LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.


  Articolul 2

  Pentru scopul prezentei legi:
  a) se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale;
  b) se reglementează obligația utilizării unei serii de evidență unică a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, denumit în continuare proces-verbal de contravenție;
  c) se instituie titlul de creanță electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenție, stabilite de prezenta lege;
  d) se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.


  Articolul 3

  Fac obiectul prevederilor art. 1-17 din prezenta lege amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic.


  Articolul 4
  (1) Sumele reprezentând amenzile contravenționale încasate în condițiile prezentei legi se fac venit la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul. Distribuirea sumelor se realizează pe baza datelor privind evidența persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanțelor Publice valabile la momentul efectuării transferului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut, încasate în condițiile prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.(3) În cazul în care contravenientul își modifică domiciliul, iar distribuirea sumelor reprezentând amenzi contravenționale s-a realizat pe baza datelor existente, la momentul transferului, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile alin. (1), acestea fiind diferite de domiciliul actual, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la nivelul căreia a fost încasată contravaloarea amenzii contravenționale va efectua transferul sumei către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială competentă, în limita obligațiilor de plată transferate către aceasta.


  Capitolul II Achitarea amenzilor în contul unic și distribuirea sumelor încasate

  Articolul 5

  Prin ordin al ministrului finanțelor publice se deschide un cont unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 6
  (1) Încasarea amenzilor contravenționale în contul unic se face prin modalitățile de plată stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.(2) Achitarea în numerar a amenzilor contravenționale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entități care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.(3) În cazul amenzilor achitate în condițiile prezentei legi, contravenientul nu este obligat să facă dovada plății către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.


  Articolul 7

  Documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenționale conțin următoarele informații:
  a) seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
  b) codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
  c) contul sau codul IBAN al contului unic;
  d) suma plătită;
  e) data plății;
  f) alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 8
  (1) Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care încasează amenzi contravenționale potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) au obligația de a transfera către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice informații despre încasările efectuate în numerar prin casieriile proprii, precum și despre sumele încasate prin alte modalități de plată decât cele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.(2) Procedura și termenele de transmitere către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice a informațiilor referitoare la încasările efectuate în numerar prin casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și prin alte modalități de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.


  Articolul 9
  (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării în contul unic, Ministerul Finanțelor Publice virează sumele încasate în contul unic de venituri al bugetului local/bugetului de stat, potrivit destinațiilor stabilite de prezenta lege.(2) Documentul de plată prin care se virează suma din contul unic în contul de venituri bugetare conține următoarele informații:
  a) seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
  b) codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
  c) codul IBAN al contului bugetar;
  d) suma plătită;
  e) data plății;
  f) alte informații stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 10
  (1) Ministerul Finanțelor Publice restituie sumele virate în contul unic, în situația în care transmiterea nu este conformă cu regulile și procedurile de transmitere a sumelor în contul unic stabilite prin prezenta lege sau prin normele de aplicare a prezentei legi.(2) Metodologia de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile prezentei legi se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, cu avizul ministrului afacerilor interne.(3) Cererile privind solicitarea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile prezentei legi pot fi depuse în termen de maximum un an de la data efectuării plății.


  Capitolul III Procesul-verbal de contravenție

  Articolul 11
  (1) Pentru a fi introdus în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice, potrivit prezentei legi, procesul-verbal de contravenție întocmit trebuie să cuprindă, distinct, pe lângă informațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele informații necesare efectuării plății:
  a) seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
  b) contul unic și codul IBAN al acestuia;
  c) suma de plată reprezentând amenda aplicată;
  d) suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
  e) alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, care nu afectează drepturile contravenientului.
  (2) Modelul procesului-verbal de contravenție prevăzut la alin. (1) se aprobă prin normele de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 12

  Seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție conține un set de caractere numerice a cărui structură se stabilește prin normele de aplicare a prezentei legi.


