REGULAMENT din 20 februarie 2003
privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003
  Articolul 1

  Activitatea de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat constituie o componenta a activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniile menţionate, care valorifica rezultatele acesteia, cuprinzând elaborarea de reglementări tehnice şi efectuarea unor activităţi specifice.


  Articolul 2

  (1) Reglementările tehnice în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, menţionate la art. 1, sunt acte cu caracter de directivare, a căror aplicare este obligatorie în vederea asigurării cerinţelor de calitate în construcţii şi a mediului construit, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
  (2) Reglementările tehnice se elaborează pentru fiecare cerinţa de calitate, pentru toate etapele de existenta a construcţiilor - proiectare, execuţie, urmărire a comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizare -, precum şi pentru cerinţele de asigurare a calităţii mediului construit, în urbanism şi amenajarea teritoriului.
  (3) Reglementările tehnice se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi cuprind:
  a) regulamente pentru componentele sistemului calităţii în construcţii;
  b) proceduri pentru cerinţele de calitate în construcţii şi ale mediului construit: coduri/normative, ghiduri/metodologii, specificaţii tehnice.
  (4) Reglementările tehnice se aproba în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) Activităţile specifice, menţionate la art. 1, constau în elaborarea/realizarea de cercetări, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date, prototipuri.
  (2) Cercetările cuprind cercetări experimentale, documentari şi sinteze documentare, achiziţii de publicaţii de specialitate din ţara şi din străinătate, traduceri, inclusiv traduceri ale standardelor, valorificarea activităţii de reglementare şi diseminarea informaţiilor tehnice prin publicare-tipărire de cărţi, imprimate, publicaţii, difuzare pe suport magnetic, Internet, participare şi/sau organizare de manifestări tehnico-ştiinţifice şi/sau schimburi de experienta între specialişti, în ţara şi în străinătate, inclusiv asigurarea protocolului, dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, birotica, consumabile, service, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de înregistrări seismice pentru construcţii.
  (3) Testarile cuprind încercări şi/sau experimentari în situ ori în laboratoare sau poligoane privind tehnologiile şi/sau comportarea în exploatare a construcţiilor, subansamblurilor, elementelor, materialelor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, monitorizare, inspecţii şi/sau deplasări în teritoriu, inclusiv cu mijloace auto, la obiective în construcţie sau existente, privind aplicabilitatea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat.
  (4) Documentaţiile cuprind planuri de amenajare a teritoriului şi planuri de urbanism, inclusiv regulamentele aferente acestora şi ilustrarile urbanistice, documentaţii tehnico-economice, de cadastru şi geodezie, harti de riscuri naturale, expertize tehnice şi/sau energetice la construcţii existente, evaluări de bunuri imobile, suporturi de curs şi organizare de activităţi de instruire şi/sau perfecţionare profesională a specialiştilor din domeniile menţionate.
  (5) Studiile cuprind expertize tehnico-economice, studii de fezabilitate, de impact, de prognoza, de piaţa, sociologice, de caz, pilot, urbanistice, concursuri de soluţii cu premii organizate de instituţii publice şi/sau asociaţii profesionale.
  (6) Auditul cuprinde consultanţa, audit energetic, audit al conducerii şi asigurării sistemului calităţii în construcţii.
  (7) Băncile de date cuprind date, informaţii, ilustrari grafice, planuri, harti, înregistrări ale miscarilor seismice.
  (8) Prototipurile cuprind realizarea de construcţii şi/sau subansambluri ori elemente de construcţii în situ sau în laborator, standuri ori poligoane, realizarea de programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea şi/sau reabilitarea termica a construcţiilor existente, prevenirea şi atenuarea efectelor riscurilor naturale.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei gestionează, potrivit legii, activitatea de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, astfel cum este detaliată la art. 2 şi 3, scop în care efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii - şi cheltuieli de capital, din fondul constituit cu aceasta destinaţie din veniturile proprii încasate potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.
  (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului menţionat la alin. (1) se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.


  Articolul 5

  (1) Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  (2) Programele privind activitatea de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.


  Articolul 6

  Specificaţiile tehnice, manualele, soluţiile şi programele-cadru de calcul care au fost elaborate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea în forma aprobată.
  ------------