HOTĂRÂRE nr. 1.580 din 16 decembrie 2009
privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 21 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La punctul P1: "Programul naţional de boli transmisibile", subpunctul A "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 91 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 92-95, cu următorul cuprins:
  "92 Anidulafungin J02AX06
  93 Etravirinum J05AG04
  94 Raltegravirum J05AX08
  95 Maravirocum J05AX09"

  2. La punctul P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 77 se introduc două noi poziţii, poziţiile 78 şi 79, cu următorul cuprins:
  "78 Temsirolimus L01XE09
  79 Mitotanum L01XX23"

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii, interimar,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 16 decembrie 2009.
  Nr. 1.580.
  -------