ORDIN nr. 1.511 din 26 august 2004 (*actualizat*)
pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor**)
(actualizat până la data de 6 februarie 2006*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 30 din 9 iulie 2004
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 337 din 12 august 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 366 din 21 septembrie 2004
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.511 din 26 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 577 din 9 august 2004
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 februarie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.
  În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243/2002,
  în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, cu modificările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare nr. 41.303 din 1 iulie 2004, întocmit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,
  în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
  în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
  în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, numărul de personal necesar desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de frontieră şi pentru siguranţa alimentelor şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ---------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.


  Articolul 2

  Lista posturilor de inspecţie la frontieră prevăzută la art. 1 poate fi completată în funcţie de necesităţi, cu condiţia asigurării spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 3

  Structurile sanitare veterinare de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează ca posturi de inspecţie la frontieră, având în componenţa lor mai multe puncte de lucru.


  Articolul 4

  În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu suferă amânare, în caz de epizootii sau în situaţia în care controlul veterinar la frontieră nu se poate efectua în bune condiţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are competenţa de a dispune închiderea temporară a postului de inspecţie la frontieră până la remedierea situaţiei respective.


  Articolul 5

  (1) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care se desfiinţează ca urmare a reorganizării activităţii de control sanitar veterinar va fi transferat în interesul serviciului în cadrul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
  (2) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care îşi reduc activitatea, conform prevederilor prezentului ordin, va susţine un test de verificare a cunoştinţelor, specialiştii fiind menţinuţi în limita posturilor prevăzute, conform rezultatelor obţinute.
  (3) Numărul posturilor şi personalul existent în punctele de lucru «Băneasa» şi «Gara de Nord» din cadrul Postului de Inspecţie la Frontieră «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni (AIBO)» va fi preluat în cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  ---------
  Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.
  (4) Posturile prevăzute pentru Postul de Inspecţie la Frontieră Galaţi se asigură şi se finanţează din posturile aflate în structura Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, coordonarea activităţii tehnice urmând a fi efectuată de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  ---------
  Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, precum şi orice altă dispoziţie contrară.


  Articolul 7

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Liviu Harbuz,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Maria Speranţa Ianculescu
  p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea


  Anexa
  *Font 7*
                                       LISTA
                 posturilor de inspecţie la frontiera în care sunt
       organizate controale sanitare veterinare, numărul de personal necesar
              desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de
           frontiera şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la
          frontiera în care sunt organizate controale sanitare veterinare
  ┌────┬─────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
  │Nr. │ │ Postul de │ │ │ Marfuri │ Marfuri │ │ Numărul de personal│
  │crt.│ Judet │Inspecţie la │ Puncte │ │ aprobate pentru │ aprobate pentru │ Program │ necesar │
  │ │ │Frontiera/De- │ de │Tipul │ import şi │ export şi │ de ├──────┬──────┬───────┤
  │ │ │numire/Sediu/ │ lucru │ │tranzit intrare │tranzit iesire │ lucru │ │ │ │
  │ │ │ Adresa │ │ │ │ │ │s.s.v.│s.m.v.│ TOTAL │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 1.│ARAD │NADLAC │*Nadlac │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 10 │ - │ 10 │
  │ │ │Com. Nadlac │Com.Nadlac│ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │Cod 315500 │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Varsand │ R │ P.O.A., │ F.I. │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │ │Com. Pilu │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │7,00- │ │ │ │
  │ │ │ │Cod 317255│ │ M │ │ 19,00 │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Curtici │ F │O.E.A., P.O.A., │ F.I. │ │ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │ │Gara CFR, │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │Permanent│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ M │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 2.│BIHOR │BORS │Bors │ R │O.E.A., P.O.A. │ F.I. │Permanent│ 10 │ - │ 10 │
  │ │ │ │Cod 417075│ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ M │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Episcopia │ F │ P.O.A. │ F.I. │ │ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │ │Bihor │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, M │Permanent│ │ │ │
  │ │ │ │Gara CFR │ │ M │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 3.│CONSTANTA│CONSTANTA │Constanta │ P │ P.O.A, │ P.O.A. │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │Incinta Port │Nord │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │7,00- │ │ │ │
  │ │ │Dana 52-53 │ │ │ M │ M │ 19,00 │ │ │ │
  │ │ │(SC Frial) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Constanta │P/R/ZL│ P.O.A, │ P.O.A │ Zilnic │ 6 │ - │ 6 │
  │ │ │ │Sud │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │7,00- │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ M │ M │ 19,00 │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Midia** │ P │ O │ O │ Zilnic │ 2 │ - │ 2 │
  │ │ │ │ │ │ │ │7,00-19,0│ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 4.│DOLJ │CALAFAT │Calafat │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │Loc. Calafat, │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │str. Baba Lupa│ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │nr. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Cod 205200 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │BECHET │Bechet │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │Loc. Bechet │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 5.│GALATI │GALATI │Galaţi │ R/F │ P.O.A, │ P.O.A, │Zilnic │4***) │ - │ 4***) │
  │ │ │Vama Galaţi │ │***) │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │07,00- │ │ │ │
  │ │ │Rutier │ │ │ M │ M │19,00 │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 6.│GIURGIU │GIURGIU │Autostrada│ R/ZL │O.E.A., P.O.A │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 6 │ 1 │ 7 │
  │ │ │Vama Giurgiu- │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │Autostrada │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Giurgiu- │ F │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 4 │ - │ 4 │
  │ │ │ │Russe │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 7.│IASI │SCULENI │Sculeni │ R │ O.E.A │ O.E.A., │Permanent│ 6 │ - │ 6 │
  │ │ │ │Com. Vic- │ │ P.O.A │ P.O.A. │ │ │ │ │
  │ │ │ │toria │ │ P.A.O.N.A, F.I. │ P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │ │Cod 707584│ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │Cristesti │ F │ P.O.A, │ P.O.A, │ La soli-│ 2*** │ - │ 2*** │
  │ │ │ │Gara CFR │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ citare │ │ │ │
  │ │ │ │Cristesti │ │ M │ M │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 8.│ILFOV │AEROPORTUL │AIBO Sos. │ A │ A │ A │Permanent│ 6 │ 3 │ 9 │
  │ │ │INTERNATIONAL │Bucureşti-│ │ P.O.A. │ P.O.A. │ │ │ │ │
  │ │ │Henri Coanda │Ploiesti │ │ P.A.O.N.A, F.I. │ P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │ BUCURESTI │km 16,5 │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 9.│SATU MARE│HALMEU │Halmeu │ R/ │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 5 │ - │ 5 │
  │ │ │Str. Lacra- │ │F*** │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │mioarei nr.7 │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │Cod 447145 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 10.│SUCEAVA │SIRET │Siret │ R │ P.O.A, │ P.O.A. │ Zilnic │ 5 │ - │ 5 │
  │ │ │Cod 725500 │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ 7,00- │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ M │ M │ 19,00 │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 11.│TIMIS │STAMORA MORA- │Stamora/ │ R/ │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 6 │ - │ 6 │
  │ │ │VITA Com. │Moravita │F*** │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │Moravita │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │Cod 307280 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 12.│TULCEA │TULCEA │Tulcea │ P │ P.O.A, │ P.O.A, │ Zilnic │ 1 │ 1 │ 2 │
  │ │ │Str. Portului │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │7,00- │ │ │ │
  │ │ │nr. 28 │ │ │ M │ M │19,00 │ │ │ │
  ├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 13.│VASLUI │ALBITA │Albita │ R │O.E.A., P.O.A, │O.E.A., P.O.A, │Permanent│ 7 │ 1 │ 8 │
  │ │ │Sat Albita, │ │ │P.A.O.N.A, F.I. │P.A.O.N.A, F.I. │ │ │ │ │
  │ │ │Com. Dranceni │ │ │ M │ M │ │ │ │ │
  │ │ │Cod 737221 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┘

  LEGENDA:
  R = rutier;
  F = feroviar;
  P = port;
  A = aeroport;
  ZL = zona libera;
  O,E,A = animale vii - ongulate, ecvine (altele decat caii de sport), altele;
  P.O.A. = produse de origine animala (inclusiv material seminal,ovule şi embrioni)
  P.A.O.N.A. = produse alimentare de origine non-animala
  F.J. = Furaje
  M = Produse medicale de uz veterinar
  * Punctul de lucru veterinar situat în punctul de trecere a frontierei Nadlac corespunde postului de inspecţie la frontiera Uniunii Europene Nagylak, singurul punct aflat pe teritoriul Ungariei prin care se admite intrarea animalelor vii şi a produselor supuse controalelor veterinare.
  ** Numai pentru export animale vii: ongulate - O.
  *** Executa controalele la solicitarea prealabila a sefului statiei C.F.R.
  ssv = studii superioare veterinare
  smv = studii medii veterinare
  **** = posturi aflate în structura Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi
  ----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006, potrivit pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.
  -----------