DECRET nr. 302 din 3 noiembrie 1948
privind naţionalizarea instituţiilor sanitare particulare*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 3 noiembrie 1948  ------- Notă *) Text corectat conform rectificarii aparuta în Monitorul Oficial Nr. 265 din 13 Noiembrie 1948

  Capitolul 1

  Articolul 1

  Se naţionalizeaza toate instituţiile sanitare (spitale, policlinici, case de sănătate, maternitati, etc.), în funcţiune, sau care şi-au încetat funcţiunea în total sau în parte, care nu se găsesc în proprietatea Statului, fie ele instituţiuni individuale, societăţi de orice fel sau asociaţii, în conformitate cu tabloul anexat, care face parte integrantă din lege.
  Institutiunile sanitare prevăzute în tabloul anexat, sînt considerate naţionalizate, chiar dacă sînt indicate parţial sau inexact, sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa.
  De asemenea, se considera naţionalizate institutiunile sanitare, dacă ele sînt indicate prin numele persoanei fizice sau juridice ce le-a deţinut sub orice titlu între 1 Ianuarie 1938 şi data publicării prezentei legi.
  Institutiunile naţionalizate trec în proprietatea Statului, ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini, administrate prin Ministerul Sănătăţii.
  Acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor, asociaţiilor sau asociaţilor din instituţiile sanitare naţionalizate, prin prezenta lege, trec în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.
  Directorii, administratorii sau consiliile de administraţie ale instituţiilor naţionalizate, îşi încetează activitatea şi funcţiile, pe data publicării legii de faţa, rămînînd la dispoziţia organelor ce vor lua în primire sau celor ale Ministerului Sănătăţii, pentru predare, inventariere şi orice informaţii necesare.


  Articolul 2

  Odată cu institutiunile principale, se naţionalizeaza şi toate instituţiile anexe sau ajutatoare: laboratoare, secţii de radiologii, farmacii, fizioterapie, servicii de consultaţii etc.
  De asemenea, se naţionalizeaza orice instalaţii, mobilier, efecte de spital, materiale consumabile, instrumentar, mijloace de transport, local, etc., care servesc în mod permanent activităţii instituţiei naţionalizate, fie ca ele aparţin instituţiei naţionalizate sau altui proprietar şi sînt deţinute şi utilizate în folosul instituţiei, sub orice titlu.


  Articolul 3

  Societăţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel, care poseda mai multe unităţi sanitare, se naţionalizeaza în întregime, chiar dacă numai una din unităţi se încadrează în prevederile legii de faţa.


  Articolul 4

  Începînd dela data publicării prezentei legi, nici o instituţie nu va putea instraina, nici în total şi nici în parte şi nici muta utilajul, instalaţiile sau mobilierul sau sub orice titlu ar fi deţinut, fără autorizaţia Ministerului Sănătăţii, sub sancţiunile prevăzute de lege.
  Înstrăinările sau contractările, avînd de obiect cele menţionate în aliniatul precedent, sînt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică şi putând fi invocată din oficiu şi de oricine.


  Articolul 5

  Nu intră în prevederile legii de faţa şi nu se naţionalizeaza, instituţiile sanitare sau partea de capital a acestora, care se găsesc în proprietatea unui Stat, făcînd parte din Natiunile Unite, care a dobîndit aceste bunuri sau drepturi ca urmare a executării Tratatului de Pace sau prin achitarea unor obligaţii de despăgubiri, isvorand din starea de război.
  De asemenea, nu intră în prevederile legii de faţa, instituţiile sanitare sau părţi ale instituţiilor sanitare, ale statelor sus-arătate, chiar dacă, pe baza drepturilor arătate în aliniatul precedent, ele au fost înfiinţate şi deschise, conform convenţiilor, ulterior datei de 23 August 1944, sau a Tratatului de Pace. Tratatele încheiate de instituţiile acestor state cu particularii, persoane fizice sau juridice, ale căror instituţii sau participare este naţionalizata, trec asupra Ministerului Sănătăţii şi rămîn în vigoare astfel cum au fost stipulate şi vor fi executate de ambele părţi.


  Capitolul 2 Efectele naţionalizarii


  Articolul 6

  Prin efectul naţionalizarii, instituţiile sanitare, trec în proprietatea Statului, cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiile contractate în vederea funcţionarii lor; instituţiile sanitare particulare sub forma de societate sau asociaţiuni, îşi păstrează patrimoniul, precum el va reesi din bilanţul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat, în urma naţionalizarii, în activul şi pasivul întreprinderile de orice fel naţionalizate, intrand:
  a) La activ, toate bunurile imobile şi mobile, corporale şi incorporale, precum terenuri, clădiri, instalatiuni sanitare, hârtii de valoare, cambii, numerar, sume datorate instituţiei, accesori, materiale sanitare şi farmaceutice;
  b) La pasiv, totalitatea obligaţiunilor instituţiei.
  Prin efectul prezentei legi, instituţiile sanitare naţionalizate, se substituie în toate drepturile şi obligaţiunile vechilor instituţii sanitare.


