PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Crișuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 7 februarie 2017 Notă
  Aprobat prin Hotărârea nr. 972 din 21 decembrie 2016, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2017

  CUPRINS
  Abrevieri

  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiului hidrografic Crișuri

  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrografic Crișuri2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații2.3. Istoricul inundațiilor2.4. Evenimentele semnificative de inundații2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații2.7. Indicatori statistici


  Capitolul 3 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor


  Capitolul 4 Sinteza măsurilor propuse și prioritizarea acestora4.1. Măsuri aplicabile la nivel național4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B.A. Crișuri4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. din cadrul A.B.A. Crișuri4.4. Prioritizarea măsurilor4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundații la nivel de A.B.A.4.6. Definirea de proiecte integrate majore la nivel de A.B.A.4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A.


  Capitolul 5 Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat

  Capitolul 6 Informarea și consultarea publicului

  Capitolul 7 Lista autorităților competente în implementarea și monitorizarea/evaluarea P.M.R.I.7.1. Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România7.2. Autorități competente în implementarea P.M.R.I., inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp

  Bibliografie
  PLANȘE
  Planșa nr. 1 Harta hipsometrică
  Planșa nr. 2 Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice
  Planșa nr. 3 Utilizarea terenului
  Planșa nr. 4 Zone afectate de inundații istorice semnificative
  Planșa nr. 5 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații
  Planșa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0,1%, 1%, 10%)
  Planșa nr. 7 Riscul la inundații în scenariul mediu
  Planșa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore

  ANEXE
  Anexa 6.1 Planul de comunicare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații
  Anexa 6.2 Chestionar privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații
  Anexa 6.3 Newsletter nr. 1
  Anexa 6.4 Pliant P.M.R.I.
  Anexa 7.1 Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generate de inundații

  TABELE
  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametrii hidrologici caracteristici
  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice
  Tabel 2-2 Derivații de ape mari
  Tabel 2-3 Diguri
  Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări permanente
  Tabel 2-5 Baraje care realizează acumulări nepermanente
  Tabel 2-6 Poldere
  Tabel 2-7 Debite maxime înregistrate pe râuri din spațiul hidrografic Crișuri în timpul viiturii din mai 1970
  Tabel 2-8 Niveluri și debite în spațiul hidrografic Crișuri în perioada 7 - 13 mai 1989
  Tabel 2-9 Niveluri și debite în spațiul hidrografic Crișuri în decembrie 1995
  Tabel 2-10 Inundații istorice în spațiul hidrografic Crișuri
  Tabel 2-11 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Crișuri în cazul scenariului mediu
  Tabel 2-12 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Crișuri
  Tabel 2-13 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații
  Tabel 2-14 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Crișuri
  Tabel 3-1 Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%)
  Tabel 4-1 Centralizator tipuri de măsuri
  Tabel 4-2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel național
  Tabel 4-3 Centralizator măsuri aplicabile la nivel A.B.A. Crișuri
  Tabel 4-4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. pentru Spațiul Hidrografic Crișuri
  Tabel 4-5 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de zone (nedeclarate A.P.S.F.R. la raportarea din 2012) cu risc de flash-floods sau în care s-au înregistrat viituri majore în perioada 2010 - 2015, conform Rapoartelor de Sinteză, aferente A.B.A. Crișuri
  Tabel 4-6 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.-lor identificate pentru reducerea riscului la inundații
  Tabel 4-7 Principalele localități/grupuri de localități potențial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. Crișuri
  Tabel 5-1 Indicatori asociați măsurilor conform Catalogului de măsuri potențiale la nivel național

  FIGURI
  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Alb
  Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Negru
  Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Repede
  Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Barcău
  Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Ier
  Figura 2-6 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Crișuri
  Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Crișuri

  Abrevieri
  A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă
  A.M.C. - Aparate de măsură și control
  A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române"
  A.N.C.O.M. - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  A.N.C.P.I. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  A.N.I.F. - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie
  A.R.A. - Asociația Română a Apei
  A.S.A.S. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești"
  B.H. - Bazin Hidrografic
  C.E. - Comisia Europeană
  C.F.R. - Compania Națională de Căi Ferate
  C.I.R. - Centrul de Intervenție Rapidă
  C.J. - Consiliul Județean
  C.J.S.U - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
  C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situații de Urgență
  C.M.R. - Centrul Meteorologic Regional
  C.N.A.D.N.R. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
  C.N.S.S.U. - Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
  D.A.I.I. - Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor
  D.B.H. - District de Bazin Hidrografic
  D.C.A. - Directiva Cadru Apă
  D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiții
  D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice
  D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul A.N.A.R.
  D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I.
  DC - Drum Comunal
  DE - Drum European
  DJ - Drum Județean
  DN - Drum Național
  E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații
  E-PRTR - Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați
  F.I.R. - Formație de Intervenție Rapidă
  G.A. - Gospodărirea Apelor
  HH - Hărți de hazard la inundații
  HR - Hărți de risc la inundații
  I.C.P.D.R. - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea
  I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  I.N.C.D.D.D. - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării
  I.N.C.D.S. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
  I.N.H.G.A. - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
  I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții
  I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean
  LDE - Linie Dublă Electrificată
  LDN - Linie Dublă Neelectrificată
  LEL - Linie cu Ecartament Larg
  LI - Linie Închisă
  LII - Linie Îngustă
  LN - Linie Neinteroperabilă
  LSE - Linie Simplă Electrificată
  LSN - Linie Simplă Neelectrificată
  M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne
  M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naționale
  M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  MDT - Modelul Digital al Terenului
  M.E. - Ministerul Energiei
  M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
  M.E.N.C.S. - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
  M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene
  M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice
  MHC - Microhidrocentrală
  M.M.A.P. - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  M.M.D.D. - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
  M.R.I. - Managementul Riscului la Inundații
  M.S. - Ministerul Sănătății
  M.T. - Ministerul Transporturilor
  ONG - Organizație Neguvernamentală
  P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean
  P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie
  P.E.B. - Potențial Ecologic Bun
  P.F. - Persoană Fizică
  P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor
  P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic
  P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundații
  P.O.I.M. - Programul Operațional "Infrastructură Mare"
  P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor pe bazine hidrografice
  P.U.D. - Planurile de Urbanism și de Dezvoltare
  P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale
  P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal
  PAT - Planul de Amenajare a Teritoriului
  PATN - Planul de Amenajare a Teritoriului Național
  PATZ - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal
  PET - Polietilena tereftalat
  R.E.B.A.R. - Registrul Național al Barajelor din România
  R.N.P. - Romsilva - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
  R.N.T.D.G.A. - Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire a Apelor
  S.A. - Societate pe Acțiuni
  S.C. - Societate Comercială
  S.C.I. - Situri de importanță comunitară
  S.C.P.P. - Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă
  S.E.B. - Starea Ecologică Bună
  S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor
  S.H. - Spațiu Hidrografic
  S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent
  S.I.M.I.N. - Sistemul Meteorologic Integrat Național
  S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundații
  S.N.C.S. - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice
  S.P.A. - Arii de protecție specială avifaunistică
  S.P.B.H.H. - Serviciul de Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie
  S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată
  STAS - Standard de Stat
  TVR - Televiziunea Română
  U.A.T. - Unitate Administrativ-Teritorială
  U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice
  UE - Uniunea Europeană
  U.N.S.A.R. din România - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România
  U.P.B. - Universitatea Politehnica București
  U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcții București
  A.P.S.F.R. - Areas with Potențial Significant Flood Risk
  CLC - Corine Land Cover
  DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters
  DSS - Decision Support System
  EEA - European Economic Area
  FRMPs - Flood Risk Management Plans
  GIS - Geographic Information System
  GPRS - General Packet Radio Service
  GSM - Global System for Mobile Communications
  I.E.D. - Industrial Emissions Directive
  IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control
  JRC - Joint Research Centre
  LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging
  NAVTEQ - Navigation Technologies
  OSM - Open Street Map
  P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment
  UoM - Unit of Management
  VPN - Virtual Private Network
  WATMAN - Information System for Integrated Water Management
  WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plans
  WG-Floods - Working Group Floods
  WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet
  WIMS - Water Management System
  WISE - Web-based Inquiry Science Environment
  WSR - Weather Surveillance Radar


  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiului hidrografic Crișuri
  În administrarea A.B.A. Crișuri se află spațiul hidrografic Crișuri, având o suprafață de 14860 kmp (reprezentând circa 6,3% din teritoriul țării).
  Bazinul Crișurilor este situat în partea vestică a României și este încadrat între 47°06' și 47°47' latitudine nordică și 20°04' și 23°09' longitudine estică.
  Se învecinează cu bazinele: Someș la nord și nord - est, Mureș la sud și sud - est, iar la vest cu Ungaria. Suprafața totală a spațiului hidrografic este de 25537 kmp, și se desfășoară pe teritoriul a două state: România și Ungaria. Principalele râuri se unesc două câte două pe teritoriul Ungariei, formând un singur curs care confluează cu Tisa.
  Relieful
  Relieful spațiului hidrografic Crișuri este compus din 3 zone geomorfologice: munți (în proporție de 22,4%), dealuri (20,2%) și câmpii (48,4%), eșalonate în ordine de la est la vest și prezentând altitudini între 1842 m (Vârful Curcubăta Mare din Munții Bihor) și 85 m (în Câmpia Crișului Alb).
  Zona de munte se încadrează în marea unitate a Carpaților Apuseni și este reprezentată prin munți înalți de 1600 - 1800 m (Munții Bihorului), mijlocii de 800-1200 m (Munții Metaliferi) și joși de 600-800 m (Munții Zărand, Codru - Moma, Pădurea Craiului, Plopiș), despărțiți prin depresiuni (Brad, Hălmagiu, Huedin, Gurahonț, Beiuș, Borod) și teritorii joase colinare ce pătrund adânc în munți ca niște golfuri de câmpie.
  Relieful acestei zone apare fragmentat fie de văi adânci și înguste cu versanți împăduriți (Munții Bihorului, Zărand), fie de văi în formă de chei cu pereți abrupți în regiunile calcaroase (Munții Metaliferi, Pădurea Craiului), fie de văi largi în zona munților cu altitudine joasă.
  Zona dealurilor formează o treaptă mai joasă și îngustă la poalele munților, cu înălțimi de 250 - 650 m, cu văi largi și terase. Astfel sunt Dealurile Pădurii Craiului între Crișul Negru și Crișul Repede, Dealurile Ghepișului între Crișul Repede și marginea Munților Plopiș, zona dealurilor cu aspect de platformă străbătută de râul Barcău.
  Zona de câmpie face parte din marea unitate a Câmpiei Tisa. Este o arie de aluvionare intensă, străbătută de ape curgătoare cu direcția est - vest. Râurile cu albii abia schițate fac meandre, unele dintre ele părăsite.
  În planșa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a spațiului hidrografic Crișuri.

