PRESCRIPŢIE TEHNICA din 20 februarie 2003
PT R8-2003 privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole*)
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 bis din 24 aprilie 2003
  ----------- Notă *) Aprobată prin Ordinul nr. 109 din 20 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003.

  ANEXĂ")

  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR

  - R E G L E M E N T A R E T E H N I C Ă N A Ţ I O N A L Ă -

  P R E S C R I P Ţ I E T E H N I C Ă PT RS-2003

  ediţia 1, ,,Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole"

  Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR

  - Ediţie oficială -

  Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a pre- vederilor legale privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.

  Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează, construiesc, distribuie, montează, instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică instalaţii şi aparate din domeniul de activitate al ISCIR.

  Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.

  ISCIR

  Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 BUCUREŞTI www.iscir.ro

  Cod: 726111

  Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61

  Fax: (+4021) 411.98.70

  E-mail: iscir@fx.ro

  Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.

  Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi se asigure sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite.

  image

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  1. 1 GENERALITĂŢI

   1. 1.1 Scop

    Prescripţia tehnică PT R 8–2003, ediţia 1, ”Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane–telegondole”, denumită în continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane.

    Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane–telegondole.

    Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi securitatea în funcţionare a acestor tipuri de instalaţii se adresează producătorilor, constructorilor, montatorilor, deţinătorilor şi întreţinătorilor.

    Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea, întreţinerea şi securitatea în exploatare se adresează agenţilor economici autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT.

    Aceste cerinţe au drept scop asigurarea securităţii sau sănătăţii persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane şi protecţia proprietăţii şi a mediului, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare.

    De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe.

    Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR–Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.

    Documentele şi documentaţiile tehnice precum şi inscripţionările privind exploatarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.

   2. 1.2 Domeniu de aplicare

    Prezenta prescripţie tehnică se aplică instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane–telegondole.

    Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice instalaţiile menţionate în anexa V.

   3. 1.3 Referinţe normative

    Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la standarde române şi acte legislative.

    1.3.1

    Standarde

    SR EN 719:1995

    Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi

    SR EN 757:1998

    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru

    sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită

    SR EN 1600:2000

    de curgere ridicată. Clasificare

    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru

    sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile

    SR EN 10113/1:1995

    şi refractare. Clasificare

    Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii

    sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale

    STAS 500/1–89

    de livrare

    Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii

    STAS 500/2–80

    tehnice generale de calitate

    Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci

    STAS 1125/1–91

    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu

    STAS 1125/6–90

    arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate

    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea

    STAS 1126–87

    prin sudare. Condiţii tehnice de calitate

    Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare

    STAS 2700/3–89

    Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice

    STAS 5930–89

    şi metode de încercare pentru şuruburi şi prezoane

    Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie

    STAS 6168–90

    A

    Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare

    STAS 6221–89

    în caz de incendiu. Prescripţii generale

    Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

    STAS 7194–79

    Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul

    Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază

    STAS 8183–80

    Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi

    STAS 8324–86

    condiţii tehnice de calitate

    Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios

    STAS R 8542–79

    Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice

    STAS 10101/20–90

    Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt

    STAS 10108/1–81

    Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii

    STAS 10108/2–83

    pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel

    Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel

    STAS 10382–88

    alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece

    Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute.

    STAS 12604/5–90

    Mărci şi condiţii tehnice de calitate

    Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice

    fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare

    1.3.2

    Legi şi hotărâri

    • Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

    • Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii

    • Legea nr. 137/1996 privind protecţia mediului

    • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

    • Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

    • Hotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane

   4. 1.4 Termeni şi definiţii

    Termenii şi definiţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnică.

    1. 1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală gravă;

    2. 1.4.2 agent economic societate comercială cu sediul în România având personalitate juridică, constituită într–una din formele de organizare definite de legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;

    3. 1.4.3 agrement tehnic european – specificaţie tehnică exprimând o evaluare tehnică favorabilă asupra adecvării unui produs, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale, la o utilizare specifică, pentru construcţii, având în vedere caracteristicile intrinseci ale produsului şi condiţiile de utilizare a acestuia;

    4. 1.4.4 autorizare de funcţionare a instalaţiei document emis de către ISCIR– INSPECT IT, pe baza unei metodologii de verificare;

    5. 1.4.5 cablu de întindere – cablu prin intermediul căruia este suspendată contragreutatea (greutatea de întindere);

    6. 1.4.6 cablul purtător – cablu pe care circulă vehiculele; este un cablu fix;

    7. 1.4.7 cablu purtător–tractor – cablu care susţine şi tractează vehiculele însumând funcţiile cablurilor purtătoare şi tractoare;

    8. 1.4.8 cablul tractor – cablu care tractează vehiculele; este un cablu mobil;

    9. 1.4.9 capacitate de transport numărul de persoane transportate într–un sens în timp de o oră;

    10. 1.4.10 cerinţă esenţială – cerinţă care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare;

    11. 1.4.11 coeficient de siguranţă al cablului raportul dintre sarcina de rupere totală a cablului şi efortul maxim de întindere a cablului;

    12. 1.4.12 componentă de securitate – orice componentă elementară, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care este identificată prin analiza de securitate şi a cărei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane;

    13. 1.4.13 contractant principal orice persoană fizică sau juridică ce contractează construirea unei instalaţii;

    14. 1.4.14 declaraţie de conformitate – document prin care producătorul componentelor de securitate sau al subsistemelor dă o asigurare scrisă că acestea sunt conform condiţiilor specificate;

    15. 1.4.15 deschidere – distanţa dintre doi piloni;

    16. 1.4.16 deţinătorul instalaţiei – persoană fizică sau juridică deţinătoare cu orice titlu a unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, pe care o pune la dispoziţia utilizatorilor;

    17. 1.4.17 dispozitiv cu cuplare automată dispozitiv de prindere temporară a vehiculului la cablul tractor sau purtător–tractor; acest dispozitiv se cuplează şi se decuplează automat în staţii;

    18. 1.4.18 dispozitiv cu cuplare fixă – dispozitiv de prindere permanentă a vehiculului la cablul tractor sau purtător–tractor;

    19. 1.4.19 ecartament – distanţa dintre axele cablurilor purtătoare;

    20. 1.4.20 efort de întindere în cablu – solicitarea (tensiunea) ce apare în cablu datorită forţei de întindere;

    21. 1.4.21 exploatabilitate – ansamblu de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru funcţionarea acesteia în condiţii de securitate;

    22. 1.4.22 greutate de întindere – element ce intră în componenţa sistemului de întindere a cablului (uzual i se mai spune şi contragreutate);

    23. 1.4.23 grup de antrenare ansamblu de agregate, utilaje, echipamente şi instalaţii care asigură antrenarea şi frânarea telegondolei; acesta poate fi:

     grup de antrenare principal, care asigură funcţionarea telegondolei în condiţii normale;

     grup de antrenare de rezervă care se utilizează la aducerea vehiculelor în staţii când grupul de antrenare principal nu poate fi repus în funcţiune;

    24. 1.4.24 instalaţie – sistem complet montat în teren, care cuprinde infrastructura şi subsistemele prevăzute la capitolul 2; infrastructura special proiectată pentru fiecare instalaţie şi construită în teren include traseul instalaţiei, sistemul de date, lucrările de linie şi staţiile care sunt necesare pentru construirea şi funcţionarea instalaţiei, inclusiv fundaţiile;

    25. 1.4.25 instalaţie de transport pe cablu pentru persoane – instalaţii compuse din mai multe componente proiectate, construite, asamblate şi puse în funcţiune în vederea transportului de persoane; aceste instalaţii sunt fixe şi sunt utilizate pentru transportul persoanelor în vehicule sau cu ajutorul dispozitivelor de tractare al căror sistem de suspendare şi/sau de tractare este asigurat de cablu/ cabluri poziţionat(e) de–a lungul traseului instalaţiei;

    26. 1.4.26 limitator de viteză dispozitiv de control automat al vitezei cablului care semnalizează şi comandă automat oprirea instalaţiei în cazul depăşirii vitezei admise;

    27. 1.4.27 linie – ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor de pe traseul telegondolei;

    28. 1.4.28 manşon cu compoziţie – ansamblu de piese de construcţie specială care serveşte la ancorarea cablurilor la puncte fixe;

    29. 1.4.29 matisare înnădirea cablurilor prin împletire după anumite reguli tehnice;

    30. 1.4.30 mecanic trolist – persoană calificată şi autorizată pentru manevrarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;

    31. 1.4.31 mentenabilitate – ansamblul de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru mentenanţa proiectată în scopul garantării funcţionării acesteia în condiţii de securitate;

    32. 1.4.32 montator (constructor) – agent economic, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, care îşi asumă responsabilitatea construirii (montării) unei telegondole, ales de contractantul principal;

    33. 1.4.33 organism de inspecţie – ISCIR–INSPECT, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea tehnică în funcţionare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane– telegondole;

    34. 1.4.34 organism notificat – organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi certificarea conformităţii componentelor de securitate şi a subsistemelor folosite la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi pentru compatibilitatea electromagnetică a acestora înaintea introducerii lor pe piaţă;

    35. 1.4.35 personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată, instruită şi desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii instalaţiei, în scopul menţinerii acesteia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;

    36. 1.4.36 pilon construcţie amplasată pe traseul telegondolei cu rolul de a susţine cablurile acesteia şi a menţine ecartamentul;

    37. 1.4.37 producătorul componentelor de securitate – persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate, care aplică marcajul CS sau CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate CE sau CS;

    38. 1.4.38 proiectant agent economic care îşi asumă responsabilitatea proiectării instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;

    39. 1.4.39 reparator – agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT IT care îşi asumă responsabilitatea reparării instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;

    40. 1.4.40 roată de antrenare element component al grupului de antrenare care asigură mişcarea cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;

    41. 1.4.41 roată de întoarcere element component al sistemului de întoarcere sau întoarcere-întindere a cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;

    42. 1.4.42 roată de deviere – echipament mecanic care asigură devierea cablului tractor în staţii; are un contact liniar cu cablul;

    43. 1.4.43 rolă echipament mecanic care susţine cablul tractor în staţii şi pe piloni; asigură un contact punctiform cu cablurile; de regulă se montează în baterie (trenuri de role) pe piloni;

    44. 1.4.44 sabot – element de sprijin (liniar) a cablului purtător; permite alunecarea cablului purtător în lungul liniei; saboţii pot fi:

     • - ficşi: când sunt montaţi pe grinzi;

     • - mobili: când sunt montaţi pe ax suport;

    45. 1.4.45 săgeata cablului – distanţa măsurată pe verticală între coarda deschiderii şi cablu;

    46. 1.4.46 sistem de ancorare ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură ancorarea cablului la punct fix;

    47. 1.4.47 sistem de întindere – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură întinderea cablului;

    48. 1.4.48 specificaţie tehnică comunitară – specificaţie tehnică elaborată conform unei proceduri recunoscute la nivel comunitar şi al cărei număr de referinţă a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;

    49. 1.4.49 staţie construcţie special amenajată şi echipată pentru a răspunde cerinţelor tehnologice (antrenare, antrenare şi întindere, întoarcere, întoarcere şi întindere etc.); denumirea staţiei este dată de funcţiunea tehnologică;

    50. 1.4.50 staţie finală staţie situată la capătul traseului telegondolei;

    51. 1.4.51 staţie intermediară staţie situată pe traseul telegondolei;

    52. 1.4.52 teleferic ansamblu de construcţii, instalaţii şi mecanisme care formează un sistem de transport aerian pentru persoane sau materiale, în vehicule, utilizând cabluri de oţel suspendate drept cale de susţinere, de circulaţie şi de tractare a vehiculelor respective;

    53. 1.4.53 teleferic bicablu teleferic având două sau mai multe tipuri de cabluri (purtător, tractor, de frână, auxiliar); un teleferic bicablu poate avea unul sau mai multe cabluri purtătoare şi tractoare;

    54. 1.4.54 teleferic monocablu teleferic având un singur cablu ( purtător-tractor) pentru susţinerea şi tractarea vehiculelor;

    55. 1.4.55 telegondolă – teleferic (monocablu sau bicablu) cu vehicule (gondole) închise sau semiînchise;

    56. 1.4.56 vehicule gondole care servesc la transportul persoanelor;

    57. 1.4.57 verificare tehnică periodică – activitate desfăşurată la intervale regulate pentru a se asigura că telegondola satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să constate funcţionarea telegondolei în condiţii de securitate pentru ca aceasta să–şi poată îndeplini rolul funcţional conform prevederilor; activitatea se efectuează numai de către ISCIR–INSPECT IT;

    58. 1.4.58 viteza nominală – viteza teoretică de deplasare a telegondolei;

    59. 1.4.59 viteza de exploatare viteza efectivă de deplasare a telegondolei; la instalaţiile cu viteză variabilă se defineşte ca viteză medie, iar la cele cu viteză constantă ca şi viteză de regim;

    60. 1.4.60 viteza de revizie viteza adaptată pentru examinarea (revizia) vizuală a liniei telegondolei.

   5. 1.5 Abrevieri

    IT – Inspecţia Teritorială PT – Prescripţie tehnică

    RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor SP – Supraveghere piaţă

  2. 2 SUBSISTEMELE UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANE

   Instalaţia este alcătuită din subsistemele enumerate în continuare, de a căror exploatabilitate şi mentenabilitate trebuie să se ţină seama în fiecare caz:

   1. 2.1 cabluri şi elemente de legătură;

   2. 2.2 trolii şi frâne;

   3. 2.3 dispozitive mecanice:

    1. 2.3.1 dispozitive de întindere a cablurilor;

    2. 2.3.2 dispozitive mecanice din staţii;

    3. 2.3.3 dispozitive mecanice pentru traseul instalaţiei;

   4. 2.4 vehicule:

    1. 2.4.1 gondole;

    2. 2.4.2 dispozitive de suspendare;

    3. 2.4.3 căruciorul vehiculului;

   5. 2.5 echipamente electrotehnice:

    1. 2.5.1 echipamente de comandă, supraveghere şi securitate;

    2. 2.5.2 echipamente de comunicare şi semnalizare;

    3. 2.5.3 echipament de paratrăsnet şi de legare la pământ;

   6. 2.6 echipament de salvare:

    1. 2.6.1 echipament de salvare fix;

    2. 2.6.2 echipament de salvare mobil.

  3. 3 CERINŢE ESENŢIALE

   1. 3.1 Obiect

    Instalaţia, infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale instalaţiei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe esenţiale care se aplică la proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune, inclusiv mentenabilitatea şi exploatabilitatea instalaţiilor şi componentelor de securitate.

   2. 3.2 Cerinţe generale

    1. 3.2.1 Securitatea persoanelor

     Securitatea utilizatorilor, a personalului de deservire şi a terţelor persoane este o cerinţă fundamentală pentru proiectarea, construirea şi exploatarea instalaţiilor.

    2. 3.2.2 Principii de securitate

     Instalaţia trebuie să fie proiectată, realizată, exploatată şi întreţinută aplicându– se următoarele principii, în ordinea indicată:

     1. a) eliminarea sau, dacă aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin specificaţii de proiectare şi construire;

     2. b) definirea şi aplicarea măsurilor necesare de protecţie împotriva riscurilor ce nu pot fi eliminate prin specificaţiile de proiectare şi construire;

     3. c) definirea şi enunţarea măsurilor de precauţie ce trebuie luate pentru evitarea riscurilor care nu pot fi eliminate complet prin specificaţiile şi măsurile prevăzute mai sus.

    3. 3.2.3 Considerarea factorilor externi

     Instalaţia trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să poată fi exploatată în condiţii de securitate, ţinându–se seama de tipul instalaţiei, de caracteristicile terenului şi mediului înconjurător, de condiţiile atmosferice şi de obstacolele posibile terestre şi aeriene aflate în vecinătate.

    4. 3.2.4 Dimensionarea

     Instalaţia, subsistemele şi toate componentele de securitate trebuie să fie dimensionate, proiectate şi realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate, corespunzător tuturor condiţiilor previzibile, inclusiv celor ce pot apărea în afara exploatării, ţinându–se seama în special de influenţele exterioare, de efectele dinamice şi fenomenele de oboseală, respectându–se regulile artei în domeniu, în special pentru alegerea materialelor.

    5. 3.2.5 Montajul

     1. 3.2.5.1 Instalaţia, subsistemele şi componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate şi realizate încât să asigure montarea şi amplasarea lor în condiţii de securitate.

     2. 3.2.5.2 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate încât erorile de montaj să devină imposibile, fie prin construcţie, fie prin marcajele aplicate pe componentele respective.

    6. 3.2.6 Integritatea instalaţiei

     1. 3.2.6.1 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate, realizate şi utilizate încât să fie garantată integritatea lor funcţională şi integritatea instalaţiei, astfel cum este definită în analiza de risc prevăzută în capitolul 5, pentru ca probabilitatea defectării acestora să fie cât mai redusă şi în limite corespunzătoare de securitate.

     2. 3.2.6.2 Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată încât, în timpul funcţionării, defectarea unei componente, susceptibilă să afecteze securitatea chiar şi indirect, să facă în timp util obiectul unei măsuri corespunzătoare de remediere.

     3. 3.2.6.3 Măsurile de securitate prevăzute la pct. 3.2.6.1 şi 3.2.6.2 trebuie să se aplice pe durata întregului interval de timp dintre două verificări prevăzute pentru componenta respectivă. Intervalul de timp dintre două verificări ale componentelor de securitate trebuie să fie indicat clar în manualul de operare.

     4. 3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într–o instalaţie trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale din prezenta prescripţie tehnică, precum şi să asigure o bună interacţiune cu celelalte componente ale instalaţiei.

     5. 3.2.6.5 Trebuie luate măsuri care să asigure că efectele unui incendiu în cadrul instalaţiei nu pot pune în pericol viaţa sau securitatea persoanelor transportate sau a personalului de deservire şi a mecanicilor trolişti şi care să protejeze instalaţia şi persoanele de efectele trăsnetelor.

    7. 3.2.7 Dispozitive de securitate

     1. 3.2.7.1 În măsura în care este posibil, orice defecţiune a instalaţiei, care ar putea conduce la o situaţie de nesiguranţă, trebuie să fie detectată, semnalată şi prelucrată cu ajutorul unui dispozitiv de securitate. Această prevedere se aplică pentru toate situaţiile care pot afecta securitatea.

     2. 3.2.7.2 Instalaţia trebuie să poată fi oprită manual în orice moment.

     3. 3.2.7.3 După ce instalaţia a fost oprită de un dispozitiv de securitate, repornirea acesteia nu poate fi efectuată decât după ce au fost luate măsurile corespunzătoare situaţiei respective.

    8. 3.2.8 Mentenabilitate

     Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată încât să permită efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor şi procedurilor de reparaţie şi întreţinere atât în situaţiile obişnuite, cât şi în cele speciale.

    9. 3.2.9 Emisii poluante, zgomote şi vibraţii

     Instalaţia trebuie să fie proiectată şi realizată astfel încât valorile elementelor care pot avea impact negativ intern şi extern, rezultate din emisia de gaze poluante, zgomote şi vibraţii, să nu depăşească valorile limită admise de legislaţia în vigoare.

   3. 3.3 Cerinţe referitoare la infrastructură

    1. 3.3.1 Traseul instalaţiei, viteza, spaţiul dintre vehicule

     1. 3.3.1.1 Instalaţia trebuie să fie proiectată pentru a funcţiona în condiţii de securitate, ţinându–se seama de caracteristicile terenului şi ale mediului înconjurător, de condiţiile atmosferice şi meteorologice, de lucrările şi obstacolele terestre şi aeriene posibile din vecinătate, fără să pericliteze sau să pună în pericol condiţiile normale de exploatare, întreţinere sau de evacuare a persoanelor.