  Articolul 7

  Noua conducere a instituţiei sanitare naţionalizate, va putea cere, în termen de 6 luni de zile dela publicarea prezentei legi, sa declare nule obligaţiunile sau tranzactiunile încheiate de instituţiile respective, înainte de naţionalizare, care au fost încheiate cu scopul vadit de a păgubi instituţia, în folosul personal al contractantului sau a unei persoane fizice sau juridice străine.
  Judecarea acestor cereri este de competinţa comisiei instituită prin art. 7 din Legea nr. 119 din 1948, care va judeca în aceleaşi condiţiuni.


  Capitolul 3 Procedura naţionalizarii


  Articolul 8

  La intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii va numi directori sau administratori, care vor lua în primire conducerea instituţiilor naţionalizate, pe baza inventarelor dela proprietarii sau reprezentanţii, ori împuterniciţii acestora.
  Noii directori şi administratori, vor exercita toate atribuţiile vechilor organe de conducere.
  În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, instituţia va fi preluată în prezenta autorităţilor poliţieneşti în comune urbane, sau a autorităţilor comunale, în comunele reale.


  Articolul 9

  Pînă în momentul preluării instituţiilor de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului pe care întreprinderile sînt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi, pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din actele de administraţie ale noii conduceri.


  Articolul 10

  La predarea instituţiei se va încheia un proces-verbal, în triplu exemplar, la care se vor alătură copii de pe inventare şi bilanţ. Un exemplar al procesului-verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va păstra de instituţie, ultimul se va inainta Ministerului Sănătăţii.


  Capitolul 4 Despăgubiri


  Articolul 11

  Statul va acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor instituţiilor naţionalizate, conform art. 11 din Legea nr. 119 din 1948.


  Articolul 12

  Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni, funcţionînd pe lîngă Curţi, formate din 3 magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie.
  Împotriva deciziunilor acestor comisiuni, nu exista nicio cale de atac.


  Articolul 13

  Din drepturile de despăgubire, se vor scădea datoriile instituţiilor sanitare prevăzute în pasivul acestora, precum şi cele isvorand din evaziuni fiscale, sau alte operaţiuni contrare legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor instituţii, înainte de naţionalizare.


  Articolul 14

  Nu se acordă despăgubiri.
  a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au îmbogăţit în timpul cat erau în serviciu prin fapte ilicite constatate judecătoreşte;
  b) Acelora care au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum şi acelora care nu se întorc în ţara, după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autorităţile române.


  Capitolul 5 Sancţiuni


  Articolul 15

  Se pedepsesc cu 5-10 ani, munca silnica şi confiscarea întregii averi, acei, care, indiferent prin ce mijloace, cu intentiune, vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezenta lege, vor tăinui parte din patrimoniul institutiunilor, sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta, sau micşora, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse naţionalizarii.
  Cu aceeaşi pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat, vor prezenta organelor Statului, date inexacte sau incomplete, asupra acestor bunuri.


