HOTĂRÂRE nr. 57 din 26 ianuarie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2011  În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulament.
  (2) Noţiunile definite la art. 2 din Regulament au aceeaşi semnificaţie şi în cuprinsul prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  (1) Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ca organism competent responsabil pentru înregistrarea în sistemul comunitar de management de mediu şi audit, denumit în continuare EMAS, a organizaţiilor situate pe teritoriul României, precum şi pentru înregistrarea în EMAS a organizaţiilor situate pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene care solicită înregistrarea în EMAS conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament, denumit în continuare organism competent.
  (2) Pe lângă organismul competent se înfiinţează şi funcţionează Comitetul EMAS.
  (3) Comitetul EMAS participă alături de organismul competent în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS şi de reînnoire a acesteia, precum şi în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS.
  (4) Deciziile organismului competent se adoptă în baza avizului Comitetului EMAS.
  (5) În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se înfiinţează şi funcţionează Biroul EMAS, care asigură secretariatul tehnic al Comitetului EMAS.
  (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  (1) Comitetul EMAS este constituit din 21 de membri, după cum urmează:
  a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
  b) 2 reprezentanţi ai instituţiei publice cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
  c) un reprezentant al instituţiei publice de inspecţie şi control pentru protecţia mediului;
  d) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru economie, comerţ şi mediu de afaceri;
  e) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru transport şi infrastructură;
  f) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne;
  g) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi turism;
  h) 2 auditori de mediu cu experienţă în auditul sistemelor de management de mediu;
  i) un reprezentant al institutelor de cercetare relevante în domeniul protecţiei mediului;
  j) 2 reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior;
  k) 4 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale;
  l) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului.
  (2) Componenţa nominală a Comitetului EMAS se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizărilor primite de la autorităţile publice centrale, instituţiile, asociaţiile patronale şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (1).
  (3) Biroul EMAS este constituit din cel puţin două persoane cu atribuţii şi experienţă în domeniul EMAS, desemnate prin decizie a conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.


  Articolul 4

  Organismul competent, în colaborare cu Comitetul EMAS şi Biroul EMAS, elaborează procedura de înregistrare în EMAS, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  (1) Organismul competent, prin Biroul EMAS, deschide şi menţine Registrul naţional al EMAS, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Regulament.
  (2) În cazul în care au loc modificări în Registrul naţional al EMAS, Biroul EMAS actualizează lunar informaţiile şi comunică modificările organismului competent.
  (3) Registrul naţional al EMAS se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.


  Articolul 6

  (1) Acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia se realizează, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Regulament, de către Asociaţia de Acreditare din România (RENAR).
  (2) RENAR dezvoltă schema de acreditare a verificatorilor de mediu şi de supraveghere a activităţilor desfăşurate de aceştia şi elaborează proceduri în conformitate cu prevederile din Regulament.
  (3) Organismul competent, prin reprezentanţi cu atribuţii şi experienţă în domeniul EMAS, participă în calitate de observatori pe lângă echipele de evaluare stabilite de RENAR în procesul de acreditare a verificatorilor de mediu şi pentru supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia.


  Articolul 7

  În cazul în care au loc modificări în lista verificatorilor de mediu, RENAR actualizează lunar informaţiile şi comunică modificările organismului competent.


  Articolul 8

  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii:
  a) duce la îndeplinire prevederile art. 32 alin. (1) şi (2) din Regulament;
  b) creează şi actualizează o bază de date privind legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului.


  Articolul 9

  În vederea încurajării participării la EMAS a organizaţiilor mici, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului împreună cu Garda Naţională de Mediu şi unităţile din subordinea acestora asigură îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (4) din Regulament.


  Articolul 10

  (1) Organismul competent asigură suportul financiar pentru promovarea EMAS, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulament.
  (2) Suportul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie.
  (3) Organismul competent asigură pregătirea materialelor privind informaţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulament şi le pune la dispoziţia publicului şi a organizaţiilor prin publicarea acestora pe pagina proprie de internet.
  (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului împreună cu Garda Naţională de Mediu şi unităţile din subordinea acestora, precum şi consiliile judeţene asigură furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) cel puţin prin publicarea acestora pe paginile proprii de internet.
  (5) Organismul competent organizează, în colaborare cu Comitetul EMAS şi Biroul EMAS, activităţi de promovare a EMAS, de furnizare de informaţii şi de încurajare a participării organizaţiilor mici la EMAS, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2), art. 35 şi 36 din Regulament.


  Articolul 11

  Organismul competent, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile publice aflate în subordinea acesteia, respectiv agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului, duc la îndeplinire prevederile art. 37 din Regulament.


  Articolul 12

  Organismul competent, în colaborare cu Comitetul EMAS, analizează posibilităţile de integrare a EMAS în alte politici şi instrumente de la nivel naţional, conform prevederilor art. 38 din Regulament.


  Articolul 13

  (1) Fiecare solicitare de acordare de asistenţă şi de furnizare de informaţii adresată de către o organizaţie în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (4) din Regulament este supusă plăţii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
  (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) se stabileşte în procedura de înregistrare în EMAS, aprobată conform prevederilor art. 4.
  (3) Sumele datorate ca urmare a aplicării tarifului prevăzut la alin. (1) se încasează potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Tariful prevăzut la alin. (1) nu se percepe în cazul organizaţiilor mici.
  (5) Pentru acordarea înregistrării în EMAS şi a reînnoirii înregistrării în EMAS, precum şi pentru cazurile de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS nu se percepe tarif organizaţiilor.


  Articolul 14

  (1) Nerespectarea prevederilor art. 10 din Regulament, referitoare la utilizarea siglei EMAS, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în condiţiile legii.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit al instituţiei publice de inspecţie şi control pentru protecţia mediului.


  Articolul 15

  Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 16

  Organismul competent, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), art. 28 alin. (8) şi art. 41 din Regulament, îndeplineşte obligaţiile de raportare la Comisia Europeană.


  Articolul 17

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.018/2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 790/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 august 2006, precum şi Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
  Nr. 57.
  ----