ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 martie 2017pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 5 aprilie 2017
  Deşi prin Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că dividendele se distribuie asociaţilor/acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel, în cazul societăţilor cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome, prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte o conduită diferită.
  Întrucât se constată că rezervele constituite ca sursă proprie de finanţare din sumele nerepartizate pe destinaţiile obligatorii nu sunt utilizate de către societăţile cu capital majoritar de stat şi de către regiile autonome, surplusul valoric regăsindu-se în disponibilităţile băneşti ale acestora, iar legislaţia actuală nu conţine reglementări exprese prin care acesta să poată fi redistribuit către acţionari sub formă de dividende sau vărsământ net, aşa cum se întâmplă în cazul societăţilor cu capital majoritar privat, este necesar a se armoniza legislaţia privind repartizarea profiturilor înregistrate de companiile/regiile autonome cu capital integral/majoritar de stat cu cea care reglementează repartizarea pentru companiile cu capital privat.
  Deoarece Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligă societăţile/regiile autonome să depună un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar şi întrucât în acest moment se află în curs de derulare procedura de aprobare a situaţiilor financiare încheiate pentru exerciţiul financiar al anului 2016, neadoptarea măsurilor în regim de urgenţă face imposibilă implementarea acestora.
  Potrivit concluziilor misiunii de consultare a Fondului Monetar Internaţional din data de 17 martie 2017, instituţiile de credit trebuie excluse din sfera de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece acestea sunt deja supuse unei legislaţii specifice.
  Având în vedere că instituţiile de credit au o reglementare specifică, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost corelate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, creând, pe de o parte, o serie de disfuncţionalităţi, iar, pe de altă parte, contradicţii, este necesar a se excepta de la aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit.
  Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurii poate conduce la perturbări majore în activitatea instituţiilor de credit.
  Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  La alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.


  Articolul II

  Sumele repartizate în anii anteriori la alte rezerve în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot redistribui sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, începând cu aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016.


  Articolul III
  (1) Începând cu aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016, la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul reportat existent în sold la data de 31 decembrie a fiecărui an poate fi distribuit sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat în situaţiile financiare ale anului 2016.


  Articolul IV

  Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică inclusiv la următoarele întreprinderi publice:
  a) instituţiile financiare şi societăţile de servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) societăţile a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Regia Autonomă «Rasirom», Compania Naţională «Romtehnica» - S.A. şi instituţiile de credit prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul V
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează de drept procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului la instituţiile de credit, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contractele încheiate în legătură cu aceste proceduri de selecţie cu experţii independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, dacă este cazul.(2) Plata serviciilor prestate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă făcând obiectul contractelor încheiate cu experţii independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, în legătură cu procedurile de selecţie menţionate la alin. (1), se face de către contractant, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan

  Bucureşti, 30 martie 2017.
  Nr. 29.
  ----