ORDIN nr. 1.764 din 15 mai 2019privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iunie 2019
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului „Prima casă“, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.


  Articolul 2

  Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.


  Articolul 3

  Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.


  Articolul 4
  (1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar. (2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif. (3) Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.


  Articolul 5
  (1) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului. (1^1) Abrogat.
  (la 13-08-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 5 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.552 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2020 )
  (1^2) Abrogat.
  (la 13-08-2020, Alineatul (1^2) din Articolul 5 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.552 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2020 )
  (2) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.


  Articolul 6

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condițiile legii.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 15 mai 2019.
  Nr. 1.764.

  ANEXĂ

  LISTA
  privind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor
  de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate  Grupe de servicii

  Codul serviciului

  Denumirea serviciului

  Termen^1) (zile lucrătoare)

  Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)

  Referințe

  Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date

  Avize și recepții tehnice

  1.1.1.

  Aviz începere lucrări

  7

  2

  1.1.2.

  Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre

  15

  5

  1.1.3.

  Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public

  20

  10

  Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie

  1.2.1.

  Hărți și planuri (raster)

  3

  1

  1.2.2.

  Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

  3

  1

  1.2.3.

  Ortofotoplan 20 cm <1 px <50 cm

  3

  1

  1.2.4.

  Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

  3

  1

  1.2.5.

  Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D

  3

  1

  1.2.6.

  Înregistrări GNSS de la o stație permanentă

  1

  -

  Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară

  Prima înregistrare

  2.1.1.

  Recepție cadastrală și înființare carte funciară

  18

  6

  2.1.2.

  Recepție cu alocare număr cadastral

  11

  4

  2.1.3.

  Înființare carte funciară

  11

  4

  Dezlipire/Alipire

  2.2.1.

  Recepție dezlipire/alipire

  7

  3

  2.2.2.

  Înscriere dezlipire/alipire

  7

  3

  Intabulare

  2.3.1.

  Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

  7

  2

  2.3.2.

  Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

  7

  2

  2.3.3.

  Înscriere ipotecă/privilegiu

  2

  1

  Notare/Radiere

  2.4.1.

  Notare/Radiere în/din cartea funciară

  4

  2

  Rectificare

  2.5.1.

  Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)

  1

  -

  2.5.2.

  Reconstituire carte funciară

  3

  1

  2.5.3.

  Îndreptare eroare materială - cadastru sistematic

  7

  -


  Actualizare

  2.6.1.

  Înscriere construcție

  15

  5

  2.6.2.

  Extindere/Radiere construcții

  15

  5

  2.6.3.

  Actualizare informații tehnice

  15

  5

  2.6.4.

  Anulare operațiuni cadastrale

  10

  3

  Informare

  2.7.1.

  Consultare documente din arhivă

  1

  -

  2.7.2.

  Extras de carte funciară pentru informare on-line

  -

  -

  Nota ^2)

  Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI

  2

  1

  2.7.3.

  Extras de carte funciară pentru autentificare on-line

  -

  -

  Nota ^2)

  Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI

  2

  1

  2.7.4.

  Certificat de sarcini

  4

  2

  2.7.5.

  Copii certificate ale documentelor din arhivă

  2

  1

  2.7.6.

  Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

  10

  3

  2.7.7.

  Extras din planul cadastral on-line

  -

  -

  Nota ^2)

  Extras din planul cadastral la registratura BCPI

  3

  1


  2.7.8.

  Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)

  10

  3

  2.7.9.

  Referat consultare registru proprietari la nivel național

  18

  6

  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

  TopRo5 1:5000 ROMPOS

  3.1.1.

  Servicii de vizualizare (WMS)

  5

  2

  3.1.2.

  Servicii poziționare GNSS în timp real

  1

  -

  Conținutul cărții funciare

  3.1.3.

  Copie de carte funciară on-line

  -

  -

  Nota ^2)

  3.1.4.

  -

  -

  Nota ^2)

  3.1.5.

  Extras de carte funciară pentru informare on-line

  -

  -

  Nota ^2)

  3.1.6.

  -

  -

  Nota ^2)

  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru

  Autorizare

  4.1.1.

  Autorizarea persoanelor fizice

  20

  -

  Nota ^3)

  4.1.2.

  Autorizarea persoanelor juridice

  20

  -

  4.1.3.

  Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

  20

  -

  (la 20-06-2022, Tabelul din Anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 602 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 20 iunie 2022 )

  ^1) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  ^2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informația este disponibilă în mediul electronic.
  ^3) Termenul de eliberare a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data înregistrării cererii și este un termen maximal.
  (la 19-12-2019, Nota nr. 3 din Anexă a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 )

  -----