LEGE nr. 347 din 29 noiembrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmește în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.2. La articolul I punctul 3, articolul 5 va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  C.N.I. desfășoară activități de interes public sau social în domeniul construcțiilor, pe baza programelor de interes public sau social aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și/sau a programelor proprii.
  3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 5^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^1
  (1) C.N.I. realizează programe-pilot de proiectare, execuție și de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluții constructive, materiale și/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea și/sau reabilitarea termică a construcțiilor existente, prevenirea și atenuarea efectelor riscurilor naturale.
  4. La articolul I punctul 9, articolul 10 va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  C.N.I. poate finanța din venituri proprii și/sau din credite cu garanție guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, din credite contractate direct de stat și din credite garantate cu bunuri deținute în proprietate, contractate în condițiile legii, programe de investiții proprii, pentru realizarea unor construcții pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condițiile legii, cu condiția să nu afecteze desfășurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 29 noiembrie 2005.
  Nr. 347.
  -----