DISPOZIŢII GENERALE din 14 iunie 2001
privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 18 septembrie 2001
  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezentele dispozitii generale stabilesc principii, criterii, cerinţe şi condiţii tehnice obligatorii, care se aplică, indiferent de titularul dreptului de proprietate, la echiparea, dotarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., în scopul reducerii riscului de incendiu, al preintampinarii izbucnirii, limitarii şi diminuarii efectelor negative ale incendiilor, al protectiei utilizatorilor şi fortelor de interventie, precum şi pentru stingerea incendiilor în condiţii de operativitate şi eficienta.


  Articolul 2

  (1) La introducerea unor noi activităţi, echipamente, instalaţii, tehnologii, aparate şi altele asemenea, factorii implicati în domeniu vor stabili măsuri, cerinţe şi condiţii specifice de echipare şi dotare pe baza documentatiilor puse la dispoziţie de producători, furnizori, proprietari sau utilizatori, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  (2) Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura prevederile prezentelor dispozitii generale se aplică numai în condiţiile neafectarii caracterului monumentului.


  Capitolul 2 Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor


  Articolul 3

  Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protectiei construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, platformelor amenajate şi utilizatorilor la actiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifica în urmatoarele categorii principale:
  a) sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare şi alertare în caz de incendiu, destinate detectarii şi semnalizarii incendiilor produse în zona supravegheata, în scopul luării masurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, actionarea unor echipamente de stingere sau de protecţie, transmiterea apelurilor de urgenta şi alertarea fortelor de interventie;
  b) sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor, care asigura prezenta substantei de stingere în zona protejata sau limiteaza propagarea incendiului în încăperi şi spatii adiacente locului de izbucnire;
  c) stingatoare şi alte aparate de stins incendii, care conţin substante de stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin actionare manuala sau automata, sub efectul presiunii create în interiorul acestora sau datorita efectelor produse în zona supravegheata de fenomenele fizico-chimice asociate incendiului;
  d) utilaje, unelte şi alte mijloace initiale de interventie utilizate pentru preintampinarea propagarii incendiilor, intreruperea arderii în diferite focare şi, după caz, stingerea acestora.


  Articolul 4

  Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru intreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din aproprierea focarului sunt:
  a) apa, care poate fi aplicata direct asupra focarului sau sub forma de jet compact ori pulverizat (ceata sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (galeti, vase etc.), accesorii ale hidrantilor şi instalaţii speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizează, în principal, prin racirea materialului care arde şi prin izolarea suprafetei incendiate de oxigenul atmosferic;
  b) spumantii folositi pentru obtinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra suprafeţelor incendiate prin intermediul instalaţiilor de stingere fixe, semifixe şi mobile sau aferente autospecialelor de interventie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spuma care provoaca racirea parţială a suprafetei incendiate şi limiteaza vaporizarea în zona de flacari şi accesul oxigenului atmosferic;
  c) pulberile stingatoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalaţii, utilaje şi aparate adecvate, determina stingerea incendiului, în principal, prin agentii de stingere generati la descompunerea pulberii sub actiunea temperaturii şi crearea unor bariere care limiteaza accesul oxigenului atmosferic în zona de ardere;
  d) aburul, deversat în zona protejata prin intermediul unor instalaţii adecvate, dilueaza concentraţia de oxigen sub limita necesară continuarii procesului de ardere sau atmosfera potenţial exploziva formata în urma unor scapari de gaze;
  e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalaţii speciale, stingatoare şi alte aparate, realizează efectul de stingere, în principal, prin reducerea concentratiei de oxigen sub limita necesară continuarii procesului de ardere;
  f) agentii stingatori sau neutralizatori speciali, refulati în zona protejata prin intermediul unor instalaţii şi utilaje speciale sau stingatoare, inhiba sau stopeaza arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continuarii reactiei de oxidare.


  Articolul 5

  Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prezentate la art. 3 şi 4 sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Capitolul 3 Criterii de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor


  Articolul 6

  Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigura conform reglementarilor tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezentelor dispozitii generale, precum şi pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranţă la foc şi din evaluarea capacităţii de aparare împotriva incendiilor.


  Articolul 7

  La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza constructiile, instalatiile tehnologice şi platformele amenajate se au în vedere urmatoarele criterii:
  a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementarile specifice;
  b) interdependenta dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind siguranţa la foc şi factorii de determinare şi evaluare ai acestora;
  c) posibilitatile de actionare în spatii închise, în subsoluri, la înălţime sau în medii cu nocivitate marita;
  d) functiile, caracteristicile şi performantele mijloacelor tehnice de p.s.i.;
  e) eficienta şi compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu, potrivit anexei nr. 2;
  f) valoarea construcţiei, a instalatiei tehnologice, a platformei amenajate, inclusiv a bunurilor protejate;
  g) influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor), elementelor de construcţie ale cladirii şi mediului;
  h) compatibilitatea dintre diferite substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;
  i) capacitatile fizice şi psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace;
  j) raportul cost/eficienta.


  Articolul 8

  La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate existente, la care din punct de vedere tehnic nu pot fi indeplinite anumite prevederi ale reglementarilor tehnice, ale normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi ale prezentelor dispozitii generale, se vor asigura măsuri compensatorii corespunzătoare situaţiilor date.


  Articolul 9

  Pentru toate constructiile, instalatiile tehnologice şi platformele amenajate se vor asigura alarmarea şi avertizarea utilizatorilor (persoanelor) în caz de incendiu cu sisteme, instalaţii şi mijloace conform reglementarilor tehnice.


  Articolul 10

  Numărul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabileste potrivit anexei nr. 3 sau, după caz, normativelor tehnice ori normelor specifice, dacă prin acestea se prevede un numar mai mare.


  Articolul 11

  Pentru tipurile de constructii, instalaţii tehnologice şi platforme amenajate care nu se încadrează în prevederile reglementarilor tehnice şi normelor specifice se recomanda verificarea necesităţii şi oportunitatii echiparii şi dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prin utilizarea unor proceduri şi metode de calcul agreate.


  Capitolul 4 Cerinţe şi condiţii tehnice specifice


  Secţiunea I Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind amplasarea, marcarea şi depozitarea mijloacelor tehnice de p.s.i.


  Articolul 12

  Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate şi dotate constructiile, instalatiile tehnologice şi platformele amenajate se amplaseaza şi/sau se depozitează conform documentatiilor tehnice de execuţie şi reglementarilor specifice în locuri ferite de intemperii, agenti corosivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, după caz, se protejeaza corespunzător mediilor în care se utilizeaza.


  Articolul 13

  (1) La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de fortele de interventie, în caz de incendiu, se au în vedere urmatoarele cerinţe:
  a) locurile de amplasare să fie vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare, coridoare, holuri, în zonele iesirilor şi alte asemenea spatii) şi la distante optime faţă de focarele cele mai probabile;
  b) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
  c) să fie bine fixate şi sa nu impiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
  (2) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de p.s.i. vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.


  Articolul 14

  La amplasarea stingatoarelor în perimetrul suprafetei protejate se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor şi inaltimii de montare:
  a) maximum 15 m şi 20 m faţă de cele mai importante focare din clasele B şi A;
  b) minimum 2 m faţă de focarele posibile;
  c) maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseala.


  Articolul 15

  (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaza în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice şi ale standardelor specifice.
  (2) Pe timpul exploatarii se asigura lizibilitatea marcajelor, precum şi protejarea acestora împotriva deteriorarilor de orice fel.


  Secţiunea a II-a Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind starea de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i.


  Articolul 16

  Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza şi se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice şi platformele amenajate se intretin permanent în stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii şi eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice.


  Articolul 17

  (1) Proprietarii (utilizatorii) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate vor executa periodic controlul stării de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt echipate şi dotate, personal sau prin persoane anume desemnate şi instruite în acest scop.
  (2) Controlul stării de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa conform prevederilor cuprinse în reglementarile tehnice, normele specifice de p.s.i., precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanti şi/sau de producători (furnizori).


  Articolul 18

  Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi reabilitate pe baza documentatiei tehnice ori de cate ori este necesar, pentru a preintampina nefunctionarea la parametrii şi în condiţiile proiectate sau ca urmare a modificarilor care intervin în exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate, a schimbarilor de destinatie, extinderilor, modernizarilor acestora sau altor cauze.


  Articolul 19

  Încărcarea stingatoarelor şi a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare etc.) cu substante de stingere se va face de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.


  Secţiunea a III-a Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind lucrarile de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i.


  Articolul 20

  Lucrarile de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa numai de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrărilor se stabileste conform reglementarilor tehnice de exploatare şi precizarilor producătorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice.


  Articolul 21

  (1) Pe timpul lucrărilor de verificare şi întreţinere se va proceda la un control complet al funcţionarii sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor în cauza.
  (2) Dacă se constata abateri de la condiţiile de functionare stabilite initial, parametrii caracteristici trebuie reglati şi adusi la valorile care să asigure buna functionare a acestor mijloace.


  Articolul 22

  Pe perioadele de oprire a funcţionarii sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii (utilizatorii) trebuie să asigure măsuri tehnice şi organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi de actiune în caz de necesitate.


  Articolul 23

  (1) Sistemele, instalatiile, aparatele şi dispozitivele de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, având o durată în exploatare de peste 15 ani, vor fi supuse unor examinari de apreciere (după caz, expertize) care vor viza:
  a) diagnosticarea stării tehnice, în conformitate cu reglementarile specifice;
  b) conceptia de instalare şi disponibilitatea pe plan tehnologic;
  c) adaptarile şi modificările survenite în timp;
  d) starea generală de conservare a elementelor componente;
  e) comportarea functionala în raport cu eventualele modificari ale cerințelor specifice de indeplinit.
  (2) În functie de rezultatele obtinute se vor lua măsuri de reparare, inlocuire sau modernizare, după caz.


  Articolul 24

  Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind menţinerea calitatilor în timp, conform reglementarilor specifice şi precizarilor producătorului (furnizorului).


  Secţiunea a IV-a Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind securitatea persoanelor (utilizatorilor)


  Articolul 25

  Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza şi se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice şi platformele amenajate, precum şi substantele de stingere se realizează, se amplaseaza, se depozitează, se manipuleaza şi se utilizeaza astfel încât sa nu puna în pericol viaţa şi integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale membrilor fortelor de interventie.


  Articolul 26

  Sistemele şi instalatiile automate pentru stingerea incendiilor vor fi prevăzute cu dispozitive de avertizare a persoanelor (utilizatorilor), optice şi acustice, pentru semnalizarea intrarii acestora în functiune.


  Articolul 27

  (1) În cazul în care substantele stingatoare deversate automat în caz de incendiu pot pune în pericol viaţa persoanelor (utilizatorilor) din zonele protejate, sistemele (instalatiile) de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care să intarzie intrarea acestora în functiune cu o perioadă prestabilita.
  (2) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în functiune a sistemului (instalatiei) de stingere se va calcula astfel încât să se asigure evacuarea persoanelor (utilizatorilor) din orice punct al zonei protejate.


  Articolul 28

  Usile de acces în zone, spatii sau încăperi în care sunt posibile deversari ale substanţelor stingatoare ce pot pune în pericol viaţa persoanelor (utilizatorilor), precum şi caile de evacuare din aceste locuri vor fi marcate cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de pe locurile de muncă şi fortele de interventie.


  Articolul 29

  Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii:
  a) să fie inactive în starea de asteptare;
  b) sa indice toate caile de acces în zonele de stingere;
  c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalitati diferite, la inceputul şi la sfârşitul perioadei de temporizare;
  d) sa nu poata fi oprite înainte de expirarea timpului de functionare a sistemului (instalatiei) de stingere;
  e) să fie în concordanta cu capacitatile psihomotorii ale persoanelor (utilizatorilor).


  Secţiunea a V-a Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate, echipate şi dotate cu mijloace tehnice de p.s.i.


  Articolul 30

  (1) Pe timpul exploatarii construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie să stabileasca măsuri tehnico-organizatorice care să asigure menţinerea condiţiilor şi caracteristicilor specifice care s-au avut în vedere la proiectarea şi realizarea sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor.
  (2) Principalele condiţii şi caracteristici specifice care trebuie avute în vedere pe timpul exploatarii sunt:
  a) accesibilitatea şi vizibilitatea;
  b) integritatea fizica;
  c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu;
  d) diagramele de stropire ale capetelor deversoare;
  e) amplasarea în locurile stabilite.
  (3) Principalele cauze posibile care pot influenţa aceste condiţii şi caracteristici specifice, precum şi elementele componente ale sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor afectate sunt prezentate în anexa nr. 4.


  Capitolul 5 Documentaţii specifice


  Articolul 31

  Persoanele fizice sau juridice care produc şi/sau comercializeaza mijloace tehnice de p.s.i. trebuie să puna la dispoziţie beneficiarului (proprietar, utilizator) toate documentele care asigura, după caz, certificarea, omologarea, avizarea, agrementarea tehnica etc., potrivit prevederilor legale.


  Articolul 32

  Producătorii, furnizorii, proiectantii şi executanţii de sisteme de instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, stingatoare şi alte aparate de stins incendii trebuie să puna la dispoziţie beneficiarului (proprietar, utilizator), după caz, urmatoarele:
  a) documentaţia tehnica aferenta;
  b) schema sinoptica a sistemului (instalatiei), schemele bloc şi de racordare;
  c) instrucţiunile de utilizare şi pentru controlul stării de functionare;
  d) măsuri care se adoptă în caz de nefunctionare;
  e) registrul (cartea) de control.


  Articolul 33

  (1) În registrul (cartea) de control al sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante privind:
  a) executarea controalelor stării de functionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparatii;
  b) executarea de modificari, extinderi, reabilitări, modernizari etc.;
  c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, intreruperi, declansari intempestive etc., cu menţionarea cauzelor care le-au determinat.
  (2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora şi locul de producere a fenomenului (evenimentului).


  Capitolul 6 Dispozitii finale


  Articolul 34

  În vederea asigurarii condiţiilor de interventie operativa şi eficienta în caz de incendiu proprietarul (utilizatorul) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate, echipate şi dotate cu mijloace tehnice de p.s.i. trebuie să asigure substantele de stingere în cantitatile necesare şi la parametrii de performanţă specifici, potrivit reglementarilor.


  Articolul 35

  Pe baza prevederilor prezentelor dispozitii generale factorii implicati în domeniul apararii împotriva incendiilor vor elabora reglementari tehnice şi norme specifice privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., potrivit competentelor şi obligaţiilor legale ce le revin.


  Articolul 36

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele dispozitii generale.


  Anexa 1
  PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.
  A. Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Tipuri Elemente componente Functii indeplinite
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sisteme şi instalaţii - Echipamente de control detectare, semnalizare,
  de semnalizare a şi semnalizare avertizare, alarmare,
  incendiilor (cu - Detectoare de incendiu alertare, evacuare,
  actionare automata, - Butoane manuale de actionarea echipamentelor
  manuala sau mixta) semnalizare de protecţie şi stingere
                          - Circuite de legătură
                          - Echipamente şi dispozitive
                            anexe (surse de energie,
                            dispozitive de alarmare
                            acustica şi optica etc.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Detectoare autonome - Detector de fum detectare, semnalizare,
  (domestice sau - Elemente de semnalizare avertizare, alarmare,
  rezidentiale) acustice şi/sau optice evacuare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sisteme pentru - Dispozitive acustice avertizare, alarmare,
  avertizare/alarmare (sirene electrice, evacuare
                            clopote, sonerii,
                            amplificatoare de voce,
                            generatoare de semnale)
                          - Dispozitive optice
                            (lampi semnalizatoare,
                            panouri de semnalizare)
                          - Statii de radioficare
                            sau radioamplificare
                          - Televiziune cu circuit
                            inchis
                          - Interfoane
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sisteme de transmitere - Dispozitive automate de alertare
  a apelurilor de urgenta transmitere a semnalului
  pentru alertarea de alarma la serviciile
  fortelor de interventie de pompieri
                          - Mijloace şi aparate de
                            comunicatie (telefoane
                            fixe, mobile, directe,
                            cap la cap, statii
                            radio etc.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Tipuri Functii Substante
                                        indeplinite de stingere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Instalaţii de stingere cu apa

  tip sprinkler convenţionale (apa- detectare, semnalizare, apa
  apa/apa-aer/apa-antigel) stingere automata
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  tip sprinkler rezidentiale detectare, avertizare, apa
                                       stingere automata
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  tip drencer (cu actionare automata/ limitare, stingere, racire apa
  manuala)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  pulverizatoare (cu actionare limitare, stingere, degazare apa
  automata/manuala)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  hidranti interiori limitare, stingere apa, spuma
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  hidranti exteriori limitare, stingere, racire apa, spuma
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  coloane uscate stingere apa
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Instalaţii de stingere cu spuma stingere, protecţie spuma
  (semifixe/fixe) aeromecanica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Instalaţii de stingere cu gaze stingere, racire, inertizare dioxid de
  inerte (joasa/înaltă presiune, carbon,
  cu actionare automata/manuala) azot,
                                                                       alte gaze
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Instalaţii de stingere cu stingere inlocuitori
  inlocuitori de haloni de haloni
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Instalaţii de stingere cu abur limitare, stingere, diluare abur
  (semifixe/fixe, cu actionare atmosfera potenţial
  automata/manuala) exploziva
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Instalaţii de stingere cu pulberi stingere pulberi
  (fixe/mobile, cu actionare stingatoare
  automata/manuala)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sisteme şi instalaţii de stingere aerosoli
  stingere cu aerosoli
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Dispozitive şi sisteme de limitare a propagarii -
  evacuare a fumului şi incendiilor
  gazelor fierbinti
  produse de incendiu
  (volet, trapa, cupolet)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Dispozitive şi sisteme de actionare uşi, obloane, -
  autoinchidere cortine de siguranţă etc.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  C. Stingatoare şi alte aparate de stins incendii
  ───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
              Tipuri │ Substante de stingere
  ───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
  Stingatoare portative │ - apa
                                             │ - spuma
  ───────────────────────────────────────────│ - pulberi stingatoare
  Stingatoare transportabile │ - dioxid de carbon
                                             │ - inlocuitori de haloni
  ───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
  Stingatoare automate cu lichid pulverizat │ - substante speciale de stingere
  ───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
  Generatoare portabile cu aerosoli │ - aerosoli
  ───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────

  D. Utilaje, unelte şi alte mijloace initiale de interventie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Tipuri Functii indeplinite
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

         Utilaje

  Electrogenerator de spuma de înaltă infoiere producere spuma
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Hidrogenerator de spuma de înaltă infoiere producere spuma
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Electroincarcator pentru pulbere încărcare pulbere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tun remorcabil pentru apa şi spuma stingere, racire
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Electropompa transportabila asigurare presiune
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ventilatoare mobile evacuarea fumului şi
                                                            a gazelor fierbinti,
                                                            introducere de aer
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

          Unelte

  topoare, tarnacoape, rangi de otel, cangi cu asigurarea condiţiilor
  coada, lopeti, galeti, maturi, furci etc. de interventie în caz
                                                           de incendiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte mijloace initiale de interventie: panouri intreruperea arderii
  de incendiu, lazi cu nisip, butoaie cu apa, la diferite focare
  paturi şi prelate ignifuge, dispozitive
  pentru degajare, delimitare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  E. Substante de stingere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               Tipuri
  ──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────
  Apa │ Apa
                            │ Apa îmbunătăţită chimic
  ──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────
                            │ Proteinici (P)
                            │ Fluoroproteinici (FP)
  Spumanti*) │ Fluoroproteinici cu formare de film apos (FFFP)
                            │ Sintetici (S)
                            │ Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF)
                            │ Rezistenti la alcool (AR)
  ──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
  Pulberi stingatoare │ Pulberi ABC
                            │ Pulberi BC
                            │ Alte tipuri de pulberi (speciale)
  ──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────
  Abur │ Abur saturat
                            │ Abur supraincalzit
  ──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
  Gaze inerte │ Dioxid de carbon, azot
  ──────────────────────────┼───────────────────────┬─────────────────────────────
  Agenti stingatori sau │ Inlocuitori de haloni │ Hidrofluorocarburi (HFC)
  neutralizatori speciali │ │ Hidroclorofluorocarburi
                            │ │ (HCIFC)
                            │ │ Inlocuitori de tip gaze
                            │ │ inerte
                            │───────────────────────┴──────────────────────────
                            │ Aerosoli
  ──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────
  -----------
      *) Pentru stingerea incendiilor se foloseşte spuma aeromecanica, care se
         obtine prin dispersarea unui gaz sub presiune (aer, azot) intr-o solutie
         apoasa de spumant.
         În functie de coeficientul de infoiere E, care reprezinta raportul dintre
         volumul spumei şi volumul de solutie de spumant, spumele se impart
         în 3 categorii:
      ● spume de joasa infoiere (1 < E ≤ 20);
      ● spume de medie infoiere (20 < E ≤ 200);
      ● spume de înaltă infoiere (E > 200).


  Anexa 2
  la dispozitiile generale
                COMPATIBILITATEA SUBSTANTELOR DE STINGERE
                       CU CLASELE DE INCENDIU

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Substante de stingere Clasa de incendiu
                              ──────────────────────────────────────────────────
                                                                      Implicand
                                                                      instalaţii
                                A B C D electrice
                                                                    sub tensiune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Apa (jet compact) + - - - - - -
  Apa (jet pulverizat) + ± - - - - -
  Apa îmbunătăţită + ± - - - - -
  Spuma + + - - - - -
  Pulberi ABC + + + - - +
  Pulberi BC - + + - - +
  Pulberi speciale D - - - + -
  Abur + + - - - +
  Gaze inerte ± + + - - +
  Inlocuitori de haloni + + + - - +
  Aerosoli + + + - - +
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      + Eficienta
      ± Eficienta parţială
      - Ineficienta
      - - Utilizare interzisa

  NOTĂ:
  1. Clasele de incendiu:
  A - incendii de materiale solide;
  B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc usor;
  C - incendii de gaze combustibile;
  D - incendii de metale combustibile.
  2. La aplicarea simultana sau succesiva a unor substante de stingere diferite utilizatorii vor avea în vedere informaţiile furnizate de producători referitoare la eventualele incompatibilităţi care pot afecta inacceptabil eficienta de stingere.


  Anexa 3
  la dispozitiile generale
                       STABILIREA NUMARULUI DE STINGATOARE PORTATIVE
                           PENTRU CATEGORII DE CONSTRUCTII

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Categorii de constructii Numar de
                                                                  stingatoare/
                                                                   suprafaţa
                                                                  desfăşurată
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     A. Constructii civile (publice)

   1. Cladiri administrative:
  - sedii ale administraţiei publice centrale şi locale;
  - sedii de sindicate, culte, fundatii, organizaţii
    neguvernamentale, asociaţii, agentii, fonduri etc.; 1 buc./350 mp
  - sedii de birouri. (min. 2 buc./nivel)
   2. Cladiri financiar-bancare:
  - sedii de bănci (centrale şi filiale); 1 buc./200 mp
  - sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, (min. 2 buc./nivel)
    de persoane), burse de valori şi marfuri.
   3. Cladiri comerciale:
  - comert alimentar şi nealimentar;
  - magazine generale şi supermagazine (supermarket);
  - alimentatie publică; 1 buc./250 mp
  - piete agroalimentare; (min. 2 buc./nivel)
  - servicii şi autoservice.
   4. Cladiri de cult:
  - lacasuri de cult; 1 buc./300 mp
  - manastiri şi schituri, inclusiv spatiile de cazare; (min. 2 buc./nivel)
  - capele.
   5. Cladiri de cultura:
  - expozitii;
  - muzee;
  - biblioteci;
  - cluburi şi sali de reuniune;
  - cazinouri;
  - centre şi complexuri culturale;
  - case de cultura şi sali polivalente; 1 buc./250 mp
  - cinematografe; (min. 2 buc./nivel)
  - teatre dramatice, de comedie, de revista,
    opera, opereta, de papusi;
  - circuri;
  - discoteci.
   6. Cladiri de invatamant:
  - invatamant prescolar (gradinite);
  - scoli primare şi gimnaziale; 1 buc./250 mp
  - licee; (min. 2 buc./nivel)
  - scoli postliceale şi profesionale;
  - invatamant superior;
  - camine şi internate.
   7. Cladiri de sănătate:
  - spitale (clinici universitare, generale,
    de specialitate);
  - centre medicale pentru asistenţa de specialitate
    (boli cronice, persoane cu handicap, 1 buc./300 mp
    recuperari functionale, psihiatrice); (min. 2 buc./nivel)
  - policlinici, dispensare urbane şi rurale;
  - alte unităţi sanitare (centre de recoltare
    a sangelui, medicina preventiva, statii
    de salvare, farmacii);
  - crese şi crese speciale pentru copii;
  - leagane de copii.
   8. Cladiri şi amenajari sportive:
  - complexuri sportive (încăperi şi anexe);
  - sali de antrenament şi competitii sportive; 1 buc./250 mp
  - patinoare artificiale şi piscine; (min. 2 buc./nivel)
  - poligoane de tir şi popicarii.
   9. Cladiri de turism:
  - hoteluri;
  - moteluri, vile şi bungalouri; 1 buc./300 mp
  - cabane; (min. 2 buc./nivel)
  - campinguri;
  - sate de vacanta.
  10. Cladiri de locuit:
  - blocuri; 1 buc./nivel
  - locuinte unifamiliale;
  - vile şi alte cladiri având şi utilitate
    turistica (agroturism).
  11. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert,
      birouri, reuniuni, productie sau depozitare) 1 buc./300 mp
                                                              (min. 2 buc./nivel)
  12. Cladiri de transport: 1 buc./400 mp
  - gari, autogari, aerogari (min. 2 buc./nivel)
  13. Alte amenajari:
  - circuri mobile;
  - scene şi tribune amenajate provizoriu în
    aer liber (pentru spectacole, mitinguri, 1 buc./150 mp
    competitii sportive etc.);
  - studiouri de televiziune, indeosebi cele cu public.

     B. Constructii de productie şi depozitare

   1. Cladiri de productie şi/sau depozitare care
      se încadrează în categoria A, B sau C 1 buc./150 mp
      de pericol de incendiu (min. 2 buc./nivel)
   2. Cladiri de productie şi/sau depozitare care
      se încadrează în categoria D sau E de 1 buc./200 mp
      pericol de incendiu (min. 2 buc./nivel)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  OBSERVATII:
  1. Stingatoarele vor avea incarcatura minima de 6 kg sau performante de stingere echivalente cu aceasta.
  2. În compartimente, încăperi şi spatii de productie şi depozitare cu aria mai mare de 500 mp, incadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevad şi stingatoare transportabile, minimum 1 bucata/50 kg la fiecare 500 mp.


  Anexa 4
  la dispozitiile generale
                      CAUZE POSIBILE CARE POT AFECTA CONDIŢIILE ŞI
              CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE UNOR MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Condiţii şi Elemente componente ale
  caracteristici sistemelor, instalaţiilor Cauze posibile
    specifice şi echipamentelor de P.S.I.
                        care pot fi afectate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    - butoane manuale de semnalizare - depozitari de materiale
                    - echipament de control şi - compartimentari
                      semnalizare
  Accesibilitatea - panouri de semnalizare - lucrari de constructii
       şi - mijloace de comunicatie - limitari de acces
  vizibilitatea - vane şi robinete de incendiu - mascari diverse
                    - hidranti interiori şi exteriori - inundaţii şi caderi
                    - manometre masive de zapada
                    - stingatoare şi alte aparate de - etc.
                      stins incendii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    - detectoare de incendiu - manipularea neglijenta
                    - dispozitive şi aparate de a unor materiale
  Integritatea alarmare, avertizare şi - executarea unor lucrari
   fizica alertare de constructii fără
                    - circuite electrice luarea masurilor de
                    - vane şi robinete de incendiu protejare
                    - tevi, conducte, capete deversoare - etc.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        - acoperiri cu vopsea,
                                                          var, placari
  Sensibilitatea - detectoare de fum - reducerea peste limita
  detectoarelor - detectoare de temperatura admisa a spatiului
  de incendiu - detectoare de flacara liber în jurul detec-
                                                          toarelor prin depozi-
                                                          tari de materiale,
                                                          amplasarea unor
                                                          ornamente
                                                        - depuneri de substante
                                                          volatile
                                                        - etc.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        - depozitari de materiale
                                                          peste limitele admise
                                                          în jurul capetelor
  Diagramele de deversoare
  stropire ale - capete sprinkler - atasarea unor materiale
  capetelor - capete drencer de capetele deversoare
  deversoare - duze pulverizatoare - deformari ale tevilor
                                                          de racord în urma
                                                          executarii unor lucrari
                                                          de constructii sau
                                                          manipulari de materiale
                                                        - etc.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Amplasarea - furtunuri şi tevi de refulare - folosirea în alte
  pe locurile - stingatoare şi alte aparate scopuri
  stabilite de stins incendii - sustrageri
                  - unelte şi alte mijloace - etc.
                    initiale de interventie
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------