     2. 3.3.1.2 Trebuie să existe, lateral şi vertical, o distanţă suficientă între vehicule, căi de rulare, cabluri şi lucrările şi obstacolele terestre sau aeriene posibile din vecinătate, ţinându–se seama de deplasarea laterală, verticală şi longitudinală a cablurilor sau a vehiculelor, plasate în cele mai defavorabile condiţii de exploatare care pot fi prevăzute.

     3. 3.3.1.3 Distanţa maximă între vehicule şi teren trebuie să ţină seama de tipul instalaţiei, al vehiculelor şi de modalităţile de protecţie. În cazul vehiculelor deschise trebuie să se ţină seama de pericolul de cădere, precum şi de aspectele psihologice în legătură cu înălţimea de deplasare a vehiculelor şi cu terenul.

     4. 3.3.1.4 Viteza maximă a vehiculelor, spaţiul minim, precum şi performanţele de accelerare şi frânare trebuie să fie astfel alese încât să asigure securitatea persoanelor şi funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiei.

    2. 3.3.2 Construcţiile traseului instalaţiei

     1. 3.3.2.1 Staţiile şi construcţiile traseului instalaţiei trebuie să fie proiectate, realizate şi echipate astfel încât să asigure stabilitatea. Acestea trebuie să permită o ghidare a cablurilor şi a vehiculelor şi trebuie să poată fi întreţinute în condiţii de deplină securitate, oricare ar fi condiţiile de exploatare care ar putea să apară.

     2. 3.3.2.2 Spaţiile de îmbarcare şi de debarcare ale instalaţiei trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure securitatea traficului, a vehiculelor şi a persoanelor. Mişcarea vehiculelor în staţii trebuie să se efectueze fără riscuri pentru persoane, ţinându–se seama de eventuala participare activă a acestora.

   4. 3.4 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare, precum şi la instalaţii mecanice şi electrice

    1. 3.4.1 Cabluri şi elemente de sprijin ale acestora

     1. 3.4.1.1 Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru:

      1. a) a se evita ruperea cablurilor şi a elementelor de legătură ale acestora;

      2. b) a se garanta valorile minime şi maxime ale tensiunii cablurilor;

      3. c) a se asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, în condiţii de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor;

      4. d) a se permite supravegherea cablurilor.

     2. 3.4.1.2 Pentru că nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, în cazul deraierii acestora trebuie să fie luate măsuri astfel încât să se asigure reţinerea cablurilor şi oprirea instalaţiei fără riscuri pentru persoane.

    2. 3.4.2 Instalaţii mecanice

     1. 3.4.2.1 Sistem de antrenare

      Sistemul de antrenare al unei instalaţii trebuie să aibă performanţe corespunzătoare şi o capabilitate corespunzătoare la diferite regimuri de funcţionare.

     2. 3.4.2.2 Sistem de antrenare de securitate

      Instalaţia trebuie să dispună de un sistem de antrenare de securitate la care sursa de energie să fie independentă faţă de cea a motorului principal.

     3. 3.4.2.3 Frâne

      1. 3.4.2.3.1 În caz de pericol oprirea instalaţiei şi/sau a vehiculelor trebuie să fie posibilă în orice moment şi în cele mai defavorabile condiţii de încărcare nominală şi de aderenţă a rolelor admise în timpul funcţionării. Distanţa de oprire trebuie să fie redusă potrivit necesităţilor de securitate a instalaţiei.

      2. 3.4.2.3.2 Valorile de reducere a vitezei trebuie să fie cuprinse între limite corespunzătoare, stabilite convenabil, astfel încât să asigure securitatea persoanelor, precum şi o comportare corespunzătoare a vehiculelor, a cablurilor şi a altor părţi ale instalaţiei.

      3. 3.4.2.3.3 La toate instalaţiile trebuie să existe două sau mai multe sisteme de frânare capabile fiecare să determine oprirea, coordonate astfel încât să înlocuiască automat sistemul de frânare în acţiune, atunci când eficacitatea acestuia devine insuficientă. Ultimul sistem de frânare a cablului de tracţiune trebuie să îşi exercite acţiunea sa asupra roţii de antrenare.

      4. 3.4.2.3.4 Pentru evitarea oricărei reporniri premature instalaţia trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de oprire şi de blocare eficace.

    3. 3.4.3 Dispozitive de comandă

     Dispozitivele de comandă trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a fi sigure şi fiabile, astfel încât să reziste condiţiilor nefavorabile de folosire, influenţelor factorilor externi, precum umiditatea şi temperaturile extreme, interferenţelor electromagnetice şi să nu provoace situaţii periculoase, chiar şi în cazul unei manevrări greşite.

   5. 3.5 Vehicule

    1. 3.5.1 Vehiculele trebuie să fie astfel proiectate şi echipate încât în condiţii normale de funcţionare nici o persoană să nu poată cădea sau să fie ameninţată de orice alt pericol.

    2. 3.5.2 În condiţiile cele mai nefavorabile, elementele de suspendare ale vehiculelor trebuie să fie astfel dimensionate şi realizate încât:

     1. a) să nu deterioreze cablul purtător;

     2. b) să nu alunece, cu excepţia situaţiei în care alunecarea nu afectează semnificativ securitatea vehiculului sau instalaţiei.

    3. 3.5.3 Părţile de sprijin trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a rezista în toate situaţiile presiunii şi sarcinii datorate utilizatorilor.

    4. 3.5.4 Vehiculele şi în special mecanismele de suspendare ale acestora trebuie să fie proiectate şi asamblate astfel încât să asigure securitatea personalului de deservire care trebuie să intervină în conformitate cu regulile şi instrucţiunile specifice.

    5. 3.5.5 Atunci când nu pot fi eliminate prin alte măsuri toate riscurile de deraiere a vehiculului, acesta trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv antideraiere, care să permită oprirea acestuia fără riscuri pentru persoane.

   6. 3.6 Cerinţe pentru utilizatori

    Accesul utilizatorilor în spaţiile de îmbarcare şi debarcare trebuie să fie organizat astfel încât să asigure securitatea persoanelor, în special în zonele în care există pericol de cădere, ţinându–se seama de circulaţia şi oprirea vehiculelor. Trebuie să fie posibilă utilizarea instalaţiei în deplină securitate de către copii şi persoanele cu mobilitate redusă, dacă instalaţia a fost proiectată şi pentru transportul acestor persoane.

   7. 3.7 Exploatabilitatea

    1. 3.7.1 Securitatea

     1. 3.7.1.1 Pentru ca instalaţia să poată fi utilizată conform destinaţiei sale, specificaţiilor sale tehnice şi în conformitate cu condiţiile de utilizare stabilite, trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât să fie respectate instrucţiunile de întreţinere, de securitate şi de funcţionare. Manualul de utilizare şi instrucţiunile aferente trebuie să fie redactate în limba română.

     2. 3.7.1.2 Persoanelor care manevrează instalaţia (mecanicii trolişti) trebuie să li se asigure mijloace materiale corespunzătoare. Aceste persoane trebuie să fie capabile să îndeplinească sarcinile ce le revin.

    2. 3.7.2 Securitatea în cazul opririi instalaţiei

     În cazul opririi instalaţiei fără posibilitatea de repunere rapidă în funcţiune trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât utilizatorii să poată fi aduşi într–un loc sigur, într–un interval de timp corespunzător, în funcţie de tipul instalaţiei şi de mediul înconjurător al acesteia.

    3. 3.7.3 Alte prevederi specifice privind securitatea

     1. 3.7.3.1 Locurile de muncă şi de manevrare a instalaţiei

      Elementele în mişcare, accesibile în mod obişnuit în staţii, trebuie să fie proiectate, realizate şi montate astfel încât să se evite orice risc sau, atunci când acesta se menţine, să fie prevăzute dispozitive de protecţie pentru a preveni orice contact direct care poate genera accidente. Aceste dispozitive trebuie să nu poată fi uşor înlăturate sau scoase din uz.

     2. 3.7.3.2 Riscuri de cădere

      Spaţiul şi zonele de lucru sau de intervenţie, chiar şi ocazionale, precum şi accesul la acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să se evite căderea persoanelor care lucrează sau care se mişcă în zona respectivă. Dacă aceste amenajări nu sunt suficiente, trebuie să fie prevăzute puncte de ancorare a echipamentului de protecţie al persoanelor pentru a preveni căderea.

  4. 4 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI CONDIŢII DE INTRODUCERE PE PIAŢĂ

   1. 4.1 Componente de securitate

    1. 4.1.1 Se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate numai dacă permit construirea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul 3.

    2. 4.1.2 Se admite punerea în funcţiune a componentelor de securitate numai dacă, atunci când sunt instalate, întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor,

     permit construirea unor instalaţii care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor sau securitatea bunurilor, după caz.

    3. 4.1.3 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute în capitolul 3, şi se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, dacă:

     1. a) poartă marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, prevăzută în anexa P;

      sau

     2. b) poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr–un stat membru al Uniunii Europene şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusă în limba română.

    4. 4.1.4 Înainte de introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are obligaţia:

     1. a) să supună componentele de securitate unei proceduri de evaluare a conformităţii, prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;

      şi

     2. b) să aplice marcajul de conformitate pe componentele de securitate şi să emită declaraţia de conformitate CS.

    5. 4.1.5 Pentru evaluarea conformităţii componentelor de securitate producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, alege unul din organismele notificate în acest scop. Aceleaşi obligaţii revin şi producătorilor care fabrică componente de securitate pentru uzul propriu.

    6. 4.1.6 În cazul în care componentelor de securitate li se aplică şi alte reglementări în vigoare ce impun alte cerinţe şi care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie să indice conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.

    7. 4.1.7 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit condiţiile ce le revin conform prevederilor de la pct. 4.1.4 şi 4.1.5, aceste obligaţii revin importatorului de componente de securitate, atunci când acestea nu sunt produse într–un stat membru al Uniunii Europene.

    8. 4.1.8 Prevederile de la pct. 4.1.7 nu se aplică în cazul componentelor de securitate ce se introduc pe piaţă în condiţiile prevăzute la pct. 4.1.3, lit.b).

   2. 4.2 Subsisteme

    1. 4.2.1 Se admite introducerea pe piaţă a subsistemelor prevăzute în capitolul 2 numai dacă acestea permit realizarea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul 3.

    2. 4.2.2 Se consideră că subsistemele prevăzute în capitolul 2 sunt conforme cerinţelor esenţiale atunci când sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute în anexa Q sau de declaraţia de conformitate CE şi de documentaţia tehnică prevăzută la pct. 4.2.5, redactată sau tradusă în limba română.

    3. 4.2.3 Procedura de examinare CS a subsistemelor se efectuează la cererea producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, de către unul dintre organismele notificate în acest scop, ales de acesta. Declaraţia de conformitate CS se întocmeşte în scris de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, pe baza examinării CS conform prevederilor anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane.

    4. 4.2.4 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit obligaţiile ce le revin conform pct. 4.2.3, aceste obligaţii revin importatorului de subsisteme, atunci când acestea nu sunt produse într–un stat membru al Uniunii Europene.

    5. 4.2.5 Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă toate documentele referitoare la caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care certifică conformitatea componentelor de securitate. Documentaţia tehnică trebuie să conţină informaţii privind condiţiile şi restricţiile de utilizare, precum şi instrucţiuni pentru întreţinere.

   3. 4.3 Instalaţii

    1. 4.3.1 Instalaţiile se construiesc şi se pun în funcţiune în baza unei autorizaţii emise de ISCIR–INSPECT IT.

    2. 4.3.2 Componentele de securitate şi subsistemele, construite cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, care sunt încorporate în instalaţiile construite, se montează şi se pun în funcţiune numai dacă permit realizarea unei instalaţii care nu pune în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor sau a bunurilor, după caz, atunci când sunt montate şi întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor.

    3. 4.3.3 În cazul în care caracteristicile componentelor de securitate sau cele ale subsistemelor din instalaţiile existente sunt supuse unor modificări pentru care este necesară eliberarea unei noi autorizaţii în vederea punerii în funcţiune, aceste modificări şi efectele pe care acestea le au asupra ansamblului instalaţiei trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul 3.

    4. 4.3.4 Instalaţiile pot fi construite şi puse în funcţiune numai dacă au fost proiectate şi construite astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul 3.

    5. 4.3.5 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale în cazul în care instalaţiile, infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale instalaţiei sunt construite conform standardelor naţionale care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

    6. 4.3.6 În absenţa standardelor naţionale prevăzute la pct. 4.3.5 se pot utiliza specificaţii tehnice comunitare sau agremente tehnice europene.

    7. 4.3.7 La solicitarea contractantului principal sau a reprezentantului autorizat al acestuia, toate instalaţiile ce urmează să fie construite trebuie să fie supuse unei analize de securitate conform prevederilor capitolului 5. Această analiză trebuie să acopere toate aspectele de securitate a instalaţiei şi condiţiile locale de amplasare la proiectare, realizare şi punere în funcţiune, pentru identificarea pe baza experienţei existente a riscurilor care pot să apară în timpul funcţionării.

     Analiza de securitate se încheie cu un raport de securitate care cuprinde măsurile avute în vedere pentru eliminarea riscurilor şi lista componentelor de securitate şi a subsistemelor, cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei prescripţii tehnice.

    8. 4.3.8 Analizele de securitate, declaraţiile de conformitate şi documentaţiile tehnice referitoare la componentele de securitate şi subsistemele instalaţiei trebuie să fie prezentate de contractantul principal sau de reprezentantul său autorizat la ISCIR– INSPECT, iar o copie de pe toate aceste documente trebuie să fie păstrată la instalaţia respectivă.

    9. 4.3.9 ISCIR–INSPECT trebuie să fie în posesia analizei de securitate, a raportului de securitate şi a documentaţiei tehnice şi să se asigure că acestea conţin toate documentele referitoare la caracteristicile instalaţiei şi, dacă este cazul, toate documentele care certifică conformitatea componentelor de securitate şi a subsistemelor instalaţiei. De asemenea, ISCIR–INSPECT trebuie să deţină documentaţia referitoare la condiţiile şi restricţiile privind exploatarea, funcţionarea, supravegherea, reglarea şi întreţinerea instalaţiei.

    10. 4.3.10 În cazul în care ISCIR–INSPECT constată că o componentă de securitate care poartă marcajul CS sau CE şi care este introdusă pe piaţă şi utilizată conform scopului prevăzut sau un subsistem pentru care există o declaraţie de conformitate CS sau CE şi care este folosit conform scopului prevăzut poate pune în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor şi, după caz, a bunurilor, trebuie să ia măsuri corespunzătoare de limitare a condiţiilor de utilizare a componentei sau a subsistemului sau de interzicere a acestora, în sensul că informează ISCIR–SP.

     În cazul în care ISCIR–INSPECT constată că o componentă de securitate care poartă marcajul CS sau CE sau un subsistem însoţit de declaraţia de conformitate nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, trebuie să ia măsurile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.

  5. 5 ANALIZA DE SECURITATE

   1. 5.1 Analiza de securitate care se realizează pentru telegondole trebuie să ia în considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza trebuie să se efectueze conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIR–INSPECT şi să ia în considerare complexitatea instalaţiei care este supusă analizei. Scopul analizei este de a asigura ca proiectul şi configuraţia instalaţiei să aibă în vedere condiţiile locale de amplasare, precum şi situaţiile cele mai defavorabile, pentru a garanta îndeplinirea condiţiilor de securitate.

   2. 5.2 Analiza de securitate trebuie să acopere şi componentele de securitate şi efectul pe care îl produc în instalaţie şi în subsistemele asociate pe care acestea le acţionează, astfel încât acestea:

    1. a) să poată reacţiona la o primă defecţiune sau la o defecţiune detectată, astfel încât să rămână una din următoarele situaţii: într–o stare care garantează condiţiile de securitate, într–o capacitate de funcţionare redusă, să fie oprite în condiţii de securitate; sau

    2. b) să fie redundante sau supravegheate; sau

    3. c) să fie realizate astfel încât probabilitatea ca acestea să se defecteze să poată fi evaluată şi să fie de un nivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de securitate care îndeplinesc prevederile lit. a) şi b).

   3. 5.3 Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor şi situaţiilor periculoase şi la determinarea listei componentelor de securitate conform prevederilor pct. 4.3.7.

   4. 5.4 Rezultatul analizei de securitate se consemnează într–un raport de securitate.

   5. 5.5 Analiza de securitate se va efectua de către un agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT. Condiţiile de autorizare şi documentaţia necesară sunt prezentate în anexa O.

  6. 6 PROIECTAREA

   1. 6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi construirea telegondolelor este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada de funcţionare.

   2. 6.2 Proiectantul trebuie să–şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor, echipamentelor şi instalaţiilor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnică.

   3. 6.3 Proiectantul trebuie să stabilească şi să nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare telegondolă, care asigură funcţionarea în condiţii de securitate.

   4. 6.4 Proiectantul va întocmi pentru fiecare telegondolă lista elementelor de rezistenţă pe care o va introduce în cartea telegondolei, prevăzută în anexa A.

   5. 6.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale telegondolelor, proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitările seismice ce pot apărea în construcţiile respective conform zonării seismice a teritoriului României.

   6. 6.6 Proiectantul, constructorul şi contractantul principal al telegondolelor sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la capitolul 3.

   7. 6.7 Constructorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de execuţie.

   8. 6.8 Montatorul va elabora cartea telegondolei–partea de construcţie.

   9. 6.9 Cartea telegondolei trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute în anexa A.

   10. 6.10 Cartea telegondolei se completează de către constructor (montator), pe răspundere proprie, pentru fiecare instalaţie în parte.

   11. 6.11 Cartea telegondolei se predă deţinătorului odată cu instalaţia.

  7. 7 ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII PROVENITE DIN IMPORT

   1. 7.1 Pentru introducerea pe piaţă în România a telegondolelor provenite din import este necesară eliberarea de către ISCIR–INSPECT a unui (unei) document/dovezi pentru luare în evidenţă.

   2. 7.2 Documentul/dovada pentru luare în evidenţă a telegondolelor va fi eliberat(ă) în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.

   3. 7.3 În vederea introducerii pe piaţă în România, orice telegondolă trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 3.

  8. 8 CONSTRUIREA (MONTAREA) ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

   1. 8.1 Construirea (montarea)

    1. 8.1.1 Construirea (montarea) telegondolelor poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi au sediul.

    2. 8.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii economici care construiesc (montează) telegondole este prezentat în anexa B.

