LEGE nr. 98 din 26 mai 1999
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 128 din 29 august 1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, emisă în temeiul art. 1 pct. 15 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum şi predarea acestora se fac la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora."
  2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Sunt considerate organe de valorificare şi direcţiile regionale vamale din cadrul autorităţii vamale, pentru bunurile deţinute de către birourile vamale din subordinea lor. Valorificarea acestor bunuri se va efectua prin bursele de mărfuri, prin licitaţie publică, în regim de consignaţie sau prin servicii proprii de gestiune, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi ale metodologiei privind introducerea în circuitul economic a bunurilor şi mărfurilor care îndeplinesc condiţiile de valorificare, conform legii, aprobată prin hotărâre a Guvernului."
  3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 10 zile de la preluare."
  4. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
  a) direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, 2 membri;
  b) inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 2 membri;
  c) agenţia pentru protecţia mediului, un membru şi un reprezentant al deţinătorului bunurilor ce urmează a fi distruse."
  5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1 ) cu următorul cuprins:
  "(2^1 ) În cazul bunurilor a căror valorificare intră în competenţa autorităţii vamale, comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului direcţiei regionale vamale, iar componenta acesteia se va stabili prin metodologia prevăzută la art. 5 alin. (2)."
  6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Cheltuielile de deplasare şi de cazare vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere de către instituţia publică care i-a desemnat."
  7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitaţie publică sau în regim de consignaţie, după caz."
  8. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.
  9. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1 ) cu următorul cuprins:
  "(2^1 ) În cazul bunurilor a căror valorificare intră în competenţa autorităţii vamale, comisia de evaluare se constituie în baza deciziei directorului direcţiei regionale vamale, iar componenta acesteia se va stabili prin metodologia prevăzută la art. 5 alin. (2)."
  10. La articolul 13 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific şi altele asemenea, la solicitarea acestora."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  ION DIACONESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ------