ORDIN nr. 3.190 din 12 decembrie 2011
pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 2.742 din 21 noiembrie 2011
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 • Nr. 3.190 din 12 decembrie 2011
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 305 din 29 decembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012  În temeiul prevederilor:
  - art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa nr. 1, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare.


  Articolul 2

  Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite autorizarea, reautorizarea şi avizarea anuală conform Procedurii.


  Articolul 3

  (1) Pentru aplicarea Procedurii se constituie Comisia de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia.
  (2) Comisia are următoarea componenţă:
  a) directorul direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - preşedinte;
  b) un reprezentant al direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - membru;
  c) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru;
  d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ şi corp control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru;
  e) un reprezentant al direcţiei de specialitate, în domeniul reciclării deşeurilor, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - membru;
  f) un reprezentant al direcţiei de specialitate, în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - membru;
  g) un reprezentant al Direcţiei venituri din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu - observator.
  (3) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte pe baza nominalizărilor primite din partea instituţiilor menţionate la alin. (2), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (4) Reprezentantul cu statut de observator îşi exprimă opinia în cadrul şedinţelor Comisiei, fără a avea însă drept de vot.
  (5) Fiecare membru al Comisiei, inclusiv reprezentantul cu statut de observator, trebuie să semneze anual o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, care va fi depusă şi păstrată la Secretariatul Comisiei.
  (6) Modelul declaraţiei menţionate la alin. (5) este prevăzut în anexa nr. 2.
  (7) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
  (8) Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei este elaborat de către Secretariatul Comisiei şi se aprobă, cu votul a două treimi din membrii Comisiei, prin decizie emisă de către preşedintele Comisiei, în prima şedinţă a acesteia.


  Articolul 4

  Comisia are următoarele atribuţii:
  a) adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare;
  b) analizează documentaţia depusă în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii şi avizării anuale;
  c) întocmeşte raportul de evaluare al documentaţiei prevăzute la lit. b);
  d) decide, prin consens, acordarea licenţei de operare;
  e) decide cu votul a două treimi din membri revizuirea, avizarea anuală, reautorizarea şi anularea licenţei de operare;
  f) verifică modul în care îşi desfăşoară activitatea operatorul economic licenţiat, inclusiv tarifele aplicate şi modul de gestionare a sumelor încasate.


  Articolul 5

  Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
  a) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei;
  b) primeşte şi verifică existenţa documentelor din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală depus de solicitant şi îl înaintează Comisiei, în cazul în care acesta este complet;
  c) solicită completarea documentaţiei din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală, dacă în urma verificării se constată că aceasta este incompletă;
  d) întocmeşte procesul-verbal al întâlnirii Comisiei şi îl transmite membrilor săi pentru semnare;
  e) solicită completarea documentaţiei, după ce aceasta a fost analizată de membrii Comisiei, pe baza raportului de evaluare întocmit de către aceştia;
  f) comunică solicitantului deciziile Comisiei;
  g) transmite membrilor Comisei, cu cel puţin 5 zile înainte de întrunirea acesteia, documentaţia completă depusă de către solicitant.


  Articolul 6

  Pentru analizarea documentaţiei de autorizare/reautorizare/avizare anuală/revizuire se înregistrează următoarele tarife care trebuie achitate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar sumele rezultate se varsă la bugetul de stat:
  a) tariful pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/revizuire/reautorizare, în cuantum de 10.000 lei;
  b) tariful pentru emiterea licenţei de operare, în cuantum de 10.000 lei;
  c) tariful pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de avizare anuală pentru operatorii economici licenţiaţi, în cuantum de 10.000 lei.


  Articolul 7

  Autorizarea, revizuirea, avizarea anuală şi reautorizarea pentru operatorii economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se fac de către Comisie.


  Articolul 8

  Emiterea şi anularea licenţei de operare în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se fac de ministrul mediului şi pădurilor, în baza deciziei Comisiei.


  Articolul 9

  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii licenţiaţi au obligaţia să se conformeze noilor condiţii impuse de Procedură în vederea acordării vizei anuale pentru anul 2012, cu excepţia condiţiilor impuse la pct. 5 lit. a) şi b) din Procedură, cu care trebuie să se conformeze în termen de 2 ani de la data publicării prezentului ordin.
  (2) Operatorii economici care au depus documentaţii în vederea autorizării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au obţinut încă licenţa de operare, au obligaţia refacerii dosarului de autorizare potrivit prevederilor pct. 3 lit. a), b), c), e) şi f) din Procedură.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 12

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Borbely Karoly,
  secretar de stat
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Alexandru Dumitrana,
  secretar general


  Anexa 1

  PROCEDURA 12/12/2011


  Anexa 2

  - Model -
  Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate*)
  a membrilor Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire,
  avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare a operatorilor
  economici în vederea preluării obligaţiilor privind
  realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare
  a deşeurilor de ambalaje
  -------- Notă *) Au obligaţia de a semna declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate membrii Comisiei şi înlocuitorii acestora.
  Subsemnatul, ................., declar că sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licenţei de operare/acordării, respectiv respingerii vizei anuale/reautorizării/revizuirii/anulării licenţei de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare.
  Declar că sunt imparţial faţă de toate părţile implicate în procesul de evaluare şi sunt de acord să nu divulg nicio informaţie sau documente (informaţii confidenţiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare şi sunt de acord că acestea să fie folosite numai în scopul evaluării şi nu vor fi dezvăluite unei părţi terţe.
  De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal nicio copie a informaţiilor scrise obţinute.
  Informaţiile confidenţiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaraţii.
  Numele şi prenumele: .....................................................
  Denumirea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea: ................................................
  Semnătura: ......................................
  Data: ................................................
  -------