditoare;
  f) înregistrarea neînţelegerilor între proprietarii învecinaţi cu privire la hotare;
  g) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale;
  h) publicarea documentelor cadastrale;
  i) soluţionarea contestaţiilor de către oficiul teritorial;
  j) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale, în urma soluţionării contestaţiilor, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare realizate după perioada de afişare;
  k) deschiderea noilor cărţi funciare;
  l) închiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  m) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, precum şi a extrasului din noul plan cadastral;
  n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru şi înscrierea în cartea funciară.
  (2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativteritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativteritoriale priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii."
  13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral în parte, şi evidenţiază situaţia reală constatată de comisia care a desfăşurat lucrările de specialitate. Documentele tehnice sunt:
  a) planul cadastral;
  b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse în sectorul cadastral;
  c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral.
  (2) Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv:
  a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile;
  b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
  c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate.
  (3) Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor date şi informaţii cuprinse în:
  a) registrul agricol;
  b) registrul de rol nominal unic;
  c) nomenclatura stradală;
  d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;
  e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării de specialitate.
  (4) Comisia care efectuează lucrările de cadastru la teren este formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciară din cadrul oficiului teritorial şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. Componenţa nominală va fi stabilită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea instituţiilor implicate.
  (5) Reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru efectuează lucrarea tehnică, care constă în identificarea şi măsurarea imobilelor şi prelucrarea datelor obţinute.
  (6) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică deţinătorii imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de primărie.
  (7) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate.
  (8) Registratorul de carte funciară:
  a) verifică actele juridice puse la dispoziţie de deţinători;
  b) determină în vederea înscrierii drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează bunul imobil, precum şi orice fapt sau raport juridic;
  c) atestă posesia exercitată asupra imobilelor.
  (9) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (3) lit. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la solicitarea primarilor."
  14. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1, 11^2 şi 11^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) În cazul în care proprietarul nu este identificat, dar există posesor, înscrierea posesiei asupra imobilelor se face în baza următoarelor documente:
  a) declaraţia autentică a celui în cauză sau, la nivelul comunelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, declaraţia celui în cauză, cu legalizarea semnăturii făcută de către secretarul comunei;
  b) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;
  c) certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri ale bugetului local.
  (2) Pentru imobilele ai căror proprietari sau posesori nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru se vor deschide cărţi funciare cu menţiunea «proprietar neidentificat». În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentaţii care va cuprinde:
  a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
  b) actul care atestă dreptul de proprietate;
  c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.
  Art. 11^2. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora în cărţile funciare, în termen de 30 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în registrele de inscripţiuni.
  (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare prin încheiere de carte funciară, în termen de 30 de zile de la depunere. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu primăria şi cu oficiul teritorial.
  (3) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru.
  Art. 11^3. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.
  (2) Cuprinsul cărţilor funciare şi al planului cadastral se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral."
  15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unităţilor administrativ-teritoriale."
  16. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.
  17. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistenţii registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori, eliberează extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementări specifice."
  18. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Vechimea în funcţia de registrator de carte funciară constituie vechime în specialitate juridică."
  19. La articolul 18, alineatul (5) se abrogă.
  20. La articolul 19 alineatul (1) litera A, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) planul imobilului cu vecinătăţile şi descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  21. La articolul 19 alineatul (1) litera C, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, concesiune, administrare, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;".
  22. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.
  23. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Imobilul se modifică prin dezlipire, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei părţi dintr-un imobil se face, în lipsa unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii. Dacă imobilele sunt grevate cu sarcini reale, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini."
  24. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral.
  (2) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri."
  25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
  b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;
  c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz;
  d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;
  e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului;
  f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor legale."
  26. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator, emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale."
  27. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară şi actele depuse în justificarea acesteia nu întrunesc condiţiile legale, aceasta se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară."
  28. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul."
  29. La articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.
  (2^2) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară."
  30. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 50^1. - Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial."
  31. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 55. - (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale."
  32. La articolul 55, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, înscrierea se face în baza:
  a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie;
  b) documentaţiei cadastrale.
  (1^2) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:
  a) autorizaţiei de construire;
  b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire;
  c) documentaţiei cadastrale."
  33. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare nr. 115/1938 şi Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi.
  (2) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.
  (3) În cazul înscrierii unei construcţii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, se va întocmi o documentaţie cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărţi funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.
  (4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeţeană de aplicare a legilor de restituire a proprietăţilor funciare şi recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."
  34. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 58^1. - (1) Prima înregistrare a imobilelor în cadastru şi cartea funciară se realizează la cerere, în baza actelor de proprietate şi a unei documentaţii cadastrale, sau din oficiu. Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate."
  35. Articolul 59 se abrogă.
  36. La articolul 66, alineatul (1) se abrogă.
  37. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective. Autorităţile publice centrale colaborează cu Agenţia Naţională, în cadrul Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8."
  38. La articolul 69, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Până la data de 31 decembrie 2014, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni-inscripţiuni vor solicita deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele în cauză, în condiţiile prezentei legi, şi reînnoirea sarcinilor, cu scutire de la plata tarifelor, sub sancţiunea inopozabilităţii."


  Articolul II

  Până la data de 31 decembrie 2016, vor putea solicita deschiderea cărţilor funciare potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:
  -------
  Partea introductivă a art. II a fost modificată de art. 88 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  a) titularii drepturilor reale transcrise în vechile registre de transcripţiuni-inscripţiuni;
  b) titularii drepturilor reale înscrise în cărţile funciare în zonele cooperativizate, deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938, în baza unor documentaţii care nu sunt întocmite în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970;
  c) titularii drepturilor reale înscrise în cărţile funciare deschise în baza Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară şi a Decretului nr. 2.142/1930.


  Articolul III

  Structura şi organizarea registrului naţional al nomenclaturilor stradale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul IV

  De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "cadastru general" se înlocuieşte cu sintagma "cadastru".


  Articolul V

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 30 iunie 2010.
  Nr. 64.
  _____________