REGULAMENT din 6 noiembrie 2000
de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 24 noiembrie 2000
  Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local


  Articolul 1

  (1) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de autoritate publică centrala care răspunde de silvicultura, asigura şi executa prin personalul silvic de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor controlul aplicării regimului silvic şi al modului de gospodărire a fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia, indiferent de forma lor de proprietate.
  (2) Exercitarea controlului prevăzut la alin. (1) se realizează de Direcţia generală a pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin Direcţia de regim silvic şi prin inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, ca unităţi descentralizate, cu personalitate juridică, aflate în subordinea ministerului.


  Articolul 2

  (1) În structura Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului funcţionează la nivel central Direcţia de regim silvic care exercită nemijlocit controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în terenurile cu vegetaţie forestieră din afară acestuia, indiferent de forma lor de proprietate.
  (2) Directorul Direcţiei de regim silvic coordonează întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte direcţii din cadrul Direcţiei generale a pădurilor.


  Articolul 3

  (1) În subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului funcţionează 7 inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, ca unităţi cu personalitate juridică finanţate de la bugetul de stat.
  (2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic funcţionează în coordonarea tehnica a Direcţiei de regim silvic din structura Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.


  Articolul 4

  Organizarea şi funcţionarea controlului aplicării regimului silvic la nivel local se realizează prin inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic.


  Articolul 5

  (1) Inspectoratul silvic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic este condus de un inspector-şef care coordonează activitatea inspectoratului şi îl reprezintă în relaţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul Direcţiei generale a pădurilor, cu celelalte instituţii publice locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza de activitate teritorială a acestuia, în vederea realizării atribuţiilor sale specifice.
  (2) Inspectorul-şef este ajutat în activitatea sa de un inspector-şef adjunct.
  (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic sunt încadrate cu personal tehnic silvic, precum şi cu personal cu pregătire economică, juridică şi cu personal administrativ, potrivit structurii organizatorice stabilite prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.


  Articolul 6

  (1) Inspectoratul silvic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic are în fiecare judeţ arondat câte o inspecţie silvică judeteana, organizată la nivel de serviciu, fără personalitate juridică, formată din personal tehnic silvic, iar acolo unde este cazul, şi din personal cu pregătire economică, juridică, precum şi din personal administrativ.
  (2) În structura organizatorică a inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic funcţionează 5 servicii, după cum urmează:
  a) Serviciul pentru controlul cadastrului forestier, circulaţiei juridice a terenurilor forestiere şi amenajării pădurilor;
  b) Serviciul pentru controlul lucrărilor de regenerare a pădurilor, amenajare a bazinelor hidrografice torentiale şi accesibilizarea fondului forestier;
  c) Serviciul pentru controlul valorificării, comercializării şi circulaţiei produselor pădurii;
  d) Serviciul pentru controlul structurilor de administraţie silvică şi al gestiunii fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia;
  e) Serviciul de îndrumare şi control al structurilor private de administrare a pădurilor şi pentru relaţiile cu proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu vegetaţie forestieră.
  (3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi de personal ale inspectoratului silvic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, la propunerea Direcţiei de regim silvic, cu avizul Direcţiei generale a pădurilor şi al Direcţiei generale de resurse şi dezvoltare.
  (4) Salarizarea personalului încadrat la inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic se face potrivit prevederilor legale, iar evaluarea performantelor profesionale individuale şi stabilirea salariilor de baza între limite se fac potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/1999.


  Capitolul 2 Atribuţiile organelor silvice centrale şi locale pentru controlul aplicării regimului silvic


