LEGE nr. 276 din 4 iulie 2006
pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "Art. 12. - Conducerea regiei autonome revine consiliului de administraţie, compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.
  Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.
  Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort şi, după caz, câte un reprezentant al celorlalte ministere cu atribuţii în domeniu, precum şi al consiliului judeţean sau local, după caz.
  Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor fi numiţi în mod obligatoriu dintre ingineri, economişti, jurişti sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al regiei autonome."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 4 iulie 2006.
  Nr. 276.
  ----