  Capitolul IV Titlul de creanță electronic

  Articolul 13
  (1) Titlul de creanță electronic cuprinde un set de informații preluate din procesul-verbal de contravenție înmânat sau comunicat contravenientului, precum și alte informații, prevăzute la alin. (2).(2) Informațiile preluate electronic de organul din care face parte agentul constatator, prevăzute la alin. (1), sunt:
  a) seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
  b) data întocmirii procesului-verbal de contravenție;
  c) data la care procesul-verbal de contravenție a fost înmânat sau comunicat contravenientului;
  d) datele de identificare a contravenientului;
  e) suma de plată reprezentând cuantumul amenzii aplicate;
  f) suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
  g) data până la care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
  h) codul IBAN al contului unic;
  i) temeiul legal al aplicării sancțiunii;
  j) situația procesului-verbal de contravenție.
  (3) Datele de identificare a contravenientului, prevăzute la alin. (2) lit. d) sunt, după caz:
  a) numele și prenumele, codul numeric personal și domiciliul contravenientului persoană fizică cu domiciliul în România; sau
  b) numele și prenumele contravenientului persoană fizică fără domiciliu în România sau cu domiciliul necunoscut și codul numeric personal, dacă persoana are atribuit un asemenea cod, și, după caz, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.
  (4) Informațiile care fac obiectul prevederilor alin. (2) lit. j) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 14
  (1) Titlul de creanță electronic se transmite în format electronic, de către organul din care face parte agentul constatator, organului fiscal competent în colectarea creanțelor fiscale.(2) După transmiterea titlului de creanță electronic, organul din care face parte agentul constatator sesizat cu privire la formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de contravenție comunică în format electronic această situație și că există o hotărâre definitivă a instanței de judecată.(3) În situația în care există o hotărâre judecătorească definitivă, organele prevăzute la alin. (1) procedează la executare, cu respectarea prevederilor art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, procesele-verbale de contravenție întocmite în condițiile prezentei legi se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care sunt necesare informații suplimentare, în cadrul procedurii de contestare la executare, procesul-verbal de contravenție poate fi solicitat de organele fiscale competente sau de către instanțele de judecată.


  Articolul 15
  (1) Titlurile de creanță electronică se transmit în fișiere electronice care conțin semnătură sau altă modalitate de autentificare stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi.(2) Titlul de creanță electronic, transmis în condițiile alin. (1), editat pe suport hârtie de către organele prevăzute la art. 14 alin. (1), este valabil fără semnătură și ștampilă.(3) Titlul de creanță electronic devine executoriu, în condițiile art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și stă la baza inițierii măsurilor de recuperare întreprinse de către organele prevăzute la art. 14 alin. (1), potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16

  Procedura de prelucrare și transmitere a titlurilor de creanță electronică, inclusiv termenele aferente, se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 17

  Prevederile art. 1-16 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul V Modificarea și completarea unor acte normative

  Articolul 18

  Alineatul (7) al articolului 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor către organele fiscale în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a acestora, în condițiile în care nu a intervenit prescripția executării.


  Articolul 19

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 109, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 109, alineatele (5)-(8) se abrogă.3. La articolul 120, alineatele (2) și (3) se abrogă.


  Articolul 20

  Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau sediul, după caz.2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul.3. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România și persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.4. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.
  5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.
  6. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) și (1^1). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.
  7. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.8. La articolul 26, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
  (...)(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
  9. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27

  Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.
  10. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  11. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 37

  Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
  12. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins: (3^1) În cazul în care contravenientul își schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancțiuni contravenționale, neîncasate sau încasate parțial pentru diferență, precum și orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.(3^2) Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.(3^3) Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (3^2) se fac venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.


  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 21
  (1) Prevederile cap. I-IV se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.(2) Organizarea, funcționarea, finanțarea și administrarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Prevederile cap. I-IV se aplică amenzilor contravenționale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe măsura dezvoltării sistemului informatic prevăzut la alin. (2), de la data stabilită prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 22
  (1) Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate.


  Articolul 23

  Normele de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la 31 decembrie 2018.


  Articolul 24

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 1-17 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.


  Articolul 25
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozițiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenționale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.(2) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulație pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1A și 1D din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 20 iulie 2018.
  Nr. 203.
  -----