ORDIN nr. 63 din 31 martie 2020privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020
  Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) al Regulamentului (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, ale art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ale art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă programul de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Entitățile responsabile prevăzute în anexa la prezentul ordin, altele decât operatorul de transport și de sistem, transmit operatorului de transport și de sistem, în 5 zile de la data împlinirii termenelor prevăzute în sarcina lor în programul prevăzut în anexă, o informare privind gradul de realizare a sarcinilor respective, care cuprinde justificări în cazul nerealizării sau realizării parțiale a acestora. (2) Operatorul de transport și de sistem transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, până în ziua a 10-a a fiecărei luni, un raport privind stadiul realizărilor măsurilor din programul prevăzut în anexă.


  Articolul 3

  Entitățile responsabile prevăzute în programul din anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 31 martie 2020.
  Nr. 63.

  ANEXĂ

  PROGRAM
  de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute


  Nr. crt.

  Entitatea responsabilă

  Măsura

  Termenul de finalizare

  Observații

  1.

  Operatorii de distribuție (OD)

  Transmiterea spre aprobare a procedurilor revizuite de operatorii de distribuție privind elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență

  30.04.2020

  2.

  Delgaz Grid - S.A., EDistribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Banat - S.A., Distribuție Energie Oltenia - S.A., SDEE Transilvania Nord - S.A., SDEE Muntenia Nord - S.A. și OD neconcesionari din zonele lor de activitate; CNTEE Transelectrica - S.A. (Operatorul de măsurare a energiei pe piața angro - OMEPA)

  Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari

  3.

  CNTEE Transelectrica - S.A.

  Elaborare specificații tehnice pentru modificare soft și pentru înlocuire hardware platforma existentă PE (DAMAS)

  4.

  SDEE Transilvania Sud - S.A. și OD neconcesionari din zona sa de activitate, OMEPA

  Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari

  31.05.2020

  5.

  E-Distribuție Dobrogea - S.A., OD neconcesionari, OMEPA

  Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: OMV Petrom (PTRM), Liberty Galați (AMGL)

  30.06.2020

  6.

  Delgaz Grid - S.A.

  Reprogramare contoare, modificare sisteme informatice destinate prelucrărilor de date, dezvoltarea interfețelor, redefinirea proceselor și procedurilor interne

  30.06.2020

  7.

  E-Distribuție Banat - S.A., EDistribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.

  Reprogramare grupuri de măsurare aferente schimburilor OD/CNTEE Transelectrica - S.A. și OD/OD și grupuri de măsurare aferente producătorilor

  31.07.2020

  8.

  SDEE Transilvania Sud - S.A.

  Modificare SGCOS MyIVIC:
  a) modificarea modulului de interfațare;
  b) modificarea algoritmilor de procesare a curbelor de sarcină;
  c) modificarea algoritmului de calcul al pierderilor și al factorului de putere mediu realizat, pe curbe de sarcină;
  d) modificarea celor două metode ale serviciului web care permite interfațarea cu alte sisteme informatice;
  e) modificarea interfeței de utilizator;
  f) modificarea machetei de introducere date, modificarea funcțiilor de export/import machetă de date;
  g) modificarea funcțiilor automate ce rulează periodic în sistem pentru procesarea datelor (prelucrare curbe, calcul pierderi, validare date)

  31.07.2020

  9.

  E-Distribuție Banat - S.A., EDistribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.

  Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților racordați la înaltă tensiune și a celor care au contorizare de tip Smart Meter

  31.08.2020

  10.

  SDEE Muntenia Nord - S.A.

  Upgrade SAP la versiunea EHP8

  31.08.2020

  11.

  CNTEE Transelectrica - S.A.

  Implementare din punct de vedere tehnic, procedural și contractual:
  a) modificare interval de decontare (ID) de la 1 oră la 15 minute;
  b) modificare webform notificări;
  c) modificare webform disponibilitate;
  d) modificare webform oferta zilnică (inclusiv trecerea la ofertare pe tip de reglaj/produs);
  e) modificare algoritm ordine de merit (inclusiv trecerea la selectarea reglajului secundar bazată pe ordine de merit);
  f) calcule energie angajată;
  g) calcule energie livrată;
  h) calcule dezechilibre;
  i) rapoarte.

  30.09.2020

  12.

  OPCOM - S.A. și CNTEE Transelectrica - S.A.

  Implementarea modificărilor pentru determinarea prețului unic de decontare a dezechilibrelor PRE și pentru stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare, la nivel național, aferente:
  a) tranzacțiilor cu energie electrică realizate de furnizorii de servicii de echilibrare;
  b) penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către furnizorii de servicii de echilibrare;
  c) dezechilibrelor de la notificare ale unităților/grupurilor de furnizare a rezervelor;
  d) dezechilibrelor cantitative și valorice ale părților responsabile cu echilibrarea;
  e) redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului.
  Modificarea corespunzătoare a notelor de informare pentru decontare

  30.09.2020

  13.

  OPCOM - S.A.

