HOTĂRÂRE nr. 537 din 8 iulie 2015
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino", înfiinţat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, este instituţie publică, cu personalitate juridică, ce desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.


  Articolul 2

  (1) În vederea realizării obiectului său de activitate şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" poate desfăşura următoarele activităţi:
  A. Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniile infecţiilor bacteriene, virale şi parazitare şi a vectorilor implicaţi în transmiterea acestora, microbiologie de sănătate publică, biologie celulară şi moleculară, imunologie, biotehnologie şi genetică microbiană, astfel:
  a) dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie şi imunologie, inclusiv în domeniul biologiei moleculare, biologiei celulare, biotehnologiei şi geneticii;
  b) studiul etiologiei şi patogeniei bolilor infecţioase, parazitare şi imunitare, al mijloacelor specifice de diagnostic, prevenire şi combatere a acestora;
  c) studiul microorganismelor şi al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice şi al reacţiilor pe care le provoacă;
  d) studiul bolilor transmisibile cu potenţial de largă propagare: tuberculoză, infecţii acute respiratorii, hepatite virale, retrovirusuri, arbovirusuri, enterovirusuri etc., în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP);
  e) cercetări în vederea elaborării şi evaluării de teste moleculare pentru diagnosticul modern microbiologic, imunologic şi imunochimic, inclusiv în scopuri epidemiologice;
  f) studiul toxicităţii şi eficacităţii produselor biologice, precum şi al metodelor de profilaxie specifică bolilor infecţioase;
  g) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară şi umorală privind mecanismele imunomodulatoare, rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori, mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficienţei;
  h) supravegherea ecologică a populaţiilor de insecte vectoare şi studiul unor agenţi biologici şi chimici de combatere;
  i) studiul infecţiilor parazitare cu implicaţii în sănătatea publică: cercetarea mecanismelor de patogenitate, elaborarea şi implementarea directă sau în colaborare cu instituţii medicale acreditate a unor tehnici moderne de diagnostic, noi scheme de tratament şi profilaxie;
  j) dezvoltarea modelelor de studiu pe animale de laborator;
  k) identificarea unor substanţe de origine biologică cu proprietăţi terapeutice;
  l) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei, în vederea realizării unor produse biologice de uz medical;
  m) elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei;
  n) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe, încheiate în condiţiile legii;
  o) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică incluzând testare şi serii mici pentru situaţii de urgenţă şi alte preparate cu potenţial strategic;
  p) activităţi de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetării efectuate din domeniul propriu.
  B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
  1. Participare la elaborarea strategiei domeniului;
  2. Activităţi de formare, specializare, perfecţionare profesională, pregătire profesională practică universitară şi pregătire postuniversitară şi postdoctorală de specialitate:
  a) organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice de microbiologie, imunologie, cu participări naţionale şi internaţionale;
  b) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul microbiologiei, imunologiei, epidemiologiei, biotehnologiei etc.;
  c) perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienţă etc. în alte instituţii de profil, din ţară şi din străinătate. Sprijinirea afilierii personalului ştiinţific din cadrul Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  d) organizarea de cursuri de formare a specialiştilor europeni în microbiologia de sănătate publică;
  e) organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică şi operativ informatizată, inclusiv accesul la servicii specializate de documentare-informare ştiinţifică internaţională;
  f) organizarea şi participarea la formarea profesională şi la pregătirea postuniversitară şi postdoctorală de specialitate în domeniile medicină şi farmacie, colaborând cu universităţile de medicină şi farmacie, cu alte instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Română, institute medicale cu activitate de cercetare şi alte institute naţionale de cercetare;
  3. Activităţi de asistenţă tehnico-metodologică şi activităţi de sănătate publică, precum şi acordarea de servicii specializate:
  a) asigurarea funcţiei de referinţă în domeniul microbiologiei, acordarea de asistenţă tehnică şi metodologică unităţilor de profil din reţeaua sanitară, participarea la elaborarea, aplicarea şi evaluarea programelor de sănătate publică naţionale şi internaţionale în domeniile specifice activităţii Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino";
  b) promovarea afilierii unor centre naţionale de referinţă la organizaţii şi organisme internaţionale;
  c) servicii de consultanţă tehnică şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, în domeniile specifice de activitate;
  d) intervenţii operative, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, în situaţii epidemiologice speciale, prin deplasarea de laboratoare şi specialişti;
  e) asigurarea suportului de laborator de microbiologie pentru Ministerul Sănătăţii pentru diagnosticul bolilor transmisibile declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca Urgenţe de Sănătate Publică Internaţionale (USPI), în baza RSI 2005;
  f) participarea la activităţi de consultanţă, expertiză şi intervenţie în situaţii de criză, epidemii severe, pandemii;
  g) elaborarea unui sistem de evaluare a eficienţei profesionale, inclusiv control extern de calitate în unităţile de profil din ţară, şi implementarea tehnică a acestuia;
  h) instruiri intensive de scurtă durată în domeniul său de activitate;
  i) participarea laboratoarelor/centrelor de referinţă din Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" la activitatea reţelelor de supraveghere a bolilor transmisibile ale UE (ECDC - Centrul European de supraveghere şi control al bolilor transmisibile) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), inclusiv ca persoane de contact nominalizate de către autoritatea competentă naţională (INSP - CNSCBT);
  j) activitatea de reprezentare a unor laboratoare/centre naţionale de referinţă din Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" drept centre subregionale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS);
  4. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:
  a) Revista "Romanian Archives of Microbiology and Immunology";
  b) publicaţii metodologice şi tehnice de specialitate în domeniile de competenţă ale Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino";
  5. Participare la realizarea transferului tehnologic;
  6. Execuţie de unicate şi serii mici pentru terapie personalizată sub formă de autovaccin şi tratamente similare;
  7. Activităţi de comerţ în concordanţă cu obiectul de activitate şi legislaţia specifică aplicabilă;
  8. Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" colaborează cu instituţii internaţionale şi este membru şi activează în cadrul Reţelei internaţionale a institutelor Pasteur.
  (2) Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" poate desfăşura, în îndeplinirea şi completarea obiectului de activitate, următoarele tipuri de activităţi:
  a) dezvoltare, producere şi comercializare de reactivi biologici de diagnostic, imunomodulatori, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale etc.;
  b) creştere de animale de laborator şi producere de furaje şi produse derivate;
  c) prestarea de servicii de laborator de specialitate pentru populaţie şi terţi;
  d) prestarea de servicii de laborator de specialitate pentru unităţi ale Ministerului Sănătăţii şi altor asemenea;
  e) prestarea de servicii de laborator de control farmaceutic;
  f) studii şi alte servicii pe animale de laborator;
  g) activităţi de producţie pentru situaţii speciale, cum ar fi vaccin gripal pandemic cu extindere la nevoi regionale;
  h) servicii specifice farmaceutice, de la dezvoltare la etape de fabricaţie.
  (3) Activităţile principale şi secundare desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" sunt clasificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională, astfel: activitatea principală este în domeniul "Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie" - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este "Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie" - cod CAEN 7219. Activităţi secundare: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie - cod CAEN 7211; Creşterea altor animale - cod CAEN 0149; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - cod CAEN 1091; Activităţi de editare a cărţilor - cod CAEN 5811; Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor - cod CAEN 5814; Fabricarea produselor farmaceutice de bază - cod CAEN 2110; Fabricarea preparatelor farmaceutice - cod CAEN 2120; Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat - cod CAEN 4621; Comerţ cu ridicata al animalelor vii - cod CAEN 4623; Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice - cod CAEN 4646; Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - cod CAEN 4773; Învăţământ secundar, tehnic sau profesional - cod CAEN 8532; Alte activităţi referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690; Depozitări - cod CAEN 5210; Colectarea deşeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811; Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941; Activităţi de testări şi analize tehnice - cod CAEN 7120.
  (4) Evidenţa contabilă a activităţilor comerciale desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" se realizează în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare cu caracter neeconomic, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată.


  Articolul 3

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
  (2) Veniturile proprii ale Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" se realizează din activităţi de tipul celor prevăzute la art. 2, activităţi de închiriere a bunurilor aflate în administrare, participarea la programe şi/sau cooperări naţionale şi internaţionale, precum şi din alte surse atrase, potrivit legii.
  (3) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
  (4) Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" desfăşoară activităţi proprii de cercetare finanţate prin programul-nucleu în conformitate cu reglementările Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" este de 430.
  (2) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 5

  (1) Conducerea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" este asigurată de consiliul de administraţie şi de directorul general.
  (2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
  (3) Din consiliul de administraţie fac parte: directorul general, care este preşedintele consiliului de administraţie, preşedintele consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino", un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, un reprezentant al ministrului sănătăţii şi 4 specialişti din domeniul de activitate al institutului.
  (4) Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.
  (5) Conducerea executivă a Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" este asigurată de directorul general, având calitatea de ordonator terţiar de credite.
  (6) Numirea directorului general se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 6

  Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.


  Articolul 7

  (1) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" sunt asigurate de consiliul ştiinţific, format din minimum 5 membri.
  (2) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.


  Articolul 8

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino".


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 15 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţia 18 , sintagma "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino»" şi la poziţia 30, sintagma "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» - INCDMIC Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino»".


  Articolul 11

  Hotărârea Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 2, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:
   ┌───┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
   │"3.│Institutul Naţional de │Venituri proprii şi subvenţii │
   │ │Cercetare «Cantacuzino»│acordate de la bugetul de stat"│
   └───┴───────────────────────┴───────────────────────────────┘

  2. La anexa nr. 3b, poziţia 43 se abrogă.


  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul sănătăţii,

  Alin Iulian Tucmeanu,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Bucureşti, 8 iulie 2015.
  Nr. 537.
  -----