    3. 8.1.3 Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) telegondolelor are următoarele obligaţii:

     1. a) să execute lucrările de construire (montare) în conformitate cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de producător;

     2. b) să verifice înainte de începerea construirii (montării), pentru echipamentele şi instalaţiile a căror asamblare se realizează la locul de funcţionare, corespondenţa echipamentului, instalaţiei sau subsistemelor primite de la producător cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de deţinător şi să consemneze rezultatele acestor verificări într–un proces-verbal pe care–l va prezenta la verificarea tehnică oficială;

     3. c) să prezinte telegondolele şi toate documentaţiile tehnice necesare (cartea instalaţiei–partea de construcţie şi montaj), în timpul şi la sfârşitul construirii

      (montării), la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR–INSPECT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de construire (montare);

     4. d) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

     5. e) să folosească la lucrările de construire (montare) numai personal calificat; sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

     6. f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de construire (montare) apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia telegondolelor;

     7. g) să monteze numai acele echipamente mecanice, electrice şi confecţii metalice care sunt însoţite de certificate de calitate şi, după caz, de buletine de analiză, probe şi încercări prevăzute în documentaţia de execuţie;

     8. h) să monteze numai componente de securitate şi subsisteme care sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS sau CE;

     9. i) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni) pentru supravegherea lucrărilor de construire (montare); modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;

     10. j) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul efectuării lucrărilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de rezistenţă; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;

     11. k) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de construire (montare), conform modelului din anexa C;

     12. l) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR–INSPECT, să–şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.1.4 şi 8.1.5;

     13. m) să execute rodajul şi probele de casă ale telegondolei în prezenţa deţinătorului şi să prezinte documentul justificativ la verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării (la prima punere în funcţiune);

    4. 8.1.4 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru lucrările de construire (montare) are următoarele obligaţii şi răspunderi:

     1. a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;

     2. b) să respecte în cadrul lucrărilor de construire (montare) documentaţia tehnică a producătorului şi proiectul de montare;

     3. c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (cartea instalaţiei–partea de construcţie şi de montaj) sub aspectul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;

     4. d) să încheie documente de verificare tehnică în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;

     5. e) să verifice registrul de evidenţă a lucrărilor de construire (montare) şi să urmărească ţinerea la zi a acestuia.

    5. 8.1.5 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR–INSPECT, suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:

     1. a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor instalaţiilor;

     2. b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;

     3. c) să verifice proiectul de construire (montare) înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;

     4. d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;

     5. e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia de construire (montare);

     6. f) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu documentaţia tehnică de construire (montare);

     7. g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;

     8. h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii

      şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;

     9. i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de construire (montare), să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea instalaţiei;

     10. j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR–INSPECT şi a procedeelor de sudare omologate.

    6. 8.1.6 La lucrările de montare, constructorul (montatorul) autorizat de ISCIR– INSPECT IT va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice, Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi Legea protecţiei mediului, valabile pe teritoriul României.

   2. 8.2 Condiţii speciale de construire şi montare

    1. 8.2.1 Manşoanele cu compoziţie vor fi executate conform prevederilor documentaţiei tehnice. Proiectantul este obligat să înscrie în documentaţia tehnică, respectiv în desenul tip de ansamblu, reţeta compoziţiei, temperaturile de lucru, precum şi condiţiile tehnice care trebuie să fie respectate în timpul executării operaţiei.

     Operaţia de mufare la construire (montaj) şi pe parcurs în exploatare, privind turnarea compoziţiei la capetele cablurilor tractoare ale gondolelor şi la cablurile de întindere ale cablurilor purtătoare, precum şi la ancorarea capetelor cablurilor purtătoare şi la legarea acestora la greutăţile de întindere, se va efectua în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR–INSPECT IT şi a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR–INSPECT IT din cadrul agentului economic constructor (montator).

     Cu ocazia efectuării operaţiei de mufare, în final, se va încheia un proces– verbal în acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT, de personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, din cadrul agentului economic constructor (montator), de RSVTI al deţinătorului şi de către şeful echipei care a executat operaţia de mufare.

    2. 8.2.2 Montarea cablurilor se va face astfel încât să fie evitată degradarea lor prin loviri, îndoiri sau prin depunerea de impurităţi pe suprafaţa acestora. În acest scop, în timpul derulării lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protecţie aşezate pe sol pe suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din scândură, astfel încât în timpul desfăşurării pe teren cablurile să nu intre în contact cu solul. Proiectantul, în funcţie de traseul telegondolei, va elabora tehnologia de derulare a cablului.

    3. 8.2.3 Înainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur se va verifica dacă este executată înfăşurarea la capăt cu sârmă moale, pentru evitarea despletirii. Derularea cablului se va face astfel încât să fie evitată formarea de bucle sau ochiuri.

    4. 8.2.4 Operaţia de întindere a cablurilor se va executa astfel încât tensionarea să se facă progresiv şi uniform, fără şocuri şi forţări, în prealabil fiind necesară verificarea funcţionării elementelor rotative, precum şi curăţirea şi ungerea canalelor saboţilor în vederea asigurării unei alunecări corespunzătoare.

   3. 8.3 Rodajul

    1. 8.3.1 Constructorul (montatorul) este obligat ca după terminarea lucrărilor de construcţie (montaj) să execute rodajul în gol şi în sarcină al instalaţiei.

    2. 8.3.2 Rodajul în gol al grupului de antrenare se poate executa la producător sau la locul de construire (montaj), conform prevederilor documentaţiei tehnice şi în condiţiile prevăzute de aceasta.

    3. 8.3.3 Rodajul în gol al telegondolelor se va face cu instalaţia funcţionând conform celor prevăzute de proiectant, timp în care se vor observa:

     • dacă lagărele rolelor şi roţilor în mişcare nu se încălzesc peste limita admisă;

     • modul în care cablul tractor trece prin canalul roţilor, rolelor şi pe întreaga baterie cu role;

     • poziţia contragreutăţii de întindere faţă de partea inferioară a fosei, marcându–se poziţiile extreme.

    4. 8.3.4 Rodajul în sarcină al telegondolelor va începe prin încărcarea succesivă a vehiculelor conform prevederilor documentaţiei tehnice.

    5. 8.3.5 Constructorul (montatorul) va întocmi un caiet de rodaj în care se vor nota cel puţin:

     • felul rodajului (în gol sau în sarcină);

     • orele efective de funcţionare la fiecare fază a rodajului;

     • defecţiuni constatate, cauzele care le–au generat şi măsurile luate;

     • semnătura persoanelor desemnate să execute sau să asiste la efectuarea rodajului.

    6. 8.3.6 Deţinătorul va asista pe toată perioada efectuării rodajului telegondolei. Personalul de exploatare (mecanicii trolişti) şi cel de deservire al deţinătorului trebuie să participe în mod obligatoriu la efectuarea rodajului şi a tuturor probelor şi verificărilor tehnice necesare punerii în funcţiune a telegondolei.

     După terminarea rodajului se va încheia un proces–verbal.

    7. 8.3.7 Înainte de prezentarea instalaţiei la verificarea tehnică oficială în vederea autorizării de funcţionare, montatorul împreună cu deţinătorul telegondolei vor efectua încercările de casă. Încercările de casă se vor efectua în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de montaj şi încercări elaborate de proiectant.

    8. 8.3.8 Efectuarea şi rezultatele încercărilor de casă se vor consemna într–un proces– verbal, încheiat între constructorul (montatorul) şi deţinătorul telegondolei, care se va anexa la cartea telegondolei. Este interzis transportul de persoane pe durata rodajului instalaţiei, reglajelor şi încercărilor de casă.

   4. 8.4 Marcarea

    1. 8.4.1 Constructorul (montatorul) va efectua marcarea telegondolei în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice. Marcarea se va efectua în staţia de plecare şi trebuie să conţină cel puţin:

     • tipul instalaţiei;

     • denumirea şi sediul proiectantului;

     • denumirea şi sediul constructorului (montatorului);

     • denumirea şi sediul deţinătorului;

     • capacitatea orară de transport într–un sens;

     • viteza maximă de circulaţie a gondolelor;

     • capacitatea unei gondole;

     • anul construirii (montării).

    2. 8.4.2 Deţinătorul telegondolei trebuie să afişeze în staţii, în spaţiile accesibile utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:

     • fluxul de circulaţie al utilizatorilor în staţii;

     • modul în care se face îmbarcarea–debarcarea persoanelor în/din vehicule;

     • locul de amplasare a telegondolei în zonă, legăturile acesteia cu alte instalaţii de transport persoane, pârtii de schi sau căi de acces.

    3. 8.4.3 Echipamentul mecanic şi electric al telegondolelor va fi marcat conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare referitoare la echipamentul respectiv.

    4. 8.4.4 Marcajele de conformitate CS şi CE trebuie să fie aplicate în mod vizibil, lizibil şi durabil direct pe fiecare componentă de securitate sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate respectivă.

     Este interzisă aplicarea pe componentele de securitate a unor marcaje asemănătoare cu marcajele de conformitate CS sau CE, care pot fi confundate cu acestea.

   5. 8.5 Punerea în funcţiune

    1. 8.5.1 Telegondolele, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIR–INSPECT IT.

    2. 8.5.2 Înainte de punerea în funcţiune a telegondolelor, deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

     1. a) să se asigure că instalaţia ce urmează a fi exploatată respectă cerinţele esenţiale menţionate la capitolul 3;

     2. b) să se asigure că la fiecare instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil cel puţin marcajele cerute la pct. 8.4;

     3. c) să efectueze împreună cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele şi încercările de casă pentru instalaţie;

     4. d) să obţină autorizaţia de funcţionare a instalaţiei din partea ISCIR–INSPECT IT.

   6. 8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune

    1. 8.6.1 Autorizarea de funcţionare pentru telegondole se eliberează de ISCIR– INSPECT IT.

    2. 8.6.2 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul telegondolei va depune la ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia se află montată instalaţia, o documentaţie care va cuprinde:

     1. a) cartea telegondolei (partea de construcţie şi montaj);

     2. b) declaraţiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate şi pentru subsisteme;

     3. c) procesul–verbal cu rezultatele încercărilor de casă;

     4. d) raportul încheiat în urma efectuării analizei de securitate (în copie);

     5. e) procedura de verificare şi întreţinere a telegondolei, care trebuie să conţină cel puţin următoarele:

      • - gradul de calificare al personalului tehnic de deservire şi de exploatare (mecanici trolişti) folosit;

      • - instrucţiuni de întreţinere;

      • - verificări tehnice periodice;

      • - încercările şi verificările stabilite de proiectant;

     6. f) copie de pe documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR– INSPECT (dacă este cazul);

     7. g) un memoriu tehnic al cărui conţinut este prezentat în anexa E.

    3. 8.6.3 Documentaţia menţionată la pct. 8.6.2 va fi înaintată la ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia se află montată instalaţia, cu adresă de însoţire prin care se solicită autorizarea telegondolei.

    4. 8.6.4 Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.

    5. 8.6.5 ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia se află montată telegondola, va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnică de către inspectorii de specialitate.

    6. 8.6.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să pregătească telegondola, având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT, al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de construire (montare) al constructorului (montatorului).

    7. 8.6.7 În cazul telegondolelor închiriate, la verificarea tehnică va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT, al deţinătorului cât şi cel din unitatea care a închiriat instalaţia.

   7. 8.7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune

    1. 8.7.1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie respectate la efectuarea verificărilor tehnice.

    2. 8.7.2 Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate din raza de acţiune a telegondolei. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT.

    3. 8.7.3 Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:

     1. a) există cartea telegondolei (partea de construcţie şi montaj), este completă şi corespunde cu telegondola prezentată pentru verificarea tehnică;

     2. b) telegondola a fost executată, echipată şi instalată în conformitate cu documentaţia tehnică a acesteia;

     3. c) telegondola supusă la încercările şi verificările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate;

     4. d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi există personalul de exploatare (mecanici trolişti) şi deservire instruit;

     5. e) construcţia telegondolei şi îmbinările demontabile şi nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;

     6. f) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;

     7. g) există certificatul privind măsurările împotriva tensiunilor de atingere;

     8. h) există certificatul privind continuităţile electrice;

     9. i) există certificatul privind rezistenţa de izolaţie;

     10. j) telegondola este prevăzută cu marcajele menţionate la pct. 8.4.1 şi 8.4.2;

     11. k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându–se prin sondaj dacă acesta este cunoscut de mecanicii trolişti şi de către personalul de deservire;

     12. l) există documentul (dovada) de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR– INSPECT (dacă este cazul).

    4. 8.7.4 Verificarea tehnică constă din:

     1. a) verificarea principalelor elemente componente;

     2. b) încercări în gol;

     3. c) încercări în sarcină;

     4. d) alte încercări, prevăzute de proiectant.

    5. 8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente constă în urmărirea îndeplinirii condiţiilor enumerate la pct. 8.7.3.

    6. 8.7.6 Încercările în gol, în sarcină şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producătorul telegondolei sau de proiectant.

    7. 8.7.7 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se înscriu într–un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenţa următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an.

    8. 8.7.8 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru telegondole în următoarele cazuri:

     1. a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate şi subsistemele telegondolei;

     2. b) grupurile de antrenare (principal şi de rezervă) nu sunt în bună stare de funcţionare;

     3. c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinărilor nedistructive ale subsistemelor prevăzute de proiectant sau de producător;

     4. d) rezultatele examinărilor nedistructive sunt necorespunzătoare;

     5. e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi personalul de deservire instruit;

     6. f) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul telegondolei funcţionează defectuos sau prezintă jocuri peste limitele admise;

     7. g) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos, creând pericol de electrocutare;

     8. h) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute în documentaţie;

     9. i) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;

     10. j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie prezintă deranjamente;

     11. k) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii sau accidente;

     12. l) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;

     13. m) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);

     14. n) există deformaţii permanente vizibile la construcţia metalică;

     15. o) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;

     16. p) lipsa mijloacelor de salvare individuală;

     17. q) suprafaţa terenului pe care este amplasată telegondola prezintă denivelări sau obstacole care pun în pericol funcţionarea acesteia în condiţii de securitate;

     18. r) terenul pe care este amplasată telegondola nu asigură rigiditatea necesară funcţionării;

     19. s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase (în limba română şi în alte limbi);

     20. t) dacă se constată orice altă defecţiune care poate periclita siguranţa în funcţionare;

     21. u) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;

     22. v) platformele şi accesul la telegondolă nu asigură protecţia utilizatorului (calitatea suprafeţelor, deformaţii, goluri, lipsă balustrade mână curentă etc.);

    9. 8.7.9 În cazul constatării deficienţelor menţionate la pct. 8.7.8 inspectorii de specialitate le vor consemna într–un proces–verbal, încheiat în două exemplare, originalul urmând a fi păstrat de deţinător.

    10. 8.7.10 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR–INSPECT IT va elibera cartea telegondolei.

   8. 8.8 Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) şi verificarea tehnică neprogramată (inopinată)

    1. 8.8.1 În timpul exploatării, telegondolele sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenţa următoarei verificări se stabileşte ţinându–se seama şi de starea tehnică a telegondolei, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an.

    2. 8.8.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR– INSPECT IT.

    3. 8.8.3 Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la pct. 8.7, şi dacă:

     1. a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu constituie un pericol pentru funcţionare;

     2. b) exploatarea, întreţinerea şi revizia asigură funcţionarea telegondolei în condiţii de securitate;

     3. c) registrul de evidenţă a funcţionării telegondolei este corect completat şi ţinut la zi.

    4. 8.8.4 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 8.7.8 şi a următoarelor:

     1. a) lipsa cărţii telegondolei;

     2. b) întreţinere necorespunzătoare;

     3. c) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor pune în pericol funcţionarea telegondolei.

    5. 8.8.5 Rezultatele verificării tehnice periodice se înscriu într–un proces-verbal, conform modelului din anexa D.

    6. 8.8.6 Dacă telegondola nu a funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acesteia în funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătorului, cu împuternicire din partea ISCIR–INSPECT IT. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într–un proces–verbal în cartea telegondolei – partea de exploatare, conform modelului din anexa D, iar copia procesului–verbal va fi înaintată la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia. Scadenţa următoarei verificări nu poate să depăşească termenul stabilit prin ultimul proces–verbal de verificare tehnică încheiat de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT.

    7. 8.8.7 Prevederile pct. 8.8.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenţa la verificarea tehnică oficială.

    8. 8.8.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT au dreptul, ca în afara scadenţelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispoziţiilor date privind starea tehnică a telegondolei (remedierea unor deficienţe sau înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct. 8.7.8), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenţă a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării sau într–un proces-verbal, după caz, conform modelului din anexa D. Dispoziţiile date sunt obligatorii.

    9. 8.8.9 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării de către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătorului se constată deficienţe care periclitează siguranţa în funcţionare telegondola va fi oprită din funcţiune. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării şi într–un proces– verbal, conform modelului din anexa D. O copie a procesului–verbal va fi înaintată la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.

   9. 8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare

    1. 8.9.1 Telegondolele care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.

    2. 8.9.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sunt următoarele:

     1. a) lucrări care au drept scop creşterea parametrilor funcţionali existenţi: viteză, capacitate de transport etc.;

     2. b) modificarea construcţiilor metalice portante;

     3. c) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;

     4. d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a grupului de antrenare;

     5. e) înlocuirea staţiilor, pilonilor (indiferent de număr), schimbarea amplasamen- tului iniţial al pilonilor sau staţiilor;

     6. f) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică;

     7. g) modificarea construcţiei vehiculelor, a dispozitivelor de suspendare a acestora sau înlocuirea vehiculelor cu altele de tip diferit;

     8. h) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;

     9. i) modificarea instalaţiei de comandă;

     10. j) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;

     11. k) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică;

     12. l) înlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică;

     13. m) înlocuirea instalaţiilor de semnalizare şi telecomunicaţie cu altele care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică;

     14. n) înlocuirea sistemului şi a echipamentului de salvare a persoanelor din vehicule cu altele de tip diferit;

     15. o) înlocuirea cablului purtător, tractor, purtător–tractor sau a cablurilor de întindere.

    3. 8.9.3 Înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, reparatorul, cu acordul deţinătorului, va întocmi o documentaţie de reparaţie din care să rezulte lucrările care urmează să se efectueze precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificări şi încercări.

     Documentaţia se va înainta la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află montată telegondola în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparaţii.

     Se interzice începerea lucrărilor de reparaţii fără procesul–verbal de acceptare al ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află montată telegondola. Procesul–verbal se întocmeşte pe un formular al cărui model este prezentat în anexa D.

     În cazul lucrărilor de reparaţii prevăzute la pct. 8.9.2, lit. a), b) şi e), se întocmeşte un proiect de reparaţii care se ataşează la documentaţie.

     Proiectele de reparaţii se întocmesc de constructorul (montatorul) instalaţiei, care îşi asumă responsabilitatea.

     ISCIR–INSPECT IT poate solicita documente din care să rezulte că lucrările care se vor efectua la instalaţie vor fi corespunzătoare.

    4. 8.9.4 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau producătorul telegondolei va întocmi o documentaţie tehnică cu următorul conţinut, pe care o va înainta la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul:

     1. a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de către ISCIR–INSPECT IT;

     2. b) tehnologia sau proiectul privind lucrările de reparare;

     3. c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparaţiei;

     4. d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate eliberat de furnizorul acestora;

     5. e) copii de pe declaraţiile de conformitate ale componentelor de securitate şi ale subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora);

     6. f) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaţiei;

     7. g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;

     8. h) procesul–verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casă, semnat

      şi de deţinătorul telegondolei;

     9. i) procesul–verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie a reparaţiei.

    5. 8.9.5 Lucrările de reparare menţionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de reparare sunt efectuate de producătorul telegondolei, nu este necesară autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT pentru lucrările de reparare.

    6. 8.9.6 Repararea telegondolei poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT.

    7. 8.9.7 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii economici care repară telegondole este prezentat în anexa B.

    8. 8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:

     1. a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnică de reparaţie;

     2. b) să prezinte telegondola şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR–INSPECT IT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;

     3. c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

     4. d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

     5. e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia instalaţiilor;

     6. f) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri sau maiştri) pentru verificarea lucrărilor de reparare; modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;

     7. g) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;

     8. h) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de reparare, conform modelului din anexa C;

     9. i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR–INSPECT, să–şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.9.9 şi 8.9.10.

    9. 8.9.9 Personalul tehnic autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de reparare are următoarele obligaţii şi răspunderi:

     1. a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR în vigoare şi reglementările tehnice în domeniu;

     2. b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnică a producătorului şi proiectul de reparare;

     3. c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;

     4. d) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;

     5. e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească ţinerea la zi a acestora.

    10. 8.9.10 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR–INSPECT, suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:

     1. a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor telegondolelor;

     2. b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;

     3. c) să verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minimă;

     4. d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;

     5. e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia de reparaţie;

     6. f) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu documentaţia de reparaţie;

     7. g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;

     8. h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii

      şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;

     9. i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea telegondolei;

     10. j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR–INSPECT şi a procedeelor de sudare omologate.

    11. 8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s–au efectuat corespunzător iar materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.

    12. 8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT iar verificarea tehnică după aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătorului.

    13. 8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct. 8.7.

    14. 8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin procesul–verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare stabilindu–se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an.

    15. 8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a funcţionării telegondolei.

    16. 8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea telegondolei.

    17. 8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sau de către RSVTI al deţinătorului, înscrise în procesele–verbale de verificare tehnică periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a funcţionării telegondolei sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele stabilite a dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare.

    18. 8.9.18 Funcţionarea telegondolelor în afara termenului înscris în autorizaţia de funcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi subsisteme care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o prealabilă verificare după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în vigoare.

  9. 9 EXPLOATAREA

   1. 9.1 Generalităţi

    1. 9.1.1 Întreţinerea şi revizia telegondolelor poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT, având autorizaţie conform modelului din anexa S.

    2. 9.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi revizie a telegondolelor este prezentat în anexa U.

    3. 9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii:

     1. a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;

     2. b) să folosească la lucrările de întreţinere şi revizie numai personal calificat şi instruit;

     3. c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere şi revizie;

     4. d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR–INSPECT IT;

     5. e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă în timpul exploatării apar deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;

     6. f) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIR– INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.

    4. 9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:

     1. a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;

     2. b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;

     3. c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate;

     4. d) să întocmească documente de verificare în care să se consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;

     5. e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora.

    5. 9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale în vigoare, normelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei tehnice, deţinătorul va întocmi regulamente de exploatare care trebuie să conţină instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi întreţinerea telegondolelor.

     Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR–INSPECT IT în raza căreia este montată instalaţia.

    6. 9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror aplicare conduce la exploatarea în condiţii de securitate, atât cele cu caracter general cât şi cele specifice instalaţiei.

    7. 9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin următoarele date şi indicaţii:

     • - dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a telegondolei;

     • - indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare, funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);

     • - indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare, funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);

     • - date privind instalaţiile, subsistemele, componentele de securitate şi dispozitivele de telecomunicaţie şi semnalizare;

     • - norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii admise;

     • - norme de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate redusă, deranjamente);

     • - norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice instalaţiei;

     • - indicaţii cu privire la deranjamentele posibile în exploatare şi modul de remediere a deranjamentelor;

     • - regulile şi mijloacele utilizate pentru salvarea persoanelor aflate în vehicule la oprirea accidentală a telegondolei;

     • - date privind reviziile, verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate între două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a persoanelor care le efectuează;

     • - indicaţii cu privire la lucrări de întreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;

     • - alte date şi indicaţii, în funcţie de specificul telegondolei.

   2. 9.2 Norme generale de exploatare

    1. 9.2.1 Exploatarea telegondolelor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, cartea telegondolei, normele de protecţia muncii din domeniul telegondolelor şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător.

    2. 9.2.2 Este interzisă funcţionarea telegondolelor dacă componentele de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi dacă personalul de exploatare şi de deservire minim prevăzut în regulamentul de exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă.

    3. 9.2.3 Numărul maxim de persoane (sarcina utilă maximă) dintr–un vehicul nu va depăşi pe cel prevăzut în documentaţia tehnică şi înscris în procesul–verbal de autorizare a funcţionării.

     Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina în vehicule, sub cea prevăzută în documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii maxime ar produce o supraîncărcare a vehiculului.

    4. 9.2.4 În cazul transportului de copii, în grup, cu vârsta medie sub 14 ani, masa medie a acestora se va considera 50 kg/persoană.

    5. 9.2.5 În fiecare telegondolă se vor afişa vizibil instrucţiunile cu privire la comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi interdicţia privind deschiderea uşilor.

     În staţii se va afişa interzicerea transportului de persoane în stare de ebrietate. Copiii sub 10 ani sau persoanele cu handicap trebuie să fie însoţiţi(te) de o persoană majoră.

    6. 9.2.6 Pe pilonii telegondolelor amplasaţi în zone accesibile publicului se vor monta plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţiile de staţionare sub linie şi de urcare pe piloni.

    7. 9.2.7 În staţii se vor afişa:

     • - în staţiile în care circulă şi staţionează publicul : instrucţiuni cu privire la comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi în staţii;

     • - în spaţiile de lucru ale personalului staţiei: instrucţiuni privind acordarea primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, instrucţiuni de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute de normativele în vigoare.

   3. 9.3 Norme pentru exploatarea normală

    1. 9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când telegondola este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în funcţionare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

    2. 9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor prevăzute.

    3. 9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi respectarea orarelor conform regimului de transport.

    4. 9.3.4 Nu este permisă exploatarea telegondolei decât pe timp de zi. Fac excepţie telegondolele care sunt echipate corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp de noapte.

    5. 9.3.5 Funcţionarea telegondolei cu motorul de rezervă trebuie să se limiteze la deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în staţii, urmare a defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.

    6. 9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele prescrise.

    7. 9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.

   4. 9.4 Norme de exploatare în caz de vânt

    1. 9.4.1 Exploatarea în caz de vânt cu viteză sau presiune care nu necesită întreruperea transportului se va efectua cu atenţie sporită la trecerea peste piloni şi la intrarea în staţii.

     Exploatarea instalaţiei trebuie să fie întreruptă în următoarele condiţii:

     • - presiunea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea telegondolei;

     • - există riscul ca vehiculele înclinate să lovească în ghidaje;

     • - există pericolul iminent de furtună, chiar dacă presiunea (viteza) vântului este mai mică decât valoarea admisă înscrisă în cartea telegondolei.

    2. 9.4.2 Dacă se consideră necesară întreruperea exploatării, vehiculele trebuie să fie aduse în staţii cu o viteză de deplasare redusă.

    3. 9.4.3 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vântului trebuie să fie verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.

   5. 9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură

    Dacă în timpul când telegondola a fost în repaus s–a depus chiciură pe cablu şi pe elementele metalice ale staţiilor şi vehiculelor, exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s-au executat următoarele operaţii:

    • - îndepărtarea chiciurii, care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei;

    • - îndepărtarea chiciurii de pe cabluri şi de pe reazemele acestora pe piloni prin efectuarea de curse fără pasageri la viteze corespunzătoare.

   6. 9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă

    1. 9.6.1 Exploatarea telegondolelor pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare abundentă, ploaie, întuneric etc.) trebuie să fie făcută cu atenţie sporită.

     În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc.) care îngreunează transportul, telegondolele vor funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza nominală prescrisă. Reducerea vitezei se va stabili de către şeful instalaţiei împreună cu mecanicul trolist.

    2. 9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare abundentă, ploaie, întuneric etc.) a telegondolei la care stabilitatea cablului tractor pe piloni nu este controlată automat prin dispozitive de securitate.

   7. 9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente

    1. 9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale telegondolei.

     De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care trebuie luate în caz de oprire inopinată a telegondolei ca urmare a intrării în funcţiune a unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune se face numai cu avizul şefului instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost înlăturată.

    2. 9.7.2 În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite funcţionarea telegondolei numai până la aducerea în staţii a pasagerilor aflaţi în vehicule pe traseu, luându–se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi accidentelor.

    3. 9.7.3 Dacă în timpul transportului de persoane se produc deranjamente sau avarii se vor lua următoarele măsuri:

     • - declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecanicul trolist; în caz că aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;

     • - stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil şi sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere a vehiculelor în staţii cu viteză redusă; dacă aducerea vehiculelor în staţii nu este posibilă sau nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se procedează la salvarea persoanelor, în conformitate cu regulamentul de exploatare a telegondolei;

     • - repunerea în funcţiune a telegondolei, în conformitate cu prevederile pct.

     9.9.23.

    4. 9.7.4 Fiecare telegondolă trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru efectuarea operaţiilor de salvare, iar personalul folosit trebuie să cunoască regulile privind organizarea şi efectuarea acestei operaţii.

   8. 9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare

    1. 9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a telegondolelor, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare şi instrucţiunilor interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.

    2. 9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează telegondole sunt obligaţi să obţină autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISCIR–INSPECT IT.

    3. 9.8.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea telegondolelor, pe lângă documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va înainta la ISCIR–INSPECT IT o documentaţie întocmită conform prevederilor anexei E.

    4. 9.8.4 Deţinătorii care utilizează telegondole au următoarele obligaţii şi răspunderi:

     1. a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;

     2. b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a telegondolei;

     3. c) să pregătească şi să prezinte telegondolele, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–INSPECT IT în vederea autorizării funcţionării telegondolelor sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR–INSPECT IT;

     4. d) să numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea telegondolelor, care va fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT. RSVTI al unităţilor menţionate răspunde împreună cu proprietarul telegondolelor de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este prezentat în anexa H, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat în anexa E1. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.

    5. 9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care închiriază telegondole în vederea utilizării.

    6. 9.8.6 RSVTI poate fi:

     • inginer

     • subinginer sau

     • maistru

     într–una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică.

    7. 9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR–INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul telegondolelor şi are următoarele sarcini:

     • - să ţină evidenţa instalaţiilor într–un registru (conform modelului prezentat în anexa F) şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;

     • - să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectuarea lor;

     • - să supravegheze ca telegondolele să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;

     • - să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele– verbale de verificare tehnică, să examineze în mod regulat registrul de evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;

     • - să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;

     • - să interzică manevrarea telegondolelor de către persoane neautorizate;

     • - să urmărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale şi de protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;

     • - să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe în comisia de reexaminare;

     • - să urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;

     • - să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;

     • - să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să–l înainteze la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data de 25 noiembrie;

     • - să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT;

     • - să urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;

     • - să urmărească modul în care se asigură supravegherea telegondolelor de către şeful instalaţiei;

     • - să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT.

    8. 9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare telegondolă o persoană calificată denumită ”Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa telegondolei pot fi numiţi ca şef al instalaţiei: ingineri, subingineri sau maiştri în specialităţile mecanică, electromecanică, electrotehnică sau înrudite cu acestea.

     Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telegondola să fie numit

     şeful instalaţiei.

    9. 9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe telegondole la un loc, astfel încât traseele lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor se află în prelungire sau în paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri poate fi numit un singur şef al instalaţiei pentru toate aceste telegondole din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare telegondolă să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.

    10. 9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se găsesc telegondolele respective, pe baza cunoştinţelor privind :

     • - prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;

     • - instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;

     • - regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.

    11. 9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:

     • - supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care periclitează securitatea în exploatare a telegondolei, trebuie să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;

     • - controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturare a defecţiunilor;

     • - repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează modul de executare a acestora;

     • - răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;

     • - planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor, conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi răspunde de calitatea acestora;

     • - răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale, participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date;

     • - urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din subordine;

     • - organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi aplică corect instructajul respectiv.

    12. 9.8.12 Manevrarea telegondolelor, respectiv manevrarea grupului de antrenare şi comandă, se va face numai de mecanici trolişti autorizaţi, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

    13. 9.8.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:

     • - execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul cât telegondola este în funcţiune;

     • - aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telegondolei atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă; răspunde de

      aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de pază contra incendiilor la postul de comandă şi în sala maşinilor;

     • - controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb, precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de siguranţă şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea telegondolei ia imediat măsuri de oprire.

    14. 9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare stabilite de deţinător, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.

     Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au obţinut calificativul ”Admis” nu–şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul va trebui să comunice acest lucru la ISCIR–INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi să solicite retragerea autorizaţiei.

    15. 9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR–INSPECT IT, deţinătorul trebuie să numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea deservirii instalaţiei.

    16. 9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de tipul, capacitatea şi complexitatea telegondolei.

     La telegondole trebuie să existe agenţi de peron.

     La telegondolele prevăzute cu cantoane de pază pe traseu trebuie să fie câte un agent la fiecare canton.

    17. 9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, următoarele obligaţii şi răspunderi:

     • - agenţii de peron:

      • răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de respectarea fluxului de circulaţie prevăzut;

      • urmăresc deplasarea vehiculelor în interiorul staţiei, supraveghează şi ajută la îmbarcarea şi debarcarea persoanelor în/şi din vehicule;

     • - agenţii de supraveghere din cantoanele de pază:

      • ţin sub supraveghere permanentă tronsonul de linie asupra căruia au vizibilitate;

      • comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în caz de necesitate acţionează asupra butonului de oprire a telegondolei, comunicând imediat motivul opririi la postul de comandă.

    18. 9.8.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.

    19. 9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de către deţinătorul instalaţiei în funcţie de tipul telegondolei şi regimul său de exploatare, cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama funcţiilor (revizori de linie, de

     vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv de instalaţii şi dispozitive de siguranţă) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie, electricitate şi automatizări).

     Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru înlăturarea defecţiunilor sau avariilor.

     Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de instalaţii.

    20. 9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.8.19 rezultă din prevederile de la subcapitolele ”Întreţinerea şi revizia” şi „Evidenţa exploatării”.

    21. 9.8.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti şi revizorii de linie au obligaţia să se prezinte anual la examenele medicale, persoanele respective neputându–şi continua activitatea fără un asemenea aviz.

    22. 9.8.22 Personalul de exploatare şi deservire a telegondolelor trebuie să primească sub semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după caz, instrucţiuni scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.

     Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.

    23. 9.8.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare telegondolă să prevadă şi să asigure înlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi mecanicului trolist, în cazul în care telegondola funcţionează în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în care aceştia lipsesc (concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti înlocuitori trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.

   9. 9.9 Întreţinerea şi revizia

    1. 9.9.1 Întreţinerea şi revizia periodică a telegondolelor trebuie să fie executate de personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa îndrumare a şefului instalaţiei sau a mecanicului trolist, după caz.

    2. 9.9.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise în cartea tehnică a telegondolei, în regulamentul de exploatare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

     Prin instrucţiuni se vor indica:

     • - elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;

     • - periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi ungere;

     • - precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor şi subansamblelor cu funcţionare independentă etc.

     Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registrul de evidenţă a reviziilor.

    3. 9.9.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse corespunzătoare. La cablurile purtătoare–tractoare (tractoare) unsoarea nu trebuie să micşoreze coeficienţii de frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea telegondolei.

    4. 9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor uzuri premature.

    5. 9.9.5 Cablurile purtătoare ale telegondolelor trebuie să fie deplasate în lungul saboţilor conform instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere din cartea telegondolei, dar cel puţin o dată la 15 ani sau la 15.000 ore de funcţionare efectivă. În aceste intervale, porţiunile cablurilor purtătoare care vin în contact cu saboţii se vor ţine sub observaţie şi se va măsura periodic diametrul pentru a depista eventualele micşorări ale acestuia.

     Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus va fi consemnată, prin grija şi pe răspunderea şefului instalaţiei, în registrul de evidenţă a reviziilor liniei telegondolei.

    6. 9.9.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinute corespunzător.

    7. 9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.

    8. 9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiţii de securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor şi verificărilor specificate în prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim obligatoriu.

    9. 9.9.9 Prima revizie generală a telegondolei se va executa după o perioadă de 3 luni de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va comunica la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.

     La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.

    10. 9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucţiunile anexate la acesta.

    11. 9.9.11 Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:

     • - organele de întindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;

     • - aparatajul şi alimentarea cu energie electrică;

     • - organele de tracţiune şi transmisiile între motor şi roata de antrenare;

     • - componentele de securitate;

     • - dispozitivele de frânare;

     • - instalaţiile şi dispozitivele de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie;

     • - căruciorul şi gondola;

      Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează, după caz, cu instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.

     • - revizia liniei la viteza prevăzută în cartea telegondolei şi în regulamentul de exploatare.

    12. 9.9.12 Săptămânal, în afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se vor mai efectua următoarele:

     • - verificarea detaliată a organelor frânelor;

     • - verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a dispozitivelor de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie;

     • - revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor fisuri şi verificarea echipamentului de salvare;

     • - revizia contragreutăţilor, a dispozitivelor de întoarcere şi de ancorare a cablurilor;

     • - o manevră de oprire cu frâna de siguranţă pe roata de antrenare;

     • - o încercare în gol a motorului de rezervă şi de salvare;

     • - verificarea încărcării bateriilor de acumulatoare.

    13. 9.9.13 Lunar, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se vor mai efectua următoarele:

     • - controlul manşoanelor cablurilor şi a ancorării cablurilor, a stării tronsoanelor de cablu din vecinătatea saboţilor şi a variaţiei lungimii cablurilor;

     • - verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele, suporţii rolelor, căptuşelile elastice, garniturile saboţilor de frână etc.;

     • - antrenarea cu motorul de rezervă;

     • - controlul stării vehiculelor;

     • - verificarea vizuală a stării pilonilor şi a fundaţiilor.

    14. 9.9.14 Semestrial, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor mai efectua următoarele:

     • - controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor mobile ale telegondolei;

     • - verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor de împământare şi a conexiunilor acestora;

     • - controlul manşoanelor cablurilor, în interior.

    15. 9.9.15 Dacă se întrerupe funcţionarea telegondolei din cauza condiţiilor atmosferice nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), înainte de a se trece la transportul de persoane se va efectua o cursă de probă.

     În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare pe jos a traseului instalaţiei.

    16. 9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămânale, lunare, semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub semnătura personalului care le–a efectuat.

    17. 9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:

     • - încercarea sub sarcină, la parametrii la care este autorizată instalaţia, a frânei de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de frânare;

     • - încercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;

     • - revizia amănunţită a construcţiilor, acoperişului şi masivelor de ancoraj;

     • - verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;

     • - verificarea contragreutăţilor;

     • - încercarea sub sarcină a motorului de rezervă;

     • - un exerciţiu de salvare a pasagerilor aflaţi în vehicule;

     • - verificarea verticalităţii şi coliniarităţii elementelor liniei;

     • - examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;

     • - verificarea stării angrenajelor (joc, aspect etc.);

     • - verificarea stării rulmenţilor;

     • - verificarea stării sudurilor de rezistenţă;

     Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a telegondolei, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea în funcţionare a instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor enumerate mai sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a elementelor mecanice a căror rupere pune în pericol siguranţa instalaţiei.

    18. 9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.

     La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR– INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.

    19. 9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi

     9.9.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.

    20. 9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare un raport detaliat asupra stării tehnice a telegondolei, prin care va aduce la cunoştinţă constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri pentru menţinerea securităţii în exploatare a telegondolei. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din funcţiune a telegondolei şi introducerea ei în reparaţie, un exemplar al raportului se va înainta la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.

     Un exemplar al raportului avizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează la cartea telegondolei.

    21. 9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea deţinătoare va verifica prin demontare:

     • - frânele instalaţiei;

     • - dispozitivele de cuplare ale vehiculelor pe cablu;

     • - axele roţilor şi rolelor.

     Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din cartea tehnică a telegondolei (anexa A).

     Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea în funcţiune se va solicita acesteia verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.

    22. 9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staţionare. În perioada de staţionare se vor lua măsuri de conservare a instalaţiei.

     Reînceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare detaliată a cablurilor, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.

    23. 9.9.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după înlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările necesare. În cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2, exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct. 8.8, se autorizează funcţionarea telegondolei.

    24. 9.9.24 Cablurile instalaţiei (purtătoare, tractoare, purtătoare–tractoare, de întindere şi auxiliare) trebuie să fie controlate periodic.

     Controlul periodic constă din:

     • - examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;

     • - examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde începe ruperea, a uzurilor normale, a deformării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative.

     Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor. Viteza de control este în funcţie de starea cablului, dar nu va depăşi 0,5 m/s.

    25. 9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:

     1. a) în timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea în exploatare, cablurile purtătoare (fixe) şi cele auxiliare se vor controla după fiecare trei luni, iar cablurile mobile (purtător–tractor, tractor şi de întindere) în fiecare lună; perioada iniţială de un an se poate prelungi cu o durată egală cu aceea a perioadelor de staţionare dacă funcţionarea telegondolei este sezonieră sau încetează dintr-un anumit motiv mai mult de o lună;

     2. b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi auxiliare şi 3 luni pentru cablurile mobile; în caz contrar sau în funcţie de vechimea în exploatare a cablului, intervalele dintre controale se vor reduce din nou la 3 luni, respectiv la o lună sau, după caz, se vor micşora.

     Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sârmelor sau alte deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul în care se comportă defecţiunea, luându–se operativ măsurile care se impun.

    26. 9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.

     9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei telegondolei sub semnătura personalului care le–a efectuat. Şeful instalaţiei este obligat să ia cunoştinţă de cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

    27. 9.9.27 Cablurile tractoare şi purtătoare–tractoare trebuie să fie supuse unei examinări magnetografice, după cum urmează:

     • - la punerea în exploatare;

     • - după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;

     • - anual, după al şaselea an de exploatare.

     Cablurile purtătoare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea în exploatare şi apoi din cinci în cinci ani.

    28. 9.9.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de întindere vor fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea firelor rupte sau fisurate.

     Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din cinci în cinci ani în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.

    29. 9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai scurte pentru examinările magnetografice.

    30. 9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.

    31. 9.9.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru, metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).

     Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinării magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a telegondolei pentru a fi puse la dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele rezultate se vor păstra în arhiva deţinătorului şi vor fi prezentate la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT.

    32. 9.9.32 În porţiunile de cablu unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum ar fi cablurile purtătoare şi de întindere din incinta staţiilor, se va face examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate, conform unei proceduri avizate ISCIR–INSPECT.

     Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.

    33. 9.9.33 Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:

     • - existenţa unor sârme rupte;

     • - gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare, gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).

     Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz, magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul precedent.

     Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametrului cablului (dc)

     şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.

     Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.

    34. 9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s–a micşorat faţă de secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă:

     1. a) cabluri purtătoare-tip închis:

      • - 10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 180 ori diametrul cablului;

      • - 5 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 30 ori diametrul cablului;

      • - 3 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;

      • - 2 sârme exterioare alăturate rupte pe lungimea de minim 18 ori diametrul cablului;

     2. b) cabluri purtătoare elicoidale, cu toroane:

      • - 15 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 200 ori diametrul cablului;

      • - 10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 90 ori diametrul cablului;

      • - 8 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;

     3. c) cabluri tractoare şi purtătoare-tractoare:

      • - 25 % pe lungimea de referinţă de minim 500 ori diametrul cablului;

      • - 10 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;

      • - 6 % pe lungimea de referinţă de minim 30 ori diametrul cablului;

     4. d) cabluri de întindere:

      • - 8 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;

      • - 4 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul cablului;

       Dacă nu este posibilă examinarea magnetografică sau examinarea cu radiaţii penetrante, cablurile de întindere se vor înlocui obligatoriu după cel mult 10 ani de exploatare.

     5. e) toroane considerate în mod izolat:

      • - 35 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul toronului.

    35. 9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de următoarele:

     • - numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;

     • - sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;

     • - sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul o singură dată.

      Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a cablului ca fiind rupt.

      În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau cu radiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (Nsr) pe lungimea de referinţă se va calcula astfel:

      • - pentru cabluri cu cablare paralelă: Nsr = număr de rupturi vizibile x 1,5;

      • - pentru celelalte cabluri:

     Nsr = număr de rupturi vizibile x 1,25.

    36. 9.9.36 Prin grija deţinătorului telegondolei se vor efectua controale periodice asupra stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita instalaţia, încheindu–se de fiecare dată un proces–verbal de constatare.

     Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe an (toamna şi primăvara), atât după fiecare furtună puternică sau ploi abundente în zonă cât şi înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).

     Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul–verbal de constatare.

   10. 9.10 Evidenţa exploatării

    1. 9.10.1 Pentru fiecare telegondolă trebuie să se ţină la zi registrul de evidenţă a funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al telegondolei.

    2. 9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării telegondolei va avea cel puţin următoarele coloane:

     • - Data (ziua, luna, anul);

     • - Ora pornirii (începerea schimbului);

     • - Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);

     • - Timpul de funcţionare efectivă (ore);

     • - Timpul de staţionare (ore);

     • - Motivele staţionării;

     • - Măsurile luate;

     • - Numărul de persoane transportate la urcare;

     • - Numărul de persoane transportate la coborâre;

     • - Alte observaţii;

     • - Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a primit instalaţia (dacă telegondola a funcţionat în schimburi).

    3. 9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui schimb de lucru.

    4. 9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, încercărilor şi controalelor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi

     următoarele registre :

     1. a) registru de evidenţă a reviziilor liniei telegondolei;

     2. b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;

     3. c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de semnalizare şi telecomunicaţie.

    5. 9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei telegondolei va fi completat de revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:

     • - Data reviziei (cu menţionarea începutului schimbului);

     • - Cablu purtător-tractor;

     • - Cablu purtător;

     • - Cablu tractor;

     • - Cablu de compensaţie;

     • - Cabluri de întindere;

     • - Cabluri auxiliare;

     • - Piloni, saboţi, role, ghidaje;

     • - Alte observaţii;

     • - Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;

     • - Semnătura revizorului de linie.

    6. 9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care se va nota numărul de ordine al vehiculelor respective.

     Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin următoarele coloane:

     • - Data reviziei (ziua, luna, anul);

     • - Cărucior de rulare (inclusiv frâna);

     • - Suspensia vehiculului;

     • - Schelet de rezistenţă;

     • - Uşi;

     • - Alte observaţii;

     • - Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;

     • - Semnătura revizorului vehiculelor.

    7. 9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor de semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.

     Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:

     • - Data reviziei;

     • - Grup de antrenare;

     • - Componente de securitate;

     • - Subsisteme;

     • - Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;

     • - Aparataj electric şi de automatizare;

     • - Echipament mecanic din staţii;

     • - Alte observaţii;

     • - Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;

     • - Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;

     • - Viza mecanicului trolist.

    8. 9.10.8 În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându–se acest lucru în coloana respectivă. De asemenea, se vor înscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.

    9. 9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.

     Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.

  10. 10 REPARAREA

   1. 10.1 Repararea telegondolelor va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 8.9 de către unităţi autorizate de ISCIR–INSPECT IT, conform metodologiei din anexa R, şi care posedă autorizaţie conform modelului din anexa S eliberată de ISCIR–INSPECT IT.

   2. 10.2 La lucrările de reparare a telegondolelor se vor lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.

  11. 11 AVARII ŞI ACCIDENTE

   1. 11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de telegondolă are obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la producere, ISCIR– INSPECT IT la care sunt înregistrate telegondolele respective în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.

   2. 11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR– INSPECT IT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.

    Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei existente.

   3. 11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT trebuie să participe la cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.

   4. 11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul telegondolei va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului de specialitate al ISCIR–INSPECT IT consemnate în procesul–verbal de constatare.

   5. 11.5 Dacă avaria sau accidentul s–a produs datorită unei defecţiuni a telegondolei sau neasigurării condiţiilor care influenţează în mod direct securitatea sa funcţională, instalaţia se va scoate din funcţiune.

    Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială completă.

  12. 12 DISPOZIŢII FINALE

   1. 12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică telegondolelor noi sau vechi destinate transportului de persoane.

   2. 12.2 Deţinătorul telegondolei este obligat să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalaţia, închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.

   3. 12.3 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare a telegondolelor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii economici care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIR–INSPECT şi, după caz, unităţi de cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de specialitate.

   4. 12.4 Dacă agentul economic a depus documente în baza cărora i s–a eliberat autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.

   5. 12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.

   6. 12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data de 01.05.2004, dată la care se abrogă „Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea telefericelor destinate transportului de persoane R3–90” (conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 28).

    Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate acestora, care sunt în curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 3– 90 (conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 27).

   7. 12.7 Trimiterile făcute în text la alte prescripţii tehnice–Colecţia ISCIR sau alte documente normative se referă la ediţiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripţii tehnice.

   8. 12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.

  ANEXA A

  CARTEA TELEGONDOLEI

  - PARTEA DE CONSTRUCŢIE - (MODEL)

  ANEXA A (continuare) Denumirea unităţii constructoare :

  ......................................................

  Adresa: ........................................

  CARTEA TELEGONDOLEI

  – PARTEA DE CONSTRUCŢIE –

  Tipul telegondolei : ……………………….. Nr. de fabricaţie : ……………………….. Anul fabricaţiei : ………………………..

  NOTĂ : Cartea telegondolei se va păstra sub cheie în cabina de comandă din staţia de antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de verificare.

  ANEXA A (continuare )

  LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA TELEGONDOLEI

  (piese scrise şi desenate)

  Nr.

  crt.

  Denumirea documentului

  Simbolul sau numărul documentului

  Numărul de file

  Data ……………………… Întocmit………………………… (numele, prenumele şi semnătura)

  Verificat CTC Organ de verificare

  autorizat de ISCIR–INSPECT

  ………………………………… …………………………………

  (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele, semnătura

  şi ştampila) şi ştampila)

  ANEXA A (continuare )

  1. 1 Date generale

   Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare

   Denumirea şi adresa unităţii de proiectare

   Denumirea şi adresa unităţii constructoare

   Tipul telegondolei

   Numărul de fabricaţie

   Anul de fabricaţie

   Capacitatea orară de transport

   Regimul de transport

   Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor

  2. 2 Condiţii tehnice de instalare

   Zona şi locul în care este amplasată instalaţia: Locul de montare şi altitudinea:

   ANEXA A (continuare )

  3. 3 Caracteristici şi date tehnice de bază

   1. 3.1 Caracteristicile liniei

    Lungimea în proiecţie orizontală, m:

    Lungimea pe înclinarea corzilor, m:

    Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:

    Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m: Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:

    Înclinarea medie a traseului, %:

    Înclinarea maximă a cablului purtător încărcat, %:

    Ecartamentul liniei, m:

   2. 3.2 Piloni

    Număr

    pilon

    Poziţia

    (hm)

    Înălţimea

    (m)

    Construcţia pilonilor

    Deschiderea între piloni

    (m)

   3. 3.3 Cabluri

    1. 3.3.1 Caracteristicile cablurilor x)

     Destinaţia cablurilor xx) :

     Specificaţia cablului, conform standardului:

     Masa cablului pe metru liniar, kg/m:

     Secţiunea metalică a cablului, mm2:

     Diametrul (înălţimea ) sârmelor exterioare, mm:

     Forţa teoretică de rupere a cablului, N:

     Forţa reală de rupere a cablului, N:

     Coeficient de siguranţă:

     Furnizorul cablului:

     Număr certificat de calitate:

     x) Tabelul se completează conform datelor din certificatele de calitate ale furnizorilor de cabluri.

     xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:

     1. 3.3.1.1 Cablul purtător

     2. 3.3.1.2 Cablul purtător-tractor

     3. 3.3.1.3 Cablul tractor

     4. 3.3.1.4 Cablul de întindere a cablului purtător

     5. 3.3.1.5 Cablul de întindere a cablului tractor

     6. 3.3.1.6 Cablu de întindere a cablului purtător-tractor

     7. 3.3.1.7 Cablul telefonic

     8. 3.3.1.8 Cablul de întindere a cablului telefonic

     9. 3.3.1.9 Cablul de blocaj

     10. 3.3.1.10 Cablul de semnalizare

      ANEXA A (continuare )

    2. 3.3.2 Ancorarea cablurilor

     • - Locul (staţia) unde se ancorează:

     • - Sistem de ancorare:

     • - Coeficient de siguranţă la stabilitate:

    3. 3.3.3 Întinderea cablurilor

     • - Locul (staţia) unde se ancorează:

     • - Sistem de întindere:

     • - Masa contragreutăţii, tone:

     • - Cursa maximă, m:

    4. 3.3.4 Frângerea maximă a cablului pe o rolă componentă a bateriei cu role (cablul tractor, cablul purtător-tractor), în grade şi minute

   4. 3.4 Viteze

    • - Maximă de regim, m/s:

    • - La trecerea peste piloni, m/s:

    • - La antrenarea de rezervă, m/s:

    • - De revizie, m/s:

   5. 3.5 Vehicule

    • - Denumirea şi adresa unităţii constructoare:

    • - Tipul vehiculului:

    • - Căruciorul de rulare:

    • - Nr. şi data declaraţiei de conformitate (la vehiculele fabricate în serie):

    • - Capacitatea utilă a unui vehicul (nr. persoane, kg):

    • - Masa proprie a vehiculului, kg:

    • - Numărul de vehicule pe linie:

   6. 3.6 Staţii

    Elemente caracteristice

    Staţia

    inferioară

    Staţia

    superioară

    Staţia

    intermediară

    Cantoane

    de pază

    Funcţii tehnologice

    Funcţii pentru public

    Spaţii de siguranţă, m:

    -

    -

    -

    -

    - faţă de vehicule

    - pentru personal

    - pentru public

   7. 3.7 Grup de antrenare* )

    ANEXA A (continuare )

    • - Denumirea şi adresa unităţii furnizoare:

    • - Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:

    • - Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau verticală etc.):

     • Roata de antrenare:

      • - Diametrul, mm:

      • - Numărul canalelor de înfăşurare:

      • - Materialul de căptuşire a canalelor:

      • - Turaţia nominală, rot/min:

     • Motorul de acţionare:

    1. a) Motorul electric:

     Tip ** )

     Felul curentului

     Tensiunea, V

     Curentul nominal, A

     Frecvenţa, Hz

     Puterea, kW

     Încălzirea admisibilă a bobinajului

     motorului electric, 0C (K)

     Turaţia , rot/min

     DA, (%)

     Frecvenţa de conectare (c/h) *** )

     Execuţia (normală, cu protecţie contra

     umidităţii, prafului, apei, exploziei, pentru mediul marin etc.)

     Masa, kg

     Număr şi an de fabricaţie

    2. b) Motorul termic:

    Tip

    Combustibil utilizat

    Turaţia roţii de antrenare pe treptele

    cutiei de viteze, rot/min

    Număr şi an de fabricaţie

    * ) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de antrenare de rezervă şi cel al instalaţiei de salvare.

    ** ) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.

    *** ) c/h – conectări/oră.

    ANEXA A (continuare )

   8. 3.8 Frâne

    - Caracteristicile frânelor* ):

    Rolul funcţional al frânei

    Tipul (sistemul) frânei

    Diametrul tamburului de frână, mm

    Număr de frâne, buc.

    Coeficient de siguranţă al frânării

    Felul organului de închidere

    (contragreutăţi, arcuri )

    Felul organului de deschidere

    (hidraulic, pneumatic, manual )

    Cursa organului de închidere, mm

    Cursa saboţilor (discurilor ), mm

    Spaţiul de frânare a instalaţiei, mm

    Timpul de frânare a instalaţiei, s

    * ) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de siguranţă.

   9. 3.9 Comanda instalaţiei

    Postul de comandă:

    • - Amplasament:

    • - Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv pupitrul de comandă:

     Pupitrul de comandă:

    • - Caracteristici:

    • - Felul curentului în circuitul de comandă:

    • - Tensiunea, V:

    • - Frecvenţa, Hz:

    • - Tipul automatului de protecţie:

    • - Accelerări maxime admise, m/s2:

    • - Decelerări maxime admise, m/s2:

   10. 3.10 Instalaţii şi componente de siguranţă

    1. 3.10.1 Instalaţii şi componente de siguranţă pentru evitarea sau semnalizarea automată a deraierii cablului purtător–tractor de pe role:

     • - Dispozitive mecanice:

      • Tipul:

      • Locul de amplasare:

     • - Instalaţia electrică :

      • Locul de amplasare:

     • - Circuitul de control:

      • Felul curentului:

      • Tensiunea, V:

      • Frecvenţa, Hz:

     ANEXA A (continuare)

    2. 3.10.2 Ghidajele pentru vehicule, în staţii şi pe piloni:

     • - Tipul constructiv:

     • - Locul de amplasare:

     • - Înclinarea transversală:

    3. 3.10.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:

     • - Numărul dispozitivelor:

     • - Tipul constructiv:

     • - Locul de montare:

     • - Viteza la care intră în funcţiune:

      • Semnalizare:

      • Blocare:

    4. 3.10.4 Circuitele electrice pentru controlul automat şi blocare:

     • - Tipul liniei (aeriană, îngropată):

     • - Felul curentului:

     • - Tensiunea, V:

     • - Frecvenţa, Hz:

    5. 3.10.5 Limitatoare automate (mecanice) de sfârşit de cursă pentru vehicule, contragreutăţi, cărucioare de întindere:

     Felul limitatorului

     Vehicule

     Contragreutăţi

     Cărucioare de întindere

     Electrice

     Tipul

     Locul de amplasare

     Mecanice

     Tipul

     Locul de amplasare

    6. 3.10.6 Dispozitivul cu program prestabilit (telegondole cu mers pendular):

     • - Tipul constructiv:

     • - Locul de montare:

    7. 3.10.7 Anemometrele

     • - Locul de amplasare:

     • - Felul semnalelor de avertizare:

     • - Viteza vântului la care anemometrul începe să emită semnale de avertizare, m/s (km/h):

    8. 3.10.8 Instalaţia de paratrăsnet:

     • - Tipul:

     • - Locul de amplasare:

    9. 3.10.9 Alte instalaţii şi dispozitive de siguranţă:

     • - Tipul:

     • - Locul de amplasare:

     ANEXA A (continuare)

   11. 3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie

    1. 3.11.1 Instalaţia de semnalizare:

     Felul

     semnalizării

     Caracteristici

     De

     exploatare

     De

     avertizare

     De

     avarie

     De

     deranjamente

     Semnalizare acustică

     Tipul liniei

     (aeriană, îngropată)

     Felul curentului

     Tensiunea, V

     Frecvenţa, Hz

     Semnalizare optică

     Tipul liniei

     (aeriană, îngropată)

     Felul curentului

     Tensiunea, V

     Frecvenţa, Hz

    2. 3.11.2 Instalaţia telefonică:

     • - Tipul liniei (aeriană, îngropată):

     • - Locul de amplasare a aparatelor telefonice:

    3. 3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:

     • - Felul instalaţiei:

     • - Locul de amplasare:

   12. 3.12 Alte probe, încercări, examinări, măsurări *)

    *) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de particularităţile constructive ale telegondolei, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.

