DECRET nr. 154 din 7 mai 1986
privind înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Se înfiinţează Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional, ca organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, avînd sarcina de a soluţiona operativ problemele complexe din domeniul dezvoltării bazei energetice, gospodăririi rationale a energiei şi funcţionarii sistemului energetic naţional.


  Articolul 2

  Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional urmăreşte şi ia măsuri pentru îndeplinirea hotărârilor de partid şi de stat în domeniul bazei energetice a tarii, economisirii stricte a tuturor categoriilor de resurse energetice şi funcţionarii în condiţii de deplina siguranţa a sistemului energetic naţional, în concordanta cu cerinţele curente şi de perspectiva ale dezvoltării economiei naţionale.


  Articolul 3

  Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional raportează Consiliului de Miniştri, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate.


  Capitolul 2 Atribuţii


  Articolul 4

  Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional are următoarele atribuţii:
  1. În domeniul dezvoltării bazei energetice:
  a) coordonează pe întreaga economie, în profil de ramura şi teritorial, înfăptuirea programelor privind dezvoltarea bazei energetice a tarii;
  b) acţionează, împreună cu ministerele producătoare de combustibili şi energie, pentru realizarea ritmica a sarcinilor de plan;
  c) participa la elaborarea studiilor şi fundamentarea prognozelor, precum şi a proiectelor de plan cincinal şi anual privind dezvoltarea bazei energetice; face propuneri şi participa la elaborarea unor studii pentru optimizarea, la nivelul economiei naţionale, a dezvoltării bazei energetice; împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale analizează modul de îndeplinire a sarcinilor din programele privind dezvoltarea bazei energetice;
  d) participa la elaborarea programelor de cercetare ştiinţifică privind utilizarea de noi resurse energetice, la promovarea măsurilor pentru cercetarea şi valorificarea energiei solare, energiei apelor geotermale, energiei vantului, a resurselor energetice refolosibile şi a altor forme de energie şi acţionează pentru realizarea acestor programe.
  2. În domeniul gospodăririi resurselor şi asigurării echilibrului balanţei energetice:
  a) controlează înfăptuirea măsurilor pentru gospodărirea raţională a resurselor energetice şi încadrarea în normele de consum energetic;
  b) urmăreşte şi ia măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor privind reducerea consumurilor tehnologice de combustibili şi energie în centralele şi reţelele electrice;
  c) urmăreşte şi ia măsuri pentru îndeplinirea programelor de recuperare şi valorificare a resurselor energetice refolosibile;
  d) analizează lunar şi trimestrial menţinerea echilibrului în sistemul energetic pe baza balantelor aprobate şi ia măsuri corespunzătoare;
  e) controlează aplicarea principiilor autoconducerii şi autogestiunii în domeniile producerii energiei electrice şi termice, urmărind reducerea continua a costurilor de producţie:
  3. În domeniul funcţionarii sistemului energetic naţional:
  a) analizează realizarea programului de dezvoltare a sistemului energetic naţional, corelat cu necesităţile economiei naţionale şi cu resursele energetice existente, şi propune măsuri corespunzătoare;
  b) analizează sistematic exploatarea instalaţiilor pentru producerea şi transportul energiei electrice şi termice şi ia măsuri pentru asigurarea funcţionarii sistemului energetic naţional;
  c) ia măsuri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, pentru încadrarea stricta în consumurile energetice normate, în scopul asigurării funcţionarii în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional;
  d) controlează şi ia măsuri pentru aplicarea stricta a programelor stabilite pentru îmbunătăţirea organizării producţiei în ramura energiei electrice şi termice, creşterea fiabilitatii agregatelor energetice, întreţinerea şi repararea corespunzătoare a instalaţiilor energetice, ridicarea calificării personalului.


  Articolul 5

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional propune Consiliului de Miniştri măsuri în problemele ce constituie obiectul sau de activitate care, după aprobare, urmează să fie aduse la îndeplinire de către ministere, celelalte organe centrale şi locale centrale şi întreprinderi.


  Articolul 6

  Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional dezbate proiectele de acte normative în domeniul dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional; face propuneri de imbunatatire a legislaţiei în acest domeniu; analizează şi avizează programele şi măsurile din domeniul energetic ce se prezintă la guvern de către ministere şi celelalte organe centrale.


  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare


  Articolul 7

  Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional este format din 35 pînă la 45 de membri, reprezentanţi ai ministerelor economice şi altor organe centrale, precum şi conducatori ai unor unităţi de cercetare, proiectare şi de producţie.
  În consiliul de coordonare vor fi numite cadre din conducerea ministerelor şi celorlalte organe centrale, care coordonează activitatea comisiilor energetice din organele respective, specialişti din cercetare, proiectare şi din învăţămîntul superior.
  Consiliul are în conducerea sa un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.


  Articolul 8

  Problemele curente ale activităţii Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional se rezolva de biroul sau executiv, care este alcătuit din 7 pînă la 9 membri.


  Articolul 9

  Preşedintele - Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.
  Vicepreşedinţii, membrii Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional şi ai biroului sau executiv se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui consiliului.
  Secretar al Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.


  Articolul 10

  Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional, în întregul său, biroul executiv şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga lor activitate.


  Articolul 11

  Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a preşedintelui, şi adopta hotărîri.
  Biroul executiv al consiliului se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui şi adopta decizii.


  Articolul 12

  În cadrul Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional se organizează următoarele secţiuni de specialitate:
  a) Secţiunea pentru dezvoltarea bazei energetice;
  b) Secţiunea pentru gospodărirea resurselor şi asigurarea echilibrului balanţei energetice;
  c) Secţiunea pentru funcţionarea sistemului energetic naţional.
  Secţiunile Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional vor fi constituite din membrii consiliului şi specialişti din componenta comisiilor energetice ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, desemnaţi cu acordul organului din care fac parte.
  Componenta şi atribuţiile secţiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.


  Articolul 13

  Inspecţia pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe trece în cadrul Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional.
  Personalul cu atribuţii de control din cadrul întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice aparţinînd Ministerului Energiei Electrice trece la Inspecţia pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei.
  Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va asigura, în continuare, îndeplinirea lucrărilor legate de administraţie, personal, evidenta şi deservire pentru personalul Inspecţiei pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei.
  Numirea personalului Inspecţiei pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei se face de preşedintele Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional.
  Prevederile Decretului nr. 367/1980, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplică ministerelor, celorlalte organe centrale şi unităţilor de la care se transfera personalul necesar Inspecţiei pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei şi nici unităţilor între care se face transferul pentru completarea posturilor eliberate.


  Articolul 14

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, - Consiliul de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional are un aparat de specialitate care pregăteşte lucrările necesare desfăşurării activităţii consiliului, biroului sau executiv şi urmăreşte aplicarea hotărârilor consiliului şi a deciziilor biroului sau executiv.
  Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de un secretar, ce este numit prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de consiliu.
  Numărul maxim de personal, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de asimilare a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional sînt prevăzute în anexa*), care face parte integrantă din prezentul decret.


  Capitolul 4 Comisiile energetice din ministere şi celelalte organe centrale şi locale


  Articolul 15

  În ministere, celelalte organe centrale şi locale se înfiinţează comisii energetice.
  Comisiile energetice vor fi constituite din specialişti din compartimentele mecano-energetice ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, din institute de cercetare şi proiectare, precum şi din alte cadre cu înaltă pregătire profesională şi experienta în domeniul energetic şi al tehnologiilor specifice fiecărei ramuri sau activităţi. Numărul membrilor din comisii va fi de 7-25 în raport cu volumul lucrărilor specifice. Numirea membrilor în comisie se face de organul de conducere colectivă.
  Comisiile vor fi coordonate la ministere de un adjunct al ministrului, respectiv de un vicepreşedinte la celelalte organe centrale şi locale.
  Comisiile energetice vor asigura înfăptuirea, în fiecare minister, organ central sau local, a programelor pentru dezvoltarea resurselor energetice, folosirea raţională a energiei sub toate formele, încadrarea în normele de consum energetic, economisirea combustibililor şi energiei, precum şi punerea în valoare de noi surse energetice. Totodată, comisiile din ministere, celelalte organe centrale şi locale vor coordona activitatea comisiilor energetice de la unităţile economice în subordine, vor dezbate şi vor face propuneri pentru perfecţionarea programelor şi pentru introducerea de noi măsuri care să se concretizeze în gospodărirea mai buna a energiei, reducerea mai accelerata a consumurilor şi la o valorificare superioară a resurselor energetice.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi centralele industriale şi întreprinderile, vor elabora programe anuale proprii pentru dezvoltarea resurselor energetice, folosirea raţională a energiei sub toate formele şi pentru reducerea mai accentuata a consumului.


  Articolul 17

  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi centralele industriale şi unităţile economice, vor pune la dispoziţia Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional şi a secţiunilor acestuia, la cerere, datele şi documentaţiile necesare îndeplinirii sarcinilor ce le revin.


  Articolul 18

  Decretul nr. 58/1978 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional şi Decretul nr. 450/1978 privind numărul de posturi şi modul de asimilare a retribuirii personalului aparatului de specialitate al Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice şi funcţionarii sistemului energetic naţional se abroga.


  Articolul 19

  Decretul nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, cu modificările ulterioare, şi Decretul nr. 379/1983 privind înfiinţarea întreprinderilor de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor energetice şi de distribuţie a energiei electrice şi termice se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.
  ___________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  ──────────────────────