LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de către acţionari, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităţilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome."
  2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În cazul regiilor autonome, obiectivele şi criteriile de performanţă se aprobă de conducătorii ministerelor, ai autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află."
  3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat, după cum urmează:
  a) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a autorităţilor publice centrale la care statul este acţionar unic sau majoritar, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat;
  b) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes judeţean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale judeţene, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv viceprimar al municipiului Bucureşti;
  c) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale de interes local, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar.
  (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective.
  Art. 3^2. - (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condiţiile art. 3^1 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse de persoana respectivă.
  (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^1 alin. (2)."
  4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.
  (2) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului."
  5. La articolul 5, litera c) se abrogă.
  6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale."
  7. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
  8. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Indicele productivităţii muncii se poate calcula în unităţi fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor.
  (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60%, drepturile salariale se acordă în condiţiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult decât creşterea acordată pentru societatea-mamă."
  9. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilităţi publice definite în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elabora şi aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la care se pot adăuga şi alţi indicatori, la propunerea autorităţilor publice locale în subordinea cărora se află serviciile respective."


  Articolul II

  Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.


  Articolul III

  Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili remuneraţiile cuvenite reprezentanţilor statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.


  Articolul IV

  (1) Până la data de 31 decembrie 2009, unica formă de remunerare a conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de forma de finanţare, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ai celor aflate în coordonarea primului-ministru o reprezintă o sumă egală cu indemnizaţia prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, după caz.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice în cauză a căror remuneraţie depăşeşte, la data de 31 decembrie 2008, nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din minister.


  Articolul V

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 2 iunie 2009.
  Nr. 203.
  __________