    ANEXA A (continuare)

   13. 3.13 Concluzii

    Se certifică cele ce urmează:

    1. 1) Telegondola a fost executată în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice

     . , standardele şi celelalte normative în vigoare.

    2. 2) La verificările efectuate s-a constatat că telegondola corespunde prescripţiei tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de execuţie şi montaj.

    3. 3) Încercările sub sarcină ale telegondolei au fost efectuate cu rezultate corespunzătoare, după cum urmează ………..............................................

     .................................................................................…………………………….

     …………………………………………...............................................................

     În conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele încercări ale telegondolei : .........................................................……………………….

     ......................................................................................................................…………….

    4. 4) Telegondola corespunde pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă la parametrii indicaţi în prezenta carte.

    5. 5) Prezenta carte conţine file.

    Director (sau împuternicitul său)

    ....................................................

    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Data ..............anul............... Şeful compartimentului de control tehnic de calitate

    ....................................................

    (numele, prenumele, semnătura)

    Responsabil tehnic autorizat de ISCIR–INSPECT

    ....................................................

    (numele, prenumele, semnătura)

    ANEXA A (continuare)

   14. 3.14 Anexe obligatorii

    1. 3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:

     1. a) Dimensionarea cablurilor: purtător, tractor, purtător–tractor, de întindere, telefonic. Verificările se vor referi la coeficienţii de siguranţă, raportul între sarcina concentrată şi secţiunea metalică a cablului respectiv;

     2. b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;

     3. c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata de antrenare.

    2. 3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU

     Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din anexa A1.

    3. 3.14.3 PROCESE–VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE CALITATE ŞI ALTE ACTE

     1. 3.14.3.1 Proces–verbal privind rodajul instalaţiei încheiat între unitatea constructoare

      şi beneficiar (unitatea deţinătoare).

     2. 3.14.3.2 Proces–verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi beneficiar (unitatea deţinătoare).

     3. 3.14.3.3 Proces–verbal încheiat de unitatea deţinătoare cu o unitate specializată privind stabilitatea arborilor, care în cădere ar pune în pericol linia instalaţiei.

     4. 3.14.3.4 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente instalaţiei telegondolei (staţii, fundaţii, piloni). Certificatele se eliberează de către unităţile care au executat lucrările respective.

     5. 3.14.3.5 Buletin de măsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ , inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor, motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.

     6. 3.14.3.6 Buletin de măsurări privind coliniaritatea pilonilor şi poziţia lor hectometrică, cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii, contragreutate, inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.

     7. 3.14.3.7 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor telegondolei pentru care prin documentaţia tehnică s-au prevăzut asemenea controale.

     8. 3.14.3.8 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaţiei şi elementele de legătură sau înnădire a cablurilor.

      ANEXA A (continuare)

     9. 3.14.3.9 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale ale instalaţiei:

      • - Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);

      • - Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);

      • - Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);

      • - Dispozitive de salvare;

      • - Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.

     10. 3.14.3.10 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale telegondolei.

     11. 3.14.3.11 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.

     12. 3.14.3.12 Act cu măsurările de pe traseu privind înălţimile minime şi maxime reale ale vehiculelor faţă de sol (pe fiecare deschidere de piloni).

     13. 3.14.3.13 Act cu măsurările privind presiunile (apăsările) cablurilor pe saboţi sau baterii, cu vehiculele încărcate şi neîncărcate.

    4. 3.14.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

     Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.

    5. 3.14.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

     1. a) Descrierea funcţionării instalaţiei;

     2. b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de vânt, în caz de chiciură, în caz de vizibilitate redusă, în caz de deranjamente);

     3. c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice instalaţiei;

     4. d) Revizii zilnice, săptămânale, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);

     5. e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente mecanice, grup de antrenare);

     6. f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere, periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;

     7. g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;

     8. h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;

     9. i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista rulmenţilor;

     10. j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi materialelor necesare întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării telegondolei;

     ANEXA A (sfârşit)

    6. 3.14.6 INSTRUCŢIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL EXPLOATĂRII TELEGONDOLEI

     Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea următorul conţinut:

     1. a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare (distructivă , nedistructivă) etc., din care să rezulte:

      • - numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;

      • - simbolul şi denumirea elementului;

      • - periodicitatea verificării;

      • - metode de examinare (distructivă, nedistructivă, cu tehnica de lucru şi criteriile de acceptare);

      • - menţiuni cu privire la scoaterea din uz, după caz;

      • - observaţii.

     2. b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară.

     În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau în documentele de evaluare şi certificare (vehicule, dispozitive de salvare etc.) se va face trimitere la acestea fără alte detalieri.

    7. 3.14.7 SISTEMUL ŞI SCHEMA DE SALVARE

     Se va anexa sistemul şi schema de salvare precum şi metodologia de salvare a pasagerilor.

    8. 3.14.8 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A TELEGONDOLEI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

  NOTE : Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei:

  1. 1 Cartea telegondolei se întocmeşte de către unitatea constructoare pe baza datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte documente primite sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a încercărilor de casă.

  2. 2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune la dispoziţia unităţii constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii tehnice a instalaţiei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.

  3. 3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor lucrări efectuate la telegondole se vor adăuga la carte, pe baza unui borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul instalaţiei.

  ANEXA A1

  DESENUL TIP DE ANSAMBLU (CONŢINUT)

  Desenul tip de ansamblu pentru telegondolele destinate transportului de persoane trebuie să aibă următorul conţinut:

  1. A Piese scrise:

   1. 1 Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:

    • - denumirea şi tipul telegondolei;

    • - beneficiarul telegondolei;

    • - proiectantul telegondolei.

   2. 2 Condiţii tehnice de instalare:

    • - zona şi locul de montare a telegondolei, cu descrierea sumară a traseului;

    • - traversări, paralelisme, intersecţii, balizare şi interdicţii de acces;

    • - căi de acces în zonă;

    • - temperatura minimă de lucru.

   3. 3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:

    • - lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;

    • - ecartamentul telegondolei în staţii şi pe linii;

    • - înclinarea maximă a cablurilor purtătoare;

    • - capacitatea orară de transport;

    • - viteze:

     • nominală;

     • de revizie;

    • - tipul şi capacitatea vehiculului;

    • - grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):

     • principal;

     • de rezervă;

    • - cablurile telegondolei (tip, coeficient de siguranţă, sisteme de întindere):

     • purtătoare;

     • tractoare;

     • purtătoare–tractoare;

     • de întindere;

     • telefonice;

     • de semnalizare;

    • - roţi, role, baterii de role;

    • - rapoartele dintre diametrul cablului şi diametrele sau razele elementelor respective;

    • - piloni:

     • tipul constructiv;

     • coeficient de siguranţă la stabilitate;

    • - felul şi amplasarea comenzii;

    • - staţii:

     • tip constructiv;

     • coeficient de siguranţă la stabilitate;

     • gradul seismic de calcul;

      ANEXA A1 (continuare)

    • - vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente, coeficienţi de siguranţă;

    • - subsisteme şi componente de securitate:

     • tipul, amplasarea şi rolul lor;

      • - instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie:

     • tipul, amplasarea şi rolul lor;

      • - sistemul şi mijloacele de salvare din vehicule a persoanelor şi descrierea procedurii de salvare.

   4. 4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a telegondolei cu indicarea denumirii şi numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, marca şi calitatea oţelului, standardul sau norma, felul şi volumul verificărilor, analizelor, încercărilor şi controalele distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.

   5. 5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structura de rezistenţă (de calcul) a telegondolei cu indicarea simbolului sudurii conform standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, a materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu marca şi standardul respectiv, felul şi volumul de verificare, încercările şi controalele distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică şi procedeul de sudare omologat.

   6. 6 Lista componentelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate. În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:

    • - denumirea;

    • - număr desen, standard, cod sau normă internă;

    • - desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;

    • - numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.

   7. 7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp, releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maximal şi cele de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente, mecanismul antrenat, tipul motorului, puterea (kW), DA (%), rotaţia (rot/min), siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.

   8. 8 Descrierea de principiu a funcţionării telegondolei (grup de antrenare şi frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de siguranţă).

   9. 9 Alte date:

    • - măsurări şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;

    • - marcarea (dimensiuni , conţinut şi loc de amplasare);

    • - instrucţiuni specifice privind funcţionarea telegondolei în condiţii de siguranţă (altele decât cele prevăzute în prescripţia tehnică).

   10. 10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi desenate ale acestuia.

    ANEXA A1 (continuare)

  2. B Piese desenate

   1. 1 Traseul telegondolei, planul de situaţie şi profilul longitudinal cu reprezentarea următoarelor elemente:

    • - amplasarea în plan a staţiilor şi pilonilor;

    • - ecartamente;

    • - spaţii de siguranţă, în profil transversal;

    • - gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profil longitudinal;

    • - distanţele dintre piloni şi înălţimea acestora.

   2. 2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să rezulte:

    • - amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a cablurilor, precum şi a postului de comandă şi a panourilor electrice;

    • - gabarite de liberă trecere a vehiculelor;

    • - spaţii de siguranţă şi de circulaţie;

    • - accesul şi evacuarea pasagerilor la punctul de îmbarcare, respectiv debarcare.

   3. 3 Pilonii, schema de principiu şi desenul de ansamblu cu indicarea următoarelor:

    • - echipamentul pilonilor (baterii cu role, platforme, saboţi, ghidaje, scări etc.);

    • - elemente din structura de rezistenţă;

    • - sudurile de rezistenţă şi îmbinările prin şuruburi ale tronsoanelor din corpul central;

    • - gabarite şi spaţii de siguranţă la trecerea vehiculelor peste piloni;

    • - schema şi desenul de ansamblu al scărilor de acces şi platformelor;

    • - desenele de ansamblu ale bateriilor cu role, saboţilor şi ghidajelor.

   4. 4 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:

    • - dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare;

    • - sistemul de prindere a gondolei pe cablul purtător–tractor;

    • - sistemul de fixare pe cablul tractor şi de rulare pe cablul purtător;

    • - elemente de rezistenţă ale suspensiei gondolei.

   5. 5 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu, din care să rezulte:

    • - principalele caracteristici funcţionale şi dimensionale;

    • - schemele cinematice;

    • - schemele hidraulice şi pneumatice;

    • - sistemul de frânare;

    • - sistemul de ungere;

    • - ansamblul roţilor de antrenare, deviere, întoarcere şi susţinere.

     ANEXA A1 (sfârşit)

   6. 6 Scheme electrice de principiu pentru:

    • - instalaţia de alimentare (de forţă);

    • - instalaţia de comandă;

    • - instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţie şi iluminat;

    • - pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri, în şi pe pupitrul de comandă.

     În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice şi prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot aici se vor evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi măsurile de protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi standardelor în vigoare.

   7. 7 Schema comenzilor

    Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul (posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor acestora.

   8. 8 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.

   9. 9 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.

  ANEXA B

  Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei pentru construirea (montarea) sau repararea telegondolelor

  Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de construire (montare) sau reparare a telegondolelor şi se înaintează la ISCIR–INSPECT IT.

  Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:

  1. a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);

  2. b) domeniul autorizaţiei;

  3. c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din prescripţiile tehnice în vigoare);

  4. d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);

  5. e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi executate şi poziţiile de sudare folosite;

  6. f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare, pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora, precum şi a procedurilor de sudare aplicate;

  7. g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;

  8. h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a telegondolelor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de către ISCIR–INSPECT IT;

  9. i) decizia de numire a personalului conform anexei G.

  La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:

  1. a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;

  2. b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;

  3. c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi dotarea cu laborator de efectuare a examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIR– INSPECT) şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice (autorizat de ISCIR–INSPECT). În cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie de pe contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT pentru efectuarea examinărilor;

  4. d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul

   3;

  5. e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi

   control, conform datelor din tabelul 4;

  6. f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform datelor din tabelul 5.

  ANEXA B (continuare)

  Tabelul 1

  Nr. crt.

  Utilajul pentru execuţie

  Tipul (marca) şi caracteristicile

  principale¹)

  Observaţii

  1

  Tăiere:

  1. a) foarfeci;

  2. b) ghilotine;

  3. c) aparate oxiacetilenice;

  4. d) aparate cu plasmă;

  5. e) alte maşini şi aparate.

  2

  Formare:

  1. a) îndoire;

  2. b) ambutisare;

  3. c) maşini de îndoit;

  4. d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului la table şi ţevi;

  5. e) maşini de mandrinat ţevi;

  6. f) maşini unelte.

  3

  Sudare:

  1. a) convertizoare;

  2. b) transformatoare;

  3. c) tractoare de sudare;

  4. d) aparatură WIG, TIG sau MIG;

  5. e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;

  6. f) aparate pentru sudare în baie de zgură.

  4

  Tratamente termice:

  1. a) cuptoare;

  2. b) instalaţii de tratament local;

  3. c) dispozitive de preîncălzire înainte de sudare.

  ¹) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a parametrilor regimului de sudare.

  Tabelul 2

  Nr.

  Procedeul

  Tipul

  Nr. fişei de

  Grupa de

  Grupa de

  Poziţia de

  Observaţii

  crt.

  de sudare

  îmbinării

  omologare

  oţeluri

  grosimi şi

  sudare

  agent

  acoperită

  diametrul

  economic/

  de fişa de

  acoperite

  ISCIR

  omologare

  de fişa de

  omologare

  ANEXA B (sfârşit)

  Tabelul 3

  Nr. crt.

  Utilajul pentru verificare şi control

  Tipul (marca) şi nr. bucăţi;

  caracteristicile principale

  Observaţii

  1

  Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:

  1. a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi ovalităţii;

  2. b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrică;

  3. c) calibre pentru verificarea filetelor;

  4. d) aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului, denivelărilor, verticalităţii;

  5. e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor.

  2

  Standuri pentru rodaje la mecanisme

  3

  Standuri pentru verificarea subansamblurilor

  4

  Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură de măsurare şi control, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi normele de fabricaţie:

  1. a) la presiune hidraulică;

  2. b) la presiune pneumatică;

  3. c) sub sarcină;

  4. d) a componentelor de securitate.

  Tabelul 4

  Nr.

  crt.

  Personalul de execuţie nominalizat

  Specialitatea¹)

  Număr

  Observaţii

  1

  Sudori autorizaţi

  2

  Personal pentru examinări nedistructive, din care:

  • - ingineri;

  • - tehnicieni;

  • - operatori.

  ¹) Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare.

  Tabelul 5

  Nr. crt.

  Natura colaborării

  Lucrările cuprinse în

  contractul de colaborare şi felul în care se realizează

  Denumirea agentului

  economic cu care se efectuează colaborarea

  Observaţii

  ANEXA C

  Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare) a telegondolelor

  Nr. crt.

  Felul şi tipul instalaţiei

  Agentul economic constructor (denumire

  şi sediu)

  Documentaţie de execuţie (unitatea proiectantă,

  nr. şi data)

  Nr. şi data actului de certificare

  Parametrii instalaţiei

  Deţinătorul instalaţiei (denumire şi sediu)

  Proces– verbal de recepţie (nr. şi

  data)

  Obs.

  Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare a telegondolelor

  Nr. crt.

  Felul şi tipul instala- ţiei

  Agentul economic construc- tor (denumire şi sediu)

  Numă- rul şi anul fabrica- ţiei; numă- rul autori- zaţiei de funcţio-

  nare

  Docu- menta- ţie de execuţie (unita- tea proiec- tantă, nr. şi data)

  Nr. şi data actului de certifi- care

  Parame- trii instala- ţiei

  Deţină- torul instala- ţiei (denu- mire şi sediu)

  Elemen- te reparate sau înlocuite; caracte- risticile lor construc- tive

  Proces– verbal de recepţie (nr. şi data)

  Obs.

  ANEXA D

  ROMÂNIA

  INSPECŢIA

  TERITORIALĂ………………………

  ………………………………………. Adresa………………………………. Telefon……………………………….

  Fax……………………………………

  Inspecţia de stat pentru controlul

  Proces–verbal

  cazanelor, recipientelor sub

  de verificare tehnică

  presiune şi instalaţiilor de ridicat

  nr. …………….

  - ISCIR -

  Încheiat astăzi ……………… cu ocazia efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi

  Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………. tip………………………….. cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr. ………… având parametrii ultimei verificări………………………………………………………………….……….……………………………..

  …………………………………………….. ………………. ………………………………………………….. Denumirea agentului economic …….………………………………………………… din localitatea

  ………………………. str. …………………………………… nr. …….. judeţ/sector ……………………. cod fiscal …………… .

  Verificarea s-a efectuat la ………………………………… din localitatea str.

  ………………………..……. nr. …….. judeţ/sector …….…………………..

  Subsemnatul¹) ………………………………………… am constatat următoarele : ….………………

  ……………………………………………………………………………..…………………….………………

  .……………………………………………………………………..……………………………………………

  .…………………………………………………………………………………………………………..………

  .………………………………………………………………………………………………………..…………

  .………………………………….…………………………………………………………………..…………..

  …………………………………………………………………………….…………………………………….

  ….………………………………………………………………………………………………………………. Am dat următoarele dispoziţii : ……………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  ………….…….…………………………………………………………………………………………………

  ……….….………………………………..……………………………………………………………………..

  …………….……………………………………………………………………………………………………..

  ……….…….…………………….………………………………………………………………………………

  …….……….…………………………………………………………….……………………………………… După această verificare s-a admis²): …….…………………………………………………………….

  …………………………………..………………………………....………………………..………………….

  ………………………………………………………………………. …………………………………………. Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………….. Pentru această verificare se va plăti suma de …..……………… lei de către……………………..

  …………………………… din localitatea ……………………… str. ……………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca… filiala

  ……………………………

  Am luat la cuno ştinţă

  Organ de verificare

  Directorul agentului economic sau

  delegatul său

  Responsabil cu supravegherea şi

  verificarea tehnică

  Delegatul agentului economic montator,

  reparator

  ……………

  ………………

  ………………

  ……………

  …………

  ……………

  ……………

  …………

  image

  ¹) Funcţia, numele şi prenumele.

  ²) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

  ANEXA E

  Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de funcţionare a telegondolelor

  Documentaţia se întocmeşte de către deţinător sau de către utilizator şi se înaintează la ISCIR–INSPECT IT. Documentaţia trebuie să conţină un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:

  1. a) tipul instalaţiei pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului de mai jos:

   Nr. înregistrare la

   ISCIR– INSPECT IT

   Felul şi tipul instalaţiei

   Parametrii funcţionali

   Seria şi numărul de fabricaţie

   Producătorul instalaţiei

   Locul de funcţionare

   Observaţii

  2. b) numele şi prenumele RSVTI din cadrul societăţii deţinătoare şi numărul autorizaţiei;

  3. c) dotarea cu aparate, dispozitive şi sarcini pentru efectuarea probelor şi încercărilor la punerea în funcţiune, după remontare şi la verificările tehnice periodice la scadenţă;

  4. d) personalul de exploatare calificat şi autorizat (numele, prenumele, funcţia şi numărul autorizaţiei);

  5. e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcţia şi specialitatea);

  6. f) personalul pentru întreţinere şi revizie (numele, prenumele, funcţia).

  ANEXA E1

  Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea

  şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

  ISCIR-INSPECT IT………………………………

  AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR

  AUTORIZAŢIA Nr.x)..........................

  Numele şi prenumele ............................... Data şi locul naşterii.....................

  Cod numeric personal……………………...................................................... În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. din

  ............................ a agentului economic...........................................…….......................

  se autorizează să execute în cadrul unităţii:

  1. a) supravegherea xx) din

  dotarea sau folosinţa agentului economic.

  Data .....................

  INSPECTOR ŞEF,

  (Semnătura, ştampila)

  ANEXA E1 (sfârşit)

  Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.

  Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.

  Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

  Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de xxx) ………………………

  image

  x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR– INSPECT supra numărul de ordine al autorizaţiei.

  Exemple: BV 175/1; S 275/2; PL 1305/1.

  xx) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiune etc.

  xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).

  Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.

  ANEXA F EVIDENŢA INSTALAŢIILOR

  Număr de înregistrare

  Denumirea instalaţiei, parametrii principali

  Locul funcţionării instalaţiei (localitatea, strada, nr., sector, judeţ)

  Număr de fabricaţie sau inventar/ an de fabricaţie

  Unitatea constructoare

  Proces- verbal/ autorizaţie de funcţionare/ data

  autorizării

  Scadenţa următoarei verificări

  Observaţii

  ANEXA G

  Model pentru decizia de numire a personalului tehnic pentru construirea (montarea) şi/sau repararea telegondolelor, precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT

  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

  D E C I Z I A NR. ……………..

  din ………………

  Unitatea ……………………………………………………… reprezentată prin

  … manager (director),

  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a telegondolelor, prin care unităţile constructoare, montatoare şi reparatoare sunt obligate să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR– INSPECT IT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,

  D E C I D E :

  1. 1 Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… având funcţia de ……………………………………………….., începând cu data de

   ………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane din cadrul

   … , urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT.

  2. 2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiilor tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR.

  3. 3 Activitatea responsabilului cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ,

   care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice.

  4. 4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.

  5. 5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ………… din şi

  devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR–INSPECT IT.

  MANAGER OFICIUL JURIDIC

  Numele şi prenumele Numele şi prenumele

  (Semnătura şi ştampila) (Semnătura)

  ANEXA H

  Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea

  şi verificarea tehnică a telegondolelor,

  propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR–INSPECT IT

  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

  D E C I Z I A NR. ……………..

  din ………………

  Unitatea ………………………………………………………. reprezentată prin

  … manager (director),

  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a telegondolelor, prin care unităţile care folosesc aceste instalaţii sunt obligate să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR–INSPECT IT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,

  D E C I D E :

  1. 1 Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… având funcţia de ………………………………….., începând cu data de

   ………………. se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane din cadrul …………………………

   … , urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT.

  2. 2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice specifice, colecţia ISCIR.

  3. 3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………... ……………….., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice.

  4. 4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.

  5. 5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ………… din şi

  devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR–INSPECT IT.

  MANAGER OFICIUL JURIDIC

  Numele şi prenumele Numele şi prenumele

  (Semnătura şi ştampila) (Semnătura)

  ANEXA I

  Autorizarea personalului de exploatare pentru telegondole

   1. I.1 Persoanele care manevrează telegondole, denumite în continuare „mecanici trolişti”, trebuie să fie autorizate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.

   2. I.2 ISCIR–INSPECT IT eliberează autorizaţia de mecanic trolist manevranţilor de la mecanismele de antrenare ale telegondolelor.

   3. I.3 Nu este necesară autorizarea de către ISCIR–INSPECT IT, fiind suficientă numai instruirea de către unitatea deţinătoare, a personalului de deservire pentru telegondole.

    Rezultatele instruirii se vor înscrie în fişa de protecţie a muncii. Aceste consemnări constituie permis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului şi sunt emise sub unica responsabilitate a deţinătorului.

    Unitatea deţinătoare va fi verificată anual de către ISCIR–INSPECT IT cu privire la conformitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR.

   4. I.4 Persoanele care urmează să susţină examenul de autorizare ca mecanic trolist

    pentru telegondole , trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    1. a) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;

    2. b) să facă dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT sau într–o activitate operativă înrudită din domeniu;

    3. c) să fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea operativă de mecanic trolist pentru telegondole;

    4. d) să facă dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT IT, organizate în conformitate cu prevederile din anexa J;

    5. e) să aibă un stagiu de practică de minim 300 ore ca ajutor al unui mecanic trolist autorizat pentru telegondole.

   5. I.5 Personalul de deservire pentru telegondole trebuie să fie calificat în specialitatea mecanică, electromecanică sau alte specialităţi înrudite.

  Personalul de deservire pentru telegondole este:

  ANEXA I (continuare)

  PROGRAMA ANALITICĂ

  pentru cursul de pregătire în vederea autorizării mecanicilor trolişti de la telegondole

  Partea teoretică şi practică

  Numărul orelor de predare

  Teoretică

  Practică

  a) Descrierea şi clasificarea telefericelor şi a

  22

  50

  35

  30

  10

  10

  10

  25

  15

  2

  10

  10

  2

  mecanismelor de antrenare

  image

  b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalaţiile

  20

  hidraulice pentru antrenare şi frânare

  image

  c) Echipamentul electric şi de automatizare a

  15

  telegondolelor

  d) Dispozitive de siguranţă la teleferice

  12

  image

  - Limitatori de sfârşit de cursă

  - Limitatori de viteză

  image

  - Circuitul electric de semnalizare şi de blocare etc.

  g) Dispozitive de frânare

  10

  image

  h) Cabluri (materiale , construcţie , modul de îmbinare ,

  6

  uzura permisă , metode de verificare şi întreţinere

  etc.)

  image

  i) Dispozitive de suspendare a gondolei

  10

  image

  j) Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de

  25

  antrenare a telegondolelor

  - Punerea în funcţiune; Încărcarea şi limita de încărcare

  asimetrică a liniei

  - Manevre permise şi nepermise

  - Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere

  - Cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora

  image

  - Salvarea persoanelor din vehicule

  k) Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnică

  10

  oficială a telefericelor

  - Întreţinerea

  - Revizia

  - Repararea

  - Verificarea tehnică oficială; Autorizarea de funcţionare;

  Încercări statice şi dinamice; Verificări periodice la

  scadenţă

  image

  l) Exerciţii de semnalizare a comenzii

  5

  image

  m) Obligaţiile şi răspunderile mecanicilor trolişti

  10

  n) Avarii şi accidente la telegondole

  10

  image

  - Cauzele avariilor şi accidentelor

  - Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi

  accidentelor

  ANEXA I (sfârşit)

  Partea teoretică şi practică

  Numărul orelor de predare

  Teoretică

  Practică

  o) Tehnica securităţii muncii

  • - Legislaţia în vigoare

  • - Echipamentul de protecţie

  • - Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, accidente şi de incendiu

   p) Legislaţie , regulamente , instrucţiuni

   image

   - Decret 587/1973 şi Decret 417/1985

  • - Prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR în vigoare pentru teleferice

   image

  • - Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător

  q) Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR, a normelor de tehnica securităţii şi protecţia muncii etc.)

  10

  10

  6

  10

  -

  -

  Recapitulaţie:

  1. I Partea teoretică 255 ore

   Partea practică 135 ore

  2. II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – o oră pentru fiecare candidat.

  ANEXA J

  Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare al personalului de exploatare (mecanici trolişti) pentru telegondole

   1. J.1 Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru telegondole

    1. J.1.1 Autorizaţia din partea ISCIR–INSPECT IT este obligatorie pentru personalul de exploatare menţionat. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prescripţia tehnică, privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea operativă şi/ sau de deservire a telegondolelor.

    2. J.1.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR–INSPECT IT, definit în prescripţia tehnică, nu face obiectul acestei metodologii.

   2. J.2 Definiţii

    1. J.2.1 Activitate operativă = oricare dintre activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9, care implică contactul nemijlocit cu instalaţiile.

     J.2.3 Autorizaţia ISCIR–INSPECT IT = act (document) legal care confirmă competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice adecvate necesare exploatării instalaţiilor în condiţii de securitate şi care dovedeşte acceptul (permisiunea) ISCIR–INSPECT IT ca deţinătorul să presteze activităţile operative de exploatare la tipurile de instalaţii specificate în autorizaţie.

       1. J.2.3 Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de operare şi/sau deservire = capacitatea de a înţelege modul de funcţionare a instalaţiilor exploatate precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 la instalaţiile aflate în exploatare la deţinători, în regim de garantare a securităţii în funcţionare.

       2. J.2.4 Cursuri organizate în vederea autorizării personalului de către ISCIR– INSPECT IT = modalitatea practică de realizare de către o unitate de specialitate organizatoare a cursurilor a specializării în vederea autorizării de către ISCIR– INSPECT IT a absolvenţilor.

       3. J.2.5 Deservirea echipamentelor/instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = termen echivalent cu cel definit la pct. J.2.1, dar care evidenţiază mai bine categoriile de activităţi specifice verificărilor şi intervenţiilor curente la subansamblele şi componentele instalaţiilor, atât în timpul funcţionării efective a acestora cât şi în perioadele de oprire pentru revizie tehnică, în scopul aducerii şi menţinerii acestor instalaţii în regimul de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi, pe toată durata acestora de utilizare. Termenul operare, în sensul prescripţiei tehnice, având preponderent semnificaţia de manevrare, este utilizat împreună cu termenul deservire pentru a sublinia toată gama de activităţi specifice utilizării (exploatării) echipamentelor/instalaţiilor în condiţii de securitate.

        ANEXA J (continuare)

       4. J.2.6 Deservirea şi supravegherea operativă a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, ajustare, urmărire şi înregistrare a parametrilor de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la sau în legătură cu instalaţiile aflate în exploatare, în scopul aducerii şi menţinerii acestora în regimurile de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi.

       5. J.2.7 Dovezi de capabilitate practică operativă pentru persoanele care au studii superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi care solicită autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 = acte doveditoare (referinţe de la locurile de muncă anterioare, adeverinţe de practică etc.) care confirmă nivelul aptitudinilor practice la efectuarea activităţilor la care se referă prescripţia tehnică, activităţi ce implică contactul nemijlocit cu instalaţia. De asemenea, capabilitatea practică operativă implică şi existenţa adeverinţei medicale de confirmare a faptului că solicitantul (candidatul) este apt, din punct de vedere medical, pentru practicarea activităţii respective.

       6. J.2.8 Mijloace tehnico–didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de dotări, disponibilităţi şi structură organizatorică adecvate activităţii de instruire/ specializare tehnică, pe care trebuie să le deţină unitatea de specialitate organizatoare de cursuri. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a prevederilor prescripţiei tehnice şi de a garanta absolvenţilor un nivel corespunzător de pregătire (instruire) tehnică specializată.

       7. J.2.9 Operare a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, urmărire şi înregistrare de parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la pornirea, funcţionarea în regimuri tranzitorii sau stabilizate sau oprirea instalaţiilor aflate în exploatare curentă. Termenul este folosit cu aceeaşi semnificaţie generală ca şi termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotaţie mai restrictivă la operaţiuni legate de conducerea instalaţiilor în timpul funcţionării efective a acestora.

       8. J.2.10 Persoane cu studii superioare de specialitate = ingineri sau subingineri, absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu sau fără diplomă, care au cunoştinţe teoretice în domeniu.

       9. J.2.11 Proceduri de testare şi evaluare = metode de verificare şi comparare a nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în prescripţia tehnică, în vederea autorizării acestora de către ISCIR–INSPECT IT.

       10. J.2.12 Specializare în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT IT = instruire didactică, teoretică şi practică, într–un cadru organizat a personalului de manevrare a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice, efectuată în scopul dobândirii unor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea operării/deservirii instalaţiilor în condiţii de securitate.

        ANEXA J (continuare)

       11. J.2.13 Supraveghere operativă a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, ajustare, urmărire şi înregistrare de parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat, în timpul funcţionării instalaţiilor, şi orientate preponderent asupra prevenirii intrării parametrilor de funcţionare în domenii interzise (de avarie). În principal, termenul se referă la activităţile de urmărire– înregistrare a parametrilor de funcţionare, prelucrarea datelor pentru stabilirea strategiei de conducere a instalaţiilor aflate în funcţiune, controlul şi verificarea realizării funcţiilor sistemelor de automatizare ale instalaţiilor, verificarea preciziei de lucru a aparaturii de măsurare, reglare şi protecţie automată. Termenul se utilizează în conjuncţie cu termenii „operare”, „deservire” sau „manevrare”, pe care îi completează în semnificaţie atunci când se fac referiri la modul de exploatare a instalaţiilor în condiţii de securitate.

       12. J.2.14 Unitate de specialitate = persoană juridică (agent economic, instituţie, organizaţie profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada că are cuprinsă în statutul legal de funcţionare activitatea de instruire/specializare tehnică a viitorului personal manevrant şi că posedă personal de instruire calificat, competent şi cu experienţă în domeniu şi mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.

   3. J.3 Condiţii de autorizare

    1. J.3.1 Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice indicate la pct. J.6.3.

    2. J.3.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

     1. a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;

     2. b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT sau într-o activitate operativă înrudită din domeniu;

     3. c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea instalaţiei şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru manevrarea telegondolei”;

     4. d) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4;

     5. e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta metodologie.

    3. J.3.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi care solicită autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT pentru manevrarea instalaţiilor se pot înscrie direct la examenul de autorizare, cu condiţia să prezinte dovezi de capabilitate practică operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b), c) şi e).

     ANEXA J (continuare)

   4. J.4 Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT

    1. J.4.1 În vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT IT a personalului de exploatare pentru telegondole trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.), care îndeplineşte condiţiile legale privind derularea activităţilor de perfecţionare şi/sau specializare a personalului şi care face dovada că dispune de instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnico-didactice specializate adecvate scopului.

    2. J.4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa I, care prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor, în vederea autorizării personalului de exploatare.

     De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice ce trebuie efectuate, în vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR–INSPECT IT, programa analitică menţionată va fi dezvoltată corespunzător.

     Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR– INSPECT IT, care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în domeniul exploatării instalaţiilor şi care cunosc prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR.

   5. J.5 Avizarea cursurilor de specializare

    1. J.5.1 Cursurile vor fi avizate de către ISCIR–INSPECT IT. In acest scop, unitatea de specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR–INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în două exemplare, cu excepţia dosarelor menţionate la lit. f), următoarele :

     1. a) programa analitică întocmită conform anexei I, dezvoltată pe lecţii şi desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:

      • - obiectul (tema) lecţiei – teorie şi practică;

      • - numărul de ore – teorie şi practică;

      • - data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;

      • - numele şi prenumele lectorului;

     2. b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia cursanţilor, ca documente de referinţă, pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;

     3. c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a acestora, conform pct. J.4.1, funcţia şi locul de muncă actual, după caz;

     4. d) tabelul cuprinzând numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul de muncă actual;

     5. e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de practică, tipul instalaţiei pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului de practică;

     6. f) dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar), întocmite de unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele acte:

      • - copie de pe certificatul de naştere;

      • - copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;

      • - adeverinţă medicală, prevăzută la pct. J.3.2, lit. c);

       Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea ISCIR–INSPECT IT.

    2. J.5.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR–INSPECT IT va efectua următoarele:

     1. a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, şi va confirma că s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate desemnat;

     2. b) va verifica şi va confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 şi

      J.4.2;

     3. c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi

      propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de specialitate desemnat într-un proces-verbal încheiat în două exemplare.

      Procesul–verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător.

     4. d) procesul–verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIR– INSPECT IT care va analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea cursului. Decizia va fi comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului.

      Comunicarea oficială va fi însoţită de un exemplar al procesului–verbal, menţionat anterior, şi un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a)….f) şi acceptate conform prevederilor de la pct. J.5.2, lit. a).

      Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării acestora, conform legislaţiei în vigoare.

     5. e) un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) … e), împreună cu un exemplar al procesului–verbal menţionat la pct. J.5.2, lit. c), se vor păstra la ISCIR–INSPECT IT, ca anexă la copia comunicării.

    3. J.5.3 Se pot efectua modificări ulterioare în documentele care au stat la baza avizării cursului, numai în intervalul de 15 zile menţionat la pct. J.5.1, alin.1, numai la solicitarea scrisă şi motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai cu avizul ISCIR–INSPECT IT.

    4. J.5.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare a capabilităţii profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate organizatoare a cursurilor.

     Avizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR–INSPECT IT pentru fiecare curs (sesiune de cursuri) în parte.

    5. J.5.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT vor efectua, pe parcurs, verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun, mergând până la anularea avizului de curs.

     ANEXA J (continuare)

   6. J.6 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare

    1. J.6.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, unitatea de specialitate va elibera cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a cursurilor (formular conform modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din condiţiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR–INSPECT IT, conform pct. J.3.2, lit. d).

    2. J.6.2 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT IT, propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum şi numărul candidaţilor care vor participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR–INSPECT IT cu cel puţin 15 zile înainte de către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile. ISCIR–INSPECT IT va confirma unităţii de specialitate data exactă la care se va face examinarea candidaţilor.

    3. J.6.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din:

     1. a) delegatul ISCIR–INSPECT IT - preşedintele comisiei;

     2. b) responsabilul cursului;

     3. c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, autorizat de ISCIR–INSPECT, al agentului economic deţinător unde au loc examinările practice;

     4. d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.

    4. J.6.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:

     1. a) dacă au fost respectate prevederile pct. J.3.2 şi J.5;

     2. b) catalogul cursului;

     3. c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. J.6.1 şi întocmite conform modelului din anexa K;

     4. d) adeverinţele de practică pe instalaţii de tipul celor pentru care se solicită autorizarea, întocmite conform modelului din anexa L;

     5. e) existenţa unei fotografii mărimea ¾ cm pentru fiecare candidat. Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.

    5. J.6.5 Dosarele candidaţilor menţionaţi la pct. J.3.3 vor conţine următoarele:

     1. a) fotocopie şi originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de specialitate (pentru absolvenţii cu diplomă);

      sau

     2. b) fotocopie şi originalul adeverinţei de absolvire şi foii matricole (pentru absolvenţii fără diplomă);

     3. c) adeverinţă care să prezinte dovezi de capabilitate practică operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) şi e);

     4. d) adeverinţă medicală, conform pct. J.3.2, lit.c);

     5. e) o fotografie ¾ cm.

      ANEXA J (continuare)

    6. J.6.6 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului menţionat la pct. J.5.1, lit.f).

    7. J.6.7 Pentru a fi autorizat de către ISCIR–INSPECT IT, candidatul trebuie să fie declarat "ADMIS", atât la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat "RESPINS" la examen.

    8. J.6.8 Candidatul "RESPINS" se poate prezenta la o nouă examinare în termen de maxim un an de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului din anexa L.

    9. J.6.9 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa M, care va purta un număr dat de inspectorul ISCIR– INSPECT IT. Un exemplar din procesul–verbal va fi luat de inspectorul ISCIR– INSPECT IT care a participat la examene.

    10. J.6.10 Pe baza datelor din procesul–verbal, ISCIR–INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa N, în care se va înscrie tipul instalaţiei pentru a cărei deservire este autorizat absolventul.

     Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR–INSPECT IT absolvenţilor care au reuşit la examen pe bază de semnătură de primire.

    11. J.6.11 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în mass-media, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIRINSPECT IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).

   7. J.7 Verificări periodice

    1. J.7.1 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, au obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. J.7.3.

    2. J.7.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele autorizate vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic deţinător de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într–un proces–verbal.

    3. J.7.3 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.

     ANEXA J (continuare)

     Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR–INSPECT.

     Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.

    4. J.7.4 Persoanelor autorizate care practică activitatea operativă pentru care deţin carnet de autorizare şi nu se prezintă la examinările menţionate la pct. J.7.1 şi J.7.3 sau persoanelor autorizate care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic deţinător de instalaţii unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv, după caz.

     În cazul iniţierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare, agenţii economici deţinători, care intenţionează să aplice o astfel de măsură, vor depune carnetele retrase la ISCIRINSPECT IT emitentă, comunicând în scris şi motivele retragerii acestora.

     Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia de către ISCIRINSPECT IT în cauză.

    5. J.7.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii operative pentru care sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii operative respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. J.7.1 şi J.7.3.

    6. J.7.6 Persoanelor autorizate, transferate de la alţi agenţi economici deţinători sau de la alte secţii ale aceluiaşi agent economic deţinător, li se poate încredinţa deservirea instalaţiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora, conform prevederilor de la pct. J.7.3.

     Pregătirea teoretică şi practică se va face pe baza unei programe analitice întocmite de agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIR– INSPECT.

   8. J.8 Sancţionarea personalului autorizat

    1. J.8.1 Personalul autorizat poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT precum şi de către organele în drept ale agentului economic deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de operare/manevrare a instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi practice.

     Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de conducerea agentului economic. In cazul în care, în urma verificărilor efectuate se constată deficienţe tehnice la instalaţii, datorate personalului de manevrare autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:

     1. a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător, pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;

     2. b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;

      ANEXA J (sfârşit)

     3. c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

     4. d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise;

     5. e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare.

      Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa ISCIR– INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidenţa tehnică a acestora.

      Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de către cei care constată abaterile.

      Măsurile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR–INSPECT IT, pe baza procesului - verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT.

      Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor sancţionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR–INSPECT IT.

      Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de către persoanele sancţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora, la conducerea ISCIR–INSPECT IT.

    2. J.8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului sau deserveşte instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în funcţionare a acesteia, conducerea agentului economic deţinător, pe lângă sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune retragerea carnetului de autorizare pe termen limitat sau definitiv.

     Retragerea carnetului de autorizare devine definitivă numai după confirmarea scrisă transmisă de ISCIR–INSPECT IT agentului economic deţinător care a iniţiat această măsură de sancţionare.

    3. J.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR–INSPECT IT emitentă.

   9. J.9 Personalul autorizat este obligat să poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea instalaţiilor de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru operare/manevrare şi se sancţionează conform prevederilor legale.

   10. J.10 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare eliberat de ISCIR–INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR– INSPECT IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR–INSPECT IT.

   11. J.11 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare de către persoane neautorizate atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.

  ANEXA K

  Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea telegondolelor

  UNITATEA

  ………………………………. Localitatea……………………

  ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE

  Nr.---------din------------------

  Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.)………………………………………………………… angajat la ……………………………1)……………………………….………… născut (ă) la data de

  ………………………………….. în localitatea …………………………………………... sector/ judeţ

  .………………….………. având ca studii de bază …………………………………… şi calificarea

  ………………………………………a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţinut la …………..

  ………………….. …2)……………………………………………………………… de la ………………… până la …………….…… .

  Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR–INSPECT ca ………………3)………………….. .

  DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,

  ( Numele, prenumele, semnătura, ştampila) (Numele, prenumele, semnătura)

  image

  1. 1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.

  2. 2) Locul de desfăşurare a cursului de specializare.

  3. 3) Se va preciza ”activitatea operativă” pentru care a fost instruit absolventul.

  ANEXA L

  Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea telefericelor

  UNITATEA

  ………………………………. Localitatea……………………

  ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ

  Nr.----------din----------------

  Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) ……………………………………………………….. născut (ă) la data de …………….în localitatea …………………………………………………………. judeţul …………… angajat la ….……………………1)…………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………..….………… a efectuat practică la (tipul şi parametrii instalaţiei) ………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………….. sub supravegherea dlui. ……………………………..2) ……………………………………………. de la

  …………………..până la ………….………..totalizând ore.

  Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

  DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETOR

  ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A DE PRACTICĂ, INSTALAŢIILOR ,

  (Numele, prenumele, (Numele, prenumele, semnătura) (Numele, prenumele, semnătura, ştampila) semnătura)

  image

  1. 1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.

  2. 2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.

  UNITATEA

  (care a organizat cursul de specializare)

  ……………………………………… Localitatea …………………………

  ANEXA M

  98

  PROCES-VERBAL Nr………………. din ………………..

  cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca a următorilor candidaţi:

  Nr. crt.

  Numele

  şi prenumele

  Data naşterii

  Locul naşterii (localitatea, judeţ)

  CNP1)

  Pregătirea şcolară anterioară

  Unitatea la care lucrează şi localitatea

  Rezultatul obţinut

  la examen

  Grupa şi tipul instalaţiei pentru care se eliberează

  autorizaţia

  Numărul carnetului de autorizare

  Semnătura de primire

  Obs.

  Admis (A)

  Respins (R)

  teoretic

  practic

  Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete iar cele ale candidaţilor reuşiţi, împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.

  PREŞEDINTE COMISIE

  DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE

  RESPONSABIL CURS,

  ALŢI MEMBRI AI COMISIEI

  (numele, prenumele, semnătura , ştampila)

  (numele, prenumele, semnătura, ştampila)

  (numele, prenumele, semnătura)

  (numele, prenumele, semnătura)

  ………………………………….

  ……………………………………………

  ……………………………………

  ………………………….

  image

  1) CNP – Cod numeric personal.

  ANEXA N

  ( Coperta carnetului de autorizare) (Sigla ISCIR)

  AUTORIZAŢIE

  Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR –

  image

  (Pe prima copertă, în interior)

  Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte anual la examenul medical şi anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.

  Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR–INSPECT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului.

  Posesorul autorizaţiei nu poate manevra decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie.

  Este interzisă manevrarea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze, exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau evaluării şi certificării. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului, când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.

  Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR–INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, atunci

  când:

  În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la ISCIR–INSPECT, în baza unei cereri scrise, vizată de unitatea unde lucrează , cu condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.1)

  image

  1. 1) În cazul în care este necesar, textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.

   ANEXA N (continuare)

   image

   (Pagina 1)

   ROMÂNIA

   Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

   - ISCIR - AUTORIZAŢIE

   Nr.----------1)-----------

   2)

   image

   image

   1. 1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.

   2. 2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).

  image

  (Pagina 2)

  AUTORIZAŢIE DE image1) image

  Numele……………………………………………………… Prenumele………………………………………………………………… Data şi locul naşterii ……………………………………………………… CNP ……………………2)……. ………………………………………… Se autorizează a deservi …………………………………………………. din grupa………… (………………) tipul ……………………………… Eliberat de ………………………3)………………………………………

  …………………………………………………………………………… în baza procesului-verbal nr. ………. din …………………………….… Delegat ISCIR–INSPECT IT………………….…………………………

  (Semnătura şi ştampila) Nr.            

  image

  1. 1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.

  2. 2) CNP – Cod numeric personal.

  3. 3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.

  image

  ANEXA N (continuare)

  (Pagina 3)

  Loc pentru fotografie Semnătura posesorului

  Data eliberării …………………. Completat de …………………..

  INSPECTOR ŞEF ISCIR–INSPECT IT ……1)………

  (numele, prenumele, semnătura, ştampila)

  Nr.-------------

  image

  1) Localitatea de reşedinţă.

  image

  (Paginile 4, 5 şi 6)

  EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI

  image

  1) ISCIR-INSPECT IT ………………………………………………………… Nr. proces-verbal şi data ………………………………………………

  Se autorizează a deservi ………………din grupa………(… )

  tipul…………………………..

  Preşedinte comisie

  ………………………..

  (numele, prenumele, semnătura, ştampila)

  image

  2)

  image

  Nr.            

  image

  NOTA – Textul de la pct.1) se va repeta de 2 ori pe pagină.

  image

  ANEXA N (sfârşit)

  (Paginile 7, 8, 9 şi 10)

  EXAMINĂRI ANUALE

  Nr. proces-verbal Data

  Denumirea deţinătorului

  Preşedintele comisiei (numele, prenumele, semnătura,

  ştampila)

  1)

  Nr.            

  image

  1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.

  image

  (Paginile 11 şi 12)

  ABATERI

  de la normele legale în vigoare

  Nr. proces-verbal Data

  Natura abaterii Sancţiunea

  Organul care a constatat abaterea

  (numele, prenumele, semnătura, ştampila)

  1)

  Nr.               

  image

  1. 1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3. 5 rânduri.

   image

   ANEXA O

   Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a efectua analiza de securitate pentru telegondole

   Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant, care se înaintează la ISCIR–INSPECT şi va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:

   1. a) domeniul pentru care se solicită autorizarea;

   2. b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, autorizate de către ISCIR–INSPECT;

   3. c) numele şi prenumele, pregătirea teoretică (obligatoriu absolvent al învăţământului superior tehnic), vechimea în specialitate şi cea în domeniu pentru personalul propus să avizeze studiile pentru analiza de securitate, care urmează să fie autorizat de ISCIR–INSPECT;

   4. d) document din care să rezulte că vechimea în specialitate este de cel puţin 10 ani;

   5. e) decizia de numire a personalului pentru avizare, conform anexei G.

    Obligaţiile agentului economic, care urmează să fie autorizat de ISCIR–INSPECT pentru a efectua analiza de securitate pentru telegondole, sunt următoarele:

    • să posede prescripţiile tehnice–Colecţia ISCIR în domeniu;

    • să elaboreze programul de analize specific scopului urmărit, care urmează să fie prezentat spre avizare la ISCIR–INSPECT;

    • să numească personal de specialitate, ce urmează să fie autorizat de ISCIR– INSPECT, absolvent al învăţământului tehnic superior şi cu o vechime corespunzătoare în domeniu mai mare de 10 ani;

    • la elaborarea şi avizarea analizei de securitate să utilizeze numai buletine de examinare, încercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR– INSPECT.

  ANEXA P COMPONENTE DE SECURITATE

  DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

  Declaraţia de conformitate CS şi documentaţia tehnică ce o însoţeşte trebuie să fie datate şi semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.

  Declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele elemente:

  1. a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;

  2. b) denumirea şi sediul producătorului de componente de securitate sau ale reprezentantului autorizat al acestuia. În cazul reprezentantului autorizat, acesta trebuie să indice denumirea şi sediul producătorului de componente de securitate;

  3. c) descrierea componentei de securitate (marca, detalii asupra tipului sau seriei şi numărul seriei de fabricaţie etc.);

  4. d) detalii cu privire la procedura utilizată de evaluare a conformităţii, conform art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;

  5. e) toate prevederile importante cu care componenta de securitate trebuie să fie conformă şi, în special, condiţiile de utilizare;

  6. f) denumirea, sediul şi numărul de identificare ale organismului notificat implicat în procedura de conformitate şi data emiterii certificatului de examinare CS şi, după caz, detalii cu privire la durata şi condiţiile de valabilitate a certificatului;

  7. g) referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;

  8. h) identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului de componente de securitate sau al reprezentantului său autorizat.

  ANEXA Q SUBSITEME

  DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

  Declaraţia de conformitate CS şi documentaţia tehnică ce o însoţeşte trebuie să fie datate şi semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.

  Declaraţia de conformitate CS trebuie să conţină următoarele elemente:

  1. a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;

  2. b) denumirea şi sediul persoanei care a solicitat examinarea CS;

  3. c) descrierea subsistemului;

  4. d) denumirea şi sediul organismului notificat care a efectuat examinarea CS;

  5. e) toate prevederile importante care trebuie respectate de către subsistem şi, în special, detalii referitoare la condiţiile şi restricţiile de utilizare necesare şi instrucţiuni pentru întreţinere;

  6. f) rezultatul examinării CS prevăzut în anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 433

   /2002, referinţe privind certificatul de examinare CS de tip;

  7. g) date pentru identificarea persoanei împuternicite să semneze declaraţia de conformitate CS în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

  ANEXA R

  Metodologia de autorizare/reautorizare a agenţilor economici care construiesc (montează), repară şi efectuează analiza de securitate pentru telegondole

   1. R.1 Autorizarea/reautorizarea agenţilor economici care construiesc (montează) şi/sau repară telegondole

    În vederea autorizării/reautorizării agenţilor economici cere construiesc (montează) şi/sau repară telegondole în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR–INSPECT IT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligaţii şi răspunderi:

    1. a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;

    2. b) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice–Colecţia ISCIR;

    3. c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice –Colecţia ISCIR în domeniu;

    4. d) să întocmească un proces–verbal (conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit a), b) şi c);

    5. e) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile lit. a) … d), ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa S.

   2. R.2 Autorizarea/reautorizarea agenţilor economici care efectuează analiza de securitate la telegondole

    În vederea autorizării/reautorizării agenţilor economici pentru efectuarea analizei de securitate la telegondole, ISCIR–INSPECT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligaţii şi răspunderi:

    1. a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;

    2. b) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice–Colecţia ISCIR în domeniu;

    3. c) să verifice existenţa procedurilor pentru efectuarea analizei de securitate, care urmează să fie avizate de ISCIR–INSPECT;

    4. d) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice–Colecţia ISCIR;

     ANEXA R (sfârşit)

    5. e) să întocmească un proces–verbal (conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit. a) … d);

    6. f) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile lit. a) … e), ISCIR–INSPECT va elibera autorizaţia conform modelului din anexa T.

  ANEXA S

  Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici

  care construiesc (montează), repară, întreţin şi revizuiesc telegondole

  ISCIR

  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ISCIR–INSPECT

  INSPECŢIA TERITORIALĂ ………………………. Str. ………………………… nr. ….. telefon ………..

  AUTORIZAŢIA NR. ……………… din ……………………

  În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul–verbal nr. …………….. din …………….. .

  I Se autorizează pentru ¹) ...……………………………………………………………… agentul economic …………………………………………………….. din …………………… str. …………………………………… nr. …….. urmare cererii nr. ………….. din ………….

  II Se autorizează pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate şi

  responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………………………………. .

  În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ……………………

  ………………………………²) are obligaţia să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR– INSPECT IT care a eliberat autorizaţia.

  Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR–INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

  Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de³) …………………………. .

  Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi depusă la ISCIR–INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.

  INSPECTOR ŞEF ŞEF BIROU

  (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura)

  şi ştampila)

  L.S.

  image

  ¹) Se va indica domeniul autorizaţiei.

  ²) Se va indica agentul economic.

  ³) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)–maxim 2 ani.

  ANEXA T

  Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care efectuează analiza de securitate pentru telegondole

  ISCIR

  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ISCIR–INSPECT

  Str. …………………… nr. …. telefon ……………..

  AUTORIZAŢIA NR. ……………… din ……………………

  În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul–verbal nr. …………….. din …………….. .

  1. I Se autorizează agentul economic¹) …….…………………………………………… din ………………… str. …………………………………… nr. …….. judeţ/sector ……….. urmare cererii nr. ………….. din să efectueze analiza de securitate la instalaţii de

   transport pe cablu pentru persoane – ………………..²) supuse prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.

  2. II Se autorizează pentru efectuarea lucrărilor menţionate la pct. I ……………………

   ……………………………..……………………………………………………………………. Schimbarea din orice motiv a persoanelor autorizate va fi comunicată în scris la ISCIR– INSPECT şi devine definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia. În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării …………………………………………¹) are

   obligaţia să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR–INSPECT.

   Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de³) …………………………. .

   Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi depusă la ISCIR–INSPECT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.

   INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR–INSPECT

   (numele, prenumele şi semnătura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnătura şi ştampila) L.S.

   Inspector de specialitate

   image

   ¹) Se va indica agentul economic.

   ²) Se va indica tipul instalaţiei (telegondolă).

   ³) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)–maxim 2 ani.

   ANEXA U

   Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a întreţine şi revizui tehnic telegondole

   Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de întreţinere şi revizie tehnică la telegondole şi se înaintează la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic.

   Documentaţia va fi constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul economic poate efectua lucrări de întreţinere şi revizie tehnică la telegondole în condiţii optime şi de siguranţă, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi ale unităţii constructoare (montatoare). Memoriul tehnic trebuie să cuprindă şi următoarele:

   1. a) felul lucrărilor şi domeniul de activitate;

   2. b) dotarea minimă cu piese de schimb;

   3. c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic responsabil cu întreţinerea şi revizia tehnică, propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR–INSPECT IT;

   4. d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G. Memoriul tehnic va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele:

  1. a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de măsurare şi control

   şi de intervenţie etc.;

  2. b) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de specialitate.

  ANEXA V

  Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice

  Nu fac obiectul prescripţiei tehnice următoarele instalaţii, care sunt reglementate prin alte prescripţii tehnice:

  1. a) ascensoare;

  2. b) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–telescaune;

  3. c) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–telecabine;

  4. d) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–teleschiuri şi telesănii;

  5. e) instalaţii de transport pe plan înclinat;

  6. f) tramvaie acţionate cu cabluri în construcţie tradiţională;

  7. g) instalaţii destinate activităţilor agricole;

  8. h) echipamente montate în teren sau mobile, utilizate la serbări câmpeneşti şi/ sau parcuri de distracţii, care sunt destinate activităţilor recreative şi care nu sunt utilizate ca mijloace de transport pentru persoane;

  9. i) instalaţii utilizate în sectorul minier precum şi alte instalaţii montate în teren, utilizate în scopuri industriale;

  10. j) bacuri fluviale trase cu cabluri;

  11. k) trenuri cu cremalieră;

  12. l) instalaţii trase cu lanţuri.

  P R E Ţ U R I L E

  publicaţiilor legislative pentru anul 2003

  - pe suport tradiţional -

  Nr. Nr.

  crt. Denumirea publicaţiei anual

  de apariţii

  Valoarea abonamentului anual

  - lei -

  Trim. I

  Valoarea abonamentului trimestrial

                               - lei -                

  Trim. II Trim. III

  Trim. IV

  1. Monitorul Oficial, Partea I, în limba română

  710

  7.900.000

  1.975.000

  2.172.500

  2.389.750

  2.628.750

  2. Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*)

  50

  1.480.000

  -

  -

  -

  -

  3. Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară

  250

  6.585.000

  1.646.250

  1.646.250

  1.646.250

  1.646.250

  4. Monitorul Oficial, Partea a II-a

  300

  10.380.000

  2.595.000

  2.595.000

  2.595.000

  2.595.000

  5. Monitorul Oficial, Partea a III-a

  700

  2.105.000

  526.250

  526.250

  526.250

  526.250

  6. Monitorul Oficial, Partea a IV-a

  2.100

  8.900.000

  2.225.000

  2.225.000

  2.225.000

  2.225.000

  7. Monitorul Oficial, Partea a VI-a

  250

  8.195.000

  2.048.750

  2.048.750

  2.048.750

  2.048.750

  8. Colecţia Legislaţia României

  4

  2.070.000

  517.500

  569.250

  626.150

  688.750

  9. Colecţia de hotărâri ale Guvernului şi alte acte normative

  12

  3.450.000

  862.500

  948.750

  1.043.600

  1.147.950

  10. Repertoriul actelor normative

  1

  520.000

  -

  -

  -

  -

  11. Decizii ale Curţii Constituţionale

  1

  390.000

  -

  -

  -

  -

  12. Ediţii trilingve

  12

  2.075.000

  -

  -

  -

  -

  *) Cu excepţia numerelor bis în care se publică acte cu un volum extins şi care interesează doar un număr restrâns de utilizatori.

  Publicaţiile Regiei Autonome ,,Monitorul Oficial" menţionate la punctele 1-7 sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 19%, iar cele menţionate la punctele S-12 sunt scutite de T.V.A.

  Pentru siguranţa clienţilor, abonamentele la publicaţiile Regiei Autonome ,,Monitorul Oficial" se pot efectua prin următorii difuzori: