LEGE nr. 106 din 24 mai 2019pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Lucrările de realizare a proiectelor aferente direcțiilor de dezvoltare din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, finanțate din fonduri publice, se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de studii de fezabilitate elaborate și aprobate potrivit legii. Lucrările finanțate integral din alte surse decât fondurile publice se cuprind în listele de investiții anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului economic care administrează infrastructura de transport, aprobat în condițiile legii.(2) Lucrările, indiferent dacă sunt sau nu aferente unor bunuri imobile care fac obiectul proprietății publice a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, se finanțează din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite, din venituri proprii ale operatorilor economici care administrează infrastructura de transport, din credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.(3) Realizarea unor noi lucrări, considerate prioritare și necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(4) Programele privind executarea lucrărilor aferente direcțiilor de dezvoltare prevăzute în prezenta lege, conform proiectelor aprobate în condițiile legii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 24 mai 2019.
  Nr. 106.
  ----