HOTĂRÂRE nr. 29 din 6 ianuarie 2010
pentru modificarea şi completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Articolul 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate sau vor fi încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la 15 februarie 2010 inclusiv, pot fi emise garanţii în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009. Darea de dată certă se face potrivit legii."
  2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Sumele necesare acordării garanţiilor în temeiul promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, potrivit cap. VI, se asigură potrivit prevederilor alin. (2^1), până la expirarea termenului de valabilitate prevăzut la art. 5 lit. p)."


  Articolul II

  Pentru garanţiile care urmează a fi acordate în baza promisiunilor de garantare emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate la data emiterii promisiunilor de garantare."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Bucureşti, 6 ianuarie 2010.
  Nr. 29.
  _________