DECIZIE nr. 25*) din 5 februarie 1997
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997


  Notă *) A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 154 din 3 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 23 octombrie 1997.
  Florin Bucur Vasilescu - preşedinte
  Costica Bulai - judecător
  Romul Petru Vonica - judecător
  Doina Suliman - magistrat-asistent
  Completul de judecată, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata următoarele:
  Curtea Suprema de Justiţie - Secţia civilă, prin încheierile din 12 noiembrie 1996, 13 noiembrie 1996, 14 noiembrie 1996, 15 noiembrie 1996, 20 noiembrie 1996, 21 noiembrie 1996, 22 noiembrie 1996 şi 26 noiembrie 1996, pronunţate în dosarele nr. 1.963/1996, 1.605/1995, 2.471/1996, 2.319/1995, 2.254/1996, 3.179/1995, 487/1996, 490/1995, 1.069/1995, 2.255/1995, 3.664/1995, 3.793/1995, 2.593/1996, 3.798/1995, 3.213/1995 şi 3.326/1995, precum şi Secţia de contencios administrativ, prin Încheierea din 6 noiembrie 1996, pronunţată în Dosarul nr. 354/1996, au sesizat Curtea Constituţională cu excepţiile de neconstituţionalitate ale dispoziţiilor art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă, invocate de Hertu Elvira, Paulescu Ana Maria, Metulescu Bodocan Lucia Alexandra, Ghica Marcela, Trofin Petre, Georgescu Felicia, Vasile Constanta, Velicescu Nelu Marius, Velicescu Paula, Diaconu Colintineanu Daniela-Irina, Constantinescu Traian, Dumitrescu Georgeta, Pardau Lia, Pardau Platon, Purcariu Petru Dumitru, Draghici Gheorghe, Polizu Radu Alexandru, Coman Maria, Matac Constanta, Manea Florica, Georgescu Dinu Constantin, Parvu Ileana, Parvu Constantin, Iancu Cristina Maria, Popescu Angela Gabriela, Creţu Demetra Maria şi Teodorescu Marius Dan, reclamanţi-intimaţi în dosarele menţionate mai sus.
  Excepţiile de neconstituţionalitate invocate formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 379C/1996, 382C/1996, 383C/1996, 384C/1996, 385C/1996, 387C/1996, 394C/1996, 395C/1996, 396C/1996, 397C/1996, 398C/1996, 401C/1996, 402C/1996, 403C/1996, 404C/1996, 405C/1996 şi nr. 406C/1996.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 din Codul de procedură civilă, invocată de Hertu Elvira în Dosarul nr. 379C/1996, de Paulescu Ana Maria, Metulescu Bodocan Lucia Alexandra şi Ghica Marcela în Dosarul nr. 382C/1996, de Trofin Petre în Dosarul nr. 383C/1996 şi de Draghici Gheorghe în Dosarul nr. 401C/1996 se susţine ca aceste dispoziţii contravin prevederilor constituţionale ale art. 16, ale art. 20, ale art. 21, ale art. 41 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 128.
  Creţu Demetra Maria şi Teodorescu Marius Dan în Dosarul nr. 387C/1996, Polizu Radu Alexandru în Dosarul nr. 402C/1996, Coman Maria în Dosarul nr. 403C/1996, Matac Constanta, Manea Florica şi Georgescu Dinu Constantin în Dosarul nr. 404C/1996, Parvu Ileana şi Parvu Constantin în Dosarul nr. 405C/1996, precum şi Iancu Cristina Maria şi Popescu Angela Gabriela în Dosarul nr. 406C/1996, motivand excepţia de neconstituţionalitate ridicată, susţin ca dispoziţiile art. 330^1 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 15, ale art. 16, ale art. 41 alin. (1) şi (2), ale art. 51, ale art. 125, ale art. 128, ale art. 130 alin. (1) şi ale art. 135 alin (6) din Constituţie, precum şi Declaraţia Universala a Drepturilor Omului şi pactele internaţionale la care România este parte. Totodată, se arata ca prevederile legale atacate încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, stipulate în titlul II din Constituţie, şi principiul separaţiei puterilor în stat.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, invocată de Dumitrescu Georgeta în Dosarul nr. 396C/1996, se arata ca dispoziţiile art. 330 şi ale art. 330^1 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, deoarece încalcă principiile care statornicesc separarea puterilor în stat, stabilitatea justiţiei şi autoritatea de lucru judecat.
  Velicescu Nelu Marius şi Velicescu Paula în Dosarul nr. 385C/1996, Diaconu Colintineanu Daniela-Irina în Dosarul nr. 394C/1996 şi Constantinescu Traian în Dosarul nr. 395C/1996, invocand excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330^1 şi ale art. 330^2 din Codul de procedură civilă, arata ca aceste dispoziţii contravin prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 6, ale art. 11 alin. (2), ale art. 16, ale art. 20, ale art. 135 alin. (1), ale art. 41 alin. (1), ale art. 128 alin. (2) din Constituţie, precum şi ale art. 2 din Legea nr. 47/1992.
  În dosarele nr. 384C/1996, nr. 397C/1996 şi nr. 398C/1996 Georgescu Felicia, Vasile Constanta, Pardau Lia, Pardau Platon şi Purcariu Petru Dumitru susţin ca textele art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 16 şi ale art. 128 din Constituţie.
