SISTEMUL din 24 mai 2023de sancțiuni pentru Intervenția DR-06-"Bunăstarea animalelor"- pachetul b) păsări
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 bis din 31 mai 2023 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 201 din 24 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 31 mai 2023.

  Sistemul de sancțiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii intervenției DR - 06 "Bunăstarea animalelor"- pachetul b) - păsări din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027 și se stabilește ținându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate:– Neglijența - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalități, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sancțiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acțiunii neintenționate a beneficiarului;– Neconformitate înseamnă nerespectarea cerințelor legale în materie de gestionare în temeiul legislației Uniunii, menționate la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2021/2115, sau a standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, stabilite în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, precum și orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor asumate sau al altor obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului ;– Repetarea" unei neconformități înseamnă nerespectarea aceleiași cerințe sau a aceluiași standard, constatată de mai multe ori pe parcursul unei perioade de trei ani calendaristici consecutivi, cu condiția ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate și să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația anterioară de neconformitate;– Amploarea unei neconformități (extinderea) - este determinată examinând, în special, dacă neconformitatea are un impact de anvergură asupra operațiunii în ansamblu;– Gravitatea unei neconformități - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau standardului care depinde în special de importanța consecințelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligațiile care nu au fost respectate;– Durata - presupune cazul de nerespectare a cerinței sau a standardului care depinde în special de lungimea perioadei în care se manifestă efectele acestuia;– Intenția (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condițiile în care, fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-știință a autorităților cu atribuții în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false și orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obținerii unor plăți din fonduri europene nerambursabile. A doua repetare a unei neconformități similare (în condițiile definiției de mai sus) este considerată intenție (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerințele specifice, nu și la sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate și numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua repetare și efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. în cazul în care acest raport nu depășește 10%, se tratează ca repetare.
  Definiții:
  Efectiv estimat - reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
  Efectiv declarat (solicitat) - reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4)
  Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăși capacitatea maximă a spațiilor de creștere în condiții superioare înmulțită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creștere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de serii declarate într-un an (capacitatea maximă anuală), se va lua în considerare la calculul sancțiunilor/plății valoarea minimă dintre cele două.
  Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții superioare = nr. locuri cazare în condiții superioare * nr. de cicluri de producție (serii) declarate într-un an = reprezintă numărul maxim de animale crescute în spații autorizate sanitar-veterinar, care respectă densitatea în condiții superioare de bunăstare pe durata unui an de angajament.;
  (la 06-02-2024, Al treilea paragraf din secțiunea Definiții a fost modificat de Litera a) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancțiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabilește după aplicarea tuturor reducerilor și sancțiunilor (dacă este cazul).
  Efectivul anual eligibil la plată (EEP) reprezintă pentru categoria pui carne/pui curcă suma efectivelor eligibile la plată determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1+ EEP2+ EEP3+ EEP4), iar pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducție rase grele este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploatație cu autorizație sanitară-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria pui carne/pui curcă, respectiv decontul anual pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducție rase grele este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două.

  Etapele calculului efectivelor anual eligibile la plată:
  Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr.capete):
  Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1+ Efective declarate conform documentelor din P2+ Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4/ efectiv mediu anual declarat
  Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.

  Determinarea Efectivului eligibil (nr.capete):
  Efectivului eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor, efectiv livrat și/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condițiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformități privind respectarea condițiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte.

