HOTĂRÂRE nr. 510 din 10 aprilie 2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general."
  2. La articolul 56, punctul 1 se abrogă.
  3. Articolul 58 se abrogă.
  4. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - (1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora.
  (3) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:
  1. în domeniul resurselor umane:
  a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind menţinerea în activitate;
  b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari;
  f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;
  g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii;
  h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii;
  i) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, la solicitarea acestora;
  j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor;
  k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie sau de conducere vacante şi a celor ocupate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la celelalte instanţe judecătoreşti;
  l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de judecător;
  m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi întocmeşte lucrările necesare secţiei în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor;
  o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
  p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcţie, precum şi încetarea activităţii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;
  q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
  r) ţine evidenţa posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;
  s) transmite Direcţiei economice şi administrativ datele rezultate din dosarele profesionale, în vederea întocmirii actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale privind personalul care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului;
  ş) avizează actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;
  t) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu;
  ţ) ţine evidenţa declaraţiilor date de judecători, magistraţii-asistenţi şi personalul aparatului propriu al Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  u) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de judecători în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;
  v) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  2. în domeniul organizării instanţelor:
  a) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de instanţe judecătoreşti, inclusiv instanţe militare;
  b) examinează propunerile privind înfiinţarea de secţii la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor;
  c) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale instanţelor judecătoreşti;
  d) fundamentează avizul secţiilor Consiliului pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;
  e) întocmeşte lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;
  f) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi pentru instanţele militare;
  g) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţe, inclusiv pentru instanţele militare;
  h) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  i) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, inclusiv între instanţele militare, întocmind lucrările necesare;
  j) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţele judecătoreşti, inclusiv la instanţele militare;
  k) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti;
  l) întocmeşte lucrările privind structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  m) întocmeşte lucrările necesare şi face propuneri privind stabilirea numărului vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi a judecătoriilor la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel.
  (4) Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuţii:
  a) efectuează lucrările referitoare la numirea, eliberarea din funcţie ori, dacă este cazul, menţinerea în activitate a procurorilor;
  b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a procurorilor;
  c) întocmeşte lucrări necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justiţiei în vederea numirii şi revocării din funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a prim-adjunctului şi a adjunctului acestuia, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestuia, a procurorilor şefi de secţie din cadrul acestora, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia;
  d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a procurorilor;
  e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a procurorilor stagiari;
  g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor;
  h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii de către procurori;
  i) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru procurori potrivit legii;
  j) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea procurorilor în cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi şi instituţii publice;
  k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie şi de conducere vacante şi a celor ocupate de la parchete;
  l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de procuror;
  m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de la parchete;
  n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi procurorilor;
  o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale procurorilor, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
  p) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de procurori în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;
  q) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa procurorilor;
  r) ţine evidenţa declaraţiilor date de procurori în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  s) examinează propunerile privind înfiinţarea sau desfiinţarea de parchete, inclusiv parchete militare;
  ş) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale parchetelor;
  t) fundamentează avizul Plenului pentru statele de funcţii şi personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete militare;
  ţ) fundamentează avizul Plenului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru parchetele militare;
  u) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al parchetelor şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între parchete, inclusiv între parchetele militare, întocmind lucrările necesare;
  v) fundamentează avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la parchete, inclusiv la parchetele militare;
  w) ţine evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate de la parchete;
  x) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale şi judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (5) Lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. g) şi cele prevăzute la alin. (4) lit. h) se întocmesc de îndată şi se transmit de urgenţă secţiei corespunzătoare.
