HOTĂRÂRE nr. 598 din 31 iulie 2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 august 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
  2. La articolul 4 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028.
  3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.4. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.
  5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 10, se stabilește corespunzător intensității maxime aprobate.8. La articolul 11 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, potrivit formularului prevăzut în Ghidul solicitantului, înainte de demararea investiției;
  ..........................
  c) proiectul de investiții nu demarează înaintea depunerii cererii de acord pentru finanțare.
  9. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.
  10. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abrogă.11. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se abrogă.12. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante ori derivate din aceasta. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului.13. La articolul 16, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) să conducă la crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă;
  14. Articolul 16^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16^1

  Imobilizările corporale și necorporale aferente investițiilor inițiale trebuie să fie noi.
  15. După articolul 16^1 se introduce un nou articol, articolul 16^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^2

  Este permisă realizarea investiției și a locurilor de muncă în mai multe locații.
  16. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
  17. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.18. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera c^1) se introduc două noi litere, literele c^2) și c^3), cu următorul cuprins:
  c^2) calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă;
  c^3) contribuția la dezvoltarea regională - valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiției inițiale și locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării și menținerii investiției și a locurilor de muncă;
  19. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera d^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;
  20. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
  f^1) data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă;
  21. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:
  r^1) loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plătește un salariu brut lunar;
  22. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera u) se abrogă.23. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera v) se introduc două noi litere, literele v^1) și v^2), cu următorul cuprins:v^1) perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă;v^2) perioadă de monitorizare a investiției - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiției;24. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera w) se modifică și va avea următorul cuprins:
  w) planul de afaceri - document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea proiectului de investiții, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea proiectului de investiții, planul de investiții, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 4. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă;
  25. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera w) se introduce o nouă literă, litera w^1), cu următorul cuprins:
  w^1) plan de afaceri în formă simplificată - document în care sunt prezentate cel puțin următoarele aspecte: fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală, proiecții financiare, fundamentarea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi. Planul de afaceri în formă simplificată este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă;
  26. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera x) se modifică și va avea următorul cuprins:
  x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției și valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent;
  27. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera dd) se modifică și va avea următorul cuprins:
  dd) sursa de finanțare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiții, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat, cu excepția aportului în natură, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.
  28. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare începe de la data comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe siteul său, conform art. 17 din hotărâre.29. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se abrogă.30. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanțelor Publice următoarele documente:
  a) cerere de acord pentru finanțare;
  b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii;
  c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;
  d) plan de creare a locurilor de muncă;
  e) plan de afaceri;
  f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
  g) împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;
  h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
  i) opis cu documentele transmise.
  31. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele menționate la alin. (1) lit. d) și e) se transmit și în format electronic.32. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.33. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 3 și analizează viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 4.
  34. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (2) și (3) se abrogă.35. În anexa nr. 2, articolele 5, 6 și 7 se abrogă.36. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) se abrogă.37. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
  a) acord pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
  b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii.
  Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;

  c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.
  38. În anexa nr. 2, la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare înregistrate și nesoluționate conform alin. (2) lit. a) și c) până la data epuizării bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
  a) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii.
  Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;

  b) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.
  39. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.
  40. În anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 10^1
  (1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare continuă și în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat sau bugetul anual alocat schemei s-a epuizat. În cazul în care cererile de acord pentru finanțare înregistrate îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare.(3) Proiectele de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
  41. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.
  42. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (2) se abrogă.43. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanțelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  44. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se abrogă.45. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire.46. În anexa nr. 2, la articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Documentele și informațiile solicitate vor fi transmise către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.(4) În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanțelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Finanțelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului, în vederea completării acesteia.47. În anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita semestrial stadiul realizării planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare.(4) Întreprinderile au obligația de a răspunde solicitării Ministerului Finanțelor Publice în termenul menționat la art. 13 alin. (3).48. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Ministerul Finanțelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.49. În anexa nr. 2, la articolul 15, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri». În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia.(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.(5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.50. În anexa nr. 2, articolul 15^1 se abrogă.51. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 16^1
  (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform calendarului.(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea are obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțită de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate» din cererea de acord pentru finanțare, revizuite, precum și planul de afaceri în formă simplificată.
  52. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita întreprinderii informații suplimentare în vederea soluționării cererilor prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentației în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente.53. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatul (4) se abrogă.54. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, partea introductivă a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:55. În anexa nr. 2, la articolul 16^1, alineatul (6) se abrogă.56. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă și pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția în aceeași regiune se notifică Ministerului Finanțelor Publice printr-o adresă însoțită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia.(2) Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat.
  57. În anexa nr. 2, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 17^1