  Efectiv eligibil = efectiv declarat conform documentelor - efectiv neeligibil
  În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:– păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburați, tineret de înlocuire, cocoși de reproducție etc.);– păsările care nu au stat în exploatație perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producție;– păsările reformă, cele sacrificate de necesitate și mortalitățile;– numărul de păsări care depășește capacitatea maximă anuală a exploatației în condiții minime de bunăstare, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densității pe întreaga perioadă a ciclului de producție).
  Capacitatea maximă anuală a spațiilor de creștere în condiții minime de bunăstare reprezintă numărul maxim de animale ce pot fi crescute în spațiul/spații autorizat/e sanitar-veterinar rezultat/e din documentele emise de DSVSA: referat, autorizație sanitar-veterinară sau altele asemenea, pe durata unui an de angajament.;
  (la 06-02-2024, Paragraful referitor la categoriile de animale neeligibile din secțiunea Definiții a fost modificat de Litera b) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  Notă*
  Având în vedere faptul că anumite categorii de păsări (păsările reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalitățile) sunt încadrate conform fișei intervenției la efective neeligibile, dar sunt considerate și ieșiri în fișa de urmărire a activității, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată, și anume la determinarea efectivului mediu.;
  (la 06-02-2024, Nota din secțiunea Definiții a fost modificată de Litera c) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  Notă**
  Efectivele de pui livrate care depășesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (6,5 cicluri/an pentru categoria pui carne și 3,7 cicluri/an pentru categoria pui de curcă) și sunt crescute în condiții superioare de bunăstare, nu beneficiază de plată compensatorie și nu generează sancțiuni.

  Determinarea efectivelor anual eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploatație, pe subpachet și pe categorii):
  Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv livrat eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime.

  Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (nr. capete):
  Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime = Efectiv livrat eligibil x A_condiții minime(%)
  Unde:
  A_condiții minime (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare:

  Determinarea procentului de abatere A_condiții minime (%):
  A_condiții minime(%):= efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime /(efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
  Efectiv realizat = Stoc inițial la început an + intrări total an - mortalități total an

  Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).;
  (la 06-02-2024, Definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile minime din secțiunea Definiții a fost modificată de Litera d) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  Observație: eliminarea efectivelor care nu respectă condițiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancțiunilor administrative în ceea ce privește animalele declarate.
  Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare A_condiții superioare(%):
  A_condiții superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare/(efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condițiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)

  Efectiv afectat anual care nu respectă condițiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P2 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare în P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol (dacă este cazul).;
  (la 06-02-2024, Definiția referitoare la „Efectivul afectat anual care nu respectă condițiile superioare“ din secțiunea Definiții a fost modificată de Litera e) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  Atenție! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcției delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerințele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru același efectiv se constată nerespectarea cerințelor și în cadrul altei etape pe verificare.
  Ordinea aplicării sancțiunilor; calculul sancțiunilor
  Calcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare exploatație, în cadrul exploatației pe fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.
  Există 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă după etapa anterioară de calcul:
  A. Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate
  B. Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare
  C. Sancțiuni pentru nedepunerea decontului justificativ
  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității

  (la 06-02-2024, Secțiunea „Ordinea aplicării sancțiunilor; Calculul sancțiunilor“ a fost modificată de Litera f) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  A) Sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate
  În cazul speciei păsări pragul echivalent cu numărul de trei animale de la care se aplică sancțiuni administrative, s-a stabilit în funcție de unitățile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producție, precum și în funcție de dimensiunea fermelor din România. Astfel:

  categorie

  coeficienți

  3UVM

  Propunerea în funcție de dimensiunea fermelor

  UVM/
  cap

  serii/an

  cap/serie

  cap/an

  raport
  RO:UE

  PRAG
  (cap.)

  PRAG
  (UVM)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)= 3 UVM/(2)

  (5)=
  (3)*(4)

  (6)

  (7)=(5)*(6)

  (8)=(7)
  *(2)

  pui carne

  0,007

  6,5

  428,4

  2.784,6

  22

  61.261,2

  429

  pui curcă

  0,03

  3,7

  100

  370,00

  8.140

  244

  găini
  ouătoare

  0,014

  1

  214

  214,29

  4.714

  66

  găini
  reproducție

  0,014

  1

  214

  214,29

  4.714

  66

  Sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) și a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploatație, în cadrul exploatației pentru fiecare subpachet și în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări și este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont după formula:
  procent rezultat = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/efectivul anual eligibil la plată x 100

  Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), nu se aplică nicio sancțiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea maximă a spațiilor de cazare în condiții superioare înmulțită cu numărul de serii (cicluri) din anul de angajament (echivalent UVM).;
  (la 06-02-2024, Paragraful al treilea al secțiunii A) a fost modificat de Litera g) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  În cazul în care neconformitățile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depășește efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM).
  Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) stabilit în urma controalelor administrative și/sau a controalelor la fața locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată și se aplică sancțiuni administrative în funcție de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformități (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/ și efectivul anual eligibil la plată x 100), astfel:
  a) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menționat, dacă acest procent nu depășește 20% (inclusiv).
  b) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menționat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv).
  c) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză.
  d) În cazul în care neconformitățile se referă la un număr de animale ce depășește pragul stabilit (echivalent UVM) și dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză.;
  (la 06-02-2024, Litera d) din paragraful al cincilea de la Litera A) a fost modificată de Litera h) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  La calculul sancțiunilor administrative în ceea ce privește numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile și subpachetele pentru care s-au solicitat plăți, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancțiunile prevăzute la punctul B.

  B) Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate, standardelor de bază și superioare

  Codul
  sancțiunii

  Tipul sancțiunii

  1a

  Se aplică o sancțiune de 2% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  1b

  Se aplică o sancțiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  1c

  Se aplică o sancțiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  2a

  Se aplică o sancțiune de 20% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  2b

  Se aplică o sancțiune de 30% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  3

  Se aplică o sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  4

  Se aplică o sancțiune de 75% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

  5

  Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatația fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv de angajament.

  6

  Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploatația fiind exclusă de la plată în anul respectiv.

  7

  Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploatația fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv și, în plus, exploatația va fi exclusă de la plată pentru anul calendaristic următor.

  La calculele efectuate se va ține cont de toleranța specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
  Sistemul de sancțiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancțiune (de exemplu: 1a) pentru o anumită neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariția aceleiași neconformități, atunci pentru acel an se va aplica sancțiunea următoare (de exemplu: 1b).
  La stabilirea nivelului sancțiunilor s-a ținut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistența) și repetarea neconformităților.
  Sancțiunea se aplică pentru fiecare condiție nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiții pentru exploatația respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancțiune dintre sancțiunile aplicate pentru fiecare condiție nerespectată în parte.


  Condiții de eligibilitate generale, definite conform fișei intervenției în PS 2023-2027

  Indicator (modalitatea de control*)

  Condiția de aplicare a sancțiunii

  Sancțiune

  Generale

  Beneficiarul deține autorizație sanitară veterinară pentru întreaga exploatație

  Control
  administrativ al cererii de plată

  -

  Efectivele de animale crescute de beneficiar într-o exploatație în perioade neacoperite de autorizație sanitar veterinară valabilă nu sunt eligibile pentru plată.

  Beneficiarul se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului

  Control
  administrativ al cererii de plată

  -

  Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condițiilor de bază relevante și a cerințelor specifice subpachetelor pentru care beneficiarul aplică..


  Cerințe obligatorii relevante conform prevederilor fișei intervenției DR-06 din PS 2023-2027

  Indicator
  (modalitatea de
  control*)

  Condiția de
  aplicare a
  sancțiunii

  Sancțiune

  Subpachetul 1b)


  Reducerea
  densității
  păsărilor cu
  15% față de
  densitatea
  rezultată din
  aplicarea
  cerințelor
  minime
  obligatorii
  privind
  suprafața
  minimă
  alocată pentru
  fiecare
  categorie de păsări

  SMR11:
  Libertatea de mișcare
  - Libertatea de mișcare a unui animal, având în vedere specia acestuia și în conformitate cu experiența acumulată și cu cunoștințele științifice, nu trebuie să fie îngrădită de o asemenea manieră încât să i se cauzeze acestuia suferințe sau vătămări inutile.

