HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 10 septembrie 2008
privind admiterea temporară pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unor refugiaţi eritreeni din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) şi al art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă intrarea şi şederea pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unui număr de aproximativ 41 de refugiaţi eritreeni aflaţi pe teritoriul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de drept de şedere pe teritoriul României pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării.
  (3) Admiterea intrării pe teritoriul României a refugiaţilor prevăzuţi la alin. (1) se permite numai cu avizul directorului general al Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după efectuarea verificărilor specifice, din care să rezulte că persoanele în cauză nu prezintă un pericol la adresa siguranţei naţionale sau a ordinii publice în România.
  (4) Cheltuielile determinate de admiterea, şederea şi asistenţa persoanelor prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României se suportă, după caz, de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.
  (5) Oficiul Român pentru Imigrări eliberează documentele de identitate persoanelor menţionate la alin. (1), potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulian Buga,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 septembrie 2008.
  Nr. 1.068.


  Anexa
  DOCUMENT DE IDENTITATE
  pentru străinii admişi temporar pe teritoriul
  României din motive umanitare
    Descrierea documentului de şedere
    Rubricaţia:
    1. Organul emitent: MINISTERUL INTERNELOR ŞI
                            REFORMEI ADMINISTRATIVE
                            OFICIUL ROMÂN PENTRU
                            IMIGRĂRI
    2. Titlul documentului: DOCUMENT DE IDENTITATE
                            PENTRU STRĂINII ADMIŞI
                            TEMPORAR PE TERITORIUL
                            ROMÂNIEI DIN MOTIVE
                            UMANITARE
    3. Numărul documentului: rubrica va conţine elemente speciale de siguranţă.
    4. Numele şi prenumele: se vor indica numele şi prenumele titularului, în
    această ordine.
    5. Ţara de origine: va fi menţionată ţara al cărei cetăţean este străinul
    sau ţara de domiciliu a acestuia.
    6. Data naşterii: va cuprinde ziua, luna şi anul naşterii străinului.
    7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M
    8. Reşedinţa în România: se va indica reşedinţa completă a străinului în
    România.
    9. Locul/Data eliberării: se vor indica formaţiunea pentru imigrări şi
    localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării, care va
    conţine ziua, luna şi anul.
    10. Valabilitate: se va indica data până la care documentul este valabil.

    NOTĂ:
    Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limbile română şi engleză.
    Documentul va avea forma unui card şi va conţine elemente de securizare.
    - Dacă identitatea străinului nu a fost stabilită cu precizie, pe document
    se va menţiona "Identitate declarată", iar dacă identitatea a fost
    stabilită, se va menţiona "Identitate dovedită".
    - Documentul va conţine fotografia străinului, care va conţine elemente de
    securizare.
    - Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de
    posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind
    confecţionarea şi eliberarea acestuia.
    - Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă
    vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii
    Europene în domeniu.

  -------------