LEGE nr. 489 din 11 iulie 2002
privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocaţii străini se pot utiliza denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţara sau din străinătate, în condiţiile prezentului articol."
  2. Litera a) a articolului 11 va avea următorul cuprins:
  "a) este cetăţean român şi are exerciţiul drepturilor civile şi politice;"
  3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru a acorda consultanţa juridică privind dreptul românesc, avocatul străin are obligaţia de a susţine un examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română, organizat de Uniunea Avocaţilor din România.
  (3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5."
  4. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - (1) Consiliul Uniunii Avocaţilor din România este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut."


  Articolul 2

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul Uniunii Avocaţilor din România va modifica în mod corespunzător Statutul profesiei de avocat.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 11 iulie 2002.
  Nr. 489.
  -------------