ORDIN nr. 108 din 14 iulie 2014privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
  În temeiul art. 21 alin. 4 și art. 25 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentul ordin stabilește:
  a) condițiile și procedurile pentru realizarea următoarelor măsuri de sprijin:1. menținerea în funcții militare a personalului militar care a fost:(i) încadrat în gradul III de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militară, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și declarat apt să desfășoare anumite activități profesionale de către Comisia de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă, denumită în continuare Comisie, înființată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI);(ii) clasat apt limitat pentru serviciul militar, de către comisiile de expertiză medico-militară, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și este apt să desfășoare anumite activități profesionale, cu confirmarea aptitudinii în muncă de către medicul de medicina muncii;2. rechemarea în activitate și numirea în funcții militare ori încadrarea în funcții civile a fostului personal militar trecut în rezervă ca urmare a încadrării în gradul III de invaliditate sau clasării apt limitat pentru serviciul militar, de către comisiile de expertiză medico-militară, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, declarat apt să desfășoare anumite activități profesionale de către Comisie;3. înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar, de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;4. numirea în funcții militare, respectiv în funcții civile în unități ale MAI, a copiilor aflați în întreținerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar, de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și a soțului/soției acestuia;
  b) domeniile de activitate în care pot fi menținute în activitate sau, după caz, numite în funcții militare ori încadrate în funcții civile, persoanele prevăzute la lit. a)pct. 1 și 2;
  c) componența, organizarea și atribuțiile Comisiei.


  Articolul 2
  (1) În sensul prezentului ordin, termenii utilizați au următoarele înțelesuri:
  a) personal militar rănit - personal militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare;
  b) personal militar rănit compatibil - personal militar rănit, care nu a fost trecut în rezervă:(i) încadrat în gradul III de invaliditate, de către comisiile de expertiză medico-militară, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și declarat apt să desfășoare anumite activități profesionale de către Comisie; sau(ii) clasat apt limitat pentru serviciul militar, de către comisiile de expertiză medico-militară, în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, și este apt să desfășoare anumite activități profesionale, cu confirmarea aptitudinii în muncă de către medicul de medicina muncii;
  c) fost personal militar rănit - persoana trecută în rezervă, încadrată în gradul III de invaliditate sau clasată apt limitat pentru serviciul militar ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare;
  d) personal militar decedat - personalul militar care și-a pierdut viața ca urmare a unui accident de muncă, cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare;
  e) soțul personalului militar - soțul/soția personalului militar decedat sau a personalului militar rănit;
  f) unități ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevăzut cu funcții militare și/sau cu funcții civile;
  g) unitatea MAI interesată:1. structura organizatorică a MAI în care își desfășoară/și-a desfășurat activitatea personalul militar rănit sau, după caz, personalul militar decedat;2. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celor prevăzute la pct. 1 sau, dacă nu mai există, eșalonul superior al structurii desființate;
  h) șeful direct - inspectorul general/similar, conducătorul unității aparatului central al MAI sau conducătorul unității subordonate unei unități a aparatului central;
  i) post vacant:1. atunci când se referă la personalul militar rănit compatibil sau fostul personal militar rănit: postul căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri și responsabilități corespunzătoare domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin;2. atunci când se referă la copiii aflați în întreținerea personalului militar sau la soțul personalului militar - postul care ar putea fi ocupat de aceștia, în condițiile prezentului ordin;
  j) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile ale căror cerințe de ocupare corespund studiilor, experienței și calificării beneficiarilor prezentului ordin;
  k) restantul morfofuncțional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane, aflată în invaliditate, care îi permite desfășurarea activităților de autoîngrijire, autoconducere și autoservire, a activităților cotidiene, precum și a unor activități profesionale, calculat potrivit formulei: 100% - incapacitate adaptativă (I.A.);
  l) incapacitatea adaptativă (I.A.) - limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural și social, generate de tulburări morfologice și funcționale diverse și exprimate procentual în cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativă normală.
  (2) În sensul prezentului ordin, abrevierile de mai jos se utilizează cu următoarele înțelesuri:
  a) personal militar rănit compatibil (gr. III) - personalul militar rănit compatibil prevăzut la alin. (1) lit. b)pct. (i);
  b) personal militar rănit compatibil (AL) - personalul militar rănit compatibil prevăzut la alin. (1) lit. b)pct. (ii).


