ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 2017
  Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar de creștere rapidă și alarmantă a numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, situații direct corelate cu condițiile climaterice și de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preșcolari și de elevi care de la domiciliu până la școală au de străbătut distanțe foarte mari și nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la școală, la activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, date care reies și din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a școlii, aceasta având pentru România o valoare de 18,5%, în anul 2016,
  necesitatea realizării obiectivului de țară asumat, derivat din statutul de membru al Uniunii Europene, referitor la ținta de sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii prevăzută de Strategia Europa 2020, ținta stabilită de România prin Programul Național de Reformă 2014, pentru a fi atinsă în 2020, fiind de 11,3%,
  că pentru evaluarea corespunzătoare a impactului, respectiv pentru formularea concluziilor finale privind calitatea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, se impune o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea implementării, cu asigurarea corelării cu structura anului școlar 2017-2018, în unitățile de învățământ din comunitățile în care autoritățile locale s-au implicat în mod corespunzător în anul școlar anterior,
  date fiind particularitățile de mediu și climaterice specifice României și condițiile de locuire care impietează asupra capacității multora dintre familiile din medii defavorizate de a susține școlarizarea copiilor lor și care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularități care au stat la baza selecției unităților de învățământ-pilot,
  în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscă să nu își realizeze obiectivul asumat - asigurarea echității în participarea la educație - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.
  Pentru o intervenție corectă și fiabilă în sensul remedierii situației identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul anului școlar 2017-2018, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor înmatriculați în cele 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată.
  (la 17-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 107 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )
  (2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.(3) La cererea motivată a părinților, formulată în scris și susținută de document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).(4) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.(5) Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:
  a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
  b) creșterea, în cursul anului școlar, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.
  (3) Reflectarea în bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincți prevăzuți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 3
  (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitație electronică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.(4) Responsabilii pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.(5) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile-pilot.(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.


  Articolul 4
  (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice.(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/ masa caldă este oferit/oferită către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional în unitățile de învățământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, iar până la intrarea în vigoare a acestuia de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.(5) Spațiile și facilitățile din incinta unităților de învățământ unde se prepară alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.


  Articolul 5
  (1) Unitățile-pilot sunt prevăzute în anexă.(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului școlar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.(3) Unitățile de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat pot beneficia și de finanțare externă pentru susținerea unor activități similare programului-pilot.(4) Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare județene, unitățile administrativ-teritoriale, unitățile de învățământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene pentru desfășurarea unor programe similare într-un număr mai mare de unități de învățământ decât cele 50 prevăzute în anexă.(5) Ministerul Educației Naționale are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.(6) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 6 decembrie 2017.
  Nr. 92.

  ANEXĂ

  LISTA
  unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a unităților-pilot
  în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar
  și sumele alocate pentru finanțarea programului


  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

  Unitatea de învățământ

  SUMA - mii lei -

  Total an școlar 2017-2018

  din care:

  Anul 2017

  Anul 2018

  0

  1

  2

  3

  4 = 5 + 6

  5

  6

  1

  Alba

  Bucerdea Grânoasă

  Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu“

  349

  148,00

  201,0

  2

  Arad

  Arad

  Școala Gimnazială „Ilarion Felea“

  486

  207,00

  279,0

  3

  Argeș

  Pitești

  Liceul Tehnologic Dacia

  936

  409,00

  527,0

  4

  Bacău

  Dofteana

  Școala Gimnazială „Scarlat Longhin“

  551

  235,00

  316,0

  5

  Bihor

  Sânmartin

  Școala Gimnazială „Floare De Lotus“

  945

  403,00

  542,0

  6

  Bistrița-Năsăud

  Tiha Bârgăului

  Școala Gimnazială

  481

  205,00

  276,0

  7

  Botoșani

  Ungureni

  Liceul Tehnologic Plopenii Mari

  803

  344,00

  459,0

  8

  Botoșani

  Botoșani

  Liceul cu Program Sportiv

  1.075

  466,00

  609,0

  9

  Brașov

  Părău

  Școala Gimnazială

  326

  139,00

  187,0

  10

  Brașov

  Ticușu Vechi

  Școala Gimnazială

  260

  111,00

  149,0

  11

  Brăila

  Ciocile

  Școala Gimnazială

  377

  161,00

  216,0

  12

  Buzău

  Buzău

  Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter“

  929

  403,00

  526,0

  13

  Caraș-Severin

  Bocșa

  Școala Gimnazială

  359

  153,00

  206,0

  14

  Călărași

  Dragalina

  Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu“

  1.649

  705,00

  944,0

  15

  Cluj

  Cluj-Napoca

  Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“

  1.143

  492,00

  651,0

  16

  Constanța

  Dobromir

  Liceul Tehnologic „Radu Prișcu“

  834

  353,00

  481,0

  17

  Covasna

  Belin

  Școala Gimnazială „Boloni Farkas Sandor“

  734

  312,00

  422,0

  18

  Dâmbovița

  Râncăciov

  Școala Gimnazială Râncăciov

  370

  158,00

  212,0

  19

  Dolj

  Bârca

  Liceul Teoretic „Adrian Păunescu“

  496

  213,00

  283,0

  20

  Galați

  Frumușița

  Școala Gimnazială „Petru Rareș“

  338

  144,00

  194,0

  21

  Giurgiu

  Florești

  Școala Gimnazială Nr. 1

  514

  219,00

  295,0

  22

  Gorj

  Polovragi

  Școala Gimnazială Nr. 1

  322

  137,00

  185,0

  23

  Harghita

  Odorheiu Secuiesc

  Liceul „Marin Preda“

  436

  189,00

  247,0

  24

  Hunedoara

  Sântămăria-Orlea

  Școala Gimnazială

  275

  117,00

  158,0

  25

  Iași

  Dagâța

  Școala Profesională

  929

  397,00

  532,0

  26

  Ialomița

  Căzănești

  Liceul Tehnologic

  436

  186,00

  250,0

  27

  Ilfov

  Chitila

  Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu“

  1.580

  674,00

  906,0

  28

  Maramureș

  Bicaz

  Școala Gimnazială

  122

  52,00

  70,0

  29

  Mehedinți

  Gârla Mare

  Școala Gimnazială

  188

  80,00

  108,0

  30

  Mureș

  Sânpaul

  Școala Gimnazială „Dosa Daniel“ Valea Izvoarelor

  748

  318,00

  430,0

  31

  Neamț

  Roman

  Liceul cu Program Sportiv

  922

  399,00

  523,0

  32

  Olt

  Corbu

  Școala Gimnazială

  280

  119,00

  161,0

  33

  Prahova

  Posești Pământeni

  Școala Gimnazială

  517

  220,00

  297,0

  34

  Satu Mare

  Terebești

  Școala Gimnazială

  315

  134,00

  181,0

  35

  Sălaj

  Ileanda

  Liceul Tehnologic „Ioachim Pop“

  528

  226,00

  302,0

  36

  Sibiu

  Avrig

  Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr“

  1.038

  444,00

  594,0

  37

  Sibiu

  Săliște

  Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș“

  905

  387,00

  518,0

  38

  Sibiu

  Sibiu

  Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“

  1.016

  439,00

  577,0

  39

  Suceava

  Moldova Sulița

  Școala Gimnazială

  307

  131,00

  176,0

  40

  Teleorman

  Lunca

  Școala Gimnazială Nr. 1

  594

  253,00

  341,0

  41

  Teleorman

  Talpa

  Școala Gimnazială

  195

  83,00

  112,0

  42

  Timiș

  Peciu Nou

  Liceul Teoretic

  924

  396,00

  528,0

  43

  Tulcea

  Babadag

  Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân“

  604

  258,00

  346,0

  44

  Vaslui

  Băcești

  Școala Gimnazială Nr. 1

  798

  339,00

  459,0

  45

  Vaslui

  Bogdănița

  Școala Gimnazială Nr. 1, sat Cepești

  258

  110,00

  148,0

  46

  Vâlcea

  Lădești

  Liceul Teoretic

  423

  183,00

  240,0

  47

  Vrancea

  Mărășești

  Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu“

  911

  393,00

  518,0

  48

  București

  Sectorul 1

  Școala Gimnazială Nr. 13

  464

  198,00

  266,0

  49

  București

  Sectorul 2

  Școala Gimnazială Nr. 71

  256

  109,00

  147,0

  50

  București

  Sectorul 5

  Școala Gimnazială „Petrache Poenaru“

  532

  228,00

  304,0

  Total țară:

  30.778

  13.179

  17.599

  -----