HOTĂRÂRE nr. 71 din 28 ianuarie 2000
pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarile prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 3 februarie 2000  În temeiul art. 131 alin. (1)-(4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă metodologiile privind utilizarile prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme, precum şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În relaţiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, în măsura în care sunt abilitate de membrii lor.


  Articolul 3

  Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme răspund faţă de utilizatori pentru eventualele pretenţii ale tuturor deţinătorilor de drepturi pe care îi reprezintă.


  Articolul 4

  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) refuzul nejustificat al utilizatorilor de prestaţii muzicale fixate pe fonograme de a pune la dispoziţie organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme informaţiile şi documentele prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 1 şi la pct. 3 din anexa nr. 2;
  b) refuzul nejustificat al utilizatorilor de prestaţii artistice muzicale fixate pe fonograme de a permite accesul la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc., al delegaţilor organismelor de gestiune colectivă pentru monitorizare, potrivit pct. 6 din anexa nr. 2.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constata şi amenzile contravenţionale se aplică de către personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau de către organele de specialitate ale Poliţiei Române.


  Articolul 5

  Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul general al Oficiului Roman
  pentru Drepturile de Autor,
  Rodica Parvu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Turism,
  Sorin Frunzaverde


  Anexa 1

  METODOLOGIE 28/01/2000


  Anexa 2

  METODOLOGIE 28/01/2000