  Articolul 3
  (1) Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul ordin se acordă la cerere.(2) Nu pot fi formulate cereri în condițiile prezentului ordin, în situația în care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei fapte prevăzute de legea penală, pentru care personalul militar a fost condamnat definitiv.(3) Copiii personalului militar pot formula cerere pentru acordarea unei singure măsuri de sprijin.(4) Beneficiarii măsurilor de sprijin care trec în rezervă/își încetează raporturile muncă la cerere sau din motive imputabile acestora, precum și copiii personalului militar exmatriculați din instituții de învățământ ale MAI nu mai pot formula altă cerere în condițiile prezentului ordin.


  Articolul 4
  (1) Din decizia medicală emisă de comisia de expertiză medico-militară teritorială și avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul III de invaliditate sau clasarea ca apt limitat pentru serviciul militar are ca legătură de cauzalitate un accident de muncă cercetat și înregistrat conform legislației în vigoare.(2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul III de invaliditate și clasarea ca apt limitat pentru serviciul militar sau, după caz, decesul au ca legătură de cauzalitate un accident survenit în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.


  Capitolul II Menținerea în activitate în funcții militare a personalului militar rănit compatibil și numirea în funcții militare ori încadrarea în funcții civile a fostului personal militar rănit

  Secţiunea 1 Dispoziții comune

  Articolul 5

  Domeniile de activitate în care personalul militar rănit compatibil poate fi menținut în activitate sau în care fostul personal militar rănit poate fi numit în funcții militare ori încadrat în funcții civile sunt următoarele:
  a) asigurare logistică/tehnico-materială;
  b) financiar-contabil;
  c) asistență medicală;
  d) asistență juridică;
  e) informare și relații publice;
  f) resurse umane;
  g) învățământ, formare profesională, cercetare științifică;
  h) analiză, studii, planificare;
  i) comunicații și tehnologia informației;
  j) secretariat și informații clasificate;
  k) organizare, management operațional;
  l) exploatare tehnică;
  m) control intern;
  n) inspecția de prevenire, pentru structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
  o) psihologie.


  Articolul 6
  (1) Cererea se depune la secretariatul unității MAI interesate, împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant, și se soluționează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.(2) Cererea trebuie să cuprindă și opțiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unitățile MAI, localitățile sau/și regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menținut în activitate sau, după caz, numit într-o funcție militară ori încadrat într-o funcție civilă.(3) În situația fostului personal militar rănit, cererea trebuie să cuprindă și opțiunea cu privire la tipul de funcție în care acesta solicită să fie numit/încadrat, respectiv militară sau civilă.


  Articolul 7
  (1) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind menținerea în activitate în funcții militare, în fotocopie, sunt:
  a) actul de identitate;
  b) decizia medicală avizată;
  c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM).
  (2) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind numirea în funcții militare ori încadrarea în funcții civile, în fotocopie, sunt:
  a) actul de identitate;
  b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;
  c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
  d) decizia de pensionare.


  Articolul 8

  Cererea se soluționează favorabil sau se clasează.

  §. 1. Soluționarea favorabilă a cererii

  Articolul 9
  (1) Menținerea în activitate în funcții militare a personalului militar rănit compatibil (gr. III) sau numirea în funcții militare ori încadrarea în funcții civile a fostului personal militar rănit se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea șefului direct.(2) Menținerea în activitate în funcții militare a personalului militar rănit compatibil (AL) se face prin ordin potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.(3) Actele subsecvente ordinului de menținere în activitate prevăzute la alin. (1) și (2) se emit potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.


  Articolul 10
  (1) Menținerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
  a) personalul militar a depus o cerere pentru menținerea în activitate, în condițiile prezentului ordin, anterior trecerii în rezervă;
  b) postul ocupat de către personalul militar rănit compatibil este în unul dintre domeniile prevăzute la art. 5 sau există un post vacant;
  c) personalul militar rănit compatibil sau fostul personal militar rănit îndeplinește cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, cu excepția celei referitoare la aptitudinea medicală;
  d) există avizul favorabil al Comisiei, în cazul personalului personalul militar rănit compatibil (gr. III), sau atribuțiile din fișa postului sunt compatibile cu recomandările medicului de medicina muncii înscrise în fișa de aptitudine, în cazul personalului militar rănit compatibil (AL).
  (2) Rechemarea în activitate în vederea numirii în funcții militare ori încadrarea în funcții civile se face fără examen sau concurs, dacă:
  a) fostul personal militar rănit a depus cerere pentru numirea într-o funcție, în condițiile prezentului ordin, ulterior trecerii în rezervă;
  b) există un post vacant;
  c) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c);
  d) există avizul favorabil al Comisiei;
  e) sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de legislația muncii, precum și condițiile și criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unitățile MAI.


  Articolul 11
  (1) Postul vacant se identifică de către structura de resurse umane ce deservește unitatea MAI interesată, denumită în continuare structura de resurse umane interesată, care desfășoară, succesiv, în funcție de opțiunile exprimate în cerere potrivit art. 6 alin. (2) și (3), următoarele activități:
  a) verificarea existenței unui post vacant în unitatea MAI interesată;
  b) inițierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unității MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;
  c) consultarea altor unități ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, după caz, al Direcției generale management resurse umane, pentru verificarea existenței unui post vacant.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru cererile privind menținerea în activitate.(3) Comunicarea postului vacant, realizată de unitatea MAI consultată potrivit alin. (1) lit. c), trebuie însoțită și de fișa postului aferentă.


  Articolul 12

  În situația în care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesată analizează cererea din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor de ocupare prevăzute în fișa postului și prezintă șefului unității MAI interesate un referat, care cuprinde și lista posturilor vacante compatibile.


  Articolul 13
  (1) În termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile și a fișei posturilor respective, solicitantul își exprimă, în scris, opțiunea privind ocuparea unui post vacant.(2) Opțiunea exprimată potrivit alin. (1) se aduce la cunoștința unităților MAI consultate care au comunicat existența unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.


  Articolul 14
  (1) Posturile vacante identificate și comunicate de unitățile MAI consultate potrivit art. 11 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, până la primirea informării prevăzute la art. 13 alin. (2).(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unității MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesităților MAI.

  §. 2. Clasarea cererii

  Articolul 15

  Cererea se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situații:
  a) nu a fost identificat niciun post vacant;
  b) solicitantul nu îndeplinește cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului;
  c) solicitantul nu își exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;
  d) personalul militar rănit compatibil (gr. III) sau fostul personal militar rănit a fost declarat "inapt" la evaluarea psihologică;
  e) personalul militar rănit compatibil (gr. III) sau fostul personal militar rănit a primit un aviz nefavorabil de la Comisie;
  f) personalul militar rănit compatibil (AL) nu a primit confirmarea aptitudinii în muncă de la medicul de medicina muncii, respectiv fișa de aptitudine eliberată este concluzionată inapt temporar/inapt.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții comune pentru personalul militar rănit compatibil (gr. III) și fostul personal militar rănit

  Articolul 16

  De la data exprimării opțiunii prevăzute la art. 13 alin. (1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluării psihologice de către Centrul de Psihosociologie al MAI.


  Articolul 17

  Structura de resurse umane interesată transmite Comisiei cererea depusă de personalul militar rănit compatibil (gr. III) sau de fostul personal militar rănit, declarat "apt" psihologic, împreună cu documentele prevăzute la art. 7, precum și fotocopii ale următoarelor documente:
  a) referatul prevăzut la art. 12;
  b) fișa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
  c) fișa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcția pe care urmează a fi menținut personalul militar rănit compatibil sau numit fostul personal militar rănit, completată de persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă;
  d) rezultatul evaluării psihologice.


  Articolul 18

  Avizul Comisiei, favorabil menținerii în activitate sau rechemării în activitate în vederea numirii în funcții militare ori încadrării în funcții civile, cererea și întreaga documentație, precum și propunerea șefului direct se înaintează de structura de resurse umane interesată la Direcția generală management resurse umane, care inițiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.


  Secţiunea a 3-a Dispoziții speciale pentru personalul militar compatibil (gr. III)

  Articolul 19

  Cererea pentru menținerea în activitate în funcții militare se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei medicale avizate.


  Articolul 20

  Pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data soluționării acesteia, personalul militar rănit compatibil (gr. III) se află în concediu medical, fără a se depăși durata maximă a concediului medical prevăzut de lege.


  Articolul 21
  (1) Trecerea în rezervă a personalului militar rănit compatibil încadrat (gr. III) se realizează, potrivit art. 85 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, la data avizării deciziei medicale de încadrare în gradul III de invaliditate de către Comisia centrală de expertiză medico-militară, atunci când intervine una dintre situațiile care determină clasarea cererii, potrivit art. 15 alin. (1).(2) Trecerea în rezervă a personalului militar rănit compatibil încadrat (gr. III) se realizează, potrivit art. 85 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, la data împlinirii duratei maxime a concediului medical prevăzut de lege dacă aceasta a intervenit înainte de soluționarea cererii de menținere în activitate. În acest caz, procedurile demarate pentru soluționarea cererii privind menținerea în activitate se continuă în mod corespunzător.


  Secţiunea a 4-a Dispoziții speciale pentru personalul militar rănit compatibil (AL)

  Articolul 22

  Cererea pentru menținerea în activitate în funcții militare se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei medicale avizate.


  Articolul 23

  Menținerea în activitate a personalului militar rănit compatibil (AL) se face pe postul ocupat sau, după caz, pe un post vacant identificat din domeniile de activitate prevăzute la art. 5, cu confirmarea aptitudinii în muncă de către medicul de medicina muncii.


  Articolul 24
  (1) În situația în care personalul militar rănit compatibil (AL) nu poate fi menținut în activitate pe postul ocupat, pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data soluționării acesteia, se pune la dispoziția unității, potrivit prevederilor legale.(2) Pe perioada punerii la dispoziție, personalului militar compatibil (AL) îi vor fi stabilite atribuții, conform recomandărilor din decizia medicală, cu confirmarea aptitudinii în muncă de către medicul de medicina muncii.


  Articolul 25
  (1) Înainte de prezentarea referatului prevăzut la art. 12, structura de resurse umane interesată transmite situația posturilor vacante identificate, fișele posturilor și fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru acestea, însoțite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1), la structura competentă de medicina muncii.(2) Medicul de medicina muncii stabilește posturile vacante identificate care sunt compatibile cu starea de sănătate a personalului militar și le comunică structurii de resurse umane interesate, pentru încheierea procedurii prevăzute la art. 12.


  Articolul 26

  Opțiunea exprimată potrivit art. 13 alin. (1) se transmite structurii competente de medicina muncii, în vederea eliberării fișei de aptitudine.


  Articolul 27
  (1) Trecerea în rezervă a personalului militar rănit compatibil clasat apt limitat pentru serviciul militar se realizează, potrivit art. 85 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, la data avizării deciziei medicale de clasare apt limitat pentru serviciul militar de către Comisia centrală de expertiză medico-militară, în situația în care acesta nu a depus o cerere de menținere în activitate, la propunerea comandanților unităților din care fac parte, potrivit art. 85 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, sau a intervenit clasarea cererii, în condițiileart. 15.(2) Trecerea în rezervă a personalului militar rănit compatibil clasat apt limitat pentru serviciul militar se realizează, potrivit art. 85 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, la data împlinirii duratei maxime de punere la dispoziție, în condițiile legii, dacă aceasta a intervenit înainte de soluționarea cererii de menținere în activitate. În acest caz, procedurile demarate pentru soluționarea cererii privind menținerea în activitate se continuă, în mod corespunzător.


  Capitolul III Înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI a copiilor personalului militar

  Articolul 28
  (1) Copiii personalului militar rănit ori decedat pot fi înmatriculați într-o instituție de învățământ a MAI, la cererea acestora, adresată ministrului afacerilor interne.(2) Înmatricularea se realizează în anul I de studii/studii universitare de licență, la data începerii anului școlar/universitar, cu respectarea cifrei de școlarizare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi transferați în instituțiile de învățământ ale MAI și, ulterior, înmatriculați, pe parcursul anului școlar/universitar și/sau în alți ani de studii, cu respectarea reglementărilor în domeniu, exclusiv elevii/studenții instituțiilor de învățământ cu profil/specializări similare celor în care se transferă.


  Articolul 29
  (1) Înmatricularea într-o instituție de învățământ a MAI se realizează în situația în care, cumulativ, copilul personalului militar:
  a) îndeplinește condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (4) lit. b)-d) și alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) și art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;
  (la 19-07-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 87 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 19 iulie 2017 )

  b) promovează probele eliminatorii organizate la unitățile teritoriale: examinarea medicală și evaluarea psihologică;
  c) promovează probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice.
  (2) Pentru definitivarea transferului prevăzut la art. 28 alin. (3), copilul personalului militar trebuie să promoveze și examenele de diferență, dacă este cazul.(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se verifică potrivit calendarului și procedurii de recrutare și selecție pentru admiterea în instituția de învățământ a MAI, similar celorlalți candidați.


  Articolul 30

  Dosarul de recrutare conține, pe lângă documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI, și următoarele documente, depuse în fotocopie:
  a) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
  b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emis(ă) pe numele personalului militar rănit sau personalului militar decedat;
  c) certificatul de deces al personalului militar decedat, dacă este cazul.


  Articolul 31

  Copiii personalului militar sunt scutiți de la plata taxelor prevăzute pentru înscrierea, admiterea, înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI.


  Articolul 32

  Direcția generală management resurse umane monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol și, după caz, rezervă cifrele de școlarizare pentru copiii personalului militar.


  Capitolul IV Numirea în funcții militare sau încadrarea în funcții civile, a copiilor personalului militar rănit ori decedat și a soțului acestuia

  Articolul 33
  (1) Pentru a fi numiți în funcții militare în unități ale MAI, fără examen sau concurs, copiii aflați în întreținerea personalului militar rănit ori decedat, precum și soțul acestuia trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice prevăzute la art. 6 alin. (1) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.(2) Pentru a fi încadrați în funcții civile, fără examen sau concurs, în unități ale MAI, copiii aflați în întreținerea personalului militar rănit ori decedat, precum și soțul acestuia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația muncii.
  (la 19-07-2017, Articolul 33 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 87 din 18 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 19 iulie 2017 )


  Articolul 34
  (1) Cererea privind numirea în funcții militare sau încadrarea în funcții civile, formulată de copiii personalului militar rănit ori decedat sau de soțul acestuia se depune la secretariatul unității MAI interesate.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoțită de următoarele documente:
  a) actul de identitate al solicitantului;
  b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele personalului militar rănit ori decedat, după caz;
  c) certificatul de deces al personalului militar decedat, dacă este cazul;
  d) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
  e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu personalul militar rănit ori decedat, precum: certificat de naștere al copilului, certificat de căsătorie etc.;
  f) curriculum vitae, însoțit de documentele care atestă studiile sau formarea profesională;
  g) certificat de cazier judiciar.
  (3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane aplicabile în MAI.


  Articolul 35

  În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, structura de resurse umane interesată verifică dosarul de recrutare și, după caz, solicită completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.


  Articolul 36
  (1) După încheierea activităților prevăzute la art. 34, structura de resurse umane interesată prezintă șefului unității MAI interesate dosarul de recrutare, însoțit de un referat cuprinzând situația personalului militar rănit ori decedat rezultată din verificările efectuate în dosarul personal al acestuia.(2) În termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane interesată identifică posturile vacante existente la nivelul unității MAI interesate și întocmește lista posturilor vacante compatibile.(3) Atunci când, potrivit alin. (2), sunt identificate mai multe posturi vacante, șeful unității MAI interesate stabilește, în funcție de necesitățile de personal, prioritățile de ocupare a posturilor vacante.


  Articolul 37

  În situația în care la nivelul unității MAI interesate nu există niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) și art. 12-14.


  Articolul 38
  (1) De la data exprimării opțiunii pentru ocuparea unui post, copiii aflați în întreținerea personalului militar rănit ori decedat sau soțul acestuia, după caz, pot fi programați pentru susținerea verificărilor din punct de vedere medical, fizic și psihic, în cadrul structurilor specializate ale MAI.(2) Documentele prin care sunt declarați "apt" din punct de vedere medical, fizic și psihologic și celelalte documente ale dosarului de recrutare se înaintează, dacă este cazul, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului de numire în funcția militară sau de încadrare în funcție civilă.


