HOTĂRÂRE nr. 27 din 4 ianuarie 2001
privind reorganizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 23 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Guvernul este autoritatea publică centrala a puterii executive care asigură realizarea politicii interne şi externe a tarii şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.


  Articolul 2

  (1) În vederea exercitării atribuţiilor ce revin Guvernului, în aparatul de lucru al acestuia funcţionează aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri cu atribuţii specifice.
  (2) În directa coordonare a primului-ministru se afla Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat.


  Articolul 3

  (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este o structura organizatorică fără personalitate juridică, alcătuită din consilierii primului-ministru, cabinetul primuluiministru, cancelaria primului-ministru şi alte compartimente stabilite prin decizie a primului-ministru.
  (2) Consilierii primului-ministru sunt coordonati de unul dintre aceştia, desemnat prin decizie a primului-ministru.
  (3) Atribuţiile şi structura organizatorică ale aparatului de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.


  Articolul 4

  Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.


  Articolul 5

  (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 6

  (1) Departamentul este o structura organizatorică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primuluiministru, fără personalitate juridică şi unităţi în subordine, care are rol de coordonare şi sinteza în domenii de interes general, în conformitate cu atribuţiile Guvernului.
  (2) Înfiinţarea, atribuţiile şi modul de funcţionare ale departamentului se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Departamentul este condus de un demnitar care nu are calitatea de ordonator de credite.
  (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual.


  Articolul 7

  (1) Secretariatul general al Guvernului executa operaţiunile financiare privind fondurile transferate potrivit legilor anuale ale bugetului de stat în bugetul acestuia, destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor acţiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea şi necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate în legile anuale ale bugetului de stat.
  (2) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea fondurilor prevăzute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotărâri ale Guvernului revine fiecărei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.


  Articolul 8

  (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 187, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului primului-ministru şi cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Numărul maxim de posturi al fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1).
  (3) Încadrarea structurilor din aparatul de lucru al Guvernului în numărul maxim de posturi stabilit se face în termen de cel mult 30 de zile de la data deciziei prevăzute la alin. (2).


  Articolul 9

  (1) Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) şi anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
  (2) În funcţie de necesitaţi pot fi utilizate şi funcţii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.


  Articolul 10

  Structura organizatorică a aparatului de lucru al Guvernului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 78/2000 privind reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 2 februarie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca


  Anexă


                 Numărul maxim de posturi = 187
  (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului primului-
       ministru şi cabinetului ministrului pentru coordonarea
             Secretariatului General al Guvernului)


                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                        a aparatului de lucru al Guvernului


  ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────┐
  │ APARATUL DE LUCRU ├───────┤ PRIMUL-MINISTRU ├─────────────────────┐
  │ AL PRIMULUI-MINISTRU │ └────────┬────────┘ │
  └──────────────────────┘ │ │
                                          │ │
                                          │ │
                                          │ │
         ┌──────────────┬───────────────┬─┴────────────────┐ │
         │ │ │ │ │
         │ │ │ │ │
  ┌──────┴──────┐ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴──────────┐┌──────┴──────────┐ │
  │SECRETARIATUL│ │DEPARTAMENTUL│ │ DEPARTAMENTUL ││ DEPARTAMENTUL │ │
  │ GENERAL AL │ │DE CONTROL AL│ │ PENTRU ANALIZA ││ PENTRU RELAŢIA │ │
  │ GUVERNULUI │ │ GUVERNULUI │ │ INSTITUTIONALA ││ CU INVESTITORII │ │
  └─────────────┘ └─────────────┘ │ ŞI SOCIALĂ ││ STRĂINI │ │
                                  └────────────────┘└─────────────────┘ │
                                                                  ┌──────┴──────┐
                                                                  │ADMINISTRAŢIA│
                                                                  │ NAŢIONALA A │
                                                                  │ REZERVELOR │
                                                                  │ DE STAT │
                                                                  └─────────────┘

  -------------