ORDIN nr. 3.305 din 27 septembrie 2023privind modificarea alin. (1) și (2) ale art. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 3 octombrie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 17.639 din 27.09.2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Alineatele (1) și (2) ale articolului 11 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023, se modifică după cum urmează:

  Articolul 11
  (1) Comisiile de concurs, respectiv comisiile de soluționare a contestațiilor sunt formate după cum urmează:
  a) pentru secțiile/compartimentele clinice/centrele medicale clinice, din:1. președinte - cadru didactic cu funcție de predare, având gradul de medic primar în specialitatea postului;2. membri:– un cadru didactic cu funcție de predare, cu grad didactic egal sau mai mic decât al președintelui, având gradul de medic primar în specialitatea postului;– un medic primar în specialitatea postului, desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte;3. un medic primar în specialitatea postului respectiv desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte, de regulă, conducătorul structurii unde a fost publicat postul sau înlocuitorul legal al acestuia;4. reprezentantul organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu rol de observator. În situația în care nu există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, participă ca observator reprezentantul desemnat de organizațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, după caz;5. secretar - desemnat conform art. 19 alin. (5) din HG nr. 1.336/2022;
  b) pentru celelalte structuri (compartimente, laboratoare, servicii, farmacii, cabinete), pentru funcțiile de șef de secție și șef de laborator din unitățile sanitare fără paturi și șef de compartiment din direcțiile de sănătate publică, respectiv pentru funcția de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, din:1. președinte - medic primar în specialitatea postului, un medic stomatolog primar în specialitatea postului sau un farmacist primar în specialitatea postului ori, după caz, un biochimist principal, biolog medical principal, chimist medical principal, în specialitatea postului;2. membri:– un medic primar în specialitatea postului, un medic stomatolog primar în specialitatea postului sau un farmacist primar în specialitatea postului ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;– un medic primar în specialitatea postului, un medic stomatolog primar în specialitatea postului sau un farmacist primar în specialitatea postului ori, după caz, un biochimist principal, biolog principal, chimist principal, în specialitatea postului, desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte;3. un medic primar în specialitatea postului, un medic stomatolog primar în specialitatea postului sau un farmacist primar în specialitatea postului ori, după caz, un biochimist principal, biolog principal, chimist principal, în specialitatea postului, desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte, de regulă, conducătorul structurii unde a fost publicat postul sau înlocuitorul legal al acestuia;4. reprezentantul organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu rol de observator. În situația în care nu există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, participă ca observator reprezentantul desemnat de organizațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, după caz;5. secretar - desemnat conform art. 19 alin. (5) din HG nr. 1.336/2022.
  (2) Secretarul comisiei de concurs, precum și reprezentantul desemnat potrivit pct. 4 de la lit. a) și b) ale alin. (1) nu notează candidații.


  Articolul II

  Concursurile de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcțiilor de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfășoară conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.


  Articolul III

  Direcția politici de resurse umane în sănătate, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat

  București, 27 septembrie 2023.
  Nr. 3.305.
  -----