  Geologia
  Din punct de vedere geologic, teritoriul administrat de A.B.A. Crișuri prezintă particularități în funcție de unitățile de relief peste care este suprapus.
  Carpații Apuseni sunt alcătuiți din formațiuni cristaline, sedimentare (de tip fliș), dar și vulcanice. Pătura sedimentară este de vârstă mezozoică și este dominată de călcare și dolomite.
  Dealurile de Vest au fundamentul cristalin (precambrian - paleozoic) faliat, nivelat și ulterior afectat de ridicări și scufundări diferite, reprezentat prin blocuri situate la adâncimi diferite, peste care sunt sedimente (gresii, marne, nisipuri etc.) dispuse monoclinal.
  Câmpia de Vest, suprapusă peste Depresiunea Panonică, prezintă fundamentul cristalin, peste care se găsește un sedimentar mezozoic, apoi o cuvertură sedimentară neozoică, și deasupra depozite mai noi pleistocene și holocene (argilă, loess, nisipuri eoliene, nisipuri lacustre), cu grosimi de până la 400 m.

  Clima
  Din punct de vedere climatic, spațiul hidrografic Crișuri beneficiază de un climat continental temperat, de tip panonic, caracterizat de o interferență a influențelor de tip mediteranean, baltic și continental.
  Pentru acest spațiu se remarcă următoarele caracteristici ale factorilor climatici:
  ● precipitațiile medii anuale prezintă valori de până la 1600 mm în zona montană, 650 - 800 mm în zona de dealuri și 550 - 600 mm în zona de câmpie;
  ● temperatura medie multianuală variază între 4°C în zona montană (la Stâna de Vale) și peste 10°C în zona de câmpie (la Oradea, Salonta, Chișineu Criș);
  ● evapotranspirația este maximă în sezonul cald. Evaporarea potențială atinge sub 600 mm în zona de deal și în jurul valorii de 650 mm în zona de câmpie, iar în zona montană ajunge la 450 mm.

  Resursa de apă
  Spațiul hidrografic Crișuri cuprinde apele unei rețele hidrografice cadastrate însumând 365 cursuri de apă cadastrate și 5785 km (7,3% din lungimea totală a rețelei cadastrate în țară și o densitate de 0,39 km/kmp, superioară față de media pe țară - 0,33 km/kmp, și variază între 0,7 - 0,9 km/kmp în zona montană și 0,1 - 0,3 km/kmp în zona de câmpie).
  Principalul râu din spațiul hidrografic Crișuri este considerat Crișul Alb din cauza lungimii sale maxime de la izvor. Acesta confluează pe teritoriul Ungariei cu Crișul Negru, formând Crișul Dublu. Acesta colectează o serie de pâraie de câmpie din România, de pe interfluviul Crișul Negru - Crișul Repede, cum sunt: Culișerul, Barmodul și Ghepeșul. Mai în aval în Crișul Dublu se varsă și Crișul Repede, după ce acesta a primit pe Barcău cu Ier.
  Crișul Alb (cod cadastral III - 1) izvorăște de pe pantele estice ale Munților Bihorului, râul având o lungime de 234 km pe teritoriul României, panta medie de 4o și un coeficient de sinuozitate de 1,92, iar suprafața bazinului colector este de 4240 kmp. Colectează 42 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt: Sebiș, Sighișoara, Cigher (L = 56 km, S = 856 kmp), Matca (L = 41 km, S = 257 kmp), Canalul Morilor (L = 45 km, S = 630 kmp), Canalul Militar (L = 23 km, S = 175 kmp) și Budieru.
  Crișul Negru (cod cadastral III -1.42) izvorăște de pe versantul nordic al Vârfului Curcubăta, de la altitudinea de 1 460 m, din apropierea izvoarelor Arieșului Mic. Râul are o lungime de 164 km pe teritoriul României, panta medie de 8la mie și un coeficient de sinuozitate de 1,50, iar suprafața bazinului colector este de 4237 kmp. Colectează câte 16 afluenți de pe ambele părți, cei mai importanți fiind: Crișul Pietros (L = 32 km, S = 229 kmp), Valea Roșie/Roșia (L = 28 km, S = 298 kmp), Holod (L = 60 km, S = 560 kmp), Țopa/Râu (L = 38 km, S = 276 kmp), Valea Nouă/Valea cea Mare, Beliu (L = 46 km, S = 395 kmp), Teuz (L = 87 km, S = 725 kmp), Frunziș.
  Crișul Repede (cod cadastral III -1.44) izvorăște de la o altitudine de 710 m în apropiere de localitatea Izvorul Crișului, dintr-o zonă deluroasă de pe marginea nordică a Depresiunii Huedinului. Râul are o lungime de 171 km pe teritoriul României, panta medie de 3o și un coeficient de sinuozitate de 1,47, iar suprafața bazinului colector este de 2986 kmp. Colectează 36 de afluenți, dintre care cei mai important sunt Călata, Săcuieu/Henț (L = 31 km, S = 226 kmp), Drăgan (L = 42 km, S = 254 kmp), Iad (L = 46 km, S = 220 kmp), Peța, Corhana (L = 38 km, S = 418 kmp).
  Barcăul (cod cadastral III -1.44.33) își are obârșia în platoul calcaros de sub Ponor, din apropierea satului Tusa. Râul are o lungime de 134 km pe teritoriul României, panta medie de 4o și un coeficient de sinuozitate de 1,72, iar suprafața bazinului colector este de 2005 kmp. Colectează 28 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt Bistra (L = 47 km, S = 175 kmp), Valea Fânețelor/Ghepeș (L = 30 km, S = 178 kmp).
  Ierul/Eriul (cod cadastral III - 1.44.33.28) are o lungime de 100 km pe teritoriul României, panta medie de 1o și un coeficient de sinuozitate de 1,55, iar suprafața bazinului colector este de 1392 kmp. Colectează 11 afluenți, dintre care cei mai importanți sunt: Checheț (L = 33 km, S = 151 kmp), Santău/Ceha (L = 35 km, S = 169 kmp), Rât, Salcia.
  În structura rețelei hidrologice se găsesc 101 de stații hidrometrice.
  În tabelul 1-1 sunt prezentați principalii parametri hidrologici ai celor mai importante cursuri de apă din spațiul hidrografic Crișuri.
  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametrii hidrologici caracteristici

  Nr.
  crt.

  Râul

  Stația hidrometrică

  F
  (kmp)

  H(med)
  (m)

  Parametrii hidrologici

  Q(mediu)
  multianual
  (mc/s)

  Q(max)1%
  (mc/s)

  R
  (kg/s)

  1

  Crișul Alb

  Chișineu Criș

  3483

  351

  22,8

  810

  7,59

  2

  Crișul Negru

  Zerind

  3750

  351

  30,3

  840

  6,32

  3

  Crișul Repede

  Oradea

  2176

  630

  25,4

  1000

  8,27

  4

  Barcău

  Sălard

  1686

  254

  6,39

  400

  3,48

  5

  Ier/Eriu

  Ianca

  1346

  146

  3,20

  100

  -

  În spațiul hidrografic Crișuri există 9 lacuri de acumulare importante, care au folosință complexă. În spațiul hidrografic Crișuri, se află un număr de două lacuri naturale cu apă dulce totalizând un volum de 1,95 mil.mc și însumând o suprafață de 51 ha. Lacul Ghioroc (48 ha - 1,92 mil.mc) este un lac de excavație, iar Lacul Ponoare (3 ha - 0,03 mil.mc) este de natură carstică.
  Resursa de apă de suprafață a spațiului hidrografic Crișuri, din râurile interioare, este de 2937,4 mil.mc, iar resursa de apă din apele subterane este de 788,4 mil.mc.
  În planșa nr. 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic Crișuri.

  Solurile
  În spațiul hidrografic Crișuri solurile au o mare varietate ce este generată de acțiunea complexă exercitată de către condițiile litologice, formele de relief, factorii hidrogeologici, hidrologici, precum și cei topoclimatici.
  Solurile dominante aparțin următoarelor clase: cernisolurilor (CER) cu tipurile cernoziom (CZ), faeoziom (FZ) și rendzină (RZ); luvisolurilor (LUV) cu tipurile preluvosoluri (EL), luvosoluri(LV) și planosoluri (PL); cambisolurilor (CAM) cu tipurile eutricambosol (EC) și districambosol (DC); spodisolurilor (SPO) cu prepodzoluri (EP); hidrisolurilor (HID) cu tipurile gleiosol (GS) și stagnosol (SG); salsodisolurilor (SAL) cu solonețuri (SN); vertisoluri (VER) cu vertosoluri (VS); protisolurilor (PRO) cu tipurile aluviosol (AS), psamosol (PS) și litosol (LS); antrisolurilor cu antrosoluri (AT).
  Predomină cambisolurile (CAM) răspândite în regiunile montane și de dealuri și luvisolurile (LUV) întâlnite în regiunile de dealuri propriu-zise, depresiuni, podișuri, dar și câmpie.

