LEGE nr. 152 din 11 iulie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I-III, titlurile X şi XI şi la art. 239, 264, 266-272, 279-281, 312 şi 317-322, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă;".
  2. La articolul 39 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite şi în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condiţiile legii."
  3. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Uzul de armă neletală
  Art. 63. - (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.
  (2) Armele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv, prevăzute la poziţiile 25 şi 31 din anexă, pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.
  (3) Arbaletele, arcurile, precum şi armele prevăzute la poziţia 25 din anexă, destinate colecţiei, pot fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 29.
  (4) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
  (5) Este interzisă folosirea armelor prevăzute la alin. (2) în locuri publice."


  Articolul II

  Dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei legi erau autorizate să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 11 iulie 2008.
  Nr. 152.
  ----