ORDONANŢA nr. 56 din 19 august 1998 (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
(actualizată la data de 20 iulie 2001*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, ca instituţie publică autonomă, nelucrativă, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări sociale de sănătate pentru personalul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
  (2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se organizează în municipiul Bucureşti şi funcţionează în mod asemănător cu casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.


  Articolul 2

  Fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se formează din:
  a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice;
  b) subvenţii de la bugetul de stat;
  c) alte venituri.


  Articolul 3

  Fondul de asigurări de sănătate în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 pentru persoanele fizice şi juridice, ce se virează la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se compune din:
  a) contribuţia ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1);
  b) contribuţiile personalului militar şi civil, personalului şi magistraţilor din autoritatea judecătorească, în activitate şi pensionat, ale militarilor angajaţi pe baza de contract, din ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), ale membrilor de familie, veteranilor şi văduvelor de război, precum şi ale altor categorii stabilite de adunarea reprezentanţilor, prevăzută la art. 7 alin. (1);
  c) contribuţiile suportate de la bugetul de stat pentru militarii în termen, militarii cu termen redus, soldaţii şi gradaţii în rezerva concentraţi sau mobilizaţi, precum şi persoanele care executa o sancţiune privativă de libertate sau arest preventiv şi, după caz, pentru persoanele care fac parte dintr-o familie ce beneficiază de ajutor social potrivit legii;
  d) contribuţiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b) care se afla în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani.


  Articolul 4

  Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, ţinând seama de economicitatea şi de calitatea serviciilor oferite şi de interesul manifestat de asiguraţi.


  Articolul 5

  (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniile apărării, Ordinii Publice, siguranţei naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se înţelege: spitalele şi policlinicile militare şi civile, centrele medicale de diagnostic şi tratament, cabinetele medicale, staţiunile şi complexele balneare de tratament şi odihna, serviciile de ambulanta proprii şi alte structuri sanitare stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) Instituţiile sanitare prevăzute la alin. (1) sunt singurele competente în luarea deciziilor privind situaţia medico-militară a persoanelor cu obligaţii militare.
  (3) Furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) pot încheia contracte în afară Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu casele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice care solicita servicii medicale.


  Articolul 6

  Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate avea oficii de asigurări de sănătate proprii, la nivelul unor oraşe sau municipii unde funcţionează formaţiuni medicale aparţinând ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).


  Articolul 7

  (1) Organele de conducere ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt:
  a) adunarea reprezentanţilor;
  b) consiliul de administraţie.
  (2) Dispoziţiile Legii nr. 145/1997 privind componenta şi atribuţiile organelor de conducere prevăzute la alin. (1) se aplica în mod corespunzător.
  (3) Numirea reprezentanţilor pentru conducerea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se face potrivit protocolului încheiat între ordonatorii principali de credite bugetare din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.


  Articolul 8

  (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti funcţionează un serviciu medical format din 5 medici, condus de un medic-şef.
  (2) În cadrul oficiilor de asigurări de sănătate proprii, serviciul medical este format din 3 medici, condus de un medic-şef.


  Articolul 9

  Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în componenta paritară.


  Articolul 10

  Controlul serviciilor medicale care se acorda asiguraţilor de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 5 alin. (1) se efectuează potrivit legii, cu participarea în comisiile de control a reprezentanţilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.


  Articolul 11

  Pentru serviciile medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 5 alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control distincte din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi, respectiv, ai Colegiului Medicilor din România.


  Articolul 12

  În situaţia în care se ajunge la un arbitraj între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor din România, ca urmare a unor neînţelegeri rezultate din activităţile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Comisia Centrala de Arbitraj va fi formată din 2 arbitri desemnaţi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Colegiul Medicilor din România.


  Articolul 13

  (1) Pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va vărsa cota prevăzută de dispoziţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 din încasările lunare în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  (2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru crearea structurilor funcţionale necesare.


  Articolul 14

  Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti ca instituţie publică autonomă intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.
  ----------
  Art. 14 a fost repus în vigoare de art. unic din LEGEA nr. 419 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001, care respinge ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 31 decembrie 1998 ce abrogase art. 14.


  Articolul 15

  Până la data de 1 ianuarie 1999, atribuţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se îndeplinesc de către Direcţia medicală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, printr-o structura constituită în acest scop, care se încadrează cu personal, prin detaşare, de la ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), proporţional cu numărul propriu de personal, potrivit protocolului ce se va încheia în acest sens.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Constantin Degeratu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Gheorghe Mocuta,
  secretar de stat
  p. Ministru de interne,
  Theodor Zaharia,
  secretar de stat
  p. Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Alexandru Tănăsescu,
  p. Directorul Serviciului
  Roman de Informaţii,
  Vasile Lupu
  Directorul Serviciului de
  Protecţie şi Paza,
  general de brigada,
  Anghel Ştefan Andreescu
  p. Directorul Serviciului de
  Telecomunicaţii Speciale,
  colonel Mircea Anghel
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Dăianu
  p. Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  ------