  Biodiversitatea
  Vegetația se caracterizează prin predominarea formațiunilor zonale de silvostepă (asociat, pe suprafețe mici, chiar de stepă și forestiere), a celor azonale de luncă și prin puternica transformare antropică a vegetației naturale.
  Vegetația forestieră este alcătuită din grupe de formațiuni: carpineto-făgete, goruneto- carpinete (care împreună ocupă cele mai mari suprafețe forestiere), gorunete cu horști, goruneto-cerete, gârnițeto-cerete, goruneto-făgete, precum și asociații de pajiști secundare pe locul fostelor păduri defrișate.
  Vegetația de silvostepă se caracterizează prin predominarea formațiunilor ierboase, întâlnindu-se însă rar și pâlcuri de vegetație lemnoasă. Pajiștile stepice ruderalizate, xerofile, mezofile de sărături și cele stepizate sunt restrânse în urma extinderii suprafețelor arabile.
  Vegetația azonală de luncă este alcătuită dintr-o serie de specii ierboase și lemnoase caracteristice (sălcii, plopi, anini). Pe unele suprafețe lacustre cresc nufărul alb și galben.
  În ceea ce privește fauna, se întâlnesc grupări faunistice specifice stepei și silvostepei, pădurilor subxerofile de cer și gârniță, pădurilor mezofile în care predomină gorunul, a celor de fag, precum și fauna acvatică. În stepă și silvostepă se remarcă prezența rozătoarelor, dintre păsări dropia și prepelița, în pădurile subxerofile: chișcanul de câmp, fazanul, șopârla cenușie, în cele mezofile: lupul, vulpea, mistrețul, pisica sălbatică, sturzul, iar în pădurile de fag se întâlnesc: ursul, cerbul, jderul de pădure, veverița, ierunca, sitarul, broasca brună etc. Ihtiofauna sectoarelor de câmpie ale râurilor mari cuprinde zonele mrenei și ale crapului, iar râurile mici zona cleanului și cea a bibanului.
  Pe teritoriul administrat de A.B.A. Crișuri se găsesc teritorii aparținând de 2 parcuri naturale, 11 arii de protecție specială avifaunistică (S.P.A.) și 43 situri de importanță comunitară (S.C.I.) care fac parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000. Nu există zone umede de interes comunitar.

  Populație, așezări umane
  Din punct de vedere administrativ, spațiul administrat de A.B.A. Crișuri cuprinde teritoriul a 6 județe, respectiv: Hunedoara (6,3%), Arad (29%), Bihor (50,8%), Cluj (5,1%), Sălaj (3%) și Satu Mare (5,8%).
  Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, acest spațiu include teritorii aparținând de 2 regiuni de dezvoltare: 33,7% din Regiunea de Dezvoltare Vest și 66,3% din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest.
  Populația totală este de circa 835420 locuitori, din care 357745 locuitori în mediul urban și 478675 locuitori în mediul rural.
  Cele mai importante aglomerări umane sunt: municipiile Oradea, Brad, Beiuș, Salonta, și orașele Huedin, Ștei, Tășnad, Chișineu-Criș, Ineu, Sântana.

  Utilizarea terenului
  Modul de utilizare a terenului spațiului hidrografic Crișuri, este influențat de condițiile fizico-geografice, cât și de factorii antropici. Terenurile arabile reprezintă 20,2 %, pădurile 33,4 % și sunt dezvoltate în special în sectoarele montane și de dealuri înalte. Culturile perene au o dezvoltare relativ mare ocupând 41,6 %, iar celelalte categorii ocupă suprafețe mai reduse (0,27 % luciile de apă).
  În planșa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din spațiul hidrografic Crișuri.

  Activitatea economică
  Principalele activități economice din spațiul hidrografic Crișuri sunt reprezentate de industrie și agricultură.
  Principalele ramuri industriale sunt:
  ● industria extractivă și prelucrarea țițeiului;
  ● industria pielăriei și încălțămintei;
  ● industria mobilei;
  ● industria chimică;
  ● industria confecțiilor;
  ● industria materialelor de construcții;
  ● industria construcțiilor;
  ● industria alimentară etc.

  În ceea ce privește agricultura, profilul dominant este dat de producția mixtă, vegetală și animală. Principalele produse agricole din spațiul hidrografic Crișuri sunt: porumbul, grâul, secara, ovăzul, orzul, cartofii, sfecla de zahăr, floarea - soarelui, legumele etc. Se întâlnesc condiții favorabile cultivării viței de vie pentru vin. Cea mai propice zonă pentru cultivarea pomilor fructiferi (pruni, meri, peri, cireși și vișini) este Nușfalău.

  Infrastructura
  Spațiul hidrografic Crișuri este traversat de 3 drumuri europene (E 60 Viena - Brașov - București, E 79 Oradea - Calafat - Craiova, E 671 Oradea - Timișoara), 4 drumuri naționale (DN 79A, DN 75, DN 19, DN 1H), totalizând împreună 578 km, și mai multe drumuri județene și comunale.
  Și rețeaua de căi ferate este destul de dezvoltată. Acest teritoriu este traversat de magistrala feroviară: 300 București - Brașov - Oradea.
  Transportul aerian este reprezentat prin Aeroportul Internațional Oradea, care este principala poartă de intrare în țară din zona nord - vestică.

  Recreere și turism
  Spațiul hidrografic se caracterizează printr-o mare varietate a formelor de relief, motiv pentru care zona deține un potențial turistic ridicat.
  Se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate și anume: izbucuri (Izbucul Boiului, Izbucul de la Călugări), avene (Avenul Iliei), peșteri (Peștera Câmpenească, peșterile Fânețe, Peștera Urșilor, Peștera Măgura, Peștera Meziad, peșterile Șura Boghii), sectoare de chei (Cheile Umbrărești, Cheile Galbenei), sectoare de defilee (Defileul Crișului Alb, Defileul Crișului Repede), Platoul Carstic Padiș, Cetățile Ponorului etc.
  De asemenea, în acest spațiu se găsesc numeroase arii protejate, cele mai importante fiind: Parcul Natural Apuseni și Parcul Natural Cefa.
  În continuare sunt amintite câteva exemple de situri S.C.I. și S.P.A.:
  ● Situri de tip S.P.A. sunt: Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, Lunca Barcăului, Câmpia Nirului - Valea Ierului, Valea Alceului, Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede, etc.;
  ● Situri de tip S.C.I. sunt: Câmpia Careiului, Câmpia Ierului, Beftia, Lunca Inferioară a Crișului Repede, Defileul Crișului Negru, etc.

  Patrimoniul cultural
  Obiectivele culturale care se află pe teritoriul A.B.A Crișuri sunt numeroase și sunt constituite din vestigii aparținând tuturor epocilor istorice (zonele: Brad, Ribița, Baia de Criș, Vașcău, Nucet, Beiuș, Oradea), cetăți (Cetatea din orașul Ineu (1295), Cetatea din secolele XI - XII de la Oradea, Cetatea de Pământ de la Biharia, Cetatea Adorian de la Sălard), mânăstiri (Mănăstirea Buna Vestire, Mănăstirea Sfintei Cruci, Mănăstirea Izbuc, Mănăstirea Voievozi, Mănăstirea Stâna de Vale, schiturile Huța, Inand, Poiana Florilor, Sfântul Ioan Botezătorul, Valea lui Mihai), biserici vechi (biserica veche din Ineu (secolele XIII - XIV), Catedrala Romano - Catolica (1750 - 1790) și Biserica cu Lună de la Oradea, bisericile din lemn din Mierag, Totoreni, Sohodol, Dumbrăveni, Rieni, Beznea Brațca și Brădet), muzee (Muzeul Țării Crișurilor organizat în fostul Palat Episcopal (1762 - 1776) din Oradea, muzeele "Ady Endre" și "Iosif Vulcan" din Oradea, Muzeul Orășenesc de Istorie și Etnografie din Beiuș), monumente (Șirul Canonicilor, Teatrul de Stat și Primăria din Oradea, monument în stil baroc (1773), Moara din Sălard, Ștrandul Apollo din Băile Felix, Castelul Ordinului Premonstratens din Sânmartin) etc.


  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrografic Crișuri2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor
  Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic Crișuri este prezentată schematic în figurile 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 și 2-5, respectiv pentru bazinele hidrografice ale râurilor Crișul Alb, Crișul Repede, Crișul Negru, Barcău și Ier.
  Spațiul hidrografic Crișuri deține un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conținând mai multe derivații de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul.
  Pentru alimentarea cu apă a unor folosințe (alimentări cu apă, irigații, piscicultură), cât și pentru colectarea apelor mari din interfluvii etc. au fost realizate 27 de aducțiuni și de derivații, dintre care se amintesc:
  ● Amenajarea râului Barcău - Lacul de Acumulare Vârșolț (de pe râul Crasna) - alimentarea cu apă potabilă a localităților Zalău și Șimleu Silvaniei;
  ● Canalul Colector - leagă Crișul Repede de Crișul Negru - alimentări cu apă, irigații, colector de desecare și de ape mari;
  ● Canalul Culișer - face legătura între Crișul Negru și Crișul Unit (de pe teritoriul ungar) - alimentări cu apă în zona Salonta și pe teritoriul ungar;
  ● Canalul Beliu - Cermei - Tăut - colector de ape mari din interfluviul râurilor Beliu - Crișul Negru;
  ● Canalul Morilor - derivație din Crișul Alb, cu un parcurs paralel cu râul, cu care confluează în amonte de frontieră - alimentări cu apă, irigații, colector de ape mari;
  ● Canalul Matca - derivează apa din Mureș în Crișul Alb - irigații, colector de ape mari.

