ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 19 iunie 2000
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 28 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul secţiunii a 2-a din capitolul II va avea următorul cuprins:
  "Structura carierei funcţionarilor publici: categorii, clase şi grade"
  2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Fiecare dintre cele trei categorii ale funcţiei publice se împarte în trei clase. Clasa este o etapa din cariera funcţionarului public. Structura ierarhica a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a şi clasa I, ca nivel maxim."
  3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Fiecare clasa se împarte în trei grade de funcţionari publici definitivi. Structura ierarhica a gradelor este următoarea: gradul 3, gradul 2 şi gradul 1, ca nivel maxim."
  4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare."
  5. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Funcţionarul public îşi păstrează clasa şi gradul avute şi atunci când nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici îi va asigura funcţionarului public încadrarea în alta funcţie publică, în limita posturilor disponibile şi potrivit pregătirii lui profesionale."
  6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Categoriile, clasele şi gradele carierei funcţionarului public sunt următoarele:
    CategoriiClase
    Clasa a III-aClasa a II-aClasa I
      Grade  
    A3 2 13 2 13 2 1
    B3 2 13 2 13 2 1
    C3 2 13 2 13 2 1''


  7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Funcţiile publice se identifica prin categoria, clasa şi gradul corespunzătoare."
  8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:
  "b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansarile în funcţii, grade, clase sau categorii, precum şi sancţiunile disciplinare ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuitati."
  9. Litera b) a alineatului (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:
  "b) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare pe categorii, clase şi grade, bazate pe evaluarea postului;"
  10. Alineatul (2) al articolului 35 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru motive de sănătate funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, schimbarea compartimentului sau autorităţii ori a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu păstrarea clasei şi gradului avute. Schimbarea se poate face numai dacă funcţionarul public în cauza este apt profesional sa îndeplinească noile atribuţii ce îi revin."
  11. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică alese sau numite ori funcţii asimilate acestora, potrivit legii, precum şi cele care au deţinut funcţii de specialitate în afară autorităţilor sau instituţiilor publice pot fi numite, în urma concursului, în funcţii publice definitive. Aceste persoane vor fi numite în categoria corespunzătoare studiilor absolvite, în clasa şi gradul corespunzătoare vechimii în funcţia de demnitate publică sau de specialitate, la care se adauga, dacă este cazul, vechimea în funcţii publice deţinute anterior.
  (2) Persoanele care revin în corpul funcţionarilor publici după părăsirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile vor fi încadrate în clasa şi gradul dobândite anterior, la care se pot adauga, prin examen organizat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, clasele şi gradele corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare."
  12. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate potrivit art. 53 alin. (3), funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a, gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat sa repete, o singură dată, perioada de stagiu. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenta profesională."
  13. Alineatul (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) Funcţionarii publici, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele şi instituţiile centrale privind apărarea naţionala, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pot fi aleşi sau numiţi pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică. Pe durata exercitării funcţiei de demnitate publică ei sunt suspendaţi din funcţia publică pe care o deţin şi îşi păstrează clasa şi gradul avute."
  14. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:
  "(2) Evaluarea activităţii funcţionarilor publici se face ţinând seama de criteriile de performanţă pe baza cărora se definesc clasele şi gradele existente în cadrul aceleiaşi categorii."
  15. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) La începutul anului conducătorii de compartimente vor comunică în scris fiecărui funcţionar public criteriile de performanţă stabilite de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului funcţiei publice ocupate de acesta."
  16. Titlul secţiunii a 2-a din capitolul VII va avea următorul cuprins:
  "Avansarea în grade, clase şi categorii"
  17. Articolul 63 va avea următorul cuprins:
  "Art. 63. - În cariera profesională funcţionarul public beneficiază, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în grad, clasa sau în categorie în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute."
  18. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
  "Art. 64. - (1) Avansarea în gradul următor se face în cadrul aceleiaşi clase.
  (2) Funcţionarii publici avanseaza în grad dacă au o vechime de minimum 2 ani în gradul din care sunt avansati şi dacă au obţinut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel puţin calificativul «bun».
  (3) În mod excepţional funcţionarii publici care au obţinut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale calificativul «excepţional» avanseaza în grad dacă au o vechime de minimum un an în gradul din care sunt avansati."
  19. Alineatul (1) al articolului 65 va avea următorul cuprins:
  "Art. 65. - (1) Avansarea cu un grad în clasa următoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare."
  20. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
  "Art. 66. - (1) Pot beneficia de avansarea în clasa numai funcţionarii publici înscrişi în tabelul de avansari, care se întocmeşte şi se completează anual în fiecare autoritate sau instituţie publică.
  (2) Pentru a fi înscrişi pe tabelul de avansari funcţionarii publici trebuie să fi obţinut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani consecutivi premergatori înscrierii, calificativul «excepţional».
  (3) În mod excepţional funcţionarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a şi a primului grad al clasei a II-a au obţinut calificativul «excepţional» pot fi înscrişi în tabelul de avansari, în vederea avansarii directe în gradul 3 al clasei I.
  (4) Avansarile în clasa se fac în ordinea înscrierii pe tabelul de avansari, în cadrul numărului de posturi vacante, fără a se depăşi numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa stabilit în condiţiile prezentei legi.
  (5) Numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al funcţionarilor publici din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, a consiliului judeţean ori local.
  (6) Avansarile aprobate de autorităţile sau instituţiile publice vor fi comunicate în termen de 30 de zile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."
  21. Litera e) a articolului 89 va avea următorul cuprins:
  "e) pensionarea potrivit legii ori când nu mai este necesară menţinerea în activitate a funcţionarului public pensionat reincadrat."
  22. Alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:
  "(2) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat. În acest caz funcţionarul public îşi păstrează clasa şi gradul dobândite anterior."
  23. Litera c) a articolului 92 va avea următorul cuprins:
  "c) pentru incompetenta profesională, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 54 alin. (1) sau, după caz, ale art. 62 alin. (2);"
  24. Articolul 92 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
  "e) nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 6 lit. a), d)-g)."
  25. Articolul 96 va avea următorul cuprins:
  "Art. 96. - La încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile art. 89 lit. a)-e) funcţionarul public are îndatorirea sa predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu."
  26. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 97 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 97. - (1) Funcţionarii încadraţi pe perioada nedeterminată în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice vor fi numiţi în funcţiile publice corespunzătoare posturilor pe care le ocupa, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, până la data de 31 iulie 2000.
  (2) Funcţionarii care ocupa o funcţie publică de conducere într-o autoritate sau instituţie publică vor susţine un examen de atestare pe post. Condiţiile de desfăşurare a examenului de atestare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
  27. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 2