  (6) Compartimentele din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare întocmesc lucrările prevăzute la alin. (3) pct. 1 lit. a) teza a doua, lit. e) şi lit. m) teza finală, precum şi pe cele prevăzute la alin. (4) lit. a) teza a doua, lit. c) şi f), în termen de 30 de zile de la data înregistrării lucrării.
  (7) Secţia analizează lucrările în termen de 30 de zile de la data întocmirii lor."
  5. La articolul 60, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi ş), cu următorul cuprins:
  "s) procesul-verbal în care s-a consemnat depunerea jurământului, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  ş) orice alte înscrisuri care privesc cariera judecătorilor sau procurorilor."
  6. La capitolul IX "Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului", secţiunea III^1 "Numirea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului", cuprinzând articolele 118^1-118^5, se modifică şi va avea următorul titlu şi următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA a III^1-a
  Numirea şi delegarea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului
  Art. 118^1. - Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.
  Art. 118^2. - (1) Funcţiile de conducere de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului, cu o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani, care nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.
  (2) Funcţiile prevăzute la alin. (1) pot fi ocupate şi de judecători sau procurori detaşaţi, în condiţiile legii.
  Art. 118^3. - (1) Funcţiile de conducere vacante prevăzute la art. 118^2 se publică pe pagina de internet a Consiliului.
  (2) Cererile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 15 zile de la data afişării, însoţite de un curriculum vitae şi de înscrisurile care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2, precum şi de orice alte documente considerate relevante de către candidat.
  (3) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2 de către candidaţi, pe care îl înaintează, de îndată, Plenului, împreună cu dosarul candidatului.
  (4) În vederea numirii în funcţie, candidaţii susţin un interviu în faţa Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în funcţia de conducere prin hotărârea Plenului.
  (5) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condiţiile prevăzute la alin. (4).
  Art. 118^4. - (1) Numirea şi eliberarea din funcţiile publice de conducere, precum şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se dispun în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dispoziţiile art. 118^1 se aplică în mod corespunzător.
  Art. 118^5. - (1) Funcţiile de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului în care poate fi numit personalul contractual se ocupă, pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, în condiţiile legale aplicabile acestei categorii de personal.
  (2) Dispoziţiile art. 118^1 se aplică în mod corespunzător.
  Art. 118^6. - (1) Preşedintele Consiliului poate dispune delegarea în funcţii de conducere de specialitate juridică în cadrul aparatului propriu, la propunerea secretarului general şi cu acordul persoanei în cauză, pe o perioadă de maximum 3 luni.
  (2) În cazul în care funcţia de conducere cu privire la care sa dispus delegarea conform alin. (1) nu s-a ocupat prin numire, Plenul poate dispune prelungirea delegării, la propunerea preşedintelui, cu recomandarea secretarului general şi cu acordul persoanei în cauză, pe o perioadă de maximum 3 luni.
  (3) În cazul prevăzut la alin. (1), încetarea delegării anterior termenului pentru care a fost acordată se dispune de preşedinte, din oficiu sau la propunerea secretarului general, pentru motivele prevăzute la art. 118^8.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (2), încetarea delegării se dispune de Plen, la propunerea preşedintelui, cu recomandarea secretarului general, pentru motivele prevăzute la art. 118^8.
  (5) Delegarea încetează de drept la împlinirea termenelor pe care a fost dispusă ori la ocuparea funcţiei prin numire. Delegarea încetează şi la cererea persoanei în cauză.
  (6) Delegarea pe posturi de conducere temporar vacante se dispune în condiţiile prezentului articol, ea putând fi prelungită din 3 în 3 luni, până la întoarcerea pe post a titularului.
  Art. 118^7. - Dispoziţiile art. 118^6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual din cadrul Consiliului.
  Art. 118^8. - (1) Revocarea din funcţiile de conducere de specialitate juridică ocupate prin numire se dispune de Plen, la propunerea secretarului general sau din oficiu, pentru următoarele motive:
  a) în cazul în care persoanele respective nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;
  b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;
  c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.
  (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, gestionarea informaţiilor şi repartizarea sarcinilor în cadrul compartimentului.
  (3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu personalul din cadrul compartimentului condus, cu celelalte compartimente din cadrul Consiliului, cu membrii Consiliului, cu persoane din cadrul instanţelor şi parchetelor ori al altor instituţii cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
  (4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament.
  (5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă.
  Art. 118^9. - Personalul contractual care ocupă funcţii de conducere poate fi eliberat din aceste funcţii în condiţiile art. 118^8, care se aplică în mod corespunzător."


  Articolul II

  Delegările în funcţii de conducere, dispuse anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru care nu s-a stabilit o durată determinată şi nu s-au împlinit duratele prevăzute la art. 118^6 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se consideră dispuse pe perioade de 3 luni, urmând să înceteze de drept la expirarea acestor perioade.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează de drept toate delegările în funcţii de conducere în aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pentru care au expirat perioadele prevăzute la art. 118^6 alin. (1) sau alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, după caz.


  Articolul IV

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 28 septembrie 2005*) privind abilitarea preşedintelui Consiliului de a delega în funcţii de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 544 din 22 august 2006*) privind delegarea şi prelungirea delegării în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.
  __________ Notă *) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 28 septembrie 2005 şi nr. 544 din 22 august 2006 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul V

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător Adrian Bordea
  Bucureşti, 10 aprilie 2014.
  Nr. 510.
  _______