  Întreprinderea are obligația de a menține investiția 5 ani de la data finalizării acesteia.
  58. În anexa nr. 2, la articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.
  59. În anexa nr. 2, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.60. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19

  În perioada de monitorizare a investiției și/sau a locurilor de muncă, începând cu anul 2021, anual, până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Ministerul Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă și a investiției.
  61. În anexa nr. 2, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 19^1

  Ministerul Finanțelor Publice analizează documentele transmise conform art. 19 și verifică îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 17^1 și 18.
  62. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera b^1) se abrogă.63. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) mută locația realizării investiției într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat.
  64. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j), cu următorul cuprins:
  f) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17^1;
  g) nu menține numărul minim de locuri de muncă, conform prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre;
  h) întreprinderea informează Ministerul Finanțelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanțelor Publice revocarea acordului pentru finanțare;
  i) întreprinderea nu face dovada existenței sursei de finanțare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare;
  j) întreprinderea nu demonstrează existența unui drept real asupra locației realizării investiției, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare.
  65. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.66. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), litera a) se abrogă.67. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:
  c) întreprinderea nu realizează contribuția la dezvoltarea regională cel puțin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit;
  d) întreprinderea nu îndeplinește alte condiții prevăzute în acordul pentru finanțare.
  68. În anexa nr. 2, la articolul 20, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)- (4^4), cu următorul cuprins:(4^1) Mecanismul de recuperare proporțională a ajutorului de stat se stabilește în Ghidul solicitantului.(4^2) În situația prevăzută la alin. (4), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza informațiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19.(4^3) În cazul nerespectării condiției privind menținerea locurilor de muncă prevăzute la art. 18 alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice recuperează ajutorul de stat plătit aferent locului de muncă nemenținut.(4^4) În situația prevăzută la alin. (4^3), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza rezultatelor aplicării art. 13 alin. (1) și a informațiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19, după caz.69. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările și completările ulterioare.(6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.70. Anexele nr. 1 și 2 și nr. 5-12 la procedură se abrogă.71. Anexele nr. 3 și 4 la procedură se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.


  Articolul II
  (1) Obligația privind menținerea investiției prevăzută la art. I pct. 57 și pct. 64 lit. f) nu se aplică proiectelor de investiții pentru care s-au emis acorduri pentru finanțare anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Prevederea introdusă la art. I pct. 59 nu se aplică locurilor de muncă create și neocupate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Cererile de plată depuse până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se supun prevederilor hotărârii aplicabile la data depunerii lor.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanțelor Publice va emite ghiduri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul IV

  Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 31 iulie 2020.
  Nr. 598.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 332/2014)
  LISTA
  sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat


  Nr. crt.