  În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor elabora, cu avizul Ministerului Funcţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor, proiectul de lege privind salarizarea funcţionarilor publici.


  Articolul 3

  Până la data intrării în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici salarizarea acestora se va face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu excepţia funcţiilor publice prevăzute la poz. 1-6 din cap. I al anexei la Legea nr. 188/1999, la care se aplică prevederile Legii nr. 154/1998.


  Articolul 4

  La stabilirea funcţiilor publice pentru fiecare autoritate sau instituţie publică, potrivit art. 22 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, se va realiza şi echivalarea dintre funcţiile publice respective pe grade şi clase şi funcţiile de specialitate pe grade şi trepte profesionale prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, după cum urmează:
  a) primele 4 grade, respectiv clasa I - gradele 1-3 şi clasa a II-a - gradul 1, ale funcţiilor publice prevăzute la cap. II lit. B, cap. III lit. B şi cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradele IA-III, respectiv treptele IA-III, după caz, prevăzute în anexa nr. I şi la cap. I din anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;
  b) următoarele 5 grade, respectiv clasa a II-a - gradele 2-3 şi clasa a III-a - gradele 1-3, ale funcţiilor publice prevăzute la cap. II lit. B, cap. III lit. B şi cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul IV, respectiv treapta IV, după caz, prevăzută în anexa nr. I şi la cap. I din anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;
  c) gradul de debutant prevăzut în anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul de debutant prevăzut în anexa nr. I şi la cap. I din anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000;
  d) pentru funcţiile de specialitate fără grade şi trepte profesionale, prevăzute la cap. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, echivalarea se va realiza în raport cu funcţiile ocupate, cu nivelul încadrării în aceste funcţii şi cu rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale, pe baza normelor aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Ludovic Orban,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcţiei publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului de
  Coordonare Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara
  Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul finanţelor
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  LISTA
  cuprinzând funcţiile publice
  I. Aparatul Guvernului şi al Parlamentului

  A. Funcţii publice de conducere
  1. Secretar general al Guvernului
  2. Secretar general al Senatului
  3. Secretar general al Camerei Deputaţilor
  4. Secretar general adjunct al Guvernului
  5. Secretar general adjunct al Senatului
  6. Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor
  7. Şef departament
  8. Director general
  9. Director
  10. Director adjunct
  11. Contabil-şef
  12. Şef sector
  13. Şef serviciu
  14. Şef birou
      B. Funcţii publice de execuţie

      1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
      2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a III-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                                           Debutant
      3. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a II-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a III-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                                           Debutant
      4. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a II-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a III-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
      5. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a II-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a III-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                                           Debutant
      6. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a II-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                           Clasa a III-a Gradul 1
                                                           Gradul 2
                                                           Gradul 3
                                                           Debutant

  II. Aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate

  A. Funcţii publice de conducere
  1. Secretar general
  2. Secretar general adjunct
  3. Comisar general
  4. Şef de departament
  5. Director general
  6. Inspector de stat şef
  7. Inspector general de stat
  8. Director general adjunct
  9. Inspector de stat şef adjunct
  10. Inspector general de stat adjunct
  11. Comisar general adjunct
  12. Director
  13. Inspector-şef
  14. Director adjunct
  15. Inspector-şef adjunct
  16. Contabil-şef
  17. Şef sector
  18. Comisar-şef divizie
  19. Şef serviciu
  20. Şef birou
      B. Funcţii publice de execuţie

      1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
      2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
      6. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      7. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      8. Comisar Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Debutant
                               Categoria B Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Debutant
                               Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Debutant

  III. Aparatul propriu al prefecturilor, serviciile descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale

  A. Funcţii publice de conducere
  1. Secretarul general al prefecturii
  2. Director general
  3. Inspector-şef
  4. Director general adjunct
  5. Inspector-şef adjunct
  6. Director
  7. Director adjunct
  8. Contabil-şef
  9. Comisar-şef secţie
  10. Comisar-şef secţie adjunct
  11. Comisar-şef secţie divizie
  12. Şef serviciu
  13. Şef birou
      B. Funcţii publice de execuţie

      1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
      2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
      6. Inspector de muncă Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      7. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      8. Inspector Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      9. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
     10. Comisar Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Debutant
                               Categoria B Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Debutant
                               Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Debutant

  IV. Aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

  A. Funcţii publice de conducere
  1. Secretarul judeţului şi municipiului Bucureşti
  2. Secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei
  3. Şef departament
  4. Arhitect-şef
  5. Director general
  6. Director general adjunct
  7. Director
  8. Director adjunct
  9. Contabil-şef
  10. Şef serviciu
  11. Şef birou
      B. Funcţii publice de execuţie

      1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
      2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
      6. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1
         specialitate Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      7. Inspector Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant
      8. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a II-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                              Clasa a III-a Gradul 1
                                                             Gradul 2
                                                             Gradul 3
                                                             Debutant

  NOTA :
  1. Funcţiile publice specifice unor autorităţi sau instituţii publice centrale ori unor instituţii subordonate acestora se stabilesc de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor respective, cu acordul autorităţilor ierarhic superioare şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  2. Funcţiile publice specifice din aparatul propriu al prefecturilor se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  3. Funcţiile publice specifice din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a primarului, prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  4. Dispoziţiile prezentei legi referitoare la consilierii juridici le sunt aplicabile acestora până la adoptarea statutului propriu al acestei categorii profesionale.
  ---------