HOTĂRÂRE nr. 432 din 10 aprilie 2003
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 19 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - În scopul unei mai bune informări a turistilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistica.
  Art. 10^2. - (1) Achiziţionarea panourilor prevăzute la art. 10^1 se realizează de către Ministerul Turismului, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.
  (2) Panourile prevăzute la art. 10^1 trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, material rezistent la intemperii, culoare fond maro deschis, litere de culoare neagra, conţinutul: <<MINISTERUL TURISMULUI, Staţiune de interes naţional/local>> şi se monteaza pe suport comun, sub indicatoarele de orientare şi informare <<intrare în localitate>>, cuprinzând denumirea localităţii."
  2. La alineatul (2) al articolului 11, după litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) monteaza şi întreţine panourile prevăzute la art. 10^1."


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:

  ---------------
  Ministrul turismului,

  Matei-Agathon Dan
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 aprilie 2003.
  Nr. 432.

  -----------------