METODOLOGIE din 17 iunie 2010
privind monitorizarea specială a Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010
  Articolul 1

  Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti, şi este monitorizată special pe o perioadă de 3 ani, conform Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.


  Articolul 2

  (1) Monitorizarea specială este realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin structurile sale de specialitate, şi se referă la întreaga activitate desfăşurată de Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti.
  (2) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în perioada de monitorizare specială, procedează la evaluarea anuală a Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti.
  (3) Pe baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (2), ARACIS propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului măsurile legale care se impun, atât în privinţa organizării şi funcţionării instituţiei, cât şi în privinţa desfăşurării de programe de studii universitare de licenţă şi masterat.
  (4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate solicita experţi atât din instituţii de învăţământ superior acreditate şi unităţi de cercetare ştiinţifică, cât şi din alte ministere, precum şi, după caz, de la alte organisme specializate ale statului în procesul de monitorizare.
  (5) Monitorizarea specială vizează asistarea şi îndrumarea realizării activităţilor specifice procesului de învăţământ şi controlul respectării standardelor naţionale de asigurare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare specifice învăţământului superior, pentru întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, de management academic, financiară şi administrativă.


  Articolul 3

  (1) Pe perioada de monitorizare specială Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti îşi păstrează toate drepturile dobândite prin Legea nr. 443/2002 şi este obligată să respecte dispoziţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului personalului didactic şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009.
  (2) Începând cu anul universitar 2009-2010 Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia de a asigura o evidenţă exactă a admiterii în anul I, cu menţionarea specializărilor/programelor de studii, formelor de învăţământ şi a locaţiilor geografice pentru care a organizat admitere.
  (3) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizării un raport Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până cel târziu la data de 15 octombrie, care să conţină: evidenţe clare, concrete ale studenţilor, pe specializări, ani de studii, forme de învăţământ şi locaţii geografice. Evidenţa acestora se referă şi la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculări, precum şi la alte date de acest gen.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va monitoriza şi va controla prin echipe desemnate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modul în care se desfăşoară examenele/verificările şi colocviile semestriale şi anuale.
  (2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia de a informa Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia generală învăţământ superior, cu cel puţin două săptămâni înaintea începerii fiecărei sesiuni, în legătură cu data, ziua, locul şi ora la care se vor desfăşura examenele.
  (3) Examenele/Colocviile se vor organiza şi se vor desfăşura de către Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, asigurându-se prezenţa unui cadru didactic în locaţia de învăţământ în care studenţii susţin examenul.
  (4) Echipele de monitorizare a procesului de verificare/examinare vor fi decise, la propunerea Direcţiei generale învăţământ superior şi Direcţiei generale juridice şi control, de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


  Articolul 5

  Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti este obligată să transmită, la cerere, toate documentele, actele de studii, precum şi alte date solicitate, necesare studenţilor sau absolvenţilor proprii ori instituţiilor de învăţământ superior implicate în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.


  Articolul 6

  (1) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti poate organiza:
  a) examene de finalizare a studiilor universitare de licenţă în sesiunile legal stabilite, numai pentru propriii absolvenţi ai specializărilor acreditate, precum şi ai specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu, care aparţin aceluiaşi domeniu de licenţă cu specializări acreditate la universitate şi în condiţiile prezentei metodologii;
  b) examene de finalizare a studiilor universitare de masterat în condiţiile legii.
  (2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor au în componenţă profesori universitari sau conferenţiari universitari titulari ai Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti, la care se adaugă, la fiecare comisie, cel puţin un profesor universitar/conferenţiar universitar din învăţământul superior de stat acreditat, până la asigurarea unui procent de 50% din numărul membrilor comisiei, la fiecare comisie, nominalizaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu acordul scris al instituţiilor în care aceştia au calitatea de titular.
  (3) Profesorii universitari şi/sau conferenţiarii universitari de la instituţiile de învăţământ superior de stat care sunt membri ai comisiilor în cauză au calitatea de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  (4) Prevederile prezentului ordin se completează cu toate reglementările referitoare la desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor prevăzute de legislaţia specifică.


  Articolul 7

  (1) Monitorizarea specială vizează şi finalizarea, cu respectarea prevederilor legale, a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere din cadrul Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009.
  (2) Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti are obligaţia:
  a) de a modifica Carta universitară şi de a o pune în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
  b) de a elabora şi de a aproba Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor universitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
  c) de a finaliza alegerile universitare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;
  d) de a trimite spre avizare la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului documentele prevăzute anterior, în termen de 65 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, pentru confirmarea rectorului ales, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


  Articolul 8

  (1) ARACIS, în baza competenţelor prevăzute de lege, în perioada de monitorizare specială, analizează la un interval de 6 luni modul în care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare formă de învăţământ şi locaţie geografică, standardele minime înscrise în lege cu privire la personalul didactic, spaţiile de învăţământ, baza materială şi dotările necesare, având în vedere că există multe specializări autorizate pentru care universitatea nu a solicitat acreditarea, cu toate că termenul legal a fost cu mult depăşit sau există specializări acreditate care nu au fost evaluate, potrivit legii.
  (2) Pe baza aspectelor constatate şi a rezultatelor controalelor şi monitorizărilor, ARACIS propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului măsurile legale care se impun.
  ------