  Exprimandu-şi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanţele de judecată apreciază excepţiile invocate ca neintemeiate.
  Deoarece excepţiile de neconstituţionalitate invocate se referă la aceleaşi dispoziţii legale şi pentru o mai buna administrare a justiţiei, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 382C/1996, 383C/1996, 384C/1996, 385C/1996, 387C/1996, 394C/1996, 395C/1996, 396C/1996, 397C/1996, 398C/1996, 401C/1996, 402C/1996, 403C/1996, 404C/1996, 405C/1996 şi nr. 406C/1996 la Dosarul nr. 379C/1996, care a fost primul înregistrat, urmând a se pronunţa asupra tuturor excepţiilor prin decizia de faţa.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, încheierile de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 şi ale 330^4 din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine următoarele:
  Analizând excepţiile de neconstituţionalitate invocate, se constată că, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională este competenţa să le soluţioneze, fiind legal sesizată.
  Asupra constituţionalităţii art. 330 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivă ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 şi, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, statuand ca ele sunt constituţionale.
  Cat priveşte dispoziţiile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, se constată că prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, definitivă şi obligatorie, Curtea Constituţională a modificat Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996 prin care se respinsese excepţia de neconstituţionalitate şi a decis ca dispoziţiile art. 330^1 sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică hotărârilor pronunţate înainte de 26 iulie 1993, data intrării în vigoare a Legii nr. 59/1993.
  Rezultă ca excepţiile de neconstituţionalitate referitoare la art. 330^1 din Codul de procedură civilă, invocate în cauzele de faţa, sunt inadmisibile în limitele interpretării date, pentru ca, asa cum s-a statuat prin Decizia nr. 107 din 2 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995, o prevedere legală, declarata neconstitutionala printr-o decizie a Curţii Constituţionale, nu poate face obiectul unei noi excepţii. Faptul ca Decizia Curţii Constituţionale nr. 96 din 24 septembrie 1996 a constatat neconstituţionalitatea, în limitele interpretării date, nu conduce la o alta consecinţa, deoarece sensul deciziei este circumstantierea legitimitatii constituţionale a textului atacat. În acest sens, Curtea s-a pronunţat şi prin Decizia nr. 92 din 12 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 20 decembrie 1995.
  Referitor la dispoziţiile art. 330^2 din Codul de procedură civilă, este de reţinut ca, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, Curtea a statuat ca alin. 1 al acestui articol este neconstitutional, iar alin. 2 este constituţional. Având în vedere ca o excepţie de neconstituţionalitate admisă nu mai poate fi reiterata, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituţie şi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curţii Constituţionale sunt obligatorii, erga omnes, excepţiile privind art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt lipsite de obiect şi, în consecinţa, urmează a fi respinse ca vadit nefondate. De asemenea, urmează să fie respinse ca vadit nefondate şi excepţiile privind art. 330^2 alin. 2 din Codul de procedură civilă, deoarece nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea practicii Curţii Constituţionale.
  Se constata ca asupra dispoziţiilor art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronunţat tot prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, în sensul că ele sunt neconstituţionale. Nici cu privire la aceste prevederi legale nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea practicii Curţii.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) şi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
  CURTEA
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge ca vadit nefondate excepţiile de neconstituţionalitate invocate de Hertu Elvira, Paulescu Ana Maria, Metulescu Bodocan Lucia Alexandra, Ghica Marcela, Trofin Petre, Georgescu Felicia, Vasile Constanta, Velicescu Nelu Marius, Velicescu Paula, Diaconu Colintineanu Daniela-Irina, Constantinescu Traian, Dumitrescu Georgeta, Pardau Lia, Pardau Platon, Purcariu Petru Dumitru, Draghici Gheorghe, Polizu Radu Alexandru, Coman Maria, Matac Constanta, Manea Florica, Georgescu Dinu Constantin, Parvu Ileana, Parvu Constantin, Iancu Cristina Maria, Popescu Angela Gabriela, Creţu Demetra Maria şi Teodorescu Marius Dan în dosarele nr. 1.963/1996, nr. 1.605/1995, 2.471/1996, 2.319/1995, 2.254/1996, 3.179/1995, 487/1996, 490/1995, 1.069/1995, 2.255/1995, 3.664/1995, 3.793/1995, 2.593/1996, 3.798/1995, 3.213/1995 şi nr. 3.326/1995 ale Curţii Supreme de Justiţie - Secţia civilă, precum şi în Dosarul nr. 354/1996 al Curţii Supreme de Justiţie - Secţia de contencios administrativ, privind:
  1. dispoziţiile art. 330, ale art. 330^2 alin 2, ale art. 330^3 şi ale 330^4 din Codul de procedură civilă;
  2. dispoziţiile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, constatând ca, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea Constituţională a statuat ca prevederile acestui articol sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică hotărârilor pronunţate înainte de 26 iulie 1993, data intrării în vigoare a Legii nr. 59/1993;
  3. dispoziţiile art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă, constatând ca excepţiile invocate în legătură cu aceste prevederi sunt lipsite de obiect.
  Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
  Pronunţată la data de 5 februarie 1997.
  PREŞEDINTE,
  conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu
  Magistrat- asistent,
  Doina Suliman
  ---------------