  Implementare din punct de vedere tehnic și procedural a noilor reguli privind notificările fizice ale schimburilor-bloc aferente tranzacțiilor realizate pe piața intrazilnică și pe piața pentru ziua următoare

  30.09.2020

  14.

  Distribuție Energie Oltenia - S.A.

  Modificări în sistemele informatice privind prelucrarea datelor achiziționate la 15 minute

  1.10.2020

  15.

  SDEE Transilvania Nord - S.A.
  SDEE Transilvania Sud - S.A.

  Reprogramare contoare pe interval de decontare la 15 minute

  31.10.2020

  SDEE Muntenia Nord - S.A.

  30.11.2020

  16.

  E-Distribuție Banat - S.A., E-Distribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.

  Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de medie tensiune

  30.11.2020

  Pentru grupurile de măsurare care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, dar care nu vor putea fi reprogramate până la 31.12.2020, se va aplica un algoritm de determinare a cantităților la sferturi de oră. Pentru grupurile de măsurare care nu au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină se vor aloca profile de consum la sfert de oră.

  17.

  E-Distribuție Banat - S.A., E-Distribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.

  Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de joasă tensiune care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, altele decât smart meter

  30.11.2020

  18.

  SDEE Transilvania Nord - S.A.,
  SDEE Muntenia Nord - S.A.

  Modificare SGCOS, EDM și schimb de date:
  a) modificarea algoritmilor de procesare (rotunjiri cantități pe ID) a curbelor de sarcină primite din sistemele AMR interfațate;
  b) modificarea interfeței de utilizator care asigură afișarea, corectarea, actualizarea informațiilor primite din sistemele AMR:
  (i) curba de sarcină primită/prelucrată, cu valori rotunjite sau nu;
  (ii) curbe de sarcină agregate (curba de consum trimisă în SAP, curbe de energie activă, curbe de energie reactivă etc.);
  (iii) matrice timp de funcționare (pentru calcul pierderi);
  (iv) detalii calcul pierderi;
  c) modificarea machetei de introducere date în SAP SGCOS, modificarea funcțiilor de export/import machetă de date;
  d) modificarea modulelor de interfațare cu alte sisteme informatice;
  e) modificare algoritm de calcul al pierderilor și al factorului de putere mediu realizat pe curbe de sarcină;
  f) modificare joburi automate ce rulează periodic pentru procesarea datelor.

  30.11.2020

  19.

  SDEE Transilvania Sud - S.A.

  Modificări SAP IS-U:
  A. Modificări/Dezvoltări funcționalități SAP IS-U:
  a) modificări gestiune profile;
  b) modificări settlement (decontare);
  c) dezvoltări procese de schimb de date;
  d) modificări interfața SAP IS-U - Portal (ePayment);
  e) modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute;
  f) modificări tranzacții corecții/monitorizare upload pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare de 15 minute;
  g) migrare (instrumente de migrare).

  30.11.2020

  B. Extindere funcționalități EDM pentru gestionarea curbelor de sarcină pe punct de măsură și interval de decontare de 15 minute:
  a) importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsură;
  b) corecție/validare curbă de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecși;
  c) agregare curbe de sarcină în SAP pe loc de consum;
  d) modificări suplimentare interfață SAP-MyIvic și SAPOpen;
  e) modificări suplimentare settlement.

  20.

  SDEE Transilvania Nord - S.A.,
  SDEE Muntenia Nord - S.A.

  Modificări SAP IS-U:
  a) modificări gestiune profile;
  b) modificări settlement (decontare);
  c) dezvoltări procese de schimb de date;
  d) modificări interfața SAP IS-U - Portal acces la date de măsurare;
  e) importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsură;
  f) modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute;
  g) modificări tranzacții corecții/monitorizare încărcare pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare de 15 minute;
  h) corecție/validare curbă de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecși;
  i) migrare (instrumente de migrare) profile la 15 minute;
  j) modificare profile sintetice ale consumatorilor cu grup de măsurare fără CS;
  k) modificări programe calcul profil rezidual și CPT;
  l) agregare curbe de sarcină în SAP pe loc de consum;
  m) implementare regularizare pe curba de producție.

  30.11.2020

  21.

  SDEE Transilvania Nord - S.A.,
  SDEE Transilvania Sud - S.A.,
  SDEE Muntenia Nord - S.A.

  Upgrade Data Center și Disaster Recovery

  30.11.2020

  22.

  Participanții la piața angro/părțile responsabile cu echilibrarea

  Realizare sistem propriu pentru achiziția de mărimi electrice, prelucrare date, telegestiune. Upgrade soft existent sau achiziție soft nou pentru calculul dezechilibrelor participant la piață de echilibrare/parte responsabilă cu echilibrarea

  30.11.2020

  23.

  OD, OMEPA

  Testare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioadă de 3 luni

  30.10.2020

  24.

  Participanți la piața angro, OD, CNTEE Transelectrica - S.A., OPCOM - S.A.

  Teste cu toate părțile implicate

  15.12.2020

  25.

  Intrare în efectivitate decontare la 15 minute

  31.12.2020

  ----