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)

  Încălcarea
  cerințelor
  obligatorii
  relevante

  Se aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate

  Subpachetul 2b)


  Reducerea noxelor cu
  30% față de
  nivelul minim
  obligatoriu
  prin
  menținerea în
  limite optime a
  parametrilor
  de microclimat

  SMR11:
  Adăposturi și cazare
  - Circulația aerului, nivelul de pulberi,
  temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația gazelor trebuie menținute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor

  Vizită pe teren (în
  cazul includerii în
  eșantion)

  Încălcarea
  cerințelor
  obligatorii
  relevante

  Se aplica prevederile ordinului de sancțiuni pentru condiționalitate

  (la 06-02-2024, Tabelul al treilea de la Litera B) a fost modificat de Litera i) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )


  Cerințe de bază (baseline) definite conform intervenției din PS 2023-2027

  Indicator (modalitatea de control*)

  Condiția de aplicare a sancțiunii

  Sancțiune

  Subpachetul 1b)


  Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor
  minime
  obligatorii
  privind
  suprafața
  minimă
  alocată
  pentru fiecare
  categorie de
  păsări

  Suprafață disponibilă minimă obligatorie:
  Pui de carne baseline:
  • situația I: 33 kg/mp
  • situația II: 39 kg/mp
  • situația III: 42 kg/mp
  Găini ouătoare baseline:
  • 9 găini ouătoare/mp în sistem alternativ
  • 750 cmp/cap - sistem cuști îmbunătățite
  Găini reproducție rase grele baseline:
  • 25 kg/mp
  Pui de curcă baseline:
  • masculi - 55 kg/mp
  • femele - 50 kg/mp

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/
  Control
  administrative verificare
  documente din deconturile trime striale/anuale

  Încălcarea
  cerințelor
  minime

  În cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare, și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii).
  Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.

  Subpachetul 2b)


  Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin
  menținerea în limite optime a
  parametrilor de
  microclimat

  Nivelul noxelor din adăpost baseline:
  - 20 ppm amoniac (NH3)
  - 3000 ppm dioxid de carbon (CO2)

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/
  Control
  administrativ
  verificare
  documente din deconturile trime striale/anuale

  Încălcarea
  cerințelor
  minime

  În cazul în care se constată 0 încălcare a cerințelor minime se calculează „procentul de abatere” privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare, și se diminuează efectivul eligibil cu efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor minime (pe categorii). Calculul sancțiunilor administrative privind animalele declarate, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare, etc. va avea în vedere acest efectiv eligibil diminuat.

  Pentru determinarea codului sancțiunii pentru nerespectarea condițiilor superioare se va folosi A Cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare, ținând cont de gravitatea și amploarea neconformității, conform tabelelor de mai jos:

  Subpachetul

  Categoria

  Amploare = efectul neconformității asupra operațiunii (efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condițiilor superioare)

  toate

  toate

  procent de abatere < 15 %.

  procent de abatere între 15% si 30%

  procent de abatere între 30% si 50%)

  Procent de abatatere ≥50%

  Intervale de gravitate pe subpachete și categorii de păsări:

  Subpachetul

  Categoria/ densitatea
  practicată/ suprafața
  disponibilă

  Gravitate mare

  Gravitate medie

  Gravitate mică

  1b)-Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

  Pui carne - densitatea practicată în condiții minime: 33kg/mp

  31,56 kg/mp < densitate < 33kg/mp

  30,12 kg/mp < densitate ≤ 31,56 kg/mp

  28,69 kg/mp < densitate ≤ 30,12 kg/mp

  Pui carne - densitatea practicată în condiții minime: 39 kg/mp

  37,3 kg/mp < densitate < 39 kg/mp

  35,60 kg/mp < densitate ≤ 37,30 kg/mp

  33,91 kg/mp < densitate ≤ 35,60 kg/mp

  Pui carne - densitatea practicată în condiții minime: 42 kg/mp

  40,17 kg/mp< densitate < 42 kg/mp

  38,34 kg/mp < densitate ≤ 40,17 kg/mp

  36,52 kg/mp < densitate ≤ 38,34 kg/mp

  Găini ouătoare în sistem alternativ

  1111 cmp/cap < suprafața
  disponibilă <1167
  cmp/cap

  1167 cmp/cap ≤ suprafata disponibila < 1222,33 cmp/cap

  1222,33 cmp/cap ≤ suprafata disponibila < 1278cmp/cap

  Găini ouătoare în sistem cuști îmbunătățite

  750 cmp/cap < suprafața
  disponibilă < 787
  cmp/cap

  787 cmp/cap ≤ suprafața disponibilă < 825cmp/cap

  825 cmp/cap ≤ suprafața disponibilă < 862cmp/cap

  Găini de reproducție rase grele

  23,91 kg/mp < densitate < 25 kg/mp

  22,83 kg/mp < densitate ≤ 23,91 kg/mp

  21,74 kg/mp < densitate ≤ 22,83 kg/mp

  Pui curcă masculi

  52,61 kg/mp < densitate ≤ 55 kg/mp

  50,22 kg/mp < densitate ≤ 52,61 kg/mp

  47,83 kg/mp < densitate ≤ 50,22 kg/mp

  Pui curcă femele

  47,83 kg/mp < densitate < 50 kg/mp

  45,65kg/mp <densitate ≤ 47,83 kg/mp

  43,48kg/mp
  < densitate ≤ 45,65kg/mp

  2b)- Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

  Toate categoriile

  18 ppm amoniac și 2700 ppm dioxid de carbon < nivel noxe < 20 ppm amoniac și 3000 ppm dioxid de carbon

  16 ppm amoniac și 2400 ppm dioxid de carbon < nivel noxe≤ 18 ppm amoniac și 2700 ppm dioxid de carbon

  14 ppm amoniac și 2100 ppm dioxid de carbon <nivel noxe≤ 16 ppm amoniac și 2400 ppm dioxid de carbon

  În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploatației și/ sau în perioade diferite se va proceda astfel:– se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în același tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) și se obține total efectiv afectat la nivel de exploatație;– fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploatație care se încadrează în același tip de gravitate i se atribuie o valoare(gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);– se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în același tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcție de tipul de gravitate și se obțin capetele ponderate pe același tip de gravitate care se însumează pe total exploatație;– se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate și total capete afectate pe total exploatație; coeficientul obținut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:

  Intervale de gravitate

  1,00-1,99 (mică)

  2,00-2,99 (medie)

  = 3,00 (mare)
  – după încadrarea în interval se stabilește gravitatea neconformității (mică, medie și mare) și procentul de sancțiune care se aplică.

  În cazul în care există nerespectări ale cerințelor superioare în mai multe zile dintr-o serie se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depășirea cerinței este cea mai mare.
  În cazul în care nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul dioxidului de carbon rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.
  În cazul subpachetului 1b, se va lua în calcul gravitatea cea mai mare din ziua în care nu a fost respectată cerința superioară de bunăstare privind densitatea conform fișelor de lot.

  Subpachetul 1b)

  Valoarea plății compensatorii pe categorii de păsări

  Cerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR06 din PS 2023-2027

  Indicator (modalitatea de control*)

  Condiția de aplicare a sancțiunii – amploare – nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculat

  Condiția de aplicare a sancțiunii – gravitate – în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerinței

  Codul sancțiunii

  Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

  Pui de carne 19,62 euro/UVM/ciclu
  Pui de curcă 30,13 euro/UVM/ciclu
  Găini ouătoare 119,32 euro/UVM/an
  Găini rase grele 176,11 auro/UVM/an

  1.1Indicatori pentru cerință superioară – Suprafața disponibilă
  ● Categoria de pui de carne în funcție de denistatea practicată
  Situația I – 28,69 kg/mp
  Situația II – 33,91 kg/mp
  Situația III – 36,52 kg/mp
  ● Categoria găini ouătoare:
  -1278 cmp/cap în sistem alternativ
  -862 cmp/cap în sistem cuști îmbunătățite
  ● Categoria găini reproducție rase grele – 21,74 kg/mp
  ● Categoria pui de curcă:
  -masculi: 47,83 kg/mp
  -femele: 43,48 kg/mp

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
  Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

  procent de abatere < 15%

  gravitate mică

  1a

  gravitate medie

  1b

  gravitate mare

  1c

  procent de abatere între 15% și 30%

  gravitate mică

  1b

  gravitate medie

  1c

  gravitate mare

  2b

  procent de abatere între 30% și 50%

  gravitate mică

  1c

  gravitate medie

  2b

  gravitate mare

  3

  procent de abatere mai mare de 50%

  gravitate mică

  3

  gravitate medie

  4

  gravitate mare

  5


  Reapariție

  +1 (față de anul anterior)


  Intenție (neconformitate deliberată)

  7

  1.2 Menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
  Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

  Având în vedere obligativitatea accesării a 2 subpachete 1b și 2b cerința se va verifica în funcție de respectarea condițiilor privind nivelul noxelor de la subpachetul 2b, astfel:

  1.În cazul în care beneficiarul respectă nivelul noxelor în condiții superioare de bunăstare (nivelul noxelor nu trebuie să depășească maximul de 14 ppm amoniac și maximul de 2100 ppm dioxid de carbon), se consideră că cerința este îndeplinită și nu se aplică sancțiuni.


  2. În cazul în care beneficiarul nu respectă nivelul noxelor în condiții superioare de bunăstare (concentrație amoniac ≤ 14ppm amoniac și/sau ≤ 2100ppm dioxid de carbon), dar respectă nivelul noxelor în condiții minime concentrație amoniac ≤ 20 ppm amoniac și ≤ 3000 ppm dioxid de carbon), se consideră că cerința este îndeplinită, dar pentru subpachetul 2b) se vor aplica sancțiunile prevăzute la pct. 2.1 în funcție de gravitatea și amploarea neconformității.

  3. În cazul în care beneficiarul nu respectă condițiile minime de la subpachetul 2b)(concentrație amoniac ≥ 20ppm amoniac și/sau > 3000 ppm dioxid de carbon), se consideră că acesta nu respectă condițiile superioare de bunăstare pentru această cerință și se vor aplica sancțiuni astfel:

  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 15%

  1a

  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 15% până la 30%.

  1b

  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins între 30% până la 50%.

  1c

  Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%.

  2a

  Prima reapariție

  +1 (față de anul anterior)

  Intenție (neconformitate deliberată)

  7

  1.3 Păstrarea pentru control a evidențelor privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafața respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare și mortalitățile.

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
  Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile din total inclusiv din total an de angajament

  1a

  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul încrus, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament

  1b

  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 31 zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament.

  2b

  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament.

  3

  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 zile din total an de angajament.

  4

  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.

  (la 06-02-2024, Tabelul al șaptelea de la Litera B) a fost modificat de Litera j) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  Subpachetul 2b)

  Valoarea plății compensatorii pe categorii de păsări

  Cerințe specifice (standarde superioare de bunăstare) definite conform intervenției DR06 din PS 2023-2027

  Indicator (modalitatea de control*)

  Condiția de aplicare a sancțiunii – amploare – nerespectarea cerinței superioare pentru un procent de abatere calculat

  Condiția de aplicare a sancțiunii – gravitate – în funcție de importanța consecințelor nerespectării cerinței

  Codul sancțiunii

  Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

  Pui de carne 6,09 euro/UVM/ciclu
  Pui de curcă 4,73 euro/UVM/ciclu
  Găini ouătoare 13,80 euro/UVM/an
  Găini rase grele 32,36 auro/UVM/an

  2.1 Nivelul noxelor din adăpost în condiții superioare de bunăstare:
  ● maximum 14ppm amoniac (NH3)
  ● maximum 2100 ppm dioxid de carbon (CO2)

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
  Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

  procent de abatere < 15%

  gravitate mică

  1a

  gravitate medie

  1b

  gravitate mare

  1c

  procent de abatere între 15% și 30%

  gravitate mică

  1b

  gravitate medie

  1c

  gravitate mare

  2b

  procent de abatere între 30% și 50%

  gravitate mică

  1c

  gravitate medie

  2b

  gravitate mare

  3

  procent de abatere mai mare de 50%

  gravitate mică

  3

  gravitate medie

  4

  gravitate mare

  5


  Reapariție

  +1 (față de anul anterior)


  Intenție (neconformitate deliberată)

  7

  2.2 Păstrarea pentru control a evidențelor privind măsurătorile efectuate prin înregistrări zilnice în registru și păstrarea dovezilor care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare.

  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
  Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)
  Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
  Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

  Beneficiarul prezintă registrul de evidențe pentru anul în curs, dar acesta nu este completat pentru un interval situat până la 10 zile inclusiv din total an de angajament

  1a

  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 11 zile și până la 30 de zile inclusiv din total an de angajament.

