ORDONANŢĂ nr. 70 din 13 august 2004
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 27 august 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.
  (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au, de asemenea, obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune.
  (3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi."
  2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:
  "(1^1 ) Contabilitatea publică cuprinde:
  a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
  b) contabilitatea trezoreriei statului;
  c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;
  d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate."
  3. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru necesităţile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o altă monedă."
  4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:
  "(1^1 ) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme privind contabilitatea în partidă simplă."
  5. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (1^1 ) şi (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil."
  6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "(2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Pentru organizaţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, Ministerul Finanţelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere şi cerinţele organismelor europene de profil."
  8. Articolul 7 se abrogă.
  9. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile."
  10. Alineatul (3) al articolului 9 se abrogă.
  11. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situaţiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
  ..............................................................................................................
  (3) Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate."
  12. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:
  "(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, care răspund potrivit legii.
  (4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, şi care au înregistrat o cifră de afaceri anuală de până la echivalentul în lei a 5.000 euro, răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective."
  13. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2 , cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1 . - Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz.
  Art. 13^2 . - Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală."
  14. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "(3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare."
  15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
  (2) Pentru finanţarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetele aprobate, instituţiile publice au obligaţia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice."
  16. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar.
  ................................................................................................................
  (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
  (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor."
  17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice."
  18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar, sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice."
  19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice."
  20. După titlul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 25^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 25^1 . - (1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
  (2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.
  (3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
  a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, entităţilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi societăţilor de asigurare, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate;
  b) pentru filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, entităţilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi societăţilor de asigurare, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.
  (4) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data înfiinţării, potrivit legii.
  (5) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.
  (6) Situaţiile financiare anuale consolidate ale unei societăţi-mamă se întocmesc pentru acelaşi exerciţiu financiar aplicabil situaţiilor financiare anuale ale societăţiimamă. Dacă exerciţiul financiar al filialelor diferă de exerciţiul financiar aplicabil societăţii-mamă, situaţiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o altă dată pentru a ţine cont de exerciţiul financiar al majorităţii sau al celor mai importante dintre societăţile consolidate.
  (7) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar."
  21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.
  (3) Pentru persoanele juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative.
  (4) Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor prevăzute la alin. (3) aplică reglementări contabile conforme cu directivele europene şi întocmesc situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ, cont de profit şi pierdere, politici contabile şi note explicative.
  (5) Criteriile menţionate la alin. (4) şi categoriile de persoane care aplică reglementările prevăzute la alin. (3) şi (4) se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, politici contabile şi note explicative.
  (7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul administratorilor.
  (8) Pentru sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în străinătate, instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) stabilesc conţinutul situaţiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective în situaţia în care acestea nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
  (9) Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice."
  22. După articolul 26 se introduc patru noi articole, articolele 26^1 - 26^4 , cu următorul cuprins:
  "Art. 26^1 . - Raportul anual cuprinde situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
  Art. 26^2 . - Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1) prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
  a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
  c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
  Art. 26^3 . - O societate-mamă trebuie să întocmească atât raport anual pentru propria activitate, cât şi raport anual consolidat.
  Art. 26^4 . - (1) Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  (2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, politici contabile şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, şi vor fi făcute publice împreună cu situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii-mamă."
  23. Alineatul (4) al articolului 27 va avea următorul cuprins:
  "(4) Criteriile în funcţie de care situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) sunt supuse auditului financiar se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Verificarea de către cenzori a situaţiilor financiare anuale se efectuează potrivit legii."
  24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice situaţiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică şi sucursalelor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi societăţilor-mamă care întocmesc situaţii financiare consolidate.
  (2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze în legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nici o discriminare.
  (3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.
  (4) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 24 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie."
  25. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiilor financiare anuale se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, astfel:
  a) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3), în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (4) şi (6), în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  c) persoanele care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2006.
  ..................................................................................................................
  (3) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi unităţile administrativteritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta."
  26. Alineatele (2), (5) şi (7) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:
  "(2) În contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, precum şi conturi de disponibilităţi din care se pot efectua plăţi.
  ................................................................................................................
  (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale subordonate şi cuprinde operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale şi locale.
  .................................................................................................................
  (7) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat."
  27. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
  "(2) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile şi serviciile publice de subordonare locală, care au personalitate juridică şi ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat."
  28. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:
  "(2) Instituţiile publice cu personalitate juridică, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat."
  29. La articolul 35, după litera f) a punctului 2 se introduce litera g) cu următorul cuprins:
  "g) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii."
  30. Alineatul (1) al articolului 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Contravenţia prevăzută la art. 35 pct. 2 lit. g) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 300.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c) şi d), cu amendă de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amendă de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei. Criteriile în funcţie de care se stabileşte nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri."
  31. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:
  "(1^1 ) Amenda pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 35 pct. 2 lit. e) este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare."
  32. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:
  "(4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (1^1 ) se suportă de persoanele vinovate."
  33. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - Pentru dezvoltarea cadrului instituţional în domeniul contabilităţii şi al profesiei contabile, se reorganizează Colegiul Consultativ al Contabilităţii. Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi sursele de finanţare ale acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, ce va fi promovată până la data de 31 martie 2005."


  Articolul II

  Reglementările contabile emise anterior în temeiul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prezentei ordonanţe.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. 2 alin. (1^1 ) lit. c) şi d) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, precum şi a prevederilor art. 25^1 alin. (3) şi alin. (6), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul IV

  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea sa de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 13 august 2004.
  Nr. 70.
  ------