DECIZIE nr. 445 din 31 martie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 5 iunie 2009  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Iuliana Nedelcu - procuror
  Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Doru Manole în Dosarul nr. 4.881/327/2008 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală.
  La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi ca inadmisibilă a art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 5 noiembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 4.881/327/2008, Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, excepţie ridicată de Doru Manole în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii formulate de autorul excepţiei împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 şi art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (3), precum şi art. 41 alin. (1) din Constituţie. Se arată că, în baza prevederilor legale, persoana care îndeplineşte o funcţie în cadrul unei societăţi comerciale din sectorul privat nu poate participa la concursuri vizând ocuparea unui post de funcţionar public.
  Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 este inadmisibilă. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003, se apreciază că acestea sunt constituţionale.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, şi art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, dispoziţii asupra cărora Curtea urmează să se pronunţe.
  Dispoziţiile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 au următorul cuprins: "Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
  [...]
  c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată."
  În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (3) referitoare la egalitate şi art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
  Referitor la critica de neconstituţionalitate a art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 1.081 din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 11 decembrie 2007. În cuprinsul deciziei s-a arătat că textul de lege criticat a instituit măsura incompatibilităţii funcţionarilor publici cu alte funcţii sau activităţi deţinute în cadrul unor societăţi ori regii. Incompatibilitatea stabilită prin dispoziţiile legale criticate are ca finalitate garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice şi se circumscrie înseşi denumirii Legii nr. 161/2003, şi anume constituie o măsură pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, precum şi pentru prevenirea şi sancţionarea corupţiei. În asemenea condiţii, prevederile legale criticate nu sunt de natură să creeze privilegii în sensul art. 16 din Constituţie. Dispoziţiile constituţionale referitoare la egalitate vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, iar nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, atunci când acestea se justifică de existenţa unui interes public, apreciat ca atare prin actul administrativ de desemnare a funcţionarului public, emis în condiţiile legii, cum este cazul în speţă.
  În legătură cu critica art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 prin raportare la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că este neîntemeiată. Dreptul persoanei de a-şi alege profesia, meseria ori locul de muncă, prevăzut de textul constituţional, nu este incompatibil cu instituirea unor condiţii pentru exercitarea unor funcţii publice, astfel încât acestea să corespundă interesului public.
  În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, Curtea reţine că aceasta nu vizează dispoziţiile unei legi sau ale unei ordonanţe, ci se referă la legalitatea unor dispoziţii cuprinse într-un act normativ emis de Guvern. În consecinţă, nefiind întrunite cerinţele art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, urmează ca excepţia să fie respinsă, ca fiind inadmisibilă.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  1. Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Doru Manole în Dosarul nr. 4.881/327/2008 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală.
  2. Respinge ca fiind inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 martie 2009.
  PREŞEDINTELE
  CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Mihai Paul Cotta
  ----------