  Lucrările existente de apărare împotriva inundațiilor aflate în funcțiune pe ansamblul spațiului hidrografic Crișuri, constau în regularizări de râuri, îndiguiri, consolidări de maluri, precum și acumulări permanente, nepermanente sau poldere.
  Dintre principalele lucrări realizate se menționează regularizarea Văii Ierului, regularizarea și îndiguirea cursului mijlociu si inferior al Barcăului și a principalilor săi afluenți de pe acest sector, îndiguirea Crișului Repede în municipiul Oradea și în aval până la frontieră, îndiguirea cursului inferior al Crișului Negru de la confluența canalului Beliu - Cermei - Tăuț și până la frontieră, regularizarea și îndiguirea cursului mijlociu și inferior al Teuzului în aval de Lacul de Acumulare (nepermanentă) Carand, îndiguirea Canalului Beliu - Cermei - Tăuț, îndiguirea cursului inferior al Crișului Alb între Bogsig și frontieră, îndiguirea și regularizarea Văii Cigherului în aval de Lacul de Acumulare Tăuț etc.
  Principalele lacuri de acumulare nepermanente (temporare), cu rol important în apărarea împotriva inundațiilor a localităților, obiectivelor economice și terenurilor agricole sunt: în bazinul hidrografic Ier - Andrid pe Valea Ierului, Simian - pe Valea Salcia și Galoșpetreu - pe Valea Rât; în bazinul hidrografic Barcău - Polderul Sălard pe Barcău; în bazinul hidrografic Crișul Negru - Polderele Tămașda și Zerind pe Crișul Negru, Acumularea nepermanentă Carand pe râul Teuz, Acumulările, Leveleș I și Leveleș II pe Canalul Beliu - Cermei - Tăuț; în bazinul hidrografic Crișul Alb - Polderul Chier pe Valea Dudița; în bazinul hidrografic Crișul Repede, cele patru acumulări complexe: Leșu, Drăgan, Lugașu și Țileagd.
  Prin aceste lucrări se asigură apărarea de inundații a unei suprafețe totale de cca. 264000 ha, a cca. 59000 gospodării, 157 obiective industriale, cca. 174 km căi ferate, cca. 1360 km drumuri etc. Dintre localitățile principale care beneficiază de lucrări de apărare se menționează: Marghita, Oradea, Aleșd, Huedin, Vașcău, Ștei, Beiuș, Brad, Sebiș, Ineu, Chișineu - Criș etc.
  În tabelele nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundațiilor.
  Starea principalelor componente ale sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, respectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăsește la adresa: http://www.rowater.ro/dacrisuri/EPRI/3.%20Planul%20de%20Management%20al%20 riscului%20la%20Inundații.aspx
  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Alb

  Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Negru

  Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Repede

  Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Barcău

  Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Ier

  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice

  Nr.
  crt.

  Denumirea
   

  Cursul de apă
   

  Codul
  cadastral

  Jude-
  țul

  Localitatea
   

  Deținătorul
   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1
   

  S.C. EDILUL BEIUȘ -
  ALIM. DELANI

  Crișul Negru
   

  III-1.42
   

  BH
   

  DELANI
   

  S.C. EDILUL S.A.
  (CUI: 8274620)

  2
   

  S.C. EDILUL BEIUȘ
   

  Crișul Negru
   

  III-1.42
   

  BH
   

  BEIUȘ
   

  S.C. EDILUL S.A.
  (CUI: 8274620)

  3
   

  S.C. EDILUL - ALIM. MIZIEȘ
   

  Crișul Negru
   

  III-1.42
   

  BH
   

  MIZIEȘ
   

  S.C. EDILUL S.A.
  (CUI: 8274620)

  4
   

  S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ
  S.A. CLUJ

  Crișul Repede
   

  III-1.14
   

  CJ
   

  HUEDIN
   

  COMPANIA DE APĂ SOMEȘ
  S.A. (CUI: 201217)

  5
   
   
   

  S.C. AQUA NOVA HARGITA
  S.R.L.
   
   

  Culiser
   
   
   

  II-1.43
   
   
   

  BH
   
   
   

  SALONTA
   
   
   

  S.C. AQUA NOVA HARGITA
  S.R.L.
  Odorheiu Secuiesc
  (CUI: 18246807)

  6
   

  APASERV SATU MARE
   

  Santău (Ceha)
   

  III-1.44.
  33.28.3

  SM
   

  TĂȘNAD
   

  FAMILY SERVICE S.R.L.
  (CUI: 8932352)

  Tabel 2-2 Derivații de ape mari

  Nr.
  crt.
   

  Denumirea
   
   

  Jude-
  țul
   

  Comuna/
  localitatea
   

  Cursul de apă
  derivat
   

  Codul
  cadastral
   

  Cursul de apă
  în care se
  derivă

  Codul cadastral
   
   

  Lungi-
  mea
  (km)

  Debitele
  derivate
  (mc/s)

  Deținătorul
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1
   
   

  GD 5504 CJ Derivație
  Aluniș (mal drept
  derivație Săcuieu)

  CJ
   
   

  Săcuieu
   
   

  Aluniș
   
   

  III-1.44.3.4
   
   

  Iad
   
   

  III-1.44.10
   
   

  0.7
   
   

  0.05
   
   

  Hidroelectrica S.A.
   
   

  2
   

  GD 3002 AR Aducțiune
  Beliu - Tăut

   
  AR

   
  Beliu

   
  Beliu (2)

   
  III-1.42.26a

   
   

   
   

   
  31.8

   
  66

   
  E.L.H. Chișineu

  3
   
   

  GD 3001 AR Aducțiune
  Canalul Morilor
  (Buteni-Pilu-Vărșand)

  AR
   
   

  Crișul Alb
   
   

  Canalul
  Morilor
   

  III-1.40a
   
   

  Crișul Alb
   
   

  III-1
   
   

  92
   
   

  2.5
   
   

  A.N.I.F. - Filiala
  Teritorială Timiș
  - Mureș Inferior

  4
   

  GD 2 BH Derivație
  Culișer-Tăut-Salonta)

  BH
   

  Salonta
   

  Crișul Negru
   

   
  III-1.42

   
  Frontier a

   
   

   
  48

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  5
   
   

  GD 7 BH Derivație
  CPE1
   

  BH
   
   

  Mădăraș
   
   

  Crișul Negru
   
   

  III-1.42
   
   

  Cpe 2
   
   

   
   
   

  12.5
   
   

   
   
   

  A.N.I.F.- Filiala
  Teritorială Someș
  - Criș

  6
   
   

  GD 8 BH Derivație
  CPE2
   

  BH
   
   

  Ant
   
   

  Crișul Negru
   
   

  III-1.42
   
   

  Crișul Negru
   
   

  III-1.42
   
   

  8.8
   
   

  3.5
   
   

  A.N.I.F.- Filiala
  Teritorială Someș
  - Criș

  7
   

  GD 3 BH Aducțiune Vad
  - Aștileu

  BH
   

  Vadu
  Crișului

  Crișul Repede
   

  III-1.44
   

   
   

   
   

  14.5
   

  10
   

  S.C. IDRORADEA
  S.R.L.

  8
   
   

  GD 4 BH Aducțiune
  Tileagd-Săcădat-
  Fughiu

   
   
  BH

   
   
  Țileagd

   
   
  Crișul Repede

   
   
  III-1.44

   
   
  Iad

   
   
  III-1.44.10

   
   
  11

   
   
  90

   
   
  Hidroelectrica S.A.

  9
   
   

  GD 1 BH Canalul
  Colector (Tărian -
  Tămașda)

   
   
  BH

   
   
  Tămașda

   
   
  Crișul Repede

   
   
  III-1.44

   
   
  Crișul Negru

   
   
  III-1.42

   
   
  61.8

   
   
  3.5

   
   
  A.B.A. Crișuri

  10
   

  GD 5508 CJ Aducțiune
  Dara

   
  CJ

   
  Săcuieu

   
  Dara

   
  III-1.44.5.4

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  0.2

   
  0.19

   
  Hidroelectrica S.A.

  11
   

  GD 6 BH Aducțiune
  Remeți - Munteni

   
  BH

   
  Remeți

   
  Dasor

   
  III-1.44.10.2

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  2.1

   
  49

   
  Hidroelectrica S.A.

  12
   

  GD 14 BH Derivație
  Salhiș

   
  BH

   
  Remeți

   
  Dasor

   
  III-1.44.10.2

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  1.11

   
  0.12

   
  Hidroelectrica S.A.

  13
   

  GD 5503 CJ Derivație
  Drăgan - Remeți

  CJ
   

  Lunca
  Vișagului

   
  Drăgan

   
  III-1.44.5

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  4.3

   
  40

   
  Hidroelectrica S.A.

  14
   
   

  GD 5510 CJ Derivație
  Mona (Anișel - Valea
  cu Pești)

  CJ
   
   

  Lunca
  Vișagului
   

   
   
  Drăgan

   
   
  III-1.44.5

   
   
  Iad

   
   
  III-1.44.10

   
   
  3

   
   
  0.1

   
   
  Hidroelectrica S.A.

  15
   

  GD 9 BH Aducțiune
  Leșu - Remeți

   
  BH

   
  Remeți

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  8.1

   
  8.5

   
  Hidroelectrica S.A.

  16
   

  GD 11 BH Aducțiune
  Iad-Cârligate-Drăgan

   
  BH

   
  Remeți

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  4.67

   
  1.16

   
  Hidroelectrica S.A.

  17
   

  GD 12 BH Derivație
  Zimbru - Remeți

   
  BH

   
  Remeți

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  0.53

   
  0.12

   
  Hidroelectrica S.A.

  18
   

  GD 13 BH Izvor amonte
  Remeți

   
  BH

   
  Remeți

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  1.16

   
  0.21

   
  Hidroelectrica S.A.

  19
   

  GD 10 BH Derivația
  Iad - Drăgan

   
  BH

   
  Remeți

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  4.7

   
  2.8

   
  Hidroelectrica S.A.

  20
   

  GD 5 BH Aducțiune
  Munteni - Bulz

   
  BH

   
  Munteni

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  4.3

   
  49

   
  Hidroelectrica S.A.

  21
   
   

  GD 3003 AR Derivație
  Matca
   

   
  AR
   

  Andrei
  Șaguna
   

  Mureș
   
   

  III-1.39.10
   
   

  Cigher
   
   

   
   
   

  41.2
   
   

  3
   
   

  A.N.I.F. - Filiala
  Teritorială Timiș -
  Mureș Inferior

  22
   

  GD 5501 CJ Aducțiune
  Răcad - Drăgan

   
  CJ

   
  Săcuieu

   
  Răcad

   
  III-1.44.4.4

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  1

   
  0.27

   
  Hidroelectrica S.A.

  23
   

  GD 5502 CJ Derivație
  gl Săcuieu - Drăgan

  CJ
   

  Săcuieu
   

  Săcuieu
  (Henț)

   
  III-1.44.4

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  16.6

   
  4.76

   
  Hidroelectrica S.A.

  24
   

  GD 5505 CJ Derivație
  Valea lui Șerp

  CJ
   

  Săcuieu
   

  Săcuieu
  (Henț)

   
  III-1.44.4

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  0.50

   
  0.07

   
  Hidroelectrica S.A.

  25
   

  GD 5506 CJ Derivație
  Rujet

  CJ
   

  Săcuieu
   

  Săcuieu
  (Henț)

   
  III-1.44.4

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  0.60

   
  0.04

   
  Hidroelectrica S.A.

  26
   

  GD 5507 CJ Aducțiune
  Bănișor

  CJ
   

  Săcuieu
   

  Vișag
  (Hordangusa)

   
  III-1.44.4.5

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  0.50

   
  0.05

   
  Hidroelectrica S.A.

  27
   

  GD 5509 CJ Aducțiune
  Zărnișoara

   
  CJ

   
  Săcuieu

   
  Zarna

   
  III-1.44.5.2

   
  Iad

   
  III-1.44.10

   
  0.50

   
  0.11

   
  Hidroelectrica S.A.

  Tabel 2-3 Diguri

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea lucrării
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cursul de apă
   
   
   
   
   
   
   
   

  Codul cadastral
   
   
   
   
   
   
   
   

  Pozi-
  ția
  digu-
  lui
  (mal
  stâng
  /mal
  drept)
  MSIMD

  Jude-
  țul
   
   
   
   
   
   
   

  Comuna/
  localitatea
   
   
   
   
   
   
   

  Lungimea
  (m)*
   
   
   
   
   
   
   

  Înăl-
  țimea
  medie
  (m)*
   
   
   
   
   

  Material
  structură
  dig
   
   
   
   
   
   

  PIF
   
   
   
   
   
   
   
   

  Condițiile normale
  de exploatare

  Deținătorul
   
   
   
   
   
   
   
   

  Proba-
  bili-
  tatea
  de de-
  pășire
  pco

  Q(calcul)
  (mc/s)
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  1
   
   

  LI 163 BH: Dig remuu
  mal stâng Alceu
  0+000-2+100

   
   
  Alceu

   
   
  III-1.44.31

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Toboliu

   
   
  2100.00

   
   
  4.50

   
   
  Pământ

   
   
  06/06/2011

   
   
   

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  2
   
   

  LI 162 BH: Dig mal
  drept Toboliu
  0+000-1+860

   
   
  Alceu

   
   
  III-1.44.31

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Toboliu

   
   
  1860.00

   
   
  2.50

   
   
  Pământ

   
   
  06/06/2011

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  3
   

  LI 136 BH: Ciuhoi -
  Cenaloș mal stâng

   
  Almaș (3)

   
  III-1.44.33.20

   
  MS

   
  BH

   
  Sâniob

   
  1700.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  4
   

  LI 85 BH: Sârbi -
  Fegernic mal stâng

   
  Almaș (3)

   
  III-1.44.33.20

   
  MS

   
  BH

   
  Sârbi

   
  200.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/22/1983

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  5
   
   

  LI 156 BH: Dig mal
  drept V. Almașului la
  Cenaloș

   
   
  Almaș (3)

   
   
  III-1.44.33.20

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Sâniob

   
   
  580.00

   
   
  2.50

   
   
  Pământ

   
   
  02/22/1989

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  6
   
   

  LI 137 BH: Ciuhoi -
  C.F. Pod Cenaloș mal
  drept

   
   
  Almaș (3)

   
   
  III-1.44.33.20

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Sâniob

   
   
  630.00

   
   
  1.50

   
   
  Pământ

   
   
  02/22/1991

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  7
   

  LI 128 BH: Sâniob -
  Sălard mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Sâniob

   
  4100.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  8
   

  LI 123 BH: Marghita -
  Abrămuț mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Marghita

   
  8000.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
  215

   
  A.B.A. Crișuri

  9
   

  LI 125 BH: Abrămuț -
  Sâniob mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Sâniob

   
  1300.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  10
   

  LI 121 BH: Marghita -
  Abram mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Marghita

   
  4000.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
  215

   
  A.B.A. Crișuri

  11
   

  LI 124 BH: Abramuț -
  Sâniob mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Sâniob

   
  9800.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  12
   

  LI 43 BH: Sântimbreu
  mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Sântimreu

   
  16000.00

   
  3.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
  255

   
  A.B.A. Crișuri

  13
   

  LI 82 BH: Marghita -
  Chiribiș mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Marghita

   
  2300.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1983

   
  5

   
  215

   
  A.B.A. Crișuri

  14
   

  LI 122 BH: Marghita -
  Abrămuț mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Marghita

   
  7500.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
  215

   
  A.B.A. Crișuri

  15
   

  LI 126 BH: Ciuhoi -
  Sălard mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Sâniob

   
  7100.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1987

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  16
   

  LI 127 BH: Ciuhoi -
  Sâniob mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Sâniob

   
  2600.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  17
   
   

  LI 149 BH: Marghita -
  S.I.R.D.E.S.C. mal
  stâng

   
   
  Barcău (3)

   
   
  III-1.44.33

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Marghita

   
   
  100.00

   
   
  2.50

   
   
  Pământ

   
   
  02/22/1975

   
   
  5

   
   
  215

   
   
  A.B.A. Crișuri

  18
   

  LI 6503 SJ: mal stâng
  Barcău Ip

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  SJ

   
  Ip

   
  1830.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/2001

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  19
   

  LI 6501 SJ: Barcău mal
  drept - Zăuan

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  SJ

   
  Zăuan

   
  3000.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/22/1959

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  20
   

  LI 120 BH: Cohani -
  Suiug mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Cohani

   
  1400.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  21
   

  LI 81 BH: Marghita -
  Chiribiș mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Marghita

   
  300.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1983

   
  5

   
  215

   
  A.B.A. Crișuri

  22
   

  LI 44 BH: Sălard -
  Frontieră mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Sălard

   
  1750.00

   
  3.00

   
  Pământ

   
  02/22/1967

   
  5

   
  255

   
  A.B.A. Crișuri

  23
   

  LI 148 BH: Marghita -
  I.T.A. mal stâng

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MS

   
  BH

   
  Marghita

   
  400.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1975

   
  5

   
  215

   
  A.B.A. Crișuri

  24
   

  LI 119 BH: Ghida -
  Balc mal drept

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  BH

   
  Ghida

   
  7000.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  25
   

  LI 6502 SJ: mal drept
  Barcău Ip

   
  Barcău (3)

   
  III-1.44.33

   
  MD

   
  SJ

   
  Ip

   
  1320.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/2001

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  26
   

  LI 3040 AR: Dig mal
  drept Beliu Talpoș

   
  Beliu (1)

   
  III-1.42.26a

   
  MD

   
  AR

   
  Beliu

   
  23600.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
  64

   
  A.B.A. Crișuri

  27
   

  LI 3042 AR: Dig mal
  drept Beliu - Tăut

   
  Beliu (2)

   
  III-1.42.28.4

   
  MD

   
  AR

   
  Beliu

   
  24500.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  08/19/1981

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  28
   

  LI 3041 AR: dig mal
  stâng Beliu - Tăut

   
  Beliu (2)

   
  III-1.42.28.4

   
  MS

   
  AR

   
  Beliu

   
  31100.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  29
   

  LI 112 BH: Pădurea
  Neagră mal stâng

  Bistra
   

  III-1.44.33.15
   

  MS
   

  BH
   

  Pădurea
  Neagră

  500.00
   

  2.00
   

  Pământ
   

  02/22/1978
   

  1
   

  105
   

  Primăria
  Orașului Aleșd

  30
   

  LI 84 BH: Chiribiș mal
  drept

   
  Bistra

   
  III-1.44.33.15

   
  MD

   
  BH

   
  Chiribiș

   
  2700.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1989

   
  5

   
  130

   
  A.B.A. Crișuri

  31
   

  LI 45 BH: Pădurea
  Neagră mal stâng

  Bistra
   

  III-1.44.33.15
   

  MS
   

  BH
   

  Pădurea
  Neagră

  500.00
   

  1.50
   

  Pământ
   

  02/22/1972
   

  5
   

  60
   

  A.B.A. Crișuri
   

  32
   

  LI 83 BH: Chiribiș mal
  stâng

   
  Bistra

   
  III-1.44.33.15

   
  MS

   
  BH

  Neagră
  Chiribiș

   
  2400.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1983

   
  5

   
  130

   
  A.B.A. Crișuri

  33
   

  LI 117 BH: Borod -
  Gheghie mal drept

  Borod
  (Borozel)

   
  III-1.44.14

   
  MD

   
  BH

   
  Gheghie

   
  200.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/22/1980

   
  5

   
   

  S.C. ACOMIN
  S.A.

  34
   

  LI 116 BH: Borod -
  Gheghie mal stâng

  Borod
  (Borozel)

   
  III-1.44.14

   
  MS

   
  BH

   
  Gheghie

   
  200.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1979

   
  5

   
   

  S.C. ACOMIN
  A.B.A. Crișuri

  35
   

  LI 5008 HD: Crișcior
  mal stâng

   
  Bucuresci

   
  II-1.3

   
  MS

   
  HD

   
  Crișcior

   
  500.00

   
  1.20

   
  Pământ

   
  02/21/1970

   
  1

   
  200

   
  A.B.A. Crișuri

  36
   
   
   
   

  LI 3020 AR: Grăniceri
  - Vărșand mal drept
   
   
   

  Budieru
   
   
   
   

  III-1.40a.4
   
   
   
   

  MD
   
   
   
   

  AR
   
   
   
   

  Vărșand
   
   
   
   

  10000.00
   
   
   
   

  4.00
   
   
   
   

  Pământ
   
   
   
   

  02/21/1924
   
   
   
   

  1
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  A.N.I.F. -
  Filiala
  Teritorială
  Timiș - Mureș
  Inferior

  37
   
   
   
   

  LI 3019 AR: Grăniceri
  - Vărșand mal stâng
   
   
   

  Budieru
   
   
   
   

  III-1.40a.4
   
   
   
   

  MS
   
   
   
   

  AR
   
   
   
   

  Vărșand
   
   
   
   

  10300.00
   
   
   
   

  3.00
   
   
   
   

  Pământ
   
   
   
   

  02/21/1924
   
   
   
   

  1
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  A.N.I.F. -
  Filiala
  Teritorială
  Timiș - Mureș
  Inferior

  38
   

  LI 42 BH: Berechiu mal
  drept

  Canaliș
  (Râturi)

   
  III-1.44.32.4

   
  MD

   
  BH

   
  Berechiu

   
  1260.00

   
  4.70

   
  Pământ

   
  06/02/1902

   
  5

   
  90

   
  A.B.A. Crișuri

  39
   

  LI 41 BH: Berechiu mal
  stâng

  Canaliș
  (Râturi)

   
  III-1.44.32.4

   
  MS

   
  BH

   
  Berechiu

   
  1450.00

   
  4.60

   
  Pământ

   
  06/06/2011

   
  5

   
  90

   
  A.B.A. Crișuri

  40
   
   
   
   

  LI 3501 AR: Dig mal
  stâng Canalul Morilor
  - Socodor
   
   

  Canalul
  Morilor
   
   
   

  III-1.40a
   
   
   
   

  MS
   
   
   
   

  AR
   
   
   
   

  Socodor
   
   
   
   

  16200.00
   
   
   
   

  2.50
   
   
   
   

  Pământ
   
   
   
   

  04/01/2011
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  A.N.I.F. -
  Filiala
  Teritorială
  Timiș - Mureș
  Inferior

  41
   
   

  LI 3500 AR: mal drept
  Canalul Morilor -
  Socodor

  Canalul
  Morilor
   

   
   
  III-1.40a

   
   
  MD

   
   
  AR

   
   
  Socodor

   
   
  16500.00

   
   
  3.00

   
   
  Pământ

   
   
  04/01/2011

   
   
  1

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  42
   
   
   

  LI 210 BH: Dig mal
  stâng Canal
  Descărcător
  0+000-2+200

   
   
   
  Canalul Vechi

   
   
   
  III-1.44.33.24

   
   
   
  MS

   
   
   
  BH

   
   
   
  Tămășeu

   
   
   
  2200.00

   
   
   
  2.50

   
   
   
  Pământ

   
   
   
  04/02/2012

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  A.B.A. Crișuri

  43
   
   
   

  LI 209 BH: Dig mal
  drept Canal
  Descărcător
  0+000-2+200

   
   
   
  Canalul Vechi

   
   
   
  III-1.44.33.24

   
   
   
  MD

   
   
   
  BH

   
   
   
  Tămășeu

   
   
   
  2200.00

   
   
   
  2.50

   
   
   
  Pământ

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  A.B.A. Crișuri

  44
   
   

  LI 6504 BH: mal stâng
  Cerâșa - Cosniciu de
  Jos - Ip

  Cerasei
   
   

  III-1.44.33.6
   
   

  MS
   
   

  SJ
   
   

  Cosniciu de
  Jos
   

   
   
  480.00

   
   
  2.00

   
   
  Pământ

   
   
  02/22/2001

   
   
   

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  45
   

  LI 7505 SM: Checheț -
  Căuaș mal drept

  Checheț
   

  III-
  1.44.33.28.1

   
  MD

   
  SM

   
  Căuaș

   
  7800.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1970

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  46
   

  LI 7506 SM: Checheț -
  Căuaș mal stâng

  Checheț
   

  III-
  1.44.33.28.1

   
  MS

   
  SM

   
  Căuaș

   
  7800.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1970

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  47
   

  LI 3049 AR: Dig mal
  stâng Buteni

  Chișindia
  (Pătrăneasa)

   
  III-1.31

   
  MS

   
  AR

   
  Buteni

   
  1350.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  48
   

  LI 3009 AR: Șilindia
  mal drept

   
  Cigher

   
  III-1.39

   
  MD

   
  AR

   
  Șilindia

   
  400.00

   
  3.50

   
  Pământ

   
  02/21/1924

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  49
   
   
   

  LI 3008 AR: Tauț -
  Chier mal stâng
   
   

  Cigher
  Inferior
   
   

  III-1.39
   
   
   

  MS
   
   
   

  AR
   
   
   

  Chier
   
   
   

  13200.00
   
   
   

  3.00
   
   
   

  Pământ
   
   
   

  02/21/1924
   
   
   

  2
   
   
   

  155
   
   
   

  A.N.I.F. -
  Filiala
  Teritorială
  Timiș - Mureș

  50
   

  LI 3010 AR: Șilindia
  mal stâng

   
  Cigher

   
  III-1.39

   
  MS

   
  AR

   
  Șilindia

   
  400.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/1900

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  51
   

  LI 3007 AR: Tauț -
  Zărand mal drept

   
  Cigher

   
  III-1.39

   
  MD

   
  AR

   
  Zărand

   
  35100.00

   
  3.50

   
  Pământ

   
  02/21/1924

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  52
   

  LI 3011 AR: Moroda -
  Zărand mal stâng

   
  Cigher

   
  III-1.39

   
  MS

   
  AR

   
  Zărand

   
  13200.00

   
  3.50

   
  Pământ

   
  02/21/1900

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  53
   

  LI 98 BH: Sâmbăta mal
  drept

  Cârpeștii
  Mici

   
  III-1.42.22.2.4

   
  MD

   
  BH

   
  Sâmbăta

   
  1200.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/1986

   
  1

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  54
   
   

  LI 16 BH: Dig de remuu
  Arpășel mal drept
  (ABAC)

   
   
  Ciumeghiu

   
   
  III-1.43.2.1

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Arpășel

   
   
  1660.00

   
   
  2.00

   
   
  Pământ

   
   
  06/06/2011

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  55
   

  LI 17 BH: Dig Arpășel
  mal stâng (ABAC)

   
  Ciumeghiu

   
  III-1.43.2.1

   
  MS

   
  BH

   
  Arpășel

   
  1800.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  06/06/2011

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  56
   

  LI 46 BH: Dig mal
  drept V. Corbeni

  Corbeni
  (Sacalasău)

  III-
  1.44.33.19.3

   
  MD

   
  BH

   
  Sacalasău

   
  2850.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1967

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  57
   

  LI 38 BH: Inand mal
  drept (Valea Inand)

   
  Corhana

   
  III-1.44.32

   
  MD

   
  BH

   
  Inand

   
  1340.00

   
  4.80

   
  Pământ

   
  06/02/1902

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  58
   
   
   

  LI 164 BH: Dig
  delimitare Chiuneta
  Ac. Șes - CEFA mal
  drept

   
   
   
  Corhana

   
   
   
  III-1.44.32

   
   
   
  MD

   
   
   
  BH

   
   
   
  Cefa

   
   
   
  1540.00

   
   
   
  1.80

   
   
   
  Pământ

   
   
   
  02/22/1983

   
   
   
  5

   
   
   
   

   
   
   
  A.B.A. Crișuri

  59
   
   

  LI 37 BH: Inand mal
  stâng dig remuu (Valea
  Inand)

   
   
  Corhana

   
   
  III-1.44.32

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Inand

   
   
  1670.00

   
   
  5.00

   
   
  Pământ

   
   
  06/02/1902

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  60
   

  LI 5014 HD: Brad mal
  drept

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MD

   
  HD

   
  Brad

   
  4190.00

   
  0.00

   
  Pământ

   
  07/11/2011

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  61
   

  LI 5012 HD: Brad mal
  stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  HD

   
  Brad

   
  220.00

   
  0.00

   
  Pământ

   
  07/11/2011

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  62
   
   
   
   

  LI 5006 HD: Mesteacăn
  mal stâng
   
   
   

  Crișul Alb
   
   
   
   

  III-1
   
   
   
   

  MS
   
   
   
   

  HD
   
   
   
   

  Mesteacăn
   
   
   
   

  1000.00
   
   
   
   

  1.50
   
   
   
   

  Pământ
   
   
   
   

  02/21/1976
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  A.N.I.F. -
  Filiala
  Teritorială
  Timiș - Mureș
  Inferior

  63
   

  LI 3002/1 AR: Bocsig -
  Ineu mal stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  AR

   
  Bocsig

   
  5700.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/21/1924

   
  1

   
  880

   
  A.B.A. Crișuri

  64
   

  LI 3004 AR: Șicula -
  Vărșand mal stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  AR

   
  Șicula

   
  47620.00

   
  3.50

   
  Pământ

   
  02/21/1924

   
  1

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  65
   

  LI 5007 HD: Vața de
  Jos mal stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  HD

   
  Vața de Jos

   
  300.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/21/1970

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  66
   

  LI 5002 HD: Crișcior
  mal drept

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MD

   
  HD

   
  Crișcior

   
  200.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/21/1920

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  67
   

  LI 5005 HD: Brad mal
  stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  HD

   
  Brad

   
  2200.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/1976

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  68
   

  LI 5015 HD: Brad mal
  drept

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MD

   
  HD

   
  Brad

   
  510.00

   
  0.00

   
  Pământ

   
  07/11/2011

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  69
   
   

  LI 3003 AR: Ineu -
  Șicula mal stâng
  0+000-5+900

   
   
  Crișul Alb

   
   
  III-1

   
   
  MS

   
   
  AR

   
   
  Șicula

   
   
  5900.00

   
   
  2.00

   
   
  Pământ

   
   
  02/21/1924

   
   
  1

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  70
   

  LI 5003 HD: Crișcior
  mal stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  HD

   
  Crișcior

   
  100.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/21/1920

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  71
   

  LI 3036 AR: Gurahonț
  mal stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  AR

   
  Gurahonț

   
  800.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/1980

   
  1

   
  680

   
  A.B.A. Crișuri

  72
   

  LI 5004 HD: Brad mal
  drept

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MD

   
  HD

   
  Brad

   
  3400.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/1976

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  73
   

  LI 5016 HD: Brad mal
  stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  HD

   
  Brad

   
  430.00

   
  0.00

   
  Pământ

   
  07/11/2011

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  74
   

  LI 5011 BH: Brad mal
  drept

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MD

   
  HD

   
  Brad

   
  900.00

   
  0.00

   
  Pământ

   
  07/11/2011

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  75
   

  LI 3001 AR: Bocsig
  Vărșand mal drept

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MD

   
  AR

   
  Bocsig

   
  66900.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  07/11/2011

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  76
   
   

  LI 3050 AR: mal stâng
  afluent dreapta Crișul
  Alb - Revetiș

   
   
  Crișul Alb

   
   
  III-1

   
   
  MD

   
   
  AR

   
   
  Revetiș

   
   
  160.00

   
   
  2.00

   
   
  Pământ

   
   
  02/21/2002

   
   
   

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  77
   

  LI 5001 HD: Zdrapți
  mal stâng

   
  Crișul Alb

   
  III-1

   
  MS

   
  HD

   
  Zdrapți

   
  1200.00

   
  1.20

   
  Pământ

   
  02/21/1920

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  78
   

  LI 59 BH: Ștei mal
  drept

   
  Crișul Băița

   
  III-1.42.5

   
  MD

   
  BH

   
  Ștei

   
  560.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1982

   
  1

   
  160

   
  A.B.A. Crișuri

  79
   

  LI 60 BH: Ștei mal
  stâng

   
  Crișul Băița

   
  III-1.42.5

   
  MS

   
  BH

   
  Ștei

   
  200.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1982

   
  1

   
  160

   
  A.B.A. Crișuri

  80
   

  LI 61 BH: Ștei mal
  stâng

   
  Crișul Băița

   
  III-1.42.5

   
  MS

   
  BH

   
  Ștei

   
  700.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1982

   
  1

   
  160

   
  A.B.A. Crișuri

  81
   

  LI 66 BH: Grădinari
  mal drept

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Grădinari

   
  2500.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/21/1982

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  82
   

  LI 2 BH: Uileacu de
  Beiuș mal drept

  Crișul Negru
   

  III-1.42
   

  MD
   

  BH
   

  Uileacu de
  Beiuș

   
  3200.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/21/1943

   
  1

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  83
   

  LI 69 BH: Tărcaia mal
  stâng

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  BH

   
  Tărcaia

   
  2300.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/21/1982

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  84
   

  LI 73 BH: Finiș mal
  stâng

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  BH

   
  Finiș

   
  2700.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/21/1982

   
  5

   
  510

   
  A.B.A. Crișuri

  85
   

  LI 86 BH: Tărcaia mal
  stâng

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  BH

   
  Tărcaia

   
  620.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/1968

   
  1

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  86
   

  LI 4750 AR: Iermata -
  Talpoș mal stâng

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  AR

   
  Iermata

   
  36600.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  02/21/1900

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  87
   

  LI 4 BH: Tărian -
  Tămașda mal drept (CC)

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Tărian

   
  56600.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  11/15/2010

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  88
   

  LI 197 BH: Dig mal
  drept Tinca

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Tinca

   
  1030.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/21/2000

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  89
   

  LI 199 BH: Dig mal
  drept Râpa

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Râpa

   
  610.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/21/2000

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  90
   
   

  LI 170 BH: CN mal
  drept amonte - aval
  pod Tinca

   
   
  Crișul Negru

   
   
  III-1.42

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Tinca

   
   
  1420.00

   
   
  2.00

   
   
  Pământ

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  91
   
   

  LI 169 BH: Dig mal
  drept Căpâlna
   

  Crișul Negru
   
   

  III-1.42
   
   

  MD
   
   

  BH
   
   

  Căpâlna
   
   

  1200.00
   
   

  2.00
   
   

  Pământ
   
   

  02/21/1980
   
   

  5
   
   

   
   
   

  Primăria
  Comunei
  Căpâlna

  92
   
   

  LI 208 BH: mal stâng
  Crișul Negru la Șoimi
  - Borz

   
   
  Crișul Negru

   
   
  III-1.42

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Borz

   
   
  1300.00

   
   
  2.50

   
   
  Pământ

   
   
  07/07/2010

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  93
   

  LI 64 BH: Cucuceni -
  Valea Mare mal stâng

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  BH

   
  Cucuceni

   
  2600.00

   
  1.80

   
  Pământ

   
  02/21/1982

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  94
   

  LI 3021 AR: Beliu -
  Berechiu mal stâng

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  AR

   
  Beliu

   
  31100.00

   
  3.00

   
  Pământ

   
  02/21/1900

   
  1

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  95
   

  LI 196 BH: Dig mal
  stâng Tăut - Batar

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  BH

   
  Tăut

   
  3160.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  02/21/2000

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  96
   

  LI 3023 AR: Beliu -
  Berechiu mal drept

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  AR

   
  Beliu

   
  30000.00

   
  3.00

   
  Pământ

   
  02/21/1970

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  97
   
   
   

  LI 118 BH: Tinca mal
  stâng amonte pod.
   
   

  Crișul Negru
   
   
   

  III-1.42
   
   
   

  MS
   
   
   

  BH
   
   
   

  Tinca
   
   
   

  600.00
   
   
   

  1.20
   
   
   

  Pământ
   
   
   

  02/21/1984
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  S.C.
  Gospodărire
  Comunală
  Tinca S.A.

  98
   

  LI 198 BH: Dig mal
  drept Tinca

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Tinca

   
  380.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/21/2000

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  99
   

  LI 1 BH: Uzina de Apă
  Beiuș mal drept

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Beiuș

   
  1000.00

   
  1.20

   
  Pământ

   
  02/21/1968

   
  1

   
  750

   
  A.B.A. Crișuri

  100
   

  LI 3 BH: Tăut - Ant
  mal drept

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Ant

   
  46200.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  02/21/1900

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  101
   

  LI 5 BH: Tprian -
  Tămașda mal stâng (CC)

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MS

   
  BH

   
  Tărian

   
  56250.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  11/30/2010

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  102
   

  LI 70 BH: Beiuș mal
  drept

   
  Crișul Negru

   
  III-1.42

   
  MD

   
  BH

   
  Beiuș

   
  1100.00

   
  2.20

   
  Pământ

   
  02/21/1982

   
  5

   
  510

   
  A.B.A. Crișuri

  103
   

  LI 65 BH: Drăgănești
  mal drept

  Crișul
  Pietros

   
  III-1.42.9

   
  MD

   
  BH

   
  Drăgănești

   
  900.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1982

   
  5

   
  180

   
  A.B.A. Crișuri

  104
   

  LI 111 BH: Drăgănești
  mal drept

  Crișul
  Pietros

   
  III-1.42.9

   
  MD

   
  BH

   
  Drăgănești

   
  800.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1989

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  105
   

  LI 146 BH: Gurani -
  Pietroasa mal stâng

  Crișul
  Pietros

   
  III-1.42.9

   
  MS

   
  BH

   
  Gurani

   
  710.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1975

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  106
   

  LI 28 BH: Tileagd mal
  stâng

  Crișul
  Repede

   
  III-1.44

   
  MS

   
  BH

   
  Tileagd

   
  5000.00

   
  1.80

   
  Pământ

   
  02/22/1966

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  107
   

  LI 32 BH: Oradea mal
  stâng

  Crișul
  Repede

  III-1.44
   

  MS
   

  BH
   

  Oradea
   

  4100.00
   

  2.30
   

  Pământ
   

  02/22/1971
   

  5
   

  690
   

  S.C. COMPANIA
  DE APĂ Oradea

  108
   
   

  LI 5502 CJ: Bucea mal
  stâng
   

  Crișul
  Repede
   

  III-1.44
   
   

  MS
   
   

  CJ
   
   

  Bucea
   
   

  300.00
   
   

  1.00
   
   

  Pământ
   
   

  02/22/1971
   
   

  10
   
   

   
   
   

  S.C.
  EUROGLORIA
  S.R.L. Bucea

  109
   
   
   

  LI 27 BH: Aleșd mal
  drept
   
   

  Crișul
  Repede
   
   

  III-1.44
   
   
   

  MD
   
   
   

  BH
   
   
   

  Aleșd
   
   
   

  400.00
   
   
   

  3.50
   
   
   

  Pământ
   
   
   

  02/22/1935
   
   
   

  1
   
   
   

   
   
   
   

  Direcția de
  Drumuri și
  Poduri
  București

  110
   

  LI 30 BH: Fughiu mal
  stâng

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MS

   
  BH

   
  Fughiu

   
  2400.00

   
  3.00

   
  Pământ

   
  02/22/1969

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  111
   

  LI 145 BH: Ștrand
  municipal mal drept

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MD

   
  BH

   
  Oradea

   
  200.00

   
  1.30

   
  Pământ

   
  02/22/1977

   
  5

   
  690

   
  A.B.A. Crișuri

  112
   
   
   
   

  LI 20 BH: Bulz mal
  drept
   
   
   

  Crișul Repede
   
   
   
   

  III-1.44
   
   
   
   

  MD
   
   
   
   

  BH
   
   
   
   

  Bulz
   
   
   
   

  400.00
   
   
   
   

  1.00
   
   
   
   

  Pământ
   
   
   
   

  02/22/1955
   
   
   
   

  10
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  C.N. C.F.
  "C.F.R." S.A.
  - Sucursala
  Regională C.F.
  Cluj

  113
   

  LI 29 BH: Fughiu mal
  drept

  Crișul Repede
   

  III-1.44
   

  MD
   

  BH
   

  Fughiu
   

  1345.00
   

  3.00
   

  Pământ
   

  02/22/1974
   

  1
   

   
   

  HIDROELECTRICA
  S.A.

  114
   
   
   
   

  LI 24 BH: amonte pod
  C.F.R. - mal drept
  Vadu Crișului
   
   

  Crișul Repede
   
   
   
   

  III-1.44
   
   
   
   

  MD
   
   
   
   

  BH
   
   
   
   

  Vadu
  Crișului
   
   
   

  300.00
   
   
   
   

  3.20
   
   
   
   

  Pământ
   
   
   
   

  02/22/1949
   
   
   
   

  5
   
   
   
   

  565
   
   
   
   

  C.N. C.F.
  "C.F.R." S.A.
  - Sucursala
  Regională C.F.
  Cluj

  115
   

  LI 26 BH: Aleșd mal
  drept

  Crișul Repede
   

  III-1.44
   

  MD
   

  BH
   

  Aleșd
   

  1200.00
   

  1.00
   

  Pământ
   

  02/22/1969
   

  1
   

   
   

  S.C. SALUBRI
  S.A. Aleșd

  116
   

  LI 31 BH: Oradea mal
  drept

  Crișul Repede
   

  III-1.44
   

  MD
   

  BH
   

  Oradea
   

  3200.00
   

  3.70
   

  Pământ
   

  02/22/1963
   

  5
   

  690
   

  S.C. COMPANIA
  DE APĂ Oradea

  117
   

  LI 21 BH: Șuncuiuș mal
  stâng amonte LP

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MS

   
  BH

   
  Șuncuiuș

   
  300.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  04/01/2011

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  118
   

  LI 114 BH: Gheghie -
  Aușeu mal drept

  Crișul Repede
   

  III-1.44
   

  MD
   

  BH
   

  Gheghie
   

  300.00
   

  3.00
   

  Pământ
   

  02/22/1980
   

  5
   

   
   

  S.C. ACOMIN
  S.A.

  119
   
   

  LI 33 BH: mal drept
  Oradea amonte PR.
  CET I

   
   
  Crișul Repede

   
   
  III-1.44

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Oradea

   
   
  1600.00

   
   
  3.50

   
   
  Pământ

   
   
  12/12/1963

   
   
  1

   
   
  1000

   
   
  A.B.A. Crișuri

  120
   

  LI 25 BH: Cacuciu
  Vechi mal stâng

  Crișul Repede
   

  III-1.44
   

  MS
   

  BH
   

  Cacuciu
  Vechi

   
  800.00

   
  1.20

   
  Pământ

   
  02/22/1968

   
  10

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  121
   

  LI 35 BH: Oradea -
  Frontieră mal drept

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MD

   
  BH

   
  Oradea

   
  23500.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  11/30/2010

   
  5

   
  690

   
  A.B.A. Crișuri

  122
   

  LI 36 BH: Tărian -
  Frontieră mal stâng

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MS

   
  BH

   
  Tarian

   
  11600.00

   
  4.00

   
  Pământ

   
  11/30/2010

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  123
   
   

  LI 5501 CJ: Bucea mal
  stâng
   

  Crișul Repede
   
   

  III-1.44
   
   

  MS
   
   

  CJ
   
   

  Bucea
   
   

  200.00
   
   

  1.00
   
   

  Pământ
   
   

  02/22/1970
   
   

  10
   
   

   
   
   

  S.C.
  EUROGLORIA
  S.R.L. Bucea

  124
   

  LI 23 BH: Șuncuiuș mal
  drept aval LP

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MD

   
  BH

   
  Șuncuiuș

   
  700.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1959

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  125
   
   

  LI 34 BH: mal stâng
  Crișul Repede amonte
  PR. CET 1

   
   
  Crișul Repede

   
   
  III-1.44

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Oradea

   
   
  1600.00

   
   
  35.00

   
   
  Pământ

   
   
  12/12/1993

   
   
  1

   
   
  1000

   
   
  A.B.A. Crișuri

  126
   

  LI 115 BH: Gheghie -
  Aușeu mal drept

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MD

   
  BH

   
  Gheghie

   
  600.00

   
  3.00

   
  Pământ

   
  02/22/1979

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  127
   

  LI 113 BH: Gheghie -
  Aușeu mal drept

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MD

   
  BH

   
  Gheghie

   
  400.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
  02/22/1979

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  128
   

  LI 22 BH: Șuncuiuș mal
  drept amonte LP.

   
  Crișul Repede

   
  III-1.44

   
  MD

   
  BH

   
  Șuncuiuș

   
  300.00

   
  1.00

   
  Pământ

   
  02/22/1952

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  129
   
   

  LI 7502 SM: Căuaș -
  Rădulești mal stâng
  Cubic

  Cubic
   
   

  III-
  1.44.33.28.a
   

  MS
   
   

  SM
   
   

  Rădulești
   
   

  4800.00
   
   

  2.50
   
   

  Pământ
   
   

  12/19/1970
   
   

  5
   
   

   
   
   

  A.B.A. Crișuri
   
   

  130
   
   

  LI 7501 SM: Căuaș -
  Rădulești mal drept
  Cubic

  Cubic
   
   

  III-
  1.44.33.28.a
   

  MD
   
   

  SM
   
   

  Rădulești
   
   

  4800.00
   
   

  2.50
   
   

  Pământ
   
   

  12/20/1970
   
   

  5
   
   

   
   
   

  A.B.A. Crișuri
   
   

  131
   

  LI 13 BH: Tăut mal
  stâng

   
  Culișer

   
  III-1.43

   
  MS

   
  BH

   
  Tăut

   
  500.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  132
   

  LI 159 BH: Îndiguire
  Gurbediu mal stâng

   
  Culișer

   
  III-1.43

   
  MS

   
  BH

   
  Gurbediu

   
  1000.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  133
   

  LI 12 BH: Tăut mal
  drept (ABAC)

   
  Culișer

   
  III-1.43

   
  MD

   
  BH

   
  Tăut

   
  500.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  134
   
   

  LI 14 BH: Tulca mal
  drept Canal Culișer
  0+000-7+250

   
   
  Culișer

   
   
  III-1.43

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Tulca

   
   
  6750.00

   
   
  2.00

   
   
  Pământ

   
   
   

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  135
   

  LI 15 BH: Tulca mal
  stâng

   
  Culișer

   
  III-1.43

   
  MS

   
  BH

   
  Tulca

   
  5400.00

   
  2.00

   
  Pământ

   
   

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  136
   

  LI 141 BH: Sălard mal
  drept

   
  Danța

  III-
  1.44.33.23.3

   
  MD

   
  BH

   
  Sălard

   
  6500.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1987

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  137
   

  LI 142 BH: Sfârnaș mal
  stâng

  Danța
   

  III-
  1.44.33.23.3

   
  MS

   
  BH

   
  Sfârnaș

   
  3300.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  02/22/1987

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  138
   
   
   

  LI 204 BH: Dig mal
  drept V. Derna la
  confluența cu V.
  Fânațelor

  Derna
   
   
   

  III-
  1.44.33.19.4
   
   

  MD
   
   
   

  BH
   
   
   

  Sărsig
   
   
   

  1930.00
   
   
   

  2.00
   
   
   

  Pământ
   
   
   

   
   
   
   

  5
   
   
   

   
   
   
   

  A.B.A. Crișuri
   
   
   

  139
   

  LI 3012 AR: Târnova -
  Dud mal stâng

   
  Dudița

   
  III-1.39.7

   
  MS

   
  AR

   
  Târnova

   
  2600.00

   
  1.70

   
  Pământ

   
  02/21/1973

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  140
   

  LI 3013 AR: Târnova -
  Dud mal drept

   
  Dudița

   
  III-1.39.7

   
  MD

   
  AR

   
  Târnova

   
  2000.00

   
  2.60

   
  Pământ

   
  02/21/1973

   
  2

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  141
   

  LI 131 BH: Dig remuu
  V. Făncica mal drept

  Făncica
  (Valea Rece)

   
  III-1.44.33.17

   
  MD

   
  BH

   
  Făncica

   
  1400.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  142
   

  LI 130 BH: Dig remuu
  V. Făncica mal stâng

  Făncica
  (Valea Rece)

   
  III-1.44.33.17

   
  MS

   
  BH

   
  Făncica

   
  1500.00

   
  1.50

   
  Pământ

   
  02/22/1991

   
  5

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  143
   
   

  LI 158 BH: Dig
  longitudinal Făncica
  amonte lac mal stâng

   
  Făncica
  (Valea Rece)

   
   
  III-1.44.33.17

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Albiș

   
   
  1900.00

   
   
  2.70

   
   
  Pământ

   
   
  02/22/1975

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  144
   

  LI XXXa Fâneața Mare -
  Barcău mal stâng

   
  Fâneața Mare

   
  III-1.44.33.25

   
  MS

   
  BH

   
  Tămășeu

   
  2200.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  04/02/2012

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  145
   
   

  LI 47 BH: Dig de remuu
  Tămășeu - Biharia mal
  stâng

   
   
  Fâneața Mare

   
   
  III-1.44.33.25

   
   
  MS

   
   
  BH

   
   
  Biharia

   
   
  1800.00

   
   
  3.00

   
   
  Pământ

   
   
  07/11/2011

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  146
   
   

  LI 48 BH: Dig de remuu
  Tămășeu - Biharia mal
  drept

   
   
  Fâneața Mare

   
   
  III-1.44.33.25

   
   
  MD

   
   
  BH

   
   
  Biharia

   
   
  1950.00

   
   
  2.50

   
   
  Pământ

   
   
  02/22/1967

   
   
  5

   
   
   

   
   
  A.B.A. Crișuri

  147
   

  LI XXXb Fâneața Mare -
  Barcău mal drept

   
  Fâneața Mare

   
  III-1.44.33.25

   
  MD

   
  BH

   
  Tămășeu

   
  2200.00

   
  2.50

   
  Pământ

   
  04/02/2012

   
   

   
   

   
  A.B.A. Crișuri

  148
   

  LI 74 BH: Finiș mal
  drept

   
  Finiș

   
  III-1.42.14

   
  MD

   
  BH

   
  Finiș

   
  600.00

   
  1.80

   
  Pământ

   
  02/21/1982

   
  5

   
  110

   
  A.B.A. Crișuri