  Cod CAEN

  Denumire cod CAEN

  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

  1

  01

  Agricultură, vânătoare și servicii anexe

  2

  02

  Silvicultură și exploatare forestieră

  3

  03

  Pescuitul și acvacultura

  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

  4

  05

  Extracția cărbunelui superior și inferior

  5

  06

  Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

  6

  071

  Extracția minereurilor feroase

  7

  0892

  Extracția și aglomerarea turbei

  8

  091

  Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

  9

  099

  Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

  10

  102

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  11

  1101

  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

  12

  1102

  Fabricarea vinurilor din struguri

  13

  1103

  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

  14

  1104

  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

  15

  1105

  Fabricarea berii

  16

  1106

  Fabricarea malțului

  17

  12

  Fabricarea produselor din tutun

  18

  131

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  19

  16

  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

  20

  17

  Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

  21

  19

  Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

  22

  2014

  Fabricarea altor produse chimice organice de bază

  23

  2051

  Fabricarea explozivelor

  24

  206

  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  25

  24

  Industria metalurgică

  26

  254

  Fabricarea armamentului și muniției

  27

  2591

  Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

  28

  301

  Construcția de nave și bărci

  29

  304

  Fabricarea vehiculelor militare de luptă

  30

  33

  Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

  31

  35

  Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII

  32

  41

  Construcții și clădiri

  33

  42

  Lucrări de geniu civil

  34

  4399

  Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  35

  45

  Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

  36

  46

  Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete

  37

  47

  Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

  38

  49

  Transporturi terestre și transporturi prin conducte

  39

  50

  Transporturi pe apă

  40

  51

  Transporturi aeriene

  41

  52

  Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

  42

  53

  Activități de poștă și de curier

  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII

  43

  60

  Activități de difuzare și transmitere de programe

  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

  44

  64

  Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii

  45

  65

  Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

  46

  66

  Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE

  47

  68

  Tranzacții imobiliare

  SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  48

  69

  Activități juridice și de contabilitate

  49

  70

  Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management

  50

  73

  Publicitate și activități de studiere a pieței

  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

  51

  77

  Activități de închiriere și leasing

  52

  78

  Activități de servicii privind forța de muncă

  53

  80

  Activități de investigații și protecție

  54

  81

  Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

  55

  84

  Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public

  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

  56

  90

  Activități de creație și interpretare artistică

  57

  92

  Activități de jocuri de noroc și pariuri

  58

  93

  Activități sportive, recreative și distractive

  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

  59

  94

  Activități asociative diverse

  60

  96

  Alte activități de servicii

  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

  61

  97

  Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

  62

  98

  Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu

  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  63

  99

  Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la procedură)
  Condiții de conformitate
  Cererea de acord pentru finanțare
  - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul din Ghidul solicitantului și este datată și semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
  - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.
  Certificatul constatatoreste eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile necesare conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiatdepuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, atașate în copie.
  Planul de afaceri
  - cuprinde toate informațiile necesare conform definiției și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
  - conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord pentru finanțare;
  - este transmis inclusiv în format electronic.
  Planul de creare a locurilor de muncă
  - respectă modelul din Ghidul solicitantului;
  - este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
  - este transmis inclusiv în format electronic.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afacerisunt atașate în copie.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitanteîn cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare, este atașată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprindereaeste atașat în copie.
  Opisul are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 4 la procedură)

  Viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii

  Criterii de eligibilitate pentru întreprindere

  Documente relevante

  Este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

  Certificat constatator

  Realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Certificat constatator

  Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Declarație pe propria răspundere
  Situații financiare

  Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Certificat constatator

  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Declarație pe propria răspundere

  Nu a beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Declarație pe propria răspundere

  Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Declarație pe propria răspundere

  Creează cel puțin 100 locuri de muncă.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Plan de creare a locurilor de muncă

  Determină corect valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului.

  Plan de creare a locurilor de muncă

  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.

  Situații financiare

  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate.

  Certificat constatator

  Nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate.

  Cerere de acord pentru finanțare
  Declarație pe propria răspundere

  Planul de afaceri

  Referința

  Descrierea afacerii

  - Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite
  - Prezentarea activității pentru care se solicită finanțarea

  Prezentarea proiectului de investiții și încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, respectiv în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov

  Investiții în imobilizări corporale și necorporale legate de:
  - înființarea unei unități noi
  - extinderea capacității unei unități existente
  - diversificarea producției unei unități existente
  - schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente
  - diversificarea activității unei unități existente.

  Planul de investiții estimativ structurat pe categorii de cheltuieli (activele corporale și necorporale amortizabile, excluzând terenurile)

  Fundamentarea necesității achiziționării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create și perioada de realizare a investiției.

  Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcție de necesitățile întreprinderii

  Plan de creare a locurilor de muncă

  Valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate

  Cerere de acord pentru finanțare
  Plan de creare a locurilor de muncă

  Analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare

  Prezentarea pieței relevante susținută cu date și informații din surse oficiale

  Situația financiară actuală și proiecții financiare pe perioada implementării proiectului de investiții, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă

  - Întreprinderile în activitate realizează proiecțiile având în vedere situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat.
  - Întreprinderile nou-înființate realizează proiecțiile având în vedere obiectivele stabilite.

  Fundamentarea cifrei de afaceri

  Contracte, precontracte, scrisori de intenție din partea potențialilor clienți sau alte documente conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului

  Indicatori cantitativi

  Limitele indicatorilor

  Calculul și fundamentarea încadrării în limitele indicatorilor pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, pe baza proiecțiilor financiare realizate conform prevederilor legale în vigoare și a instrucțiunilor din Ghidul solicitantului

  Rentabilitatea cifrei de afaceri
  Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

  Rca >/= 2,5%

  Rata de solvabilitate generală
  Rsg = Active totale/Datorii totale

  Rsg > 1,66

  Lichiditate imediată
  R_lr = (Active curente - Stocuri/Pasive curente)

  (R_lr) >/= 0,65

  Indicatorii calitativi

  Referința

  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției

  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției conform prevederilor art. 1 lit. dd) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare

  Contribuția întreprinderii la creșterea economică și la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiții

  - Plata de taxe și impozite la bugetul consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat
  - Valoarea contribuției trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea ajutorului solicitat.

  Situația juridică a locației realizării investiției

  Situația juridică a locației realizării investiției, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția, conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare.

  -----