LEGE nr. 234 din 7 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 1
  Scopul ordonanţei
  Prezenta ordonanţă reglementează controlul intern/ managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entităţile publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public cu eficienţă, eficacitate şi economicitate."
  2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
  "(3) Conducătorul entităţii publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se prezintă ca anexă la situaţia financiară a exerciţiului bugetar încheiat.
  (4) Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului conducătorului entităţii publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (5) Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului, până la sfârşitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului oricărui fond special."
  3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării şi implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum şi al gestiunii financiare. Ministerul Finanţelor Publice îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial, precum şi asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public."
  4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Competenţele Ministerului Finanţelor Publice prevăzute la alin. (2) sunt exercitate de către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, organizată ca direcţie generală şi condusă de un controlor financiar-şef şi de adjuncţii acestuia, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă."
  5. La articolul 27, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligaţiei de a elabora şi prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzută la art. 4 alin. (3)."
  6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 28
  Sancţionarea contravenţiilor
  Contravenţiile prevăzute la art. 27 lit. a), b) şi d)-j) se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, iar contravenţia prevăzută la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."


  Articolul II

  În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "control intern" se înlocuieşte cu sintagma "control intern/managerial".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 7 decembrie 2010.
  Nr. 234.
  -----