  1b

  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă curinsă între 31 zile și până la 90 de zile inclusiv din total an de angajament

  2b

  Beneficiarul prezintă evidențele pentru anul în curs, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă cuprinsă între 91 zile și până la 180 de zile inclusiv din total an de angajament

  3

  Beneficiarul nu prezintă evidențele pentru anul în curs sau prezintă evidențele, dar acestea nu sunt completate pentru o perioadă mai mare de 180 de zile din total an de angajment.

  4

  Obs: prin necompletarea evidențelor se va înțelege fie că lipsesc toate înregistrările pentru perioada respectivă, fie că în perioada respectivă beneficiarul a completat doar o parte din date, fie datele din registre nu sunt completate corect.


  (la 06-02-2024, Tabelul al nouălea de la Litera B) a fost modificat de Litera k) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )
  * Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA /AFIR
  Cele 2 tipuri de angajamente de bunăstare a păsărilor vor fi aplicate numai împreună (lb cu 2b).

  C. Sancțiuni pentru nedepunerea/decontului justificativ– Cererile de plată aferente Intervenției DR 06 se depun pentru anul 2023 în perioada 27 februarie- 24 martie.– Cererile de plată depuse în afara perioadelor legale de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.– Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere a cererilor. Modificările depuse după data de depunere nu sunt admise la plată.– Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru DR 06 - Bunăstarea animalelor-pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.– Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se va verifica respectarea condițiilor de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
  Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activității, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării și a anunțat și ANSVSA de această situație. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producție și reproducție minimă. Perioada de activitate de producție și reproducție minimă pentru categoriile pui de curcă și pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare și găini rase grele reprezintă 3 luni de activitate pe perioada anului de angajament. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu și livrări, după caz.
  Nedesfășurarea activităților de creștere și/sau reproducție a păsărilor cel puțin pe perioada minimă de activitate de producție și/sau reproducție pe parcursul unui an de angajament duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepția cazurilor de forță majoră/circumstanțe excepționale invocate conform legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.
  În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. în situația în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:– În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancțiuni la punctul B, se vor aplica sancțiunile de la acest punct;– În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menționate, se vor elimina parțial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/ele pentru care nu s-au prezentat documentele.
  În situația în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunțat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activității în exploatație și a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situație.
  Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancționată în cazurile de forță majoră și în circumstanțe excepționale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și reglementărilor procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.
  Retragerea cererii de plată
  O cerere de plată poate fi retrasă total sau parțial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepția cazului în care beneficiarul a fost înștiințat cu privire la neconformitățile pe care le conține cererea de plată sau a fost înștiințat cu privire la intenția agenției de a întreprinde un control la fața locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformități, beneficiarul nu mai poate retrage părțile din cererea de plată la care se referă aceste neconformități. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformități, beneficiarul poate retrage cererea de plată. în perioada dintre înștiințarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren și stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu își poate retrage cererea de plată.
  În cazul retragerii parțiale (o categorie sau o exploatație), se va închide angajamentul asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploatația respectivă.
  În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
  Creare de condiții artificiale și constatarea fraudei
  În cazul în care se constată crearea de condiții artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale. Dacă se constată crearea de condiții artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăților, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. în funcție de constatările privind crearea de condiții artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploatația/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiții artificiale.
  În cazul în care se constatată existența fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv și se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existența fraudei, dacă este cazul. în plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

  D. Sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității
  Beneficiarii care solicită plăți pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligația de a respecta pe suprafața întregii ferme normele privind condiționalitatea în cadrul eco - schemelor și intervențiilor pentru fermieri în România, aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor (MADR/MMAP/ANSVSA) nr. 54/570/32 2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023.
  În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de condiționalitate, aprobat prin ordin comun.;
  (la 06-02-2024, Ultimul paragraf din secțiunea D a fost modificat de Litera l) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  E. Abrogată.
  (la 06-02-2024, Secțiunea E a fost abrogată de Litera m) , Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 1 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 6 februarie 2024 )

  -------