  Articolul 7

  Direcţia de regim silvic din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului are următoarele atribuţii:
  a) organizează, coordonează şi exercită controlul asupra modului în care se respecta prevederile regimului silvic de către deţinătorii cu orice titlu de fond forestier, precum şi asupra modului în care se aplică normele tehnice silvice şi cele de paza a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier;
  b) organizează şi controlează modul în care se asigura integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia, potrivit legii;
  c) controlează respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
  d) analizează propunerile inspectoratelor silvice judeţene referitoare la volumul maxim de masa lemnoasă prevăzut să fie recoltat anual din păduri şi din vegetatia forestieră din afară fondului forestier naţional, pe categorii de deţinători şi de destinaţii, în condiţiile respectării posibilităţii pădurilor. Propune cantităţile de masa lemnoasă ce urmează să fie introduse în proiectul de act normativ prin care se aproba volumul maxim de masa lemnoasă care se recolteaza anual din fondul forestier naţional şi din vegetatia forestieră;
  e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează şi tine evidenta terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, şi urmăreşte furnizarea de către administratorii terenurilor respective a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general;
  f) analizează şi avizează în condiţiile prevăzute de lege solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din fondul forestier naţional a terenurilor;
  g) autorizeaza, în baza avizelor date de inspectoratele silvice teritoriale, unităţile specializate în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi în executarea lucrărilor silvice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. s) şi t);
  h) îndrumă şi controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (monitoringul forestier);
  i) controlează activitatea de reparare şi de întreţinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  j) întocmeşte, pe baza constatărilor din controalele tematice sau de fond efectuate potrivit atribuţiilor de serviciu, rapoarte şi/sau, după caz, note informative, însoţite de propuneri de măsuri corespunzătoare, pe care le supune spre analiza şi decizie conducerii ierarhic superioare;
  k) controlează modul de transmitere a terenurilor în şi din fondul forestier naţional, în condiţiile legii;
  l) îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul aplicării regimului silvic;
  m) constata, prin persoane anume împuternicite prin ordin al ministrului, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi sesizează de îndată organele de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  n) constata, prin persoane anume împuternicite prin ordin al ministrului, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 8

  (1) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic au următoarele atribuţii:
  a) executa controale complexe de fond, indiferent de natura proprietăţii, astfel încât fiecare structura a administraţiei silvice să fie controlată cel puţin o dată la 2 ani;
  b) controlează modul de aplicare şi de respectare de către toţi deţinătorii de padure şi/sau de terenuri cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier a prevederilor referitoare la regimul silvic şi a normelor tehnice silvice de paza;
  c) verifica modul de întocmire a amenajamentelor, a studiilor sumare de amenajare şi a studiilor de transformare pentru păşunile împădurite, precum şi modul de aplicare a prevederilor acestora şi de înregistrare în evidentele specifice a lucrărilor silvice efectuate;
  d) controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie a vegetatiei forestiere împotriva bolilor şi dăunătorilor, precum şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor de padure;
  e) controlează modul de aplicare a reglementărilor tehnice privind amplasarea, punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetatia forestieră din afară acestuia;
  f) propun Direcţiei de regim silvic, pe baza prevederilor amenajamentelor sau studiilor de amenajare a pădurilor, volumul de masa lemnoasă, resursele şi destinaţia masei lemnoase de recoltat anual, pe natura de produse şi pe categorii de deţinători;
  g) repartizează cotele, în cadrul volumului de masa lemnoasă aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe categorii de deţinători de păduri, alţii decât statul, şi de terenuri cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier naţional;
  h) controlează modul de aplicare şi de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din parchete, indiferent de deţinătorul acestora;
  i) verifica modul în care este respectata legalitatea circulaţiei materialului lemnos, a altor produse ale pădurii şi executa controlul la instalaţiile de transformat lemn rotund, conform legislaţiei în vigoare;
  j) controlează modul în care se realizează evidenta la zi a suprafeţelor de pe care se recolteaza masa lemnoasă, precum şi modul în care se asigura regenerarea lor, indiferent de natura proprietăţii asupra acestora, şi, de asemenea, dacă terenurile preluate în condiţiile legii în fondul forestier proprietate publică a statului se impaduresc potrivit programelor elaborate şi aprobate;
  k) controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii, menţionate la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
  l) verifica şi aproba, după caz, solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de până la 1,0 ha, precum şi de defrişare a vegetatiei forestiere din afară acestuia;
  m) verifica şi avizează, după caz, solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de peste 1,0 ha;
  n) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi sesizează de îndată organele de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  o) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale;
  p) verifica documentaţiile tehnico-economice pentru reinstalarea şi întreţinerea vegetatiei forestiere până la realizarea stării de masiv şi gestionarea durabila a acestora, finanţate din fonduri publice sau cu garanţii guvernamentale, şi le transmit spre aprobare direcţiei de specialitate din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
  q) verifica documentaţiile privind înfiinţarea structurilor de administraţie silvică şi le avizează, după caz;
  r) avizează angajarea personalului silvic de toate gradele, altul decât cel pentru structurile Regiei Naţionale a Pădurilor, necesar pentru paza şi gospodărirea pădurilor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată;
  s) avizează, în vederea autorizării, unităţile specializate în elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru reinstalarea, întreţinerea vegetatiei forestiere şi gestionarea durabila a pădurilor;
  t) avizează, în vederea autorizării, unităţile specializate în executarea lucrărilor de impadurire, întreţinere şi îngrijire a culturilor forestiere şi a arboreturilor;
  u) primesc, înregistrează şi verifica petitiile, sesizările şi propunerile privind legislaţia silvică în vigoare, precum şi gospodărirea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia sau în legătură cu acestea şi ia măsuri de soluţionare;
  v) controlează dacă pasunatul care, eventual, se practica în pădurile proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale şi în cele proprietate privată se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare;
  x) în exercitarea controlului foloseşte ciocane silvice triunghiulare, al căror mod de utilizare se stabileşte prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.
  (2) În exercitarea atribuţiilor stabilite personalul inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic efectuează verificări şi controale de specialitate, individual sau în echipa, în baza delegaţiei de serviciu aprobate de inspectorul-şef, precum şi acţiuni speciale, care se executa numai în baza ordinelor sau deciziilor dispuse de Direcţia de regim silvic, Direcţia generală a pădurilor sau de conducerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.