  Articolul 39
  (1) În situația în care copiii aflați în întreținerea personalului militar rănit ori decedat sau soțul acestuia îndeplinesc condițiile și criteriile legale prevăzute pentru numirea în funcții militare sau încadrarea în funcții civile și nu s-a identificat niciun post vacant, cererea rămâne în evidența unității MAI interesate, până la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitării, dar nu mai mult de 6 luni.(2) Cererea se clasează dacă:
  a) solicitantul nu îndeplinește condițiile și criteriile legale pentru numirea în funcții militare sau încadrarea în funcții civile;
  b) nu a fost identificat niciun post vacant în termenul prevăzut la alin. (1).


  Capitolul V Componența, organizarea și atribuțiile Comisiei

  Articolul 40
  (1) Comisia prevăzută la art. 1 lit. c) își desfășoară activitatea pe lângă Direcția medicală a MAI, în următoarea componență:
  a) președinte: șeful Serviciului asistență medicală din Direcția medicală a MAI;
  b) membri:
  (i) medic specialist/primar medicina muncii din MAI;(ii) medic specialist/primar expertiza capacității de muncă din MAI;(iii) psiholog clinician din MAI;(iv) specialist inspecția muncii - securitate și sănătate în muncă din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane;
  c) secretar: agent de poliție din cadrul Direcției medicale a MAI.
  (2) Componența nominală a Comisiei se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Pentru buna funcționare a Comisiei, prin ordinul prevăzut la alin. (2) se desemnează un număr egal de supleanți pentru președinte, membrii titulari și secretar;(4) Ori de câte ori este cazul, în dispoziția de zi pe unitate a Direcției medicale se consemnează întrunirea Comisei în ședință.


  Articolul 41
  (1) Comisia se întrunește în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condițiile art. 17.(2) În cazul în care documentația transmisă Comisiei este completă, medicul specialist/primar de medicina muncii întocmește fișa de aptitudine a personalului militar rănit compatibil (gr. III) sau, după caz, a fostului personal militar rănit.(3) În situația în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fișei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea în spital sau documente medicale suplimentare.(4) Comisia, în baza documentelor prevăzute la art. 17, și a fișei de aptitudine prevăzută la alin. (2) întocmește avizul, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(5) Avizul se redactează în 3 exemplare, cu următoarea destinație:
  a) un exemplar se anexează procesului-verbal de ședință a comisiei;
  b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se înmânează personalului militar rănit compatibil sau fostului personal militar rănit. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situația în care personalul militar rănit compatibil sau fostul personal militar rănit este prezent la ședința Comisiei.
  (6) Avizul este definitiv.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 42
  (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 15 iulie 2014.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor și studenților între și în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și de la acestea în instituții de învățământ civile"*) se abrogă. Notă *) Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.


  Articolul 43

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea

  București, 14 iulie 2014.
  Nr. 108.

  Anexă

  ROMÂNIA
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  Comisia de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă
  Nr. .......... din .........
  (Nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de ședință.)
  AVIZ
  - model -
  În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat, în baza următoarelor acte:
  1) fișa postului nr. ... din (unitatea, structura, compartimentul - după cum sunt prevăzute în fișa postului) ..........., înregistrată cu nr. ..... din ......,
  2) fișa de identificare a factorilor de risc profesional nr. .................... din ................., emisă de (unitatea, structura) ........,
  3) FIAM nr. ...... din ......., emisă de (unitatea, structura) ........, sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ...... din ......., emis de (unitatea, structura) ........;
  4) fișa de aptitudine - medicina muncii nr. ..................... din ..................................., emisă de ..........................,
  5) rezultatul evaluării psihologice nr. ................................ din ..................................., emis de ...........................,
  Comisia de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă stabilește că atribuțiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofuncțional și pot fi/nu pot fi îndeplinite de doamna/domnul ..........................................
  Vor fi respectate următoarele recomandări:
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Președintele comisiei: ..................................................................................................................................
  Membrii comisiei:1. ......................................................................................................................................................2. ......................................................................................................................................................3. ......................................................................................................................................................4. ......................................................................................................................................................

  ------