ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008  Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcţionării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăţilor comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi societăţilor la care statul sau o autoritate administrativă este acţionar majoritar, instituit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuţiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă,
  ţinând cont de faptul că existenţa unui regim diferenţiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în derularea activităţii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,
  luând în considerare specificul anumitor categorii de societăţi comerciale,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.


  Articolul 2

  (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuţi la art.1, în baza unui contract de mandat încheiat în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de acţionari.
  (3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum şi creşterea productivităţii muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 3

  Criteriile şi obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 4

  (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.
  (2) După aprobarea situaţiilor financiare anuale, conducătorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneraţii brute lunare, proporţional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat.


  Articolul 5

  Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligaţii:
  a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuţiei contractelor de mandat şi pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
  c) să aprobe acordarea premiilor anuale în limita şi în condiţiile prevăzute prin contractul de mandat şi prin prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 6

  Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, prezintă spre consultare sindicatelor de ramură bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 1.


  Articolul 7

  (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz.
  (2) Suplimentar faţă de creşterea prevăzută la alin. (1) se va putea acorda o creştere a câştigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decât indicele de creştere a productivităţii muncii.
  (3) Indicele productivităţii muncii va putea fi calculat în unităţi fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor din activitatea de bază.
  (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60% din activitate, drepturile salariale se acordă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât creşterea acordată pentru societatea-mamă.
  (5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliţi alţi indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii.


  Articolul 8

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi societăţii comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.


  Articolul 9

  Contractele de performanţă încheiate în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează sau se modifică, după caz.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Bucureşti, 18 iunie 2008.
  Nr. 79.
  ________