  Articolul 16

  Se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 4-10 ani şi cu amendă dela 50.000-500.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.
  TABEL ANEXA
  de spitale care urmează a fi naţionalizate
  Judeţul Arad
  Sanatoriul Dr. Poszgoy, Arad
  Spitalul evreiesc "Terapia", Arad
  Judeţul Arges
  Sanatoriul Martoiu Victor, Pitesti
  Sanatoriul Popescu, Pitesti
  Judeţul Botosani
  Sanatoriul Israelit, Botosani
  Judeţul Baia
  Maternitatea evreiasca, Falticeni
  Judeţul Bacau
  Sanatoriul Dr. Vatas Ludovic, Bacau
  Maternitatea maternă, Bacau
  Spitalul Dr. Aroneanu, Bacau
  Judeţul Bihor
  Sanatoriul T. B. C. Oradea
  Sanatoriul Sft. Iosif, Oradea
  Spitalul Mizericordienilor Oradea
  Maternitatea U. F. D. R. Oradea
  Spitalul evreiesc, Oradea
  Judeţul Braşov
  Sanatoriul Diaconieselor, Braşov
  Sanatoriul Dr. Dogaru, Braşov
  Sanatoriul Dr. Pildner Steinberg, Braşov
  Casa de naştere com. Noua U. F. D. R., com. Noua
  Judeţul Buzau
  Sanatoriul particular Dr. C-ţin Ionescu, Putna
  Judeţul Covurlui
  Spitalul Israelit, Galaţi
  Judeţul Caras
  Sanatoriul Velicesk, Bocsa Montană
  Judeţul Cluj
  Sanatoriul Parc, Cluj
  Maternitatea Sft. Maria, Cluj
  Sanatoriul Diaconeselor reformate, Cluj
  Sanatoriul Dr. Liubas, Cluj
  Spitalul Israelit, Cluj
  Judeţul Ciuc
  Spitalul particular mixt Sft. Vicentiu, Miercurea Ciuc
  Spitalul de chirurgie a Bunurilor Private, Gheorghieni
  Casa de naştere Maria, Miercurea Ciuc
  Judeţul Constanta
  Sanatoriul Dr. Gafencu, Constanta
  Sanatoriul Diaconeselor, Constanta
  Judeţul Dorohoi
  Spitatul Israelit, Dorohoi
  Judeţul Dambovita
  Sanatoriul Dr. Bibicescu, Zarafoaia
  Judeţul Dolj
  Sanatoriul Bolintineanu, Craiova
  Dr. Baculescu, Craiova
  Sanatoriul Nicolin Titu, Craiova
  Sanatoriul Dr. Capraciu, Craiova
  Sanatoriul Laptes Emil, Craiova
  Judeţul Gorj
  Sanatoriul Dr. Haznas Nicolae, Tg. Jiu
  Sanatoriul Dr. Adamisteanu Aurel, Tg. Jiu
  Sanatoriul Dr. Popescu Aurelian, Tg. Jiu
  Bucureşti
  Sanatoriul Dr. Bibescu, Bucureşti
  Sanatoriul Central, Bucureşti
  Sanatoriul V. Costescu, Bucureşti
  Sanatoriul Roseteanu, Bucureşti
  Sanatoriul Dr. Jovin, Bucureşti
  Spitalul Panduri, Bucureşti
  Sanatoriul Sft. Vincent de Paul, Bucureşti
  Maternitatea Paul Greceanu, Bucureşti
  Policlinica Dr. E. Stanca, Bucureşti
  Sanatoriul Dr. Paun, Bucureşti
  Sanatoriul Abramovici, Bucureşti
  Fundaţia Radu Cristian, Bucureşti
  Societatea Salvarea, Bucureşti
  Spitalul Xenocrat, Bucureşti
  Căminul Colegiul Medicilor, Bucureşti
  Spitalul "Iubirea de Oameni", Bucureşti
  Caritas, Bucureşti
  Maternitatea Caritas, Bucureşti
  Judeţul Ilfov
  Com. Gradinari, Sanatoriul T. B. C. Ilfov
  Judeţul Iaşi
  Sanatoriul Dr. Tzaicu, Iaşi
  Spitalul israelit şi maternitatea israelita, Iaşi
  Spitalul Dr. Ghealerter, Iaşi
  Judeţul Odorhei
  Sanatoriul Imreh Dominic, Odorhei
  Judeţul Neamt
  Spitalul israelit, Piatra Neamt
  Judeţul Nasaud
  Sanatoriul Dr. Spovala, Bistrita
  Judeţul Mures
  Maternitatea prop. bisericii reformate şi româno-catolice, Tg. Mures
  Spitalul proprietatea Episcopiei ort. Reghin
  Judeţul Prahova
  Sanatoriul Botescu, Ploiesti
  Sanatoriul Berceanu, Sinaia
  Sanatoriul Bucegi, Predeal
  Sanatoriul Dr. Cosmuta, Predeal
  Judeţul Putna
  Sanatoriul Dr. Braileanu, Focsani
  Judeţul Roman
  Spitalul comunităţii israelite, Roman
  Judeţul Romanati
  Sanatoriul Dr. Baja, Corabia
  Judeţul Satu Mare
  Spitalul ord. Mizericordienilor, Satu Mare
  Spitalul evreiesc, Satu Mare
  Judeţul Sibiu
  Sanatoriul Maternitatea "Antal", Sibiu
  Maternitatea Dr. Gheorghiu Sibiu
  Judeţul Timiş Torontal
  Sanatoriul Dr. Hacighian, Timişoara
  Sanatoriul Dr. Burian, Timişoara
  Spitalul Sft. Ana, Timişoara
  Spitalul Mizericordienilor, Timişoara
  Sanatoriul Filip, Timişoara
  Sanatoriul Freud, Timişoara
  Sanatoriul Pauli, Lovrin.
  Spitalul evreiesc, Timişoara
  Judeţul Trei Scaune
  Sanatoriul Dr. Fechete, Sft. Gheorghe
  Sanatoriul Torok, Tg. Secuiesc
  Casa de naştere Dr. Fogoianu, Sft. Gheorghe
  Judeţul Tarnava Mare
  Sanatoriul Rupea, Rupea
  Sanatoriul Condrea, Sighisoara
  Sanatoriul Medias, Medias
  Judeţul Tecuci
  Sanatoriul Dr. Capota, Tecuci
  Judeţul Vaslui
  Spitalul israelit Vaslui, Vaslui
  ----------