ORDIN nr. 1.080 din 14 iulie 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 907 din 8 iunie 2010
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.080 din 14 iulie 2010
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 53 din 11 iunie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 21 iulie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs. A. 6.112/2010,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
  2. La anexa nr. I "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide":
  a) după poziţia nr. 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1a, conform anexei la prezentul ordin;
  b) după poziţia nr. 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 12, conform anexei la prezentul ordin;
  c) după poziţia nr. 14 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 15, 16, 17, 18 şi 19, conform anexei la prezentul ordin.
  3. La anexa nr. I, la poziţia 14, coloana 9 se completează cu textul corespunzător din Directiva 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, după cum urmează:
  "Nu se autorizează produse pentru tratarea în situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor."


  Articolul II

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  (1) Prevederile de la poziţiile 18 şi 19 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării prezentului ordin.
  (2) Prevederile de la poziţiile 1a, 12, 15 şi 17 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.
  (3) Prevederile de la poziţia 16 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data 1 februarie 2012.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei nr. 2009/84/CE a Comisiei din 28 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 29 iulie 2009, ale Directivei nr. 2009/87/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii indoxacarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009 şi ale Directivei nr. 2009/88/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii tiaclopridului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei nr. 2009/92/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii bromadiolonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei nr. 2009/93/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii alfa-cloralozei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei nr. 2009/99/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea clorofacinolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei nr. 2010/10/UE din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii substanţei brodifacum ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa
  Alimentelor,
  Corneliu Ceică


  Anexa
  LISTA
  pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice
  "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise
  în componenţa produselor biocide"
  *Font 7*
  Po- zi ţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data include- rii Termen- limită pentru punerea în confor mitate cu art. 16 (3) din Directiva 98/8/CE [cu excep ţia produ selor care con- ţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care ter- menul-limi tă de punere în confor- mitate cu art. 16 (3) este cel prevă- zut în ultima decizie de inclu- dere cu privire la subs- tanţele active ale res- pective lor produse] Data la care expiră include- rea Tip de pro dus Dispoziţii specifice
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1a Fluorura de sulfuril Difluorura de sulfuril Nr. CE: 220-281-5 Nr. CAS: 2699-79-8 994 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2021 18 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele vor fi comercializate şi folosite numai de către profesionişti instruiţi în acest sens. 2. Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a-i proteja pe operatorii de tratamente prin fumigare şi persoanele din preajmă în timpul acestor tratamente prin fumigare şi al ventilării clădirilor tratate sau a altor spaţii închise. 3. Etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor trebuie să indice faptul că, înainte de fumigarea oricărui spaţiu închis, toate alimentele trebuie să fie îndepărtate. 4. Se monitorizează concentraţiile de fluorură de sulfuril aflate în stratul superior al troposferei. 5. Rapoartele de monitorizare menţionate la pct. 4 sunt transmise Comisiei Europene direct de către deţinătorii autorizaţiilor la fiecare 5 ani, începând, cel mai târziu, la 5 ani analize trebuie să fie cel puţin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorură de sulfuril/mc de aer din stratul superior al troposferei).
  12 Clorofacinona Clorofacinona Nr. CE: 223-003-0 Nr. CAS: 3691-35-8 978 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2016 14 Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) punctul (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse, altele decât pulberea de prăfuit, nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare. 2. Produsele care vor fi folosite ca pulbere de prăfuit pot fi comercializate numai pentru utilizare de către profesionişti instruiţi în acest sens. 3. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant. 4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
  15 Alfa-cloraloza (R)-1,2-O-(2,2,2- tricloroetiliden)-a-D -glucofuranoza Nr. CE: 240-016-7 Nr. CAS: 15879- 93-3 825 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2021 14 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la ordin, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar. În momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. În special, produsele nu pot fi autorizate pentru utilizare în exterior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsul va respecta cerinţele în confor- mitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la ordin, dacă este necesar prin aplicarea unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 40 g/kg. 2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi un colorant. 3. Sunt autorizate doar produsele destinate utilizării în staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
  16 Brodifacum 4-hidroxi -3-(3-(4'- bromo-4-bifenilil-1, 2,3,4-tetrahidro-1- naftil) cumarină Nr. CE: 259-980-5 Nr. CAS: 56073- 10-0 950 g/kg 1.02.2012 31.01.2014 31.01.2017 14 Întrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent capacitate de bioacumulare şi toxicitate, sau caracter foarte persistent şi capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reîn- noirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare. 2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant. 3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit. 4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obliga- ţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.
  17 Bromadiolona 3-[3-(4'-brom[1, 1'-bifenil]-4-îl)-3- hidroxi-1-fenilpropil] 4-hidroxi-2H-1- benzopiran-2-onă Nr. CE: 249-205-9 Nr. CAS:28772-56-7 969 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2016 14 Întrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persis- tent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabi- lă şi toxică, ori caracter semnificativ persistent, fiind semnificativ susceptibilă de a fi bioacumulabilă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Direc- tiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare. 2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant. 3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit. 4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obliga- ţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezis- tente la deschidere şi securizate.
  18 Tiacloprid (Z)-3-(6-clor-3- piridilmetil)-1,3- tiazolidin-2- ilidencianamidă Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 111988- 49-9 975 g/kg 1.01.2010 n.d. 31.12.2019 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional tre- buie să fie utilizate cu un echipament indivi- dual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Având în vedere riscurile identificate pen- tru sol şi mediul acvatic, trebuie luate mă- suri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor compartimente de mediu. În special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie recu- perate pentru a fi reutilizate sau eliminate. 3. Nu se autorizează produse pentru tratarea în situ a structurilor din lemn în apropierea apei, caz în care nu se pot preveni pierderile directe în mediul acvatic, sau pentru lemnul care va intră în contact cu apele de supra- faţă, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că pro- dusul în cauză va respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri cores- punzătoare de reducere a riscurilor.
  19 Indoxacarb (masa de reacţie enantiomerică S:R 75:25) Masa de reacţie a enantiomerilor metil (S)- şi metil (R)-7-clor-2,3,4a, 5-tetrahidro-2- [metoxicarbonil- (4-trifluorometoxi- fenil)] carbamoil]indeno [1,2-e] [1,3,4]oxadiazin- 4a-carboxilat (această intrare acoperă masa de reacţie 75: 25 a enantiomerilor S şi R) Nr. CE: n/d Nr. CAS: enantiomer S: 173584-44-6, iar enantiomer R:185608-75-7 796 g/kg 1.01.2010 n/d 31.12.2019 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele populaţii care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expu- nere care nu au fost abordate în mod reprezen- tativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii speci- fice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri accepta- bile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: - Trebuie luate măsuri adecvate de reducere a riscurilor, în vederea minimizării poten- ţialei expuneri a oamenilor, a speciilor nevizate şi a mediului acvatic. În special etichetele şi/sau fişele cu date de securi- tate ale produselor autorizate indică faptul că: 1. Produsele nu se depozitează în locuri accesibile sugarilor, copiilor şi animalelor de companie. 2. Produsele se depozitează la distanţă de sistemele de scurgere externe. 3. Produsele neutilizate sunt eliminate în mod corespunzător şi nu sunt deversate în sistemul de scurgere. Pentru uzul neprofesional, se autorizează numai produsele gata de utilizare.

  ---------