  Articolul 9

  (1) Serviciul pentru controlul cadastrului forestier, circulaţiei juridice a terenurilor forestiere şi amenajării pădurilor are următoarele atribuţii:
  a) controlează modul de organizare şi evidenta terenurilor din fondul forestier naţional şi a celor cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, pe categorii de deţinători şi pe categorii de folosinţă;
  b) analizează şi propune, după caz, scoaterea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate;
  c) analizează şi propune avizarea scoaterii definitive sau a folosirii temporare a terenurilor din fondul forestier naţional, după caz, pentru suprafeţe de peste 1 ha;
  d) verifica şi ia măsurile legale privind existenta avizelor şi acordurilor prevăzute de lege pentru amplasarea de obiective în scopul executării de lucrări necesare pentru gospodărirea fondului forestier naţional;
  e) analizează şi propune aprobarea reprimirii în fondul forestier naţional a suprafeţelor scoase temporar, la expirarea termenului contractual;
  f) verifica documentaţiile privind scoaterile definitive şi temporare de suprafeţe din fondul forestier naţional, pe baza metodologiei în vigoare, precum şi plata despăgubirilor şi a taxelor legale;
  g) verifica şi avizează documentaţiile întocmite în legătură cu stabilirea contravalorii despăgubirilor ce trebuie acordate proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, ca urmare a restrictiilor prevăzute în amenajamente, şi propune aprobarea documentaţiilor respective;
  h) analizează şi controlează modul de executare a lucrărilor de amenajare pentru fondul forestier naţional, precum şi a studiilor privind gospodărirea vegetatiei forestiere din afară fondului forestier, scop în care:
  - verifica şi avizează, după caz, temele de proiectare pentru întocmirea studiilor respective;
  - participa la desfăşurarea conferinţelor de amenajare a pădurilor;
  - verifica recepţia lucrărilor menţionate mai sus şi propune avizarea acestora;
  i) controlează respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor împădurite, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor, scop în care verifica:
  - organizarea şi ţinerea în mod corect a evidentelor prevăzute în amenajamentele silvice sau a studiilor sumare de amenajare a pădurilor;
  - dinamica suprafeţelor şi respectarea categoriilor de folosinţă ale terenurilor din fondul forestier naţional;
  - respectarea prevederilor amenajamentelor privind amplasarea şi recoltarea produselor principale şi secundare, în concordanta cu posibilitatea pădurilor, aplicarea corecta a tratamentelor, efectuarea lucrărilor de conducere a arboreturilor etc.;
  - respectarea prevederilor amenajamentelor sau a studiilor de amenajare a pădurilor privind lucrările de îngrijire a arboreturilor, urmărindu-se suprafeţele parcurse, calitatea lucrărilor, periodicitatea şi altele asemenea;
  - respectarea prevederilor amenajamentelor şi a studiilor de amenajare a pădurilor privind lucrările de regenerare a pădurilor (suprafeţele parcurse, compozitiile de regenerare, ajutorarea regenerarii naturale şi altele asemenea);
  - solicitarile de derogare de la prevederile amenajamentelor sau ale studiilor sumare de amenajare a pădurilor şi le avizează, după caz;
  j) propune spre aprobare încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier naţional;
  k) urmăreşte respectarea exercitării dreptului de preemţiune al statului la toate vânzările de bunăvoie sau silite pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică a statului şi terenurile limitrofe acestuia şi propune măsurile necesare, după caz;
  l) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sesizarea de îndată a organelor de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  m) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Serviciul pentru controlul lucrărilor de regenerare a pădurilor, amenajare a bazinelor hidrografice torentiale şi accesibilizarea fondului forestier are următoarele atribuţii:
  a) verifica şi propune aprobarea proiectelor de regenerare a pădurilor, ajutorarea regenerarii naturale şi reconstructia ecologica pentru fondul forestier naţional şi pentru vegetatia forestieră situata în afară acestuia;
  b) verifica şi propune aprobarea raportului privind controlul anual al regenerarilor din fondul forestier naţional;
  c) verifica dacă regenerarea pădurilor s-a realizat în cel mult 2 ani după tăiere şi dispune măsurile ce se impun, conform dispoziţiilor legale;
  d) verifica şi propune aprobarea proiectelor de reimpadurire a suprafeţelor scoase temporar din fondul forestier privat, urmărind executarea lucrărilor prevăzute;
  e) verifica punerea în execuţie a proiectelor de impadurire sau reconstrucţie ecologica în fondul forestier naţional şi în perimetrele de ameliorare, până la realizarea definitivă a acestora;
  f) verifica şi avizează, după caz, documentaţia agenţilor economici care au ca obiect de activitate executarea de lucrări silvice, cum ar fi impaduririle, lucrările de întreţinere şi îngrijire şi altele asemenea, sau producerea de material genetic forestier, cum ar fi seminţele, puietii, butasii şi altele asemenea;
  g) controlează respectarea reglementărilor privind folosirea în culturi a materialelor de reproducere provenite din alte surse decât cele aprobate şi înregistrate;
  h) verifica respectarea reglementărilor privind evaluarea fructificatiei, recoltarea, transportul, depozitarea, prelucrarea şi conservarea seminţelor şi butasilor ce se folosesc la lucrările de regenerare a pădurilor;
  i) verifica şi avizează modul de întocmire a actelor de constatare, stabilire şi evaluare a pierderilor provocate de calamitati şi de alţi factori vatamatori în lucrările de regenerare şi reconstrucţie ecologica;
  j) verifica şi avizează documentaţiile pentru obţinerea de către proprietarii de păduri a finanţării de la bugetul de stat, în vederea executării lucrărilor silvice, inclusiv a lucrărilor de amenajare în cazul persoanelor fizice;
  k) verifica modul în care se efectuează preluarea, în condiţiile legii, de terenuri în şi din fondul forestier naţional şi impadurirea acestora, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  l) verifica modul de utilizare a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor de către direcţiile silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor;
  m) verifica documentaţiile pentru proiectele de investiţii efectuate din surse bugetare şi extrabugetare la care ordonator de credit este autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, controlează punerea lor în execuţie şi avizează receptiile parţiale şi finale ale acestora;
  n) controlează modul în care s-au realizat proiectele de investiţii finanţate de la bugetul de stat, în baza unor legi speciale, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
  o) controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor auto forestiere;
  p) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sesizarea de îndată a organelor de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  r) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
  (3) Serviciul pentru controlul valorificării, comercializării şi circulaţiei produselor pădurii are următoarele atribuţii:
  a) efectuează controlul circulaţiei materialului lemnos şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  b) controlează modul de eliberare şi utilizare a seturilor de documente de însoţire, folosite la transportul materialelor lemnoase;
  c) verifica modul în care Regia Naţionala a Pădurilor şi subunitati ale acesteia sau alte structuri de administraţie silvică organizează şi desfăşoară licitaţiile sau negocierile pentru vânzarea masei lemnoase;
  d) controlează respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la recoltarea şi valorificarea celorlalte produse specifice fondului forestier naţional;
  e) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sesizarea de îndată a organelor de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  f) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
  (4) Serviciul pentru controlul structurilor de administraţie silvică şi al gestiunii fondului forestier naţional şi vegetatiei forestiere din afară acestuia are următoarele atribuţii:
  a) controlează prin inspecţii de fond sau parţiale, efectuate în fondul forestier naţional şi în vegetatia forestieră din afară acestuia, modul în care se respecta şi se aplică regimul silvic sau normele tehnice silvice şi de paza;
  b) executa inspecţii de fond, de doua ori pe an, în vegetatia forestieră din afară fondului forestier şi inspecţii parţiale ori de câte ori este necesar;
  c) verifica prin sondaj actele de punere în valoare, precum şi borderourile anuale întocmite de structuri silvice de administrare a fondului forestier naţional;
  d) controlează încadrarea în volumul de masa lemnoasă aprobată să se recolteze din fondul forestier naţional şi din vegetatia forestieră situata în afară acestui fond, precum şi modul de recoltare a acestuia;
  e) verifica respectarea perioadelor şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase şi propune retragerea autorizaţiilor de exploatare în situaţiile de încălcare a prevederilor legale;
  f) controlează modul în care s-au întocmit actele de constatare a calamităţilor în parchetele de exploatare a masei lemnoase, în vederea prelungirii termenelor de exploatare, şi modul de soluţionare a acestora;
  g) controlează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, precum şi aplicarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor de padure;
  h) verifica lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, propune executarea de lucrări în vegetatia forestieră situata în afară fondului forestier şi propune sancţionarea deţinătorilor care nu executa la timp aceste lucrări;
  i) verifica îndeplinirea procedurilor legale de radiere şi publicitate, în vederea inlaturarii posibilităţii utilizării ilegale a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat şi a ciocanelor silvice, pierdute sau sustrase;
  j) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sesizarea de îndată a organelor de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  k) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
  (5) Serviciul de îndrumare şi control al structurilor private de administrare a pădurilor şi pentru relaţiile cu proprietarii şi deţinătorii de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră are următoarele atribuţii:
  a) coordonează acţiunile de informare, educare, instruire etc., finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;
  b) executa consultanţa de specialitate silvică la solicitarea deţinătorilor sau a proprietarilor de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră;
  c) asigura aducerea la cunoştinţa populaţiei a obligaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
  d) verifica împreună cu celelalte organe de control ale statului aspectele care fac obiectul scrisorilor, petitiilor şi reclamatiilor din sfera atribuţiilor inspectoratului silvic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic şi propune soluţii pentru intrarea în legalitate;
  e) prezintă periodic rapoarte, informări şi sinteze asupra activităţii desfăşurate;
  f) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sesizarea de îndată a organelor de poliţie în vederea efectuării cercetării penale;
  g) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 10

  (1) Inspecţiile silvice judeţene prevăzute la art. 6 alin. (1) sunt conduse de un şef de inspecţie, asimilat funcţiei de şef serviciu.
  (2) Fiecare inspecţie silvică judeteana îndeplineşte, în judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile selectate din cele prevăzute la art. 9, înscrise în decizia emisă special pentru aceasta problema de conducerea inspectoratului silvic judeţean din structura căruia face parte.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 11

  Conducerea şi angajaţii persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice controlate au următoarele obligaţii faţă de solicitarea organelor de control aflate în exerciţiul funcţiunii din cadrul Direcţiei generale a pădurilor, Direcţiei de regim silvic şi a celor din cadrul inspectoratelor silvice teritoriale sau al inspecţiilor silvice judeţene:
  a) sa pună la dispoziţie, în copie, documentele de evidenta şi rapoartele, registrele şi corespondenta, actele şi piesele justificative, precum şi orice alte documente scrise, solicitate în legătură cu controlul aplicării regimului silvic;
  b) să prezinte spre verificare bunurile, materialele lemnoase şi nelemnoase prevăzute la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare şi care, potrivit reglementărilor silvice, intra sub incidenţa controlului;
  c) sa dea explicaţii, verbal şi/sau în scris, în legătură cu problemele ce fac obiectul controlului aplicării regimului silvic.


  Articolul 12

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul silvic de specialitate din cadrul Direcţiei de regim silvic şi al inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic au competentele şi obligaţiile prevăzute la art. 105, 106 şi 114 din Legea nr. 26/1996 Codul silvic şi la art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată.
  (2) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) poarta uniforma de serviciu, păstrează, foloseşte şi face uz de armament şi de mijloacele din